1 Νοε 2014

Τόν Κοραησμό νά καταρᾶσθε!

Τό Περιοδικό μας ἀπό ἐτῶν προσπαθεῖ νά φέρη στό φῶς κείμενα  Διδασκάλων τοῦ Γένους μας, τά ὁποῖα σκόπιμα τά βύθισαν στό  σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀγωνίσθηκαν μέ κάθε τρόπο  νά ἀλλοιώσουν τό Ὀρθόδοξον «πατροπαράδοτον σέβας» καί νά  καταντήσουν τήν Πατρίδα μας ἕνα ἐξαμβλωματικό παράρτημα τοῦ σκοτισμένου “Διαφωτισμοῦ”, μέ πρωταγωνιστή τόν ὀλέθριο Ἀδαμάντιο  Κοραῆ!
Ὁ μετέπειτα πράκτορας τοῦ Ναπολέοντα Κοραής, ἀφοῦ ἀπό νέος, ζῶντας στήν Ὁλλανδία, ἀπέβαλε κάθε ἔνδυμα ὀρθοδοξίας  ἀπό τήν προσωπική του ζωή, καταργῶντας τόν τακτικό Κυριακάτικο  ἐκκλησιασμό του, τήν νηστεία του, τήν ἐν γένει πνευματική του ζωή καί συναναστρεφόμενος κυρίως μέ Προτεστάντες, κατέληξε –παρά τήν πολύπλευρη μόρφωσή του– πνευματικό ναυάγιο καί, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἕνας φυσιωμένος διαφημιστής τοῦ “Διαφωτισμοῦ”, μέ ἀποτέλεσμα νά καταδικάση ἐπί διακόσια χρόνια –μαζί μέ τούς διαχρονικούς ὁμοϊδεάτες του– τόν Ἑλληνισμό σέ δουλικό καί ἀδιάκριτο μιμητισμό τῆς Δύσεως.
Ὁ Κοραής, κυρίως, εἶναι ἐκεῖνος πού γιά πρώτη φορά στήν μακραίωνα ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἔκαμε τόν....
Ἕλληνα νά ντρέπεται και νά νοιώθει κομπλεξικός γιά τήν καταγωγή του καί νά  ἀλλοιθωρίζη πρός τούς Εὐρωπαίους σάν φτωχός συγγενής, ἀγροῖκος καί ἀμαθής! Αὐτή τήν ντροπή δέν κατορθώσαμε σάν Ἔθνος νά τήν ἀποβάλλουμε μέχρι σήμερα.  Ἀντιθέτως, μάλιστα, μέ τήν ξιπασμένη ξενόφερτη Παιδεία –σχολική  καί πανεπιστημιακή– πού συμφύρθηκε με τόν Κοραητικό μειοδοτισμό  καί καλλιεργήθηκε, στηρίχθηκε καί στηρίζεται ἀπό ὁλόκληρο τό μετακαποδιστριακό πολιτικό κατεστημένο τῆς Χώρας μας, διαμορφώθηκε  ἕνας «νεόφτωχος» πνευματικά νεοελληνισμός. Ἕνας νεοελληνισμός, ἐντελῶς ἀγνώριστος καί ἀνάξιος τῶν σοφῶν καί πνευματικῶν προγόνων του, ὁ ὁποῖος, ἀπό ἀρχοντόπουλο κατήντησε παρίας καί ἀξιολύπητος διακονιάρης τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐλεημοσύνης!
Κάλλιστα θά μπορούσαμε νά ἀξ ιολογήσουμε τίς ἐπιπτώσεις τοῦ Προτεσταντικοῦ Κοραησμοῦ στήν δημόσια καί στήν ἰδιωτική ζωή τοῦ Ἕλληνα, συσχετίζοντάς τις μέ τίς ἐπιπτώσεις τοῦ Παπισμοῦ στήν μετά  τήν Ἅλωση ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας, ἐπιπτώσεις πού ἀνάγκασαν τόν  πλήρη ἀγάπης καί φιλανθρωπίας ἅγιον τοῦ Θεοῦ Ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ  τόν Αἰτωλόν νά διακηρύξη: «τόν Πάπα νά καταρᾶσθε!».
Τόν Παπισμό ἔμαθε ὁ Λαός μας νά τόν ἀντιμετωπίζη μέ τά  πνευματικά ἀντισώματα τῶν ἁγίων πού μᾶς θωράκισαν, ἀπό τοῦ Σχίσματος μέχρι τά τέλη τῆς Τουρκοκρατίας, μέ τελευταίους τούς ἁγίους, Ἀθανάσιον τόν Πάριον, Μακάριον τόν Νοταρᾶν, Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην καί ὅλους ἐκείνους πού ἦσαν κατά πνεῦμα συγγενεῖς τους.
