24 Ιαν 2015

Ἡ πνευματική μας προετοιμασία γιὰ τὶς ἐκλογὲς

Ἡ δική μας ἀπάντηση γιὰ τὶς ἐκλογὲς εἶναι ἡ προσευχή. Προσευχὴ ὅλων μας πρὶν τὶς ἐκλογές. Παράκληση στὴν Παναγία μας, ἀνάγνωση μὲ συντριβὴ τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαβὶδ καὶ ἐκκλησιασμὸς τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς.
Σημαντική σημείωση Ρωμαίικου: Ἀποφυγὴ τῶν πολιτικῶν ποὺ ὑπέγραψαν τὸ μνημόνιο καὶ παρέδωσαν τὴν χώρα μας στοὺς ξένους ἀλλὰ καὶ ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ κριτήρια. (Δὲν ἐννοῦμε φυσικὰ ἐκείνους ποὺ ὑποδύονται τὴν θρησκευόμενο καὶ πατριώτη… γιὰ παράδειγμα δὲς ΕΔΩ)
51ος ψαλμὸς ἀπό τό ψαλτήρι κατὰ τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη (ὅπως τὸ διέσωσε ὁ Ὅσιος Γέροντας Παΐσιος) εἶναι γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ σκληρόκαρδοι ἄρχοντες καὶ νὰ γίνουν εὐσπλαχνικοί, γιὰ νὰ μὴν βασανίζουν τὸ λαό:...

Εἰς τὸ τέλος· συνέσεως τῷ Δαυΐδ· 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν Δωὴκ τὸν ᾿Ιδουμαῖον καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ Σαοὺλ καὶ εἰπεῖν αὐτῷ· ἦλθε Δαυΐδ εἰς τὸν οἶκον ᾿Αβιμέλεχ. - 3 ΤΙ ΕΓΚΑΥΧᾼ ἐν κακίᾳ, ὁ δυνατός, ἀνομίαν ὅλην τὴν ἡμέραν; 4 ἀδικίαν ἐλογίσατο ἡ γλῶσσά σου· ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονημένον ἐποίησας δόλον. 5 ἠγάπησας κακίαν ὑπὲρ ἀγαθωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ λαλῆσαι δικαιοσύνην. (διάψαλμα). 6 ἠγάπησας πάντα τὰ ρήματα καταποντισμοῦ, γλῶσσαν δολίαν. 7 διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς καθέλοι σε εἰς τέλος· ἐκτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι σε ἀπὸ σκηνώματός σου καὶ τὸ ρίζωμά σου ἐκ γῆς ζώντων. (διάψαλμα). 8 ὄψονται δίκαιοι καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐπ᾿ αὐτὸν γελάσονται καὶ ἐροῦσιν· 9 ἰδοὺ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐνεδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ. 10 ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ· ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 11 ἐξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἐποίησας, καὶ ὑπομενῶ τὸ ὄνομά σου, ὅτι χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου.

Ὁ 137ος ψαλμὸς κατὰ τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη εἶναι γιὰ νὰ φωτίζει ὁ Θεὸς τοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου, γιὰ νὰ βρίσκουν οἱ ἄνθρωποι κατανόηση στὰ αἰτήματά τους:
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου. - ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι, ὅτι ἤκουσας πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 2 προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου καὶ ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου. 3 ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ ἐπάκουσόν μου· πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου δυνάμει σου. 4 ἐξομολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅτι ἤκουσαν πάντα τὰ ρήματα τοῦ στόματός σου. 5 καὶ ἆσάτωσαν ἐν ταῖς ᾠδαῖς Κυρίου, ὅτι μεγάλη ἡ δόξα Κυρίου, 6 ὅτι ὑψηλὸς Κύριος καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορᾷ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόθεν γινώσκει. 7 ἐὰν πορευθῶ ἐν μέσῳ θλίψεως, ζήσεις με· ἐπ᾿ ὀργὴν ἐχθρῶν μου ἐξέτεινας χεῖράς σου, καὶ ἔσωσέ με ἡ δεξιά σου. 8 Κύριος ἀνταποδώσει ὑπὲρ ἐμοῦ. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.

2 σχόλια:

  1. Συγχαρητήρια για το δημοσίευμα.

    ΟΧΙ στη Ν.Δ. ΟΧΙ στην παγανιστική ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΟΧΙ στον κάπηλο της Ορθοδοξίας ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η λογική προσέγγιση αντιμνημονιακή -πατριωτική είναι οι ΑΝΕΛ με ΖΟΥΡΑΡΙ στη Θεσσαλονίκη , ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ στην Πάτρα και άλλους ....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.