19 Μαρ 2015

Σχέδιο ἐπιφυλάξεων – σχολίων γιὰ τὴ διαβούλευση σχετικὰ μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη

Παρακαλοῦμε προσαρμόστε τὸ παρακάτω κείμενο στὶς προσωπικές σας ἐκτιμήσεις καὶ ἀνησυχίες. Εἶναι ἕνα σχέδιο ποὺ διαρκῶς νὰ ἐξελίσσεται καὶ θὰ ἐμπλουτίζεται καὶ ἑπομένως δὲν θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀποστείλετε ὡς ἔχει.  Ἐξάλλου κάθε παρατήρηση καὶ σχόλιο στὴ δημόσια διαβούλευση θὰ πρέπει νὰ εἶναι διαφορετικὸ σὲ σχέση μὲ τὰ προηγούμενα.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1.Τὸ πλινθίο (τσιπάκι) τῆς “Κάρτας (ἐξυπηρετήσεως) τοῦ Πολίτη” θὰ λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς (contact) ἢ ἐξ ἀποστάσεως (contactless);
Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικότερο ζήτημα καὶ τὸ ὑπουργεῖο δὲν μᾶς δίνει αὐτὴ τὴν πληροφορία.  Πῶς λοιπὸν νὰ τοποθετηθοῦμε;
Κάθε τσὶπ εἶναι  ἕνας κινητὸς φάκελος καὶ τὸ ἀπορρίπτουμε ὡς μέσο καταγραφῆς καὶ συλλογῆς προσωπικῶν πληροφοριῶν. Ἀλλὰ τὸ τσὶπ ποὺ λειτουργεῖ ἐξ ἀποστάσεως εἶναι τσὶπ ραδιοσυχνοτήτων (rfid) καὶ γι’ αὐτὸ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ καταδότης, ἀφοῦ ὁ φορέας τῆς κάρτας ποὺ τὸ περιέχει μπορεῖ ἀνὰ πάσα στιγμή, μὲ ποικίλους τρόπους πχ μέσω ἑνὸς φθηνοῦ καὶ ἁπλοῦ ἀναγνώστη rfid ἢ μέσω ἑνὸς δικτύου wi-fi ἢ μὲ τὴν ἔνταξη τοῦ συστήματος τῶν καρτών  σὲ  κάποιο ὑπέργειο καὶ ἐπίγειο δορυφορικὸ σύστημα, λ.χ. τὸ Εchelon ἢ τὸ “Γαλιλαίος”,  νὰ ἐντοπιστεῖ πάραυτα.
Σὲ κάποιες χῶρες ποὺ ἔχουν ἐφαρμόσει ἀντίστοιχη Κάρτα τοῦ Πολίτη...
τὸ τσὶπ λειτουργεῖ ἐξ ἀποστάσεως. Ἐπίσης ἡ πλειοψηφία τῶν πιστωτικῶν καρτῶν εἶναι αὐτῆς τῆς τεχνολογίας δηλαδὴ ἀνέπαφων συναλλαγῶν (contactless). Ὡστόσο μὲ σειρὰ ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων ἔχει καταδειχθεῖ ὅτι ἡ ἀσφάλεια αὐτῆς τῆς τεχνολογίας εἶναι ἀπὸ ἐλάχιστη ἕως ἀνύπαρκτη. Μεταξὺ ἄλλων νὰ ἀναφέρουμε ὅτι οἱ ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κέιμπριτζ Steven Murdoch καὶ Saar Drimer ἔχουν καταδείξει τὰ προβλήματα τῆς συγκεκριμένης τεχνολογίας ἡ ὁποία -σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά τους- «εἶναι τόσο ἁπλὴ ποὺ τοὺς σοκάρισε». Σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις τους, αὐτοὶ ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὶς ἀδυναμίες τοῦ συγκεκριμένου συστήματος ἀρκεῖ νὰ ἔχουν προπτυχιακὲς γνώσεις ἠλεκτρονικῶν – γνώσεις ποὺ ἀπὸ παλαιότερες ἐπιθέσεις ἔχει ἀποδειχθεῖ πὼς εἶναι κτῆμα ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ἔγκλημα. Ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες ἔχουν καταδείξει προβλήματα στὴ συγκεκριμένη τεχνολογία ὅπως οἱ Andrea Barisani, Daniele Bianco, Adam Laurie καὶ Zac Franken μὲ σχετικὲς ἀνακοινώσεις τους σὲ συνέδρια. Στὴν πράξη θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουμε τὴν περίπτωση τῆς Shell ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ ἀκυρώσει τὴν ἐν λόγω τεχνολογία ἀπὸ τὶς κάρτες της ἀφοῦ εἶχαν κλαπεῖ περίπου 1.000.000 λίρες ἀπὸ πελάτες τῆς (βλ. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/4980190.stm) ἀλλὰ καὶ τὴ μαζικὴ ἐπέμβαση ἀπὸ ἐγκληματίες (;) ἀπὸ τὸ Πακιστᾶν καὶ τὴν Κίνα σὲ ἀναγνῶστες τέτοιων καρτῶν ποὺ διατέθηκαν σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ἀφαίρεσαν ἀπὸ χρῆστες τῶν καρτῶν συνολικὸ ποσὸ ἄνω τῶν 10 ἑκατομμυρίων λιρῶν. Τὸ τελευταῖο γεγονὸς ἀνάγκασε τὸν Ὑπεύθυνο Ἐθνικῆς Ἀντικατασκοπίας τῶν ΗΠΑ Joel Brenner, νὰ δηλώσει ὅτι «μέχρι προτινὸς μόνο κρατικὲς ὑπηρεσίες πληροφοριῶν μποροῦσαν νὰ ἐκτελέσουν κάτι τέτοιο. Εἶναι τρομακτικὸ»
Εἶναι λοιπὸν δυνατὸ τὸ σύνολο τῶν προσωπικῶν στοιχείων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὰ ἀτομικά τους δικαιώματα ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐθνική μας Ἀσφάλεια  νὰ τίθεται -ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ- στὸ ἔλεος κάθε κακοποιοῦ καὶ κατασκόπου;
Εἶναι ἀπολύτως ἀντισυνταγματικὸ τὸ νὰ παραπέμπονται λοιπὸν τέτοια τεχνικὰ θέματα – ἐπιλογὲς ποὺ εἶναι ἐξόχως σημαντικὰ γιὰ τὰ ἀτομικά μας δικαιώματα ἀλλὰ καὶ τὴ δημόσια ἀσφάλεια, σὲ ὑπουργικὲς ἀποφάσεις ποὺ δὲ θὰ ἐγκριθοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ κατ’ ἐπέκταση ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό.
Ἐὰν στὴν ἑλληνικὴ κάρτα τὸ τσὶπ εἶναι ἐξ ἐπαφῆς, μετὰ ἀπὸ πόσες ἀναβαθμίσεις σχεδιάζεται νὰ γίνει ἐξ ἀποστάσεως;

2.Γιὰ τὴν παραγωγὴ τῆς κάρτας θὰ χρησιμοποιηθεῖ τὸ μηχάνημα πού ἔχει ἡ Διεύθυνση Διαβατηρίων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας;
Ἔγινε γνωστὸ ὅτι ἡ ἰαπωνικὴ ἑταιρεία TOPPAN ποὺ πούλησε στὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία τὸ μηχάνημα μὲ τὸ ὁποῖο παράγονται τὰ Ἑλληνικὰ Διαβατήρια καὶ οἱ ἀστυνομικὲς ταυτότητες, ἀναφέρεται σὲ ἀστυνομικὲς ταυτότητες ποὺ θὰ φέρουν τσὶπ τόσο ἐξ ἐπαφῆς ὅσο καὶ ἐξ ἀποστάσεως: ” Ἄρα ἐὰν χρησιμοποιηθεῖ ἡ ὑποδομὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἡ “Κάρτα (ἐξυπηρετήσεως) τοῦ Πολίτη” μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ ἐξ ἐπαφῆς καὶ ἐξ’ ἀποστάσεως τσιπάκι.  Γι’ αὐτὸ εἶναι χρήσιμο νὰ γνωρίζουμε τὰ παραπάνω.

3.Πιστεύει, ἀλήθεια,  τὸ Ὑπουργεῖο ὅτι ὑπάρχει ἀπαραχάρακτη, ἀπαραβίαστη τεχνολογικὴ μέθοδος ἀποτύπωσης δεδομένων σὲ ἕνα πλινθίο (τσιπάκι) εἴτε αὐτὸ λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς (contact) εἴτε λειτουργεῖ ἐξ ἀποστάσεως (contactless);
Στὴν Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη “μὲ τὸ καλημέρα” ἀποσύρθηκε τὸ λογισμικὸ ἀνάγνωσης τῶν καρτῶν γιατί εἶχε τρύπα ἀσφαλείας. Τί μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι στὴν Ἑλλάδα τὰ πράγματα θὰ γίνουν καλύτερα ἀπὸ τὴν τεχνολογικὰ προηγμένη Γερμανία;
4.Γιὰ ὅσες “Κάρτες (ἐξυπηρετήσεως) τοῦ Πολίτη” χαθοῦν ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅσες κλαποῦν, προβλέπεται νὰ ἀναπτυχθεῖ κάποιου εἴδους λογισμικὸ τὸ ὁποὶo θὰ τὶς ἐντοπίζει; Εἰδικά, βεβαίως, στὴν περίπτωση πού φέρουν ἐξ ἀποστάσεως (contactless) τσιπάκι, θὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ ὑποδομὴ τῶν κεραιῶν κινητῆς τηλεφωνίας ἢ ἡ ὑποδομὴ τῶν δορυφόρων;
Τὸ ρωτᾶμε αὐτὸ γιατί γιὰ τὰ σκυλιὰ ποὺ φέρουν “ἐμφυτευμένο” στὸ δέρμα τους τὸ ἐξ ἀποστάσεως (contactless) τσιπάκι, ἡ σχετικὴ ἐφαρμογὴ εἶναι ἤδη ἕτοιμη, χρησιμοποιεῖται καὶ μάλιστα μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν “κατεβάσει” δωρεὰν στὸ κινητό του.

5. Ἡ κάρτα Πολίτη θὰ συνδέεται μὲ ἕνα (μοναδικὸ γιὰ κάθε πολίτη) κωδικὸ ἀριθμὸ πιστοποίησης-ἀναγνώρισης; Πῶς θὰ σχηματίζεται ὁ ἀριθμὸς αὐτός;

6.Γιὰ τὰ νομικά, ἠθικά, κοινωνικὰ καὶ ἄλλα προβλήματα ποὺ κουβαλοῦν μαζί τους αὐτὲς οἱ κάρτες ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ διαθέτουν εἴτε ἐξ ἐπαφῆς (contact) ἢ πολὺ περισσότερο ἐξ ἀποστάσεως (contactless) πλινθίο καὶ περιέχουν βιομετρικὰ δεδομένα,  ἐπικαλοῦμαι τὴν ὁμιλία τοῦ Καθηγητῆ Ἰωάννη Α. Τσουκαλὰ σὲ συνέδριο γιὰ τὶς ἠθικὲς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν χρήση τῶν βιομετρικῶν δεδομένων.

7.Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Τσουκαλά: «Τὰ βιομετρικὰ δεδομένα ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ κατὰ πολὺ ἀπὸ τὰ γνωστά μας δακτυλικὰ ἀποτυπώματα ἢ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποθηκεύονται στὰ μικροτσὶπ τῶν σύγχρονων διαβατηρίων. Πλέον μιλᾶμε γιὰ συσκευὲς ποὺ μποροῦν νὰ ἀνιχνεύσουν μὲ μεγάλη ἀκρίβεια τὴν ψυχοσωματική μας κατάσταση καὶ τὰ συναισθήματά μας, συσχετίζοντας τὶς ἐκφράσεις τοῦ προσώπου, τὶς διακυμάνσεις τῆς φωνῆς, τὴν θερμοκρασία τοῦ σώματος καὶ τὶς ἀπεικονίσεις τῆς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου. Από τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ ἐφαρμογὲς αὐτὲς δὲν περιορίζονται μόνο στὸ πεδίο τῆς ἀσφάλειας – ὅπου μετὰ τὴν «11η Σεπτεμβρίου» τὸ κοινὸ ἔχει κάνει παραχωρήσεις στὴν προστασία τῆς ἰδιωτικότητας στὸ ὄνομα τῆς καταπολέμησης τῆς τρομοκρατίας – ἀλλὰ καὶ γιὰ καθημερινὴ χρήση ἀπὸ δημόσιους φορεῖς καὶ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες… “
Τὰ λάβατε ὑπόψη σας τὰ ἀνωτέρω;
Δὲν εἴμαστε κατὰ τῆς χρήσεως τῆς πληροφορικῆς καὶ τῆς τεχνολογικῆς προόδου. Τὴν παράχρησή της φοβούμεθα ἀπὸ διεφθαρμένους ἀνθρώπους.
Ἡ κάρτα πολίτη μὲ τσὶπ εἶναι ἡ θύρα γιὰ τὴν εἴσοδο σὲ ἕνα πεδίο (σύστημα) ἠλεκτρονικῆς συλλογῆς καὶ διασταυρώσεως κάθε εἴδους πληροφοριῶν μὲ δυνατότητα τοπικῆς παρακολουθήσεως. Οἱ δυνατότητες τοῦ πεδίου αὐτοῦ στὰ χέρια ἑνὸς τυράννου εἶναι ἐφιαλτικές.
Γι’ αὐτὸ ζητοῦμε νὰ μὴν ἀνοίξετε αὐτὴ τὴ θύρα.

8. Μπορεῖτε νὰ μᾶς διαβεβαιώσετε ὅτι στὴ μνήμη/μνῆμες ἢ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, δὲν πρόκειται νὰ περιέχεται ὁ ἀριθμὸς 666 σὲ ὁποιαδήποτε γραφὴ καὶ συμβολισμὸ καὶ ὅτι ἐπίσης ἔχετε λάβει ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ὥστε αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς νὰ μὴν συμπεριληφθεῖ στὸ μέλλον, σὲ ὁποιαδήποτε μελλοντικὴ ἀναβάθμιση τῆς κάρτας;
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Σύναξη τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀλλὰ καὶ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως ὁ Ὅσιος Παΐσιος, ποὺ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ εἶχε συντάξει χειρόγραφη καὶ χρονολογημένη ἀπὸ τὸν ἴδιο ἐπιστολὴ γιὰ τὸ θέμα, εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετοι στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ συστήματος αὐτοῦ ταυτοποίησης τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Πολιτῶν καθὼς ἔρχεται σὲ εὐθεία ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέλος τῆς ὁποίας εἶμαι καὶ ἐγώ. Σᾶς καλῶ λοιπὸν νὰ μὴν προχωρήσετε στὴ θέση πρὸς ψήφιση τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου.

16 σχόλια:

 1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, ΔΗΛ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ 666 ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΠΟΤΕ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΟΤΙ ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΑΝΗΘΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

  ΤΟ 666 ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΘΕΝΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΔΕΙΞΟΥΝ ΠΟΤΕ ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΜΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ.

  ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΩ ΤΙ ΕΝΝΟΩ:
  ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΣ ΟΤΙ ΤΟ 666 ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤA ΒΑRCODES (ΕΝΑ 6ΑΡΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 1 ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ 1 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ 3 ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ BARCODE ΠΟΥ ΕΞΕΧΟΥΝ). ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ Π.Χ. Η ΤΑΜΙΑΣ ΣΤΟ SUPER MARKET ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ BΑRCODE ΕΙΔΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΑ 3 ΑΥΤΑ 6ΑΡΙΑ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ 6ΑΡΙΑ ΤΟ ΣΥΤΗΜΑ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ.

  ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.
  ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ 666Ι. ΘΑ ΒΓΟΥΝΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ 666 Η ΚΑΡΤΑ. Ε ΚΑΙ; ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΘΑ ΝΟΜΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΝ

  ΜΑ ΤΑ ΤΡΙΑ 6ΑΡΙΑ, Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΠΙΟ ΠΙΣΩ, ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. ΕΚΕΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ.

  ΑΣΤΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ.
  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΞΥΠΝΑΤΕ.

  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ.

  ΕΞΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 666 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ. ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;
  ΤΟ 666 ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ Η «ΕΝΔΕΙΞΗ» ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ.

  ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΜΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΑΤΑΘΑΙΟΝ ΚΕΦ.22. ΣΤ.36-40) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ 2 ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕΦ.6, ΣΤ.24).

  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 666 ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ Η ΕΝΔΕΙΞΗ.

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΤΟ 666 ΗΔΗ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ BARCODE ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝΕ, ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ BARCODES ΣΕ QRCODE (AYTO TO TETΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΤΙ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ) ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΑΝΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 666 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΥ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΔΙΟΤΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 1 ΝΟΥΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΘΑ ΣΕ ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ.

  ΛΟΙΠΟΝ, ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ…
  ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ
  Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η τελευταία ερώτηση δεν είναι άστοχη αλλά στρατηγικής σημασίας. Σκέψου λίγο καλύτερα και θα καταλάβεις γιατί τίθεται...

   Διαγραφή
  2. ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΟ 666 ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΑΝ ΑΔΕΛΦΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΜΑΣ ΒΛΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΤΟ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΓΕΛΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΡΑΦΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

   Διαγραφή
  3. Το δυσώνυμο νούμερο αδελφέ στο τέλος θα τεθεί ξεκάθαρα και οι πολίτες θα κληθούν να το λάβουν συνειδητά. Κανείς, λένε οι Πατέρες δε θα πάρει το σφράγισμα από εξαπάτηση ή έστω αμέλεια. Θα το λαβει συνειδητά γιατί θα προτιμήσει τη γνώμη των ανθρώπων και από έλλειψη πίστης στη Θεία Πρόνοια. Τα διλλήματα τότε θα είναι φοβερά και για αυτό οι ομολογητές εκείνων των καιρών θα είναι ανώτεροι -κατά τους Πατέρες - των ομολογητών των διωγμών. Ο αγώνας που γίνεται τώρα είναι για να αποφύγουμε να βρεθούμε εμείς και οι άλλοι αδελφοί μας σε αυτές τις φοβερές καταστάσεις. Γίνεται ακόμη και άς κάποιοι νιώθουν σίγουροι για τον εαυτό τους, για τη σωτηρία των "χλιαρών" αδελφών μας. Για το λόγο αυτό το σχέδιο επιφυλάξεων της Ενωμένης Ρωμηοσύνης περιέχει ποικιλία επιχειρημάτων. Ο καθένας διαλέγει και βάζει ό,τι επιθυμεί και του ταιριάζει. Και η λογική χρειάζεται και το συναίσθημα και η ομολογία πίστεως. Μόνο ο φόβος του περίγελου και της γνώμης των άλλων δε χρειάζεται...

   Διαγραφή
  4. ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΦΑΣ.

   ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 666 ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ.

   ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ.
   Η ΚΑΡΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ.

   ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΜΕ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΡΕΜΟ ΚΙ ΕΓΩ ΘΑ ΚΟΙΤΑΖΩ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΕΧΕΙ Ο ΓΚΡΕΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΩ Ή ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΩ;

   ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΣΑΙ, ΝΑΙ, Ή ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ;

   ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙΣ Ή ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ 2 ΚΥΡΙΟΥΣ (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕΦ.6, ΣΤ.24);

   ΕΙΝΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΥΤΟ;

   ΞΕΧΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΣΤΙΧΟΣ ΑΥΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΠΕΡΙ 2 ΚΥΡΙΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΕΧΘΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ.

   ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Η ΑΘΩΑ ΑΥΤΗ ΚΑΡΤΟΥΛΑ...!!!


   Διαγραφή
 2. ΑΓΑΠΗΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
  ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Μπορεῖτε νὰ μᾶς διαβεβαιώσετε ὅτι στὴ μνήμη/μνῆμες ἢ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, δὲν πρόκειται νὰ περιέχεται ὁ ἀριθμὸς 666 σὲ ὁποιαδήποτε γραφὴ καὶ συμβολισμὸ καὶ ὅτι ἐπίσης ἔχετε λάβει ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ὥστε αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς νὰ μὴν συμπεριληφθεῖ στὸ μέλλον, σὲ ὁποιαδήποτε μελλοντικὴ ἀναβάθμιση τῆς κάρτας;"
  ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;
  ΠΩΣ ΖΗΤΑΤΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 666 ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!
  ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ!

  ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ; ΝΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 666;

  ΚΑΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ 666 ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ, ΚΑΙ ΟΙΤ ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.
  ΣΥΝΕΠΏΣ; ΤΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΝ.ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ; ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ εσύ αυτό κατάλαβες; Ότι άμα αυτοί απαντήσουν όχι δε θα περιέχει το 666, οι "κύριοι" όπως τους αποκαλείς της Ενωμένης Ρωμησύνης θα πάρουν την κάρτα;
   Στο υπόδειγμα υποβολής σχολίων (και όχι σχόλιο αυτό καθαυτό) τέθηκαν διάφορες επιφυλάξεις από τις οποίες προκύπτει ότι η κάρτα δε θα πρέπει να ληφθεί από τους πολίτες για ποικίλους λόγους. Συνταγματικούς, τεχνικούς και θεολογικούς. Ο καθένας μας, όπως αναφέρεται στο προϊμιο του άρθρου, μπορεί να διαλέγει και να παίρνει από τις συγκεκριμένες επιφυλάξεις και να τις προσαρμόζει στην επιχειρηματολογία του σχολίου που ο ίδιος θα υποβάλει. Εάν αδελφέ κρίνεις ότι το τελευταίο ερώτημα έχει τεθεί αφελώς ή πονηρά από την Ενωμένη Ρωμηοσύνη για να παγιδεύσει τους πολίτες μην το χρησιμοποιείς. Χρησιμοποίησε τα υπόλοιπα επιχειρήματα αλλά πάντως είναι απαραιτητο να αντιδράσουμε όλοι σχολιάζοντας αρνητικά και λογικά στη διαβούλευση αυτή. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω ότι το συγκεκριμένο ερώτημα δεν τίθεται αφελώς, ούτε για να αποτελέσει άλλοθι να πάρει κανείς την κάρτα. Βάλε λίγο καλό λογισμό και λίγη λογική και θα καταλάβεις γιατί τίθεται... Αλλιώς θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνεις λίγη υπομονή και όταν πρέπει θα εξηγηθεί... Είμαι σίγουρος ότι κατέχεις και τις τρεις αρετές (καλή προαίρεση, λογική και υπομονή).

   Διαγραφή
  2. γραφετε: Μπορεῖτε νὰ μᾶς διαβεβαιώσετε ότι δὲν πρόκειται νὰ περιέχεται ὁ ἀριθμὸς 666 σὲ ὁποιαδήποτε γραφὴ καὶ συμβολισμὸ καὶ ... νὰ μὴν συμπεριληφθεῖ στὸ μέλλον, σὲ ὁποιαδήποτε μελλοντικὴ ἀναβάθμιση τῆς κάρτας;

   Έχει δίκιο ο αρχικός σχολιαστής.
   Αν διαβεβεώσει ο υπουργός του Συριζα ότι δεν θα υπάρχει το 666, είστε ικανοποιημένοι;
   Γράφει πουθενά στον νόμο ότι θα έχει το 666; Όχι . Άρα δεν θα το έχει.

   Όσο για το άλλο σκέλος, αν μπορεί η κυβέρνηση του συριζα να δεσμευτεί και για το μέλον. Αν δεσμευτεί εσείς δηλαδή θα είστε ικανοποιημένοι; σας αρκεί; το δέχεστε;

   Διαγραφή
  3. Συγχαρητήρια στην Ενωμένη Ρωμηοσύνη που πήρε την πρωτοβουλία και έγραψε τόσα επιχειρήματα και τόσο καλό κείμενο. Ο καθένας ας επιλέξει όποια του αρέσουν. Μην ξεχνούμε ότι τόσα άλλα σωματεία ακόμη δεν έβγαλαν ανακοινώσεις και η διαβούλευση τρέχει.

   Μία και μοναδική ίσως άστοχη λεκτική διατύπωση (στο τέλος), δεν αλλάζει την ουσία του κειμένου που είναι πράγματι πολύ καλό.
   Εύγε.

   Βέβαια το ίδιο επιχείρημα είχε χρησιμοποιήσει πριν χρόνια και η Ιερά Σύνοδος αν θυμάμαι καλά: αν έχει το 666 δεν θα την πάρουμε. Αλλά δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε αυτό, γιατί δεν θα την εμφανίσουν εξ αρχής με το 666. Το 666, θα μπει στο τέλος, όταν η κάρτα θα είναι αναπόφευκτη στην ζωή μας.

   Οπότε σωστή η μεμονωμένη παρατήρηση αλλά σωστό και το κείμενο της Εν.Ρωμηοσύνης.

   Διαγραφή
  4. ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΑΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΑΦΕΛΕΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ 666 ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΣΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΝ;;;
   ΕΛΕΟΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΛΤΕ ΛΙΓΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ...

   Διαγραφή
  5. Μα εσύ πιστεύεις ότι θα έχει το 666 η κάρτα;
   Με τι θα είναι η κάρτα; με barcode; Αν ναι τότε όλοι θα διάβαζαν όλα τα δεδομένα της, ακόμη και το σούπερμάρκετ.

   Δεν είναι τόσο αφελείς στην κυβέρνηση να βάλουν το 666. Ο λόγος που φέρνουν την κάρτα είναι γιατί την υποσχέθηκαν στους εταίρους ως μέσο περιορισμού της φοροδιαφυγής και ταυτοπροσωπίας του πολίτη. Ο άθεος δεν πιστεύει ούτε στον θεό ούτε στο 666.

   Δε μου λες, είδες την δήλωση του Σαμαρά χθες; Διαμαρτυρόταν που ήταν κλειστά τα μαγαζιά την Κυριακή και δεν μπορούσαν να ψωνίσου οι τουρίστες λέει! Από τους χριστέμπορους, πέσαμε στους άθεους..

   Και δεν μας λέτε εσείς οι έξυπνοι που βάλατε το μυαλό σας να σκεφθεί τι νόημα έχει να ταυτίζει η Εν.Ρωμιοσύνη την παραλαβή της κάρτας με την μη αναγραφή του 666; Αφού οι υπόλοιποι είμαστε τόσο κουτοί, πείτε μας.

   Διαγραφή
 4. Αγαπητοί Χριστιανοί καλημέρα σας,κατ΄αρχάς συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του : Ανώνυμος 20 Μαρτίου 2015 12:33 π.μ.,θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο:έχω διαβάσει διαφορα σχετικά με την κάρτα του πολίτη και παρα πολλά για
  τον επ'αρατο αριθμό 666,όμως δεν εχω βρει λύση σ΄αυτό το σοβαρό πρόβλημα και εξηγούμαι:μέχρι τώρα πολλά γεγονότα μαθαίνουμε μέσω ιντερνέτ και ειδικά για εμάς τους Χριστιανούς απο το ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ κατ΄εμέ ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
  που συγχαίρω και δοξάζω τον ΘΕΟ που υπάρχει,αλλά σε περίπτωση που δεν έχουμε ιντερνέτ για διαφόρους λόγους,πως
  θα μαθαίνουμε τι γίνεται "η μάλλον πως θα ξέρουμε τι να κανουμε στην περίπτωση που μας επιβληθεί η ΚτΠ?
  Το λέω αυτο επειδη ο κάθε ενας απο εμάς βρίσκεται μακριά απο τον άλλο,πως θα επικοινωνούμε?
  Μέχρι τώρα κανείς δεν εχει προτεινει κάτι,π.χ.σε κάθε περιοχή της Ελλάδος να υπάρξει μία ομάδα?μία σαν επιτροπή?
  Ένας Ιερέας?ξέρω εγώ?κάποιος "η καποιοι που ξέρουν να μας καθοδηγήσουν,γιατί αυτήν την στιγμή είμαστε ο καθένας
  μόνος του ενώ αν υπάρχουν παντού σε όλην την επικράτεια αυτοί που θα γνωρίζουν τι να πράξουμε τότε τα πράγματα θα είναι πιο "εύκολα".
  Αν ζούσε ο Μακαριστός Χριστόδουλος...δυστυχώς όμως δεν ζει...
  ο ΘΕΟΣ να μας βοηθήσει! Αμήν!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ.ΡΩ. ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ!
  ΠΟΥ ΚΟΛΛΗΣΑΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ;;
  ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΛΑΒΟΥΜΕ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 666 ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ-ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ-ΕΙΝΑΙ ΦΡΙΚΤΟ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ''ΕΙΣΒΑΛΕΙ΄΄Ἤ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ!!
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΕΠΛΑΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ!!!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΥΣΗ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΜΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΛΕΙΠΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΙΣΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΜΕ ΕΜ΄ΠΙΣΤΟΣΥΝΗ,ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ . ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ...ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ..ΟΙ ΑΛΛΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποια εκκλησία αδερφέ; Πότε μίλησε η εκκλησία;
   Μόνο για συλλείτουργα και ονομαστικές εορτές δεσποτάδων είναι.
   Από τότε που κοιμήθηκε ο Χριστόδουλος, μούγγα.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.