18 Ιαν 2015

Ὥστε αὐτὸ εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ μέγιστο πρόβλημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου! Τὸ ζήτημα τῶν ἱστολογίων!

Γράφει ὁ Λυκοῦργος Νάνης, ἰατρὸς
Μερικὲς σύντομες παρατηρήσεις πάνω στὸ συνοδικὸ κείμενο: Ὡσὰν νὰ ἔχουν ἀσχοληθεῖ οὐσιωδῶς καὶ ἐπισταμένως, μέχρι τώρα, οἱ συνοδικοί μας μὲ ὅλα τὰ συσσωρευμένα, ζέοντα καὶ ἀκανθώδη καὶ φλέγοντα καὶ τσουρουφλίζοντα τὶς συνειδήσεις τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ζητήματα, μὲ κορυφαῖα αὐτὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς ποικίλης ἐκκοσμικεύσεως καὶ τῆς σὲ τρομακτικὸ βαθμὸ ἐλλείψεως κατηχήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ...
δὴ τῆς νεολαίας καὶ ὡσὰν νὰ ἔχουν δρομολογήσει τὴ ριζική τους ἀντιμετώπιση, πρὸς μεγίστη ἀνακούφιση τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος, αὐτοὶ "ἀνακάλυψαν", ξαφνικὰ τὸ ζήτημα τῆς ὑπὸ ἐνοριῶν, μονῶν, ἱδρυμάτων καὶ μεμονωμένων κληρικῶν καὶ μοναχῶν κατοχῆς καὶ λειτουργίας ἱστολογίων καὶ τοῦ ὓπ αὐτῶν ἐκφερόμενου καὶ ἐκπεμπόμενου λόγου. 
Ὥστε αὐτὸ εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ μέγιστο πρόβλημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου! Τὸ ζήτημα τῶν ἱστολογίων!

Δὲν ἀρνούμεθα, κατ΄ ἀρχήν, ὅτι ἡ ἐπίσημη ἢ διοικοῦσα Ἐκκλησία (ὁ ὀρθότερος ὅρος εἶναι "ποιμαίνουσα Ἐκκλησία") κάθε ἄλλο παρὰ θὰ πρέπει νὰ μένει ἀδιάφορη ἀπέναντι σὲ φαινόμενα ἀσυδοσίας τοῦ διαδυκτυακοῦ λόγου συλλογικοτήτων ἢ/καὶ μεμονωμένων προσώπων ποὺ θίγουν τὸ Ὀρθόδοξο Δόγμα καὶ νοθεύουν τὸ Ὀρθόδοξο Ἦθος. Κάτι τέτοιο συνιστᾶ ὄχι μόνο ἀναφαίρετο δικαίωμα ἀλλὰ καὶ ἐπιβαλλόμενο καθῆκον ἀμφοτέρων τῶν διοικητικῶν ἐκκλησιαστικῶν σωμάτων, τόσο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ὅσο καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐπὶ παραδείγματι ἱστολόγια ποὺ προβάλλουν τὸν οἰκουμενισμό, τὸ νεονικολαιτισμὸ καὶ ἄλλες ἐτεροδιδασκαλίες, ποὺ ὀνομάζουν τὶς σχισματοαιρετικὲς κοινότητες τῆς δυτικῆς χριστιανοσύνης "ἀδελφὲς Ἐκκλησίες", ποὺ ἐκθειάζουν βλάσφημους συγγραφεῖς, ποιητὲς καὶ λογοτέχνες, ποὺ καλλιεργοῦν τὸ συσχηματισμὸ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸ φρόνημά του θὰ ἔπρεπε ἀπὸ χρόνια νὰ ἀποτελέσουν ἀντικείμενο καταδίκης καὶ ἀποκηρύξεως ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας καὶ ἐφαρμογῆς σὲ βάρος τῶν ἰστολόγων τῶν ὑπὸ τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν κανόνων διαγορευομένων!  Δὲν εἴδαμε ὅμως νὰ συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Ἀντιθέτως τὸ ἐπίμαχο συνοδικὸ κείμενο μὲ τὸν τρόπο ποὺ εἶναι διατυπωμένο μᾶλλον φαίνεται νὰ κινεῖται πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ποινικοποιήσεως, ἀπὸ ἐκκλησιολογικὴς πλευρᾶς, τοῦ γνήσιου καὶ ἀνόθευτου ἐκκλησιαστικοῦ λόγου. Ἔχει, μάλιστα, σχηματισθεῖ σὲ πολλοὺς πιστοὺς ἡ πεποίθηση, ὄτι ἡ ἐν λόγω ἐγκύκλιος "φωτογραφίζει" συγκεκριμένα ἱστολόγια ποὺ ἐλέγχουν ἐπισκοπικὰ ἀτοπήματα, ἰδιαιτέρως ἐπὶ θεμάτων οἰκουμενισμοῦ καὶ ἐκκοσμικεύσεως, προκαλώντας, κατ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὴν ἀντίδραση τῶν θιγομένων ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων.
Τὰ προαναφερθέντα ἱστολόγια ἀποτελοῦν νησίδες ἀντιστάσεως στὸν ὠκεανὸ τοῦ συλλογικοῦ συμβιβασμοῦ μὲ τὸ δαιμονικῆς ἐμπνεύσεως κοσμικὸ πνεῦμα. Καὶ δίδουν καθ΄ ἡμέραν ὁμολογιακὲς μάχες ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, κυρίως καὶ πρωτίστως, καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀκολούθως καὶ δευτερευόντως.

Πολέμησαν μὲ ἱερὸ ζῆλο καὶ ἐξακολουθοῦν, ἅγιοι συνοδικοί, τὸ ἐπαίσχυντο, δῆθεν ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο, τὸ στραγγαλίζον τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία σεῖς συμβιβαστήκατε ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ με τὴν πολιτικὴ ἐξουσία ποὺ τὸ κατέστησε νόμο τοῦ κράτους ἄνευ οὐσιαστικῆς ἀντιδράσεως καὶ ἀντιστάσεως ἀπὸ μέρους σας!
Ὅταν τὸ σεπτὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καθυβριζόταν σκαιῶς μὲ τὸ δυσώνυμο θεατρικὸ "ἔργο" "corpus Christi" τὰ ἱστολόγια αὐτὰ στηλίτευσαν μὲ δριμύτητα τὸ ἀνοσιούργημα ὑπερασπιζόμενα, κατ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὸν ὑβριζόμενο Ἀρχηγὸ τῆς πίστεώς μας τὴ στιγμὴ ποὺ κάποιοι ὑψηλὰ ἱστάμενοι κληρικοὶ ἀρκέστηκαν σὲ πλατωνικὲς καὶ ἀνώδυνες διαμαρτυρίες, σὲ ἄσφαιρα πυρὰ καὶ κάποιοι ἄλλοι τολμητίες μέμφθηκαν, κι ἀπὸ πάνω, τοὺς ὁμολογητὲς χριστιανοὺς ποὺ ἀψήφισαν τὶς εἰρωνεῖες καὶ τὰ σκώμματα τῶν ψευτοπροοδευτικῶν θολοκουλτουριαρέων! 
Στηλιτεύουν τὴν προδοσία τοῦ Ὀρθοδόξου Δόγματος ποὺ συντελεῖται ἀπ΄ τὴν πλευρὰ ἡγετικῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων ποὺ καταπατοῦν πλειάδα Θείων καὶ Ἱερῶν κανόνων ποὺ ρυθμίζουν τὶς σχέσεις Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν.
Καταπολεμοῦν καὶ ἀποδομοῦν στὴ συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἐτεροδιδασκαλίες ποὺ συνιστοῦν "ἕτερον Εὐαγγέλιον" ναρκοθετώντας τὴ σωτηρία τῶν πιστῶν!

Πιθανῶς κατὰ τὴ διεξαγωγὴ τῆς μάχης νὰ γίνονται καὶ σφάλματα! Οὐδεὶς ἀναμάρτητος! Ἄλλο ὅμως αὐτὸ καὶ ἄλλο νὰ ποινικοποιεῖται ἐκκλησιολογικὰ συνολικὰ ὁ ὑπ΄ αὐτῶν ἐκπεμπόμενος λόγος! 
Εἰλικρινὰ λυπούμαστε γιὰ τὴν ἐξαπόλυση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας τῆς ἐπιεικέστατα ἀτυχοῦς αὐτῆς ἐγκυκλίου! Μᾶλλον τοὺς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας χαροποιεῖ αὐτὴ καὶ ὄχι τὰ πιστὰ τέκνα της ποὺ ἔκπληκτοι καὶ κάτω δυνοι τὴν ψυχὴν διάβασαν στὸ διαδίκτυο ὅτι ἡ ΔΙΣ συνῆλθε σὲ τρεῖς μονάχα συνεδρίες γιὰ τὸ μήνα Ἰανουάριο (ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ), παρακάμπτοντας γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ οὐσιώδη θέματα καὶ τοξεύοντας τὰ βέλη της ἐναντίον στόχων ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελοῦν ἀντικείμενο πολεμικῆς ἀπ΄ τὴν πλευρά της!

4 σχόλια:

 1. Αναμενόμενη απόφαση . Τα Ορθόδοξα Ιστολόγια θα πρέπει να λειτουργούν με διάκριση από εδώ και πέρα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Α έτσι. "διάκριση" το λέμε τώρα.

   Βρε 1.000.000 Ορθόδοξα βιβλία, που γράφηκαν χωρίς έγκριση από το ενοριακό και το μητροπολιτικό συμβούλιο, εκατομμύρια ορθόδοξα έντυπα, περιοδικά κλπ, που επίσης εκδόθηκαν χωρίς έγκριση "μητροπολιτικού συμβουλίου", δεν είχαν "διάκριση";;;

   Πότε θα καταλάβουν ορισμένοι ότι το διαδίκτυο είναι μέσο ενημέρωσης, μέσο επικοινωνίας, ότι όπως κάποτε έβγαινε σε έντυπη μορφή ένα περιοδικό ή ένα βιβλίο, τώρα βγαίνει στο διαδίκτυο.

   Αντί να χαρούν κάποιοι μητροπολίτες που γέμισε το διαδίκτυο με Ορθοδοξία χάρη στον ανιδιοτελή αγώνα εκατοντάδων ιστολογίων, απαιτούν γραπτό έλεγχο και φίμωση!!

   Αλλά όταν οι ίδιοι βάζουν επαγγελματίες φωτογράφους να φωτογραφίζουν τις "αφεντιές" τους, σε δεκάδες πόζες, σε κάθε ακολουθία, ακόμη και στις πιο ιερές στιγμές της θείας λειτουργίας, και πληρώνουν για να προβάλλονται οι φωτογραφίες αυτές στα εκκλησιαστικά πρακτορεία, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα "διάκρισης".
   Όταν βγαίνει ο Άνθιμος και λέει τι να ψηφίσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα "διάκρισης".
   Όταν λειτουργούνε και παραβρίσκονται επίσημα Πάπες και αρχιεπίσκοποι Παπικών και κάθε είδους αιρετικοί , μονοφυσίτες κλπ, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.

   Και "οι λίθοι κεκράξονται."
   Μάλλον πολύ καβάλησαν το καλάμι μερικοί δεσποτάδες.

   Διαγραφή
  2. Αυτό βρήκες να πεις 8:06; Το πρόβλημα είναι των ιστολογίων ή της ΔΙΣ; Μετατόπισες με το σχόλιό σου αλλού το κέντρο βάρους του όλου ζητήματος. Το πρόβλημα το έχουν κάποιοι που θίγονται απ τον έλεγχο! Προς τα εκεί να τοξεύσεις τα βέλη σου!

   Διαγραφή
 2. Καλο ειναι να μαθαινουμε τα νεα της Εκκλησιας; αλλα, ολο το ρεπορταζ να ειναι αφιερωμενο σε καθε κινιση, του καθε Δεσποτη, μας δυσαρεστει.και το χειτοτερο; να φωτογραφιζετε ο αμνος για την θ.κοινωνια.
  Ολα στο παζαρι δεν βγαινουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.