11 Μαΐ 2014

Χανόμαστε δημογραφικά! Ἀκοῦν οἱ ἡγέτες μας;

Τοῦ Φώτη Μιχαὴλ
Ἡ 15η Μαΐου ὁρίστηκε ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. ὡς ''Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Οἰκογένειας''. Τὸ ἐρώτημα, ὅμως, εἶναι: Γιὰ ποιὰ Οἰκογένεια μιλᾶμε; Γιὰ τὴν οἰκογένεια ποὺ ξέραμε μέχρι χθὲς ἢ γιὰ τὴν ''οἰκογένεια'', ἔτσι ὅπως μᾶς τὴν πλασάρουν σήμερα στὰ σχολικὰ προγράμματα καὶ τὰ ΜΜΕ; Γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι, τὸν τελευταῖο καιρό, ἡ παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ οἰκογένεια δέχθηκε λυσσαλέες καὶ ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μας. Οἱ ἀπόγονοι το Καρλομάγνου, σὲ συνεργασία πάντοτε μὲ τοὺς ''δικούς μας'' Ἐφιάλτες καὶ Νενέκους, δὲν ἔπαψαν οὔτε στιγμὴ νὰ τὴν πολεμᾶνε. 
Ἡ Ὀρθοδοξία, ποὺ εἶναι ἡ πνευματικὴ θωράκιση αὐτῆς τῆς οἰκογένειας, τοὺς κάθεται πολὺ βαριὰ στὸ στομάχι, καὶ κάνουνε ὅ, τί μποροῦν, γιὰ νὰ τὴν βγάλουνε κι αὐτὴν ἀπὸ τὴν μέση.  Τὸ δήλωσε, ἄλλωστε, πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, ἐντελῶς ἀπροκάλυπτα, καὶ ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν τς Σουηδίας Κὰρλ Μπίλντ.  Ἡ Ὀρθοδοξία, εἶπε ὁ εὐρωπαῖος ἀξιωματοῦχος, ἀποτελεῖ ἀπειλὴ γιὰ τὸν δυτικὸ πολιτισμό! 
Ναί, κύριε, γιὰ ἕναν πολιτισμὸ σὰν καὶ τὸν δικό σας, μὲ οἰκογένειες πνιγμένες μέσα στὴν ἠθικὴ ἐξαθλίωση καὶ παραδομένες στὴν ἀποκτήνωση τοῦ.....
ἀνθρώπου καὶ τὸν πνευματικό του ἀφανισμό, ὄντως ἡ Ὀρθοδοξία συνιστᾶ ἐμπόδιο, καὶ μάλιστα μέγα.
Γι' αὐτὸ βαλθήκατε νὰ μᾶς ξεκάνετε; Καὶ προπαντός, γι' αὐτὸ βάλατε στὸ μάτι τὸν θεσμὸ τῆς πατροπαράδοτης Ἑλληνικῆς Οἰκογένειας, καὶ πασχίζετε, μὲ νόμους καὶ προγράμματα ἐκπαιδευτικά, νὰ τὸν ἀφανίσετε; 

15η Μαΐου, ''Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Οἰκογένειας''. 
Νά, λοιπόν, μιὰ καλὴ εὐκαιρία γιὰ αὐτοκριτική, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀποφάσεις. 
Γιὰ ἀποφάσεις, ποὺ νὰ στοχεύουν στὴν διαφύλαξη τῆς Ἑλληνορθόδοξης Οἰκογένειας, τῆς μόνης ἐλπίδας, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς δημογραφικῆς μας συρρίκνωσης. 
Τῆς οἰκογένειας τοῦ φιλότιμου, τῶν πολλῶν παιδιῶν, τῆς φιλοπατρίας, τοῦ σεβασμοῦ στὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Τῆς οἰκογένειας, ποὺ γέννησε εὐεργέτες τῆς οἰκουμένης, ποὺ ἀνέδειξε ἁγίους καὶ ἥρωες. 
Φτάνει πιὰ τόση δυσωδία καὶ τόση ἀνηθικότητα, ποὺ μᾶς προσφέρεται, ἐν ὀνόματι τάχα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μας προσανατολισμοῦ. 
Τί ἔχουμε νὰ ζηλέψουμε, ἄλλωστε, ἀπὸ τὰ ξεπεσμένα πρότυπά τς σύγχρονης εὐρωπαϊκῆς ''οἰκογένειας''; 
Τὸν φιλοτομαρισμὸ τῶν γονέων; Τὴν καταθλιπτικὴ μοναξιὰ τῆς λεγόμενης μονογονεϊκῆς οἰκογένειας; Τὴν στειρότητα τῶν ἰδίου φύλλου ''ζευγαριῶν'';  
Σὲ τί νὰ μιμηθοῦμε τὰ εἰσαγόμενα πρότυπα καὶ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὶς δικές μας οἰκογενειακὲς σταθερές; 
Μήπως στὸ ξεχαρβάλωμα τῆς συζυγίας; Στὴν ἀποϊεροποίηση τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου; Στὴν ἀνυποληψία τῆς πολυτεκνίας; Στὴν νομιμοποίηση τῆς δολοφονίας τῶν ἀγέννητων παιδιῶν; 

Ἐὰν ὁ Σουηδὸς ὑπουργός, στὴν δήλωσή του, ἐννοοῦσε ὡς Δυτικὸ Πολιτισμὸ τὴν ἔκφυλη αὐτὴ ἐκδοχή του, τότε συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μαζί του.  Διότι, πράγματι, ἡ Ὀρθοδοξία, καὶ κατ' ἐπέκταση ὁ Τρόπος τῆς Ρωμηοσύνης, εἶναι τὸ κύριο ἀνάχωμα στὴν ἐπέλαση αὐτῆς τῆς πολιτισμικῆς ὀπισθοδρόμησης. Ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια εἶναι ἡ μόνη, ποὺ ἐξακολουθεῖ καὶ ἀντιστέκεται στὰ πρωτόγονα καὶ παρακμιακὰ οἰκογενειακὰ πρότυπα, ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