29 Ιουλ 2014

Μήπως κάνετε "χοντρὸ" λάθος ἐκεῖ στὴν Ἀμερική;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ποιὸς σᾶς εἶπε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ γενικὰ ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ προνόμια, τὴν στιγμὴ πού ΑΥΤΗ χαρίζει δωρεὰν "προνόμια"; Ποιὸς λοιπὸν μπορεῖ νὰ τῆς χορηγήσει προνόμια; Στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του γιὰ τὶς «Θρησκευτικὲς Ἐλευθερίες» τὸ State Department παρεμβαίνει ὠμὰ σὲ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὑποστηρίζει πώς, «ἡ κυβέρνηση χορήγησε προνόμια καὶ νομικὰ προνόμια στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία -ὅ,τι δὲν παρέχει σὲ ἄλλες θρησκευτικὲς ὁμάδες- ὅπως ἡ προνομιακὴ φορολογία καὶ ἡ θεσμοθετημένη σύνδεση μὲ τὸ κράτος». Προσθέτει ὅτι «γενικὰ ἡ κυβέρνηση σέβεται τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ἀλλὰ ἐπέβαλε περιορισμοὺς ποὺ ἐπηρεάζουν μέλη μὴ ἑλληνορθόδοξων θρησκευτικῶν ὁμάδων». 
Μήπως πήρατε φόρα  ἐξ αἰτίας τῶν κωλυμάτων ποὺ ἔχετε πρόσφατα μὲ τὴν Ρωσία καὶ ταυτίσατε τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸ σημερινὸ ἀντίπαλο  γεωπολιτικὸ  δέος σας; Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀπὸ μόνη της "πνευματικὸ πυρηνικὸ ἐνεργειακὸ καύσιμο"  ποὺ δὲν τελειώνει ποτὲ  καὶ σύντομα θὰ....
στραφεῖτε σὲ αὐτὸ γιατί τὰ "ἄλλα καύσιμά" σας θὰ ἔχουν τελειώσει.
Εἶναι λοιπὸν δυνατὸν  ΑΥΤΗ  νὰ ζητάει προνόμια καὶ δὴ νομικά "το κόσμου τούτου τοῦ ἀπατεῶνος" γιὰ νὰ ἐπιβιώσει ἀνάμεσα στὸν ἀχταρμὰ τῆς πολιτισμικότητας τῆς ὁποίας  εἶστε καὶ οἱ κὰθ ὕλη προπαγανδιστές; Καὶ ἂν βρεθεῖτε σύντομα σὲ ἀδιέξοδα ἡ ἴδια ἡ Ὀρθοδοξία σᾶς προσκαλεῖ νὰ λάβετε "δωρεάν" ἀπὸ τὰ προνόμια αὐτὰ ποὺ χαρίζει δίχως  ὑλικὸ ἀντίτιμο.
Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Πνοὴ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ μέσα στὸν ὁρατὸ καὶ ἀόρατο κόσμο. Δὲν εἶναι λοιπὸν κάτι τὸ ἐξωγήινο ἀλλὰ κάτι τὸ ἁπτὸ ποὺ τὸ ἔχετε δίπλα σας. Ἁπλὰ πρέπει νὰ μάθετε γιὰ τὰ δωρεὰ αὐτὰ προνόμια- χαρίσματά της.

Στιχηρὸν ἰδιόμελον τῶν Κεκραγαρίων. Ἦχος πρῶτος.
Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοί, ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁμοούσιε καὶ Ὁμόθρονε, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῶ, Παράκλητε, δόξα σοί.
Ἀπόδοση.
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὰ χαρίζει ὅλα στοὺς πιστούς. Σὰν βρύση ρέουν οἱ προφητεῖες ἀπὸ τὸ στόμα τῶν προφητῶν, ποὺ Αὐτὸ φωτίζει’ ἀναδεικνύει τέλειούς τούς Ἱερεῖς, διδάσκει τὴ σοφία στοὺς ἀγράμματους, τοὺς ψαράδες τούς ἀναδεικνύει θεολόγους καὶ τὸν θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἁπλωμένος σὲ ὅλο τὸν κόσμο, τὸν κρατάει ἑνωμένο. Γιὰ ὅλα αὐτὰ δόξα ἀνήκει σὲ Σένα Παράκλητε, ποὺ στηρίζεις καὶ παρηγορεῖς τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς ἔχεις τὴν ἴδια οὐσία, καὶ βρίσκεσαι στὸν ἴδιο θρόνο μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό.
Πᾶμε ὅμως καὶ στὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο γιὰ νὰ μᾶς κατηχήσει  πάνω σε αὐτὰ τὰ ἰδιαίτερα προνόμια- χαρίσματα καὶ δωρεές.
