30 Νοε 2014

"Σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς" καὶ τοῦ Φαναρίου;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἐπειδὴ μᾶς τόνισαν τὶς προηγούμενες μέρες ὅτι ἡ συνάντηση Πάπα-Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη θὰ εἶναι ΠΑΣΧΑ καὶ ἠμεῖς τοὺς ἀφιερώνουμε τὴν Καταβασία τοῦ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (Τῷ Ἁγίω καὶ Μεγάλω Σαββάτο):
"Έκστηθι φρίττων οὐρανέ, καὶ σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς, ἰδοὺ γὰρ ἐν νεκροῖς λογίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ τάφω σμικρῶ ξενοδοχεῖται, ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τους αἰώνας". 
Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι Πάσχα ὅταν πρόκειται ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα νὰ ζήσουμε ἀνατρεπτικὰ ἱστορικὰ γεγονότα; Αὐτὸ μας τονίζει καὶ ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης… Στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὸ Φανάρι καὶ στὴν πορεία τῶν χριστιανῶν πρὸς τὴν ἕνωση, ἀναφέρεται, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα τῶν....
Ἰταλῶν καθολικῶν ἐπισκόπων «Λ' Ἀβενίρε»
«Ἡ μύχια οἰκειότητα ποὺ αἰσθανθήκαμε μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ἐκλογῆς του, ἀποτελεῖ χωρὶς ἀμφιβολία ἕνα νέο ἔναυσμα γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὴν ἑνότητα. Η νέα προοπτικὴ ποὺ ὁ Πάπας Φραγκίσκος δίνει στὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ρώμης, στὴ συνοδικότητα γιὰ τὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πολύτιμα στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἀνατολή, ποὺ παρακολουθεῖ μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ αὐτὲς τὶς ἀλλαγές. Ἔτσι λοιπὸν καὶ αὐτὴ ἡ συνάντηση διανοίγει μιὰ νέα προοπτικὴ στὸν διάλογο καθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων, χωρὶς τὴν προσκόλληση σὲ σχήματα τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ἐξαγνισμένη στὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας. Ακόμη μιὰ φορὰ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἐπανααποκαλυφθεῖ πέραν τῶν ἀνθρωπίνων σχημάτων στὰ ὁποῖα συχνὰ περιορίζεται καὶ νὰ ἐπανοικειοποιηθεῖ τὴν ζωὴ ἐν Χριστῷ….. Σὲ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ ἡ πρώτη χιλιετία ὑποδεικνύει στὴν Ἐκκλησία ἐκείνη τὴν "ἐν Χριστῷ ζωὴ" πρὸς τὴν ἑνότητα τῶν τέκνων της. Ἡ πρώτη χιλιετία τῆς Ἐκκλησίας βίωσε εἰς βάθος τὴν ἑνότητα, ἐνῶ ἦταν ἀπολύτως ἄγνωστη ἡ ἰδέα τῆς Ἕνωσης». 
Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε ἂν τὸ Πρωτεῖο τοῦ Πάπα συνάδει μὲ τὶς ὑποσχέσεις συνοδικότητας ποῦ ἐκπέμπει ὁ προαναφερθεῖς λόγος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας; Θὰ περιοριστοῦμε σὲ δύο κορυφαῖες ἐπισημάνσεις ποὺ ἐξεπορεύθησαν μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν συνέντευξη.
"Χωρὶς τὴν προσκόλληση σὲ σχήματα τοῦ παρελθόντος" καὶ "ἡ πρώτη χιλιετία ὑποδεικνύει στὴν Ἐκκλησία ἐκείνη τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ πρὸς τὴν ἑνότητα τῶν τέκνων της".
Φυσικὰ στὴν πρώτη χιλιετία δὲν ζοῦσαν οὔτε στηλίτευαν μὲ τὴν πύρινη Ὀρθόδοξη Ρομφαία τοὺς οἱ νοητοὶ Ἀστέρες τῆς Ὀρθοπραξίας τῆς καθ' ἠμᾶς Ἀνατολῆς βλ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Μάρκος Εὐγενικός, Γεννάδιος, ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὁ Πατρο-Κοσμᾶς, ὁ Ἅγιος Μακάριος Κορίνθου, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, Ἰωακεὶμ Τσαλίκης, Παΐσιος, Ἀμβρόσιος Δάδιας καὶ τόσοι μὰ τόσοι πολλοὶ ἄλλοι.
Νὰ ξεχάσουμε λοιπὸν καὶ τὸ μαρτυρικὸ αἷμα τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ ΠΡΩΤΟΥ καὶ τῶν σὺν αὐτῶ ἀναιρεθέντων ἐπὶ Λατινόφρονος Πατριάρχου Βέκκου γιὰ νὰ νὰ κάνουμε τελικά το χατίρι σὲ κάποιους νὰ ξεκολλήσουμε ἐπιτέλους ἀπὸ τὰ σχήματα τοῦ παρελθόντος;
Ἂν λοιπὸν καὶ ἐμεῖς αἰσθανόμαστε μύχια οἰκειότητα μὲ τὸν σημερινὸ Πάπα καλὸν θὰ ἦταν ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔδωσαν ματωμένη ὁμολογία Ὀρθοδοξίας νὰ τοὺς λησμονήσουμε καὶ νὰ μὴν ἀσχολούμαστε καθόλου μαζί τους γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βιώσουμε τὴν "καινοφανῆ πασχαλιὰ τοῦ Φαναρίου";

