6 Οκτ 2014

Καταγγελία: Τὰ …δῶρα τοῦ Jumbo στὸν τουρκικὸ ἐθνικισμό!

Καταγγέλουμε μὲ ἀγανάκτηση, τὴν προκλητικὴ ἐνέργεια τῆς ἑταιρείας Jumbo, νὰ χρησιμοποιήσει στὸ νέο κατάστημά της στὸν Ἴασμο τοῦ νομοῦ Ροδόπης, σὲ ὅλες τὶς πινακίδες (καὶ στὶς ἀπὸ μεγαφώνου ἀνακοινώσεις), παράλληλα μὲ τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν τουρκικὴ γλώσσα. Ἡ ἀποσταθεροποιητικὴ «πρωτοβουλία» μιᾶς ἑταιρείας αὐτῆς τῆς κλίμακας (εἰσηγμένης στὸ Ἑλληνικὸ Χρηματιστήριο), δυναμιτίζει τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν σύνοικων πληθυσμῶν, πυροδοτεῖ τοπικὲς ἐντάσεις καὶ θίγει βάναυσα τὴν εὐαισθησία τοῦ ἀκριτικοῦ μας λαοῦ, ὁ ὁποῖος ὑποφέρει ἀπὸ τὴν ἀδιάκοπη, ἰσχυρὴ καὶ χωρὶς προσχήματα προσπάθεια τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ νὰ ὑπονομεύσει τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία.
Εἶναι ἀντιληπτὸ στὸν κοινὸ νοῦ ὅτι, τὸ θέμα δὲν συνδέεται μὲ τὶς γλωσσικές μας προτιμήσεις, ἀλλὰ μὲ τὶς συνέπειες ποὺ παράγουν οἱ πρωτοβουλίες μιᾶς ἑταιρείας, οἱ ὁποῖες ἐκφεύγουν κατὰ πολύ του στενοῦ ἐπιχειρηματικοῦ πλαισίου καὶ....
πλήττουν μὲ ὀδυνηρὸ τρόπο τὴ Θράκη. Μὲ ποιὸ δικαίωμα μιὰ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία αὐτῆς τῆς κλίμακας, ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ποῦ ἐπηρεάζουν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας;
Ἡ διγλωσσία ἀναδείχθηκε, ἐσχάτως, σὲ κεντρικὸ στόχο τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μὲ προφανῆ ἐπιδίωξη -μεταξὺ ἄλλων- τὴν ἀφομοίωση καὶ στρατηγικὴ ἐργαλειοποίησή των μὴ τουρκόφωνων ἐθνοτικῶν ὁμάδων ποὺ συναπαρτίζουν τὶς μουσουλμανικὲς μειονότητες τῆς περιοχῆς (Πομάκοι, Ρομᾶ). Σὲ μιὰ τέτοια συγκυρία ἡ ἐταιρία Jumbo μὲ ἀπόλυτη ἄγνοια τῶν τοπικῶν ἀκανθωδῶν δεδομένων καὶ στηριγμένη σὲ ἐσφαλμένες ἐκτιμήσεις, γίνεται μέρος τοῦ προβλήματος καὶ ταυτόχρονα ἀρωγός τς Τουρκίας, ἀπλώνοντας τὸ χαλὶ στὸν ἐπεκτατισμό της. Οἱ πανηγυρισμοὶ -διὰ τοῦ Τύπου- φασιστικῶν μειονοτικῶν στοιχείων, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στελεχῶν τοῦ τουρκικοῦ προξενείου Κομοτηνῆς γιὰ τὶς δίγλωσσες πινακίδες, ἐπιβεβαιώνουν ἀπολύτως τὶς θέσεις μας. Οἱ ἐγχώριοι πυρῆνες τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ, ἐκτιμοῦν (ὀρθῶς) ὅτι μὲ τὴν ἐνέργειά της ἡ Jumbo ἀνοίγει διάπλατά το δρόμο γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς διγλωσσίας στὸν ἰδιωτικὸ τομέα, στὸν ὁποῖο προφανῶς θὰ θελήσουν νὰ βαδίσουν καὶ ἄλλες μεγάλες ἑταιρεῖες, μόνο καὶ μόνο γιὰ τὸ (ἀμφιλεγόμενο) κέρδος.