" Χρυσόστομος ἀποκαλύπτει γιὰ μίαν ἀκόμη φορᾶ τὶς οὐσιαστικὲς θεολογικὲς καὶ ἀνθρωπολογικές του προϋποθέσεις γιὰ τὴν σωστὴ προσέγγιση τοῦ ζητήματος τῶν χαρισμάτων μέσα στὴν Ἐκκλησία. Τὰ ὅσα ἀναπτύσσει ἀναφορικὰ μὲ τὴν προφητεία, ἰσχύουν, μὲ τὶς ἀνάλογες προσαρμογές, καὶ γιὰ τὰ ἄλλα χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ χάρισμα δὲν σημαίνει σὲ καμιὰ περίπτωση καταναγκασμό, βία, ἐπιβολὴ ἄτεγκτη ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης θελήσεως ἢ ἀναίρεση, ἔστω καὶ προσωρινή της θελήσεως αὐτῆς. Ὁ ἀποδέκτης τῆς χαρισματοφόρου δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διατηρεῖ ἀκέραια τὴν ἐλευθερία του καὶ ἀμείωτη τὴν ἐνέργεια τῆς θελήσεώς του, ἀκόμη καὶ στὸ ἀποκορύφωμα τῆς λειτουργίας τοῦ χαρίσματος. Γιὰ τὸν Χρυσόστομο, οἱαδήποτε ἐλάττωση ἤ, πολὺ περισσότερο ἀναστολὴ καὶ ἐξαφάνιση τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας, ἀποτελεῖ ἔνδειξη τῆς παρουσίας δαιμονικῆς δυνάμεως καὶ ὄχι χαρίσματος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Τὸ χάρισμα ἐπὶ πλέον, δὲν σημαίνει ἄμβλυνση τῶν διανοητικῶν λειτουργιῶν, τῆς νηφαλιότητος, τῆς ἐγρηγόρσεως, τῆς αὐτοσυνειδησίας. Τὸ διαμετρικὰ ἀντίθετο ἰσχύει. «Θεοῦ τὸ φωτίζειν καὶ μετὰ συνέσεως διδάσκειν τὰ δέοντα», γι’ αὐτὸ καὶ ὁ προφήτης καὶ γενικότερα ὁ χαρισματοῦχος μέσα στὴν Ἐκκλησία ἐνεργεῖ μετὰ διανοίας νηφούσης καὶ σωφρονούσης καταστάσεως καὶ εἰδῶς ἃ φθέγγεται».
Αὐτὴ ἡ διπλὴ ἔμφαση τοῦ Χρυσοστόμου στὴν ἐλευθερία καὶ στὴν διανοητικὴ ἐγρήγορση, ποὺ διαφυλάσσονται καὶ ἀνθίζουν σὲ κάθε περίπτωση χαρίσματος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δείχνουν τὴν πρωταρχικὴ σημασία ποὺ ἀποδίδει στὸν ἄνθρωπο ὡς ἄνθρωπο μέσα στὴν Ἐκκλησία, δείχνουν ἐπὶ πλέον πὼς ἀντιλαμβάνεται, ἐρμηνεύοντας τὸν Παῦλο, τὴν παρουσία τῶν χαρισμάτων, ὡς φανερώσεων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιὰ τὸν Χρυσόστομο οἱ δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σπείρονται, φυτρώνουν καὶ ἀναπτύσσονται πάντοτε μέσα σ’ ἕνα κλίμα διαφυλάξεως τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καὶ πνευματικῆς ἀκεραιότητος. Γι’ αὐτὸ καὶ μπορεῖ νὰ συνδυάζει, ὅπως εἴδαμε λίγο προηγουμένως, κατὰ λαμπρὸ τρόπο καὶ σὲ θαυμαστὴ σύνθεση ἕνα καθαρὸ ἀνθρωπολογικὸ πραγματισμὸ μὲ ἕνα συνεπῆ Πνευματολογικὸ πραγματισμό".
(Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς Δημητρίου, Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εκδ. Σήμαντρο, Ἀθήνα 1984, σ. 90-100) 
Αὐτὰ σύμφωνα μὲ τὴν ἀνωτέρω πηγὴ ἔλεγε ὁ νῦν Ἀμερικῆς πρὶν γίνει Ἀμερικῆς. Θὰ μοῦ πεῖτε ποῦ κολλᾶνε ὅλα αὐτά; Τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλος ὁ πλανήτης "κολλάει" στὸ αἷμα καὶ τὴν φρίκη τῶν ἡμερῶν μας. Τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ δάκρυα στέρεψαν. Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ διεθνεῖς ἐγκληματίες δείχνουν ὁλοκάθαρά το πρόσωπο καὶ τὶς προθέσεις τους. Εἶναι δυνατὸν οἱ κοσμοκράτορες τοῦ αἰῶνος τούτου  νὰ ὁμιλοῦν γιὰ χορήγηση  προνομίων τὴν στιγμὴ ποῦ δὲν γεύτηκαν στὴν ζωὴ τοὺς τὰ "ἀληθινὰ προνόμια";
Γιατί ἂν τὰ γευόταν δὲν θὰ ἦταν συνοδοιπόροι  μὲ τὴν φρίκη ποὺ περιζώνει τοὺς καιροὺς μᾶς ἀλλὰ θὰ ἦταν θιασῶτες τῆς πραγματικῆς ἀνθρώπινης Εἰρήνης καὶ συνδιαλλαγῆς. Ἄρα μᾶλλον κάποιοι εἶναι ἀναρμόδιοι νὰ ὁμιλοῦν  γιὰ χορήγηση προνομίων στὴν Ὀρθοδοξία μέσα στὴν Ἑλλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.