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ!
"Ούκ ἔγνωσαν, οὐδὲ συνήκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται, σαλευθήτωσαν πάντα τα θεμέλια τῆς γῆς" (Ψαλμός ΠΑ΄, 81 τοῦ προφήτου καὶ Βασιλέως Δαυίδ).
Γιατί λοιπὸν σαλευθήτωσαν;
"Γιὰ τοὺς ἀκοινωνήτους καὶ αἱρετικοὺς οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἐνδεικτικῶς, ὁρίζουν τὰ ἐξής Οποιος συμπροσεύχεται μὲ ἀκοινώνητο, ἀκόμη καὶ μέσα σὲ ἕνα σπίτι, ἃς ἀφορίζεται (10ος Ἀποστολικός). Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος ἢ Διάκονος ἐὰν συμπροσευχήθηκε μόνο μὲ αἱρετικούς, ἃς ἀφορίζεται. Ἂν ὅμως ἐπέτρεψε σ’ αὐτοὺς νὰ κάνουν κάτι (νὰ ἱερουργήσουν) ὡς κληρικοί, ἃς καθαιρεῖται (45ος Ἀποστολικός). Να μὴν ἐπιτρέπεται στοὺς αἱρετικοὺς νὰ εἰσέρχωνται στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, ἐφ’ ὅσον ἐπιμένουν στὴν αἵρεσι (6ος Κανὼν τῆς ἐν Λαοδικεία Συνόδου).
Ὅσο γιὰ τὶς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς ἀλλοθρήσκους οἱ Ἱεροὶ Κανόνες διατάσσουν τὰ ἑξῆς : Ὅποιος Ἐπίσκοπος, ἢ Πρεσβύτερος, ἢ Διάκονος, ἢ γενικὰ ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν Κληρικῶν, νηστεύει μὲ τοὺς Ἰουδαίους, ἢ ἑορτάζει μαζί τους, ἢ δέχεται ἀπὸ αὐτοὺς τὰ τῆς ἑορτῆς των (δηλ. ἄζυμα) ἢ κάτι παρόμοιο ἃς καθαιρεῖται. Ἂν δὲ εἶναι λαικός, ἃς ἀφορίζεται (7ος καὶ 70ος Ἀποστολικός, 37ος καὶ 38ος Κανὼν τῆς ἐν Λαοδικεία Συνόδου). Δὲν πρέπει μὲ τοὺς ἐθνικοὺς (εἰδωλολάτρες) νὰ συνεορτάζουμε καὶ νὰ κοινωνοῦμε μὲ τὴν ἀθεότητα τους (39ος Κανὼν τῆς ἐν Λαοδικεία Συνόδου). Καί, ἂν κάποιος Χριστιανὸς μεταφέρει λάδι σὲ ἱερὸ ἐθνῶν (μὴ χριστιανικὸ ναό), ἢ σὲ συναγωγὴ Ἰουδαίων, στὶς γιορτές τους, ἢ ἀνάβει λυχνάρια, ἃς ἀφορίζεται (71ος Ἀποστολικός).
Μετὰ τὴν δειγματοληπτικὴ παράθεσή τν ὡς ἄνω Ἱερῶν Κανόνων εἶναι προφανές το τί πρέπει καὶ τί δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνεται μέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο". 
Μᾶλλον ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. κ. Σεραφεὶμ ἦταν "γραφικὸς καὶ παραδοξος" μπροστὰ στὸ "μεγαλεῖο" τῆς προαναγγελθείσης ἀγάπης τοῦ παρεξηγημένου "ἴνα ὦσιν ἔν";