Καμία κατασκευασμένη δικαιολογία δὲν εἶναι ἀνεκτή. Μόνο ἐὰν ἡ Jumbo διέθετε κατάστημα σὲ συνοριακὸ σταθμὸ τῆς χώρας (ὅπως π.χ. τὰ Duty Free), θὰ εἶχε ἐνδεχομένως ἐπιχειρηματικὸ νόημα μία τέτοια ἐπιλεκτικὴ δίγλωσση πρωτοβουλία. Ὅμως, τὴν ἀρχὴ αὐτὴ δὲν τὴν ἐφάρμοσε οὔτε ἡ ἴδια ἡ Jumbo στὸ κατάστημα ποὺ λειτούργησε στὸ μεθοριακὸ σταθμὸ τοῦ Προμαχώνα (ἑλληνο-βουλγαρικὰ σύνορα) μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 2013 (ὅπου δὲν ὑπῆρχαν βουλγαρικὲς πινακίδες), οὔτε καὶ στὴ Ρόδο, τὴν ὁποία ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες τοῦρκοι πολίτες. Γιατί στὴν Κύπρο δὲν ἔβαλε καὶ τουρκικὲς πινακίδες (παρὰ μόνο ρωσικὲς καὶ ἀγγλικές), ὅπου ἐπισήμως ἡ τουρκικὴ γλώσσα εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία; Μήπως οἱ χριστιανοὶ τῆς Θράκης θεωροῦνται ἀρκετὰ μαλθακοὶ γιὰ νὰ δεχθοῦν χωρὶς ἀντίδραση μιὰ τέτοια πρόκληση;
Καὶ φυσικά, σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ πράξει σὲ βάθος 120 χιλιομέτρων ἀπὸ τὰ εὐαίσθητα ἐθνικά μας σύνορα καὶ ὅταν μάλιστα στὸ ἐνδιάμεσο μεσολαβεῖ ἄλλο κατάστημα, αὐτὸ τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, σὲ ἀπόσταση μόλις 40 χλμ ἀπὸ τὰ σύνορα, ὅπου οἱ πινακίδες εἶναι μόνο στὰ ἑλληνικά. Πολὺ δὲ περισσότερο, ὅταν ἡ πρωτοβουλία ἐκδηλώνεται γεωγραφικὰ στὴν καρδιὰ τῆς ἑλληνικῆς Θράκης καὶ εἰδικότερα στὴν πρωτεύουσα ἑνὸς ἐξαιρετικὰ εὔθραυστου ἐθνικὰ δήμου (Ἰάσμου), ὁ ὁποῖος στὶς τελευταῖες αὐτoδιοικητικὲς ἐκλογὲς κατέστη τὸ μῆλο τῆς ἔριδος γιὰ τὸν τουρκικὸ ἐθνικισμό. Τελικά, ἡ Τουρκία πέτυχε νὰ «ἐγκαταστήσει» στὸν Ἴασμο ἕναν καθοδηγούμενο τουρκόφωνο μειονοτικὸ δήμαρχο. 
Δὲν θέλουμε νὰ πιστέψουμε ὅτι ὑπῆρξε κάποιου εἴδους σιωπηρὴ συμφωνία/ἀντάλλαγμα τῆς Jumbo μὲ τὸ δῆμο Ἰάσμου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο πῆρε μὲ πολυετῆ μίσθωση, τὸ χῶρο τῶν ἐγκαταστάσεών της.
Ποτέ, κανεὶς ἕλληνας μουσουλμάνος πολίτης καὶ σὲ κανένα πολυκατάστημα τῆς Θράκης, δὲν εἶχε πρόβλημα στὶς συναλλαγὲς του λόγω τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τὴν ὁποία ἄλλωστε διδάσκονται ἅπαντες σὲ ὅλες τὶς ἐκπαιδευτικὲς βαθμίδες. Πέραν τῶν ἄλλων, ἡ πρωτοφανὴς αὐτὴ ἐνέργεια ὑποτιμᾶ ἀπροκάλυπτα τὴν πολυδάπανη ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδας γιὰ ἰσότιμη παροχὴ ἐκπαιδευτικῶν εὐκαιριῶν σὲ ὅλους τους πολίτες τῆς χώρας.
Ἡ λογική τς ἀμοιβαιότητας ποὺ ἐπικαλεῖται ἡ Jumbo, ὅτι δηλαδὴ καὶ στὴν Τουρκία οἱ ἑταιρεῖες ἔχουν σημάνσεις στὰ ἑλληνικά, εἶναι γελοῖα καὶ ψευδής. Καμία μεγάλη τουρκικὴ ἑταιρεία εἰσηγμένη στὸ τουρκικὸ χρηματιστήριο δὲν θὰ διενοεῖτο νὰ τοποθετήσει σὲ ὅλο το εὖρος ἑνὸς μεγάλου καταστήματος δίγλωσσες πινακίδες, δηλαδὴ στὰ τουρκικὰ καὶ στὰ ἑλληνικά. Πολὺ δὲ περισσότερο νὰ ἔχει ἀπὸ μεγαφώνων ἀνακοινώσεις καὶ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Τὸ μόνο ποὺ ὑπάρχει καὶ ἅπαντες οἱ τουρίστες γνωρίζουν, εἶναι πρόχειρες καὶ ἐνίοτε ἀκαλαίσθητες καὶ ἀνορθόγραφες περιστασιακὲς πινακίδες, οἱ ὁποῖες σὲ καμία περίπτωση δὲν παραπέμπουν σὲ καθιέρωση διγλωσσίας, ἀλλὰ σὲ διαφημιστικὰ τρὶκ τῶν κεμπὰπ ντονέρ.
Ἐὰν ἡ Jumbo, ὀρέγεται καταναλωτὲς ἐκ Τουρκίας, θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζει ὅτι οὐδεὶς ἐχέφρων τοῦρκος πολίτης πρόκειται νὰ διανύσει 120 χλμ καὶ μάλιστα νὰ παρακάμψει κατάστημα ποὺ λειτουργεῖ στὰ 40 χλμ ἀπὸ τὰ σύνορα, γιὰ νὰ ἔρθει στὸ Jumbo τοῦ Ἰάσμου. Ἀλλά, ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ συμβεῖ, θὰ ἀφορᾶ σὲ καταναλωτὲς τουλάχιστον μέσου μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν πινακίδες στὰ ἀγγλικά, ὅπως γίνεται σὲ ὅλα τα πολυκαταστήματα τῆς Εὐρώπης.
Οἱ μόνες ἀναγνωρισμένες δίγλωσσες ἐπιγραφὲς στὴν Ἑλλάδα εἶναι στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ ἀγγλικά. Τὸ ἴδιο γίνεται ἂπ΄ ἄκρου εἰς ἄκρον στὸν πλανήτη. Ἡ ἐταιρείαJumbo ὀφείλει νὰ συμμορφωθεῖ μὲ αὐτὴ τὴν παγκόσμια ἀρχὴ καὶ νὰ ἀντικαταστήσει ΑΜΕΣΩΣ τὶς ἀπαράδεκτες πινακίδες. Οἱ Θρακιῶτες ἐπιθυμοῦν νὰ ἀντιμετωπίζονται ἰσότιμα μὲ τοὺς ὑπόλοιπους κατοίκους τῆς Ἑλλάδας. Ὅ,τι πινακίδες βλέπει ὁ πολίτης στὰ Jumbo τῆς Ἀθήνας ἢ τῆς Πελοποννήσου, τὶς ἴδιες ἐπιθυμεῖ νὰ ἀντικρίζει καὶ στὰ Jumbo τῆς ἑλληνικῆς Θράκης. Ὁ ἐμπνευστὴς τῆς διγλωσσίας, ἡ ὁποία δοκιμάζει τὴν αἰσθητικὴ καὶ τὶς εὐαισθησίες μας, θὰ πρέπει νὰ λογοδοτήσει στοὺς μετόχους της ἑταιρείας, ἀλλὰ καὶ στὸ λαὸ τῆς Θράκης.
Καλοῦμε προσωπικὰ τὸν πρόεδρο τῆς Jumbo κ. Απ. Βακάκη, τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο, καθὼς καὶ ὅλους τους μετόχους, νὰ ἀποσύρουν τὶς ὑπονομευτικές τς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας πινακίδες.
Στὴν ἀντίθετη περίπτωση, καλοῦμε τὰ Ὑπουργεῖα Ἀνάπτυξης, Οἰκονομικῶν, Δικαιοσύνης καὶ Ἐξωτερικῶν νὰ παρέμβουν ἄμεσα, γιὰ νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ ἄθλια πρόκληση. Τυχὸν παράτασή της, θὰ ἐξοργίσει ἀκόμη περισσότερό τους Θρακιῶτες καὶ τοὺς ἀνατολικὸ-Μακεδόνες, οἱ ὁποῖοι θὰ χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο, ὥστε νὰ διαπιστώσει ἡ ἑταιρεία ὅτι τὰ κέρδη ποὺ ὁραματίστηκε ἀπὸ τὴν ἀθλιότητα αὐτή, θὰ ὑστερήσουν κατὰ πολὺ ἀπὸ τὴ μεγάλη ΗΘΙΚΗ ζημία ποὺ θὰ ὑποστεῖ.
Τέλος, ΚΑΛΟΥΜΕ ὅλες τὶς καταναλωτικὲς ὀργανώσεις στὶς πόλεις ὅπου λειτουργοῦν Jumbo (σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο), τοὺς πολιτιστικοὺς καὶ ἀθλητικοὺς συλλόγους τῆς Θράκης καὶ τῆς ἀνατολικῆς Μακεδονίας, τοὺς θρακικοὺς συλλόγους καὶ τὶς ὁμοσπονδίες τῆς ἐσωτερικῆς διασπορᾶς, τὰ τοπικὰ καὶ πανελλήνια ΜΜΕ, τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, τοὺς βουλευτὲς τῆς Θράκης, τοὺς δημάρχους, τὸν νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης κ. Γ. Παυλίδη, τὰ ἐπαγγελματικὰ ἐπιμελητήρια καὶ τοὺς Μητροπολίτες νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους καὶ νὰ δράσουν καταλλήλως, ὥστε νὰ σταματήσει ΑΜΕΣΩΣ ἡ πρόκληση.
Παρακαλοῦμε ὅποιοι συμφωνοῦν μὲ τὶς θέσεις ποὺ ἀναπτύσουμε στὸ κείμενό μας, νὰ συvυπογράψουν συμπληρώνοντας τὴν εἰδικὴ φόρμα στὸ πάνω μέρος τοῦ ἰστολογίου ἢ στέλνοντας e-mail στὸ protpolthraki@gmail.com γράφοντας ὄνομα, ἐπώνυμο, πόλη καὶ τὴν λέξη “Ὑπογράφω”. 

Πρωτοβουλία Πολιτῶν «ΘΡΑΚΗ» 
protpolthraki.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.