Καί κατόπιν, ἀρκετοί Πατέρες μας καί πραγματικοί Διδάσκαλοι  τοῦ Γένους μας προσπάθησαν νά κρατήσουν ἀναμμένη τήν λαμπάδα  τῆς Ἀληθινῆς Παραδόσεώς μας καί, μάλιστα, ὁ χριστιανός Κυβερνήτης  Ἰωάννης Καποδίστριας, ὡς ἔχων καί τήν δύναμη τῆς ἐξουσίας, ἔθεσε  τήν Ὀρθόδοξη Ζωή “ἐπί τήν λυχνίαν” τοῦ Κράτους καί περιέβαλε τό Ἱερατεῖο μέ τιμή καί σεβασμό, θέτοντας ὡς προτεραιότητα τῆς ἀνασυστάσεως τῆς Πατρίδος μας τόν πνευματικό καταρτισμό Κλήρου  καί λαοῦ.
Τήν Προτεσταντική, ὅμως, νοοτροπία, πού ἐπέβαλε στήν ζωή τοῦ τόπου μας ὁ Κοραής καί μᾶς ὁδήγησε σταδιακά στόν ἀποχριστιανισμό καί στόν ἀθεϊσμό, δέν βρέθηκαν στό πέρασμα τοῦ χρόνου –ἀπό τῆς δολοφονίας τοῦ Καποδίστρια καί ἑξῆς– πνευματικά ἀναστήματα νά τήν καυτηριάσουν, ὅσο ἀπαιτοῦσε ἡ ἐπικινδυνότητά της καί νά τήν ἀναχαιτίσουν, γι’ αὐτό καί ἔχει μέ ἀριστοτεχνική σατανικότητα ἐνσωματωθεῖ στήν Ὀρθόδοξη βιοθεωρία μας ὥστε νά θεωρεῖται πλέον ἀπό τούς πολλούς ὡς ἀναπόσπαστο μέρος της!
Εἶναι, βέβαια, ἀλήθεια, ὅτι γιά νά μποροῦσε κανείς νά διαγνώση τίς μελλοντικές, τίς μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς σατανικῆς Λουθηρανικῆς αἱρέσεως, πού οὐσιαστικά ἐκτόπισε μαζί μέ τόν Πάπα καί τόν Ἴδιο τόν Θεό ἀπό τή ζωή τῶν ἀνθρώπων (μέ τό νά δώση στόν κάθε ἄνθρωπο τήν ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι ἀλάθητος καί γι’ αὐτό δέν πρέπει νά ἀκούη κανένα ... πλήν, βεβαίως, τοῦ Κράτους(!)) ἔπρεπε νά ἔχη μοναδικές ἀπό τόν Θεό ἱκανότητες ὥστε νά προΐδη ὅτι θά φθάση ἡ ἡμέρα πού ἡ Πολιτική ἐξουσία θά ἐπικρατήση σέ ἀπόλυτο βαθμό, καθορίζοντας ψυχοσωματικά τήν ἀνθρωπότητα καί κάθε λεπτομέρεια τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς της.
Στίς δυσκολίες πού ἐμπόδιζαν τήν πρόβλεψη τοῦ ἀποπνευματισμοῦ καί ἀποχριστιανισμοῦ τῆς Ἑλλάδος καί τή διάβρωση τῆς Ρωμαίϊκης ψυχῆς τοῦ λαοῦ μας, πρέπει νά συνυπολογισθοῦν καί οἱ ἱστορικές συνθῆκες τῆς τότε ἐποχῆς, ἀφοῦ, ὄχι μόνο δέν βοήθησαν νά ἐμποδισθῆ ἡ ὕπουλη διείσδυση τοῦ ἀντιθέου λαϊκοῦ ‘‘ἀλαθήτου”, ἀλλά θεωρήθηκαν ὁ Κοραής καί οἱ ὅμοιοί του –ἀκόμη καί ἀπό ἀγωνιστάς Ποιμένες– ὡς Διδάσκαλοι καί φωτισταί τοῦ Γένους μας!
Τό μέγεθος τῆς δυσκολίας πού ἔχει ἡ κατανόηση τῶν συνεπειῶν τῆς μετακαποδιστριακῆς Βαυαροκρατίας γιά τό πνευματικό ἀλλά καί γιά τό βιοτικό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ μας φαίνεται στίς μέρες μας, ὅπου ὅλα αὐτά πού “φωνάζουμε” χρόνια τώρα περνοῦν ἀπό τούς περισσοτέρους ἀπαρατήρητα καί ἀδιάφορα, ἐνῶ σέ κάποιους ἄλλους –πού τούς ἔχει διαβρώσει μέχρι τό μεδούλι τους ὁ “ὀρθόδοξος” Λουθηρανισμός–φαντάζουν ...αἱρετικά! Καί νά σκεφθοῦμε ὅτι ἐξακολουθοῦμε νά μήν καταλαβαίνουμε ἐνῷ εἴμαστε καί σήμερα ἀπό παντοῦ ζωσμένοι ἀπό τήν Βαυαροκρατία!...
Σήμερα, λοιπόν, γιά νά ἀφυπνισθοῦμε καί νά συνειδητοποιήσουμε τό μέγεθος τῆς πνευματικῆς καταστροφῆς πού ἔχουμε ὑποστεῖ ὡς Ἔθνος, χρειαζόμαστε νά ξεπροβάλλη μιά μεγάλη προσωπικότητα, ἰσάξια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ γιά νά βροντοφωνήση μέ θεία δύναμη: τόν Κοραησμό νά καταρᾶσθε! Καί μέ οὐράνια καθοδηγητική ἀποτελεσματικότητα νά ἐπανεντροχιάση τήν πνευματική ἐκτροπή τοῦ Γένους μας.

π. Β. Ε. Βολουδάκης
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 147

6 σχόλια:

 1. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο αείμνηστος Χριστόδουλος, ο τελευταίος Εθνάρχης της πατρίδος μας, το 2001, με την επίσκεψη του πάπα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τον ανάγκασε να μας ζητήσει Συγνώμη, εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αφού τον υπεμθύμισε τις αιματηρές Σταυροφορίες της Δύσεως, με πρωτεργάτη τον Πάπα, την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1204 από τους σταυροφόρους, τα συγχωροχάρτια του πάπα με το αζημίωτο βέβαια, πάντοτε επι χρήμασι, την ιερά εξέταση. Άρα με την Συγνώμη του πάπα, προς τους αδερφούς μας, Χριστιανούς Ορθοδόξους της Ανατολής, έτσι μας χαρακτήρισε, παύει να ισχύει το αλάθητο του πάπα από εκείνη τη στιγμή, χάριν του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Αυτή είναι για εμένα τον αδαή και αμαρτωλό Ορθόδοξο Χριστιανό, η μεγαλύτερη επιτυχία του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών του κυρίου Χριστοδούλου, και όχι κάποιοι που τον κατηγορούνε ότι,, τον τιμώρησε ο Θεός με καρκίνο επειδή έκανε άνοιγμα στον αιρεσιάρχη ποντίφικα.tamystikatoubaltou.blogspot.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιο συγνωμη ρε αδερφε ; απο τοτε που βγηκε η συγνωμη χαθηκε η τσιπα.

   Διαγραφή
 2. Παρακαλούμε να αναγράψετε το ονοματεπώνυμο του συγγραφέως του άρθρου του περιοδικού μας πρωτ. Βασιλείου Βολουδάκη, όπως ορίζεται στο περιοδικό μας γιά τις αναδημοσιεύσεις. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
  Η Συντακτική Επιτροπή της ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ὅτι δέν εἶναι ἀληθινό δέν ἀγγίζει ψυχές,διδάκτηκα στό σχολεῖο γιά τόν Κοραή ἀλλά ποτέ δέν τόν ἀγάπησα.Τήν ζημιά του ὅμως τήν ΄΄φάγαμε΄΄
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ. ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ¨ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΖΟΝΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΦΩΝΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΝΩΝΥΜΕ 5.40 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΛΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩ ΠΩΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥΛΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΥΤΕΨΕ Ο ΘΕΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.