Ἀρνητικὴ ἀπάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Σεραφεὶμ πρὸς Πάπα
Ἁγιώτατε,
Ἐπικοινωνοῦμεν μεθ' Ὑμῶν ἐξ ἀφορμῆς τῆς Ὑμετέρας προσκλήσεως τὴν ὁποίαν ἀπηυθύνατε εἰς ἠμᾶς προκειμένου ὅπως ἀποστείλωμεν «ἀδελφικὸν ἀπεσταλμένον» ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἠμῶν ἴνα συμμετάσχη εἰς τὴν εἰδικὴν Συνέλευσιν τῶν Ἐπισκόπων της καθ' Ὑμᾶς Ἐκκλησίας, συνερχομένην ἐν Ρώμη ἀπὸ 28.11 ἕως 14.12.1991, μὲ θέμα «ὁ ἐπανευαγγελισμὸς τῆς Εὐρώπης»……………..
Ὅθεν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τασσομένη ἀλληλέγγυος μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, δὲν θὰ μετάσχη εἰς τὴν προσεχῆ Συνέλευσιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι ἡ ἀπουσία αὕτη θὰ εἶναι ἀπείρως εὐγλωττοτέρα ἀπ' ὅ,τι θὰ ἠδύνατο νὰ ἀναπτύξη ἐντὸς πενταλέπτου ὁ «ἀδελφικὸς ἀπεσταλμένος» Αὐτῆς.
Μετ' ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν
† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Σεραφεὶμ 
(Ἐκδόσεις "Βρυέννιος")

Ὅ,τι καὶ νὰ ποῦμε ἠμεῖς αὐτὸ ποὺ σκέπτονται θὰ γίνει… Ὁ πιστὸς λαὸς θὰ συνεχίσει νὰ εὔχεται καρδιακὰ ὑπὲρ τοῦ Θείου Φωτισμοῦ τῶν Πνευματικῶν Ταγῶν τοῦ ἀκριβῶς γιατί ἡ βιωματικὴ Θεολογία τῶν ἁπλῶν καὶ ταπεινών γνωρίζει ὅτι στὰ βαθύτερα καὶ πολυτελέστατα διαμερίσματα τῆς κόλασης ὑπάρχει τὸ ἀδιαχώρητο ἀπὸ αἱρετικούς.
Μπορεῖ τὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν σεισμογενῆ περιοχὴ τῆς Κωνσταντινούπολης ἀλλὰ καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Τόξο, τμῆμα τοῦ ὁρίου ἐπαφῆς καὶ σύγκλισης τῆς ἀφρικανικῆς μὲ τὴν εὐρασιατικὴ λιθοσφαιρικὴ πλάκα σχετιζόμενο μὲ τὸ περὶ-Ἀδριατικὸ τόξο καὶ τὴν Πλάκα τῆς Ἀπουλίας (σεισμογενὴς περιοχὴ Ἰταλίας) νὰ ἔχουν εὐαισθητοποιηθεῖ πρόσφατα καὶ νὰ σαλεύουν τὰ θεμέλια της γῆς…
Ὅμως τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ ἡ βιωματικὴ Θεογνωσία τῆς Ὀρθοπραξίας θὰ ἀντέξουν τελικὰ στὰ πνευματικὰ τραντάγματα λόγω τῶν γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων ποὺ βιώνουμε ὅλοι τα τωρινὰ καὶ τὰ ἐπέκεινα.
 Πατέρες εὔχεστε ὁ ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ νὰ βγάλει ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα ὁλάκερη τὴν καταδυναστευόμενη πλάση του.

3 σχόλια:

 1. ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ
  Του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, θεολόγου

  http://niksothropoulos.wordpress.com/2014/11/30/a-733/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παραμονή επισκέψεως του Πάπα στο Φανάρι (28/11/2014) έγινε σεισμός 4,3 Ρ στην Τουρκία
  http://www.enikos.gr/international/280564,Seismos_43_Rixter_sthn_Toyrkia.html

  Σεισμός μεγάλυτερης έντασης (7,2 Ρ) είχε γίνει στο Αιγαίο (μεταξύ Σαμοθράκης - Ιμβρου) την παραμονή της συναντήσεως Βαρθολομαίου - Πάπα στην Ιερουσαλήμ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ2 Δεκεμβρίου 2014 - 1:26 π.μ.

  Κατ'αρχήν πρέπει να πούμε ότι κανείς από εμάς δεν χαίρεται με την διαίρεση των Χριστιανών.

  Το λέμε αυτό επειδή τα οικουμενιστικά παπαγαλάκια μας αποκαλούν "ακραίους", "σκληρόκαρδους", "κομπλεξικούς", "οπισθοδρομικούς", "χωρίς αγάπη" κλπ κλπ.

  Ειλικρινά θέλουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών και μακάρι να γινόταν αύριο το πρωί.

  Όμως εδώ τίθεται ένα κεφαλαιώδες ζήτημα : επάνω σε ΠΟΙΑ ΒΑΣΗ θα ενωθούμε ;;

  Εμείς λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, δηλαδή κατέχουμε την ΟΡΘΗ ΔΟΞΑ, την Σωστή Πίστη.

  Εάν η ένωση γίνει στην βάση της Ορθοδοξίας, τότε κανείς δεν θα πει όχι.

  Αλλά οι παπικοί επιμένουν ότι αυτοί έχουν δίκιο και ότι αυτοί κατέχουν την Ορθή Πίστη.

  Η απλή λογική μας λέει ότι ΔΕΝ μπορούν και οι δύο πλευρές να έχουν δίκιο.

  Αναίρεσαν οι παπικοί τα περί παπικού πρωτείου ;; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ;;

  Αναίρεσαν οι παπικοί τα περί αλαθήτου του πάπα ;; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ;;

  Διόρθωσαν οι παπικοί το Σύμβολο της Πίστεως ;; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ;;

  Έπαψαν οι παπικοί να έχουν τράπεζες, να κάνουν εμπόριο όπλων, να έχουν μυστικές υπηρεσίες και να καλύπτουν τις παιδεραστίες τους ;; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ;;

  Για ποια ενότητα μιλάμε λοιπόν ;; Να αγκαλιαζόμαστε και να πίνουμε όλοι μαζί καφέ λέγοντας αμπελοφιλοσοφίες όπως ο Βαρθολομαίος ;;

  Δεν έχουμε τίποτα με τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων στην Δύση. Δεν τους μισούμε, ούτε θέλουμε το κακό τους. Θλιβόμαστε όμως διότι ζουν στην πλάνη και βλέπουμε τα αποτελέσματα με τον πλήρη ηθικό εκφυλισμό και την απαξίωση του Χριστιανισμού στην Δύση.

  Λυπούμαστε, αλλά όπως έστρωσαν κοιμούνται !

  Ας μας συγχωρούν οι οικουμενιστές που δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο !

  Ο Ελληνικός λαός έχει μια φράση που ταιριάζει στην περίσταση : ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.