5 Αυγ 2015

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός: "Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης καὶ τὸ Ποθούμενο τῆς Ρωμιοσύνης"

"Ὁ Ἅγιος Αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Βατάτζης καὶ τὸ Ποθούμενο τῆς Ρωμιοσύνης"
Κανόνες Συμμετοχῆς στὸν Λογοτεχνικὸ Διαγωνισμὸ 2015
- Τὰ ἔργα, ποὺ θὰ συμμετάσχουν, θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρονται στὸ πρόσωπο, τὴν περίοδο, τὸ ἔργο καὶ τὸ ὅραμα τοῦ Ἅγιου Αὐτοκράτορος Ἰωάννη Βατάτζη, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς ἅλωσης τοῦ 1204 ἔβαλε τὶς βάσεις καὶ ἐνέπνευσε τὸ κατατρεγμένο Γένος γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Πόλη τῶν Ὀνείρων μας, στὴν Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη.
- Δικαίωμα συμμετοχῆς ἔχουν οἱ ὁμιλοῦντες τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἀνεξαιρέτως λοιπῶν στοιχείων.
- Ἡ ἔκταση τῶν ἔργων δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὶς 2500 λέξεις (περίπου πέντε σελίδες).
- Οἱ ὑποψήφιοι μποροῦν νὰ συμμετέχουν μὲ ἕνα μόνο διήγημα, τὸ ὁποῖο νὰ μὴν ἔχει δημοσιευθεῖ ποτὲ σὲ ὁποιοδήποτε ἐπίσημο ἔντυπο (βιβλίο-ἐφημερίδα-περιοδικό).
- Τὰ ἔργα ὑποβάλλονται σὲ τρία (3) δακτυλογραφημένα ἀντίτυπα, μὲ ψευδώνυμο στὸ κάτω δεξιὰ μέρος τῆς σελίδας καὶ θὰ ὑποβάλλονται σὲ κλειστὸ φάκελο, ἀπαραιτήτως μὲ ψευδώνυμο. Ἐντός τοῦ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ θὰ πρέπει νὰ βρίσκεται καὶ ἕνας ἄλλος φάκελος ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ μέσα στὸν ὁποῖο θὰ βρίσκεται τὸ πραγματικὸ ὄνομα καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τοῦ διαγωνιζομένου (διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο), ἐνῶ ἐξωτερικὰ αὐτοῦ θὰ...
ἀναγράφεται τὸ ψευδώνυμο, καὶ ὁ ὁποῖος θὰ ἀποσφραγιστεῖ μετὰ τὴ ἀξιολόγηση-κρίση. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διασφαλίζεται τὸ ἀπόρρητο καὶ τὸ ἀδιάβλητο τοῦ διαγωνισμοῦ. Ἔργα, στὰ ὁποῖα δὲν διασφαλίζεται ἡ ἀνωνυμία τοῦ διαγωνιζόμενου, θὰ ἀποκλείονται ἐξ ἀρχῆς.
- Τὰ διαγωνιζόμενα ἔργα πρέπει νὰ ἀποσταλοῦν στὴ Διεύθυνση: Φρυγίας 6, Χανιὰ – Κρήτης, Τ.Κ 73300, ὑπόψιν κοὺ Νικολακάκη Νεκτάριου καὶ μὲ τὴν ἔνδειξη: «Γιὰ τὸν Λογοτεχνικὸ Διαγωνισμό».
- Ἡ κρίση τῶν ἔργων θὰ γίνει ἀπό:
Χριστοδουλάκη Νικόλαο, Θεολόγο – συγγραφέα
Ἀθανασάκη - Γριβάκη Εὐγενία, Φιλόλογο
Χαλιάσου Κωνσταντίνα, Φιλόλογο, δρ. Νεοελληνικῆς Φιλολογίας
Κουλιέρη Εὐτυχία, Ἀπόφοιτο τμ. Ἱστορίας - Ἀρχαιολογίας, M. Ed. Εἰδικῆς Ἐκπαίδευσης
- Ὁ διαγωνισμὸς θὰ διαρκέσει ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλίου 2015 ἕως καὶ τὴν 1η Ὀκτωβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
- Ὁ πρῶτος νικητὴς θὰ κερδίσει ἕνα ταξίδι στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μία τιμητικὴ πλακέτα. Στοὺς συμμετέχοντες, ποὺ θὰ καταλάβουν τὴν 2η, 3η, 4η καὶ 5η θέση, θὰ ἀπονεμηθοῦν τιμητικὲς πλακέτες καὶ θὰ δωρισθοῦν βιβλία. Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες τοῦ διαγωνισμοῦ θὰ λάβουν τιμητικὸ ἔπαινο ὡς ἐπιβράβευση γιὰ τὴν συμμετοχή τους.
- Ἡ ἀνακοίνωση καὶ ἀπονομὴ τῶν νικητῶν θὰ γίνει στὸ Διδυμότειχο στὰ Βατάτζεια, στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Αὐτοκράτορος Ἰωάννη Βατάτζη, στὶς ἀρχὲς Νοεμβρίου, σὲ τιμητικὴ ἐκδήλωση, ποὺ θὰ ἀνακοινωθεῖ κατὰ τὴν λήξη τῆς συμμετοχῆς στὸν διαγωνισμό.
- Γιὰ περισσότερες πληροφορίες καὶ διευκρινήσεις στὸ email τοῦ Συλλόγου: 
sfa.cryptochristian@gmail.com
Καλὴ ἐπιτυχία !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.