30 Ιαν 2015

Ἐπισκοπικὸν λειτούργημα, κλῆρος, λαὸς – ἡ ἐφαρμογὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων

Ἡ στρατευομένη Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἔχει κληθῆ ὑπό τοῦ Θείου Αὐτῆς Δομήτορος νά συμβάλλῃ εἰς τήν διαφύλαξιν, διασφάλισιν καί διακήρυξιν τῆς ἀνοθεύτου Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Παραδόσεως πρός ἁγιασμόν καί σωτηρίαν τῶν μελῶν Της.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία διακυβερνᾶται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί ἡ ἑκάστοτε Ἱεραρχία ἔχει κληθῆ νά ἐφαρμόζῃ τούς Ἱερούς Κανόνας. Ὁ,τιδήποτε ἀντίθετον μέ τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας δέν εἶναι πρᾶξις μαρτυρίας, ἀλλά προδοσίας.
Οἱ ἐπίσκοποι δέν εἶναι αὐτόνομοι, αὐτοδύναμοι - ἄν καί ὡρισμένοι ἔτσι τείνουν νά διαμορφωθοῦν -, οὔτε εἶναι κοσμικοί ἄρχοντες μέ ἐξουσίαν κυριάρχου. Ἔχουν πνευματικήν ἐξουσίαν καί πρέπει πρωτίστως νά κηρύττουν μετάνοιαν, νά τηροῦν τάς ὑποσχέσεις πού ἔδωσαν εἰς τήν χειροτονίαν των, νά προσφέρουν διακονίαν καί θυσίαν, νά εἶναι ταπεινοί θεράποντες καί νά βιώνουν τό ἰδεῶδες τοῦ ποιμένος καί ἐπισκόπου.
Ὅταν τό ἐπισκοπικόν λειτούργημα παραμένῃ εἰς τό ὕψος του, φέρει τήν ἀναγέννησιν, ἐνῷ ἡ κατάπτωσίς του ἐπιφέρει τήν ἀποσύνθεσιν.
Εἰς τήν Ἐκκλησίαν ὑπάρχουν καί ἄξιοι ἐπίσκοποι, ὄντως ποιμένες καλοί καί ὄχι «μισθωτοί»! Μέ τόν γνήσιον πατερικόν λόγον των κηρύσσουν Χριστόν, ἀφυπνίζουν τούς πιστούς καί συμβάλλουν εἰς τόν ἁγιασμόν καί τήν σωτηρίαν των.
Ὑπάρχουν καί ἄξιοι ἀγωνιστές, πνευματικοί πατέρες, μοναχοί καί μοναχές. Ἀγωνίζονται, κηρύσσουν μετάνοιαν κυρίως μέ τό παράδειγμά των, ἀφυπνίζουν καί βοηθοῦν...
ψυχές καί μυστικῶς πάσχουν, συμπάσχουν, πονοῦν καί προσεύχονται, ὄχι μόνον διά τήν προσωπικήν των μετάνοιαν καί σωτηρίαν, ἀλλά καί ὑπέρ ἐλέους καί σωτηρίας ὅλου τοῦ κόσμου.
Ὑπάρχουν ἐπίσης καί λαϊκοί μέ μυστηριακήν ζωήν καί πλούσιον  πνευματικόν ἀγῶνα, πόνον καί κόπον.
Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχή ἐκκοσμικεύσεως καί γενικῶς καταπτώσεως ἠθῶν, θεσμῶν, ὀρθοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί χρήζει φωνῶν ἰσχυρῶν, φλογερῶν, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καί δυνάμεως.
Οἱ πιστοί πρέπει νά ἀγρυπνοῦν, μαζί μέ ἀξίους ἐπισκόπους καί μέ ἀξίους πνευματικούς πατέρας, πού ἐφαρμόζουν τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐφαρμογή καί ἡ ὑπακοή εἰς τούς Ἱερούς Κανόνας ὁδηγεῖ εἰς τόν ἁγιασμόν καί τήν σωτηρίαν μας.

1 σχόλιο:

  1. Συγχαρητήρια! Ετσι μπράβο τετοια ωραια κειμενα βοηθούν.
    Ευχαριστούμε το ιστολογιο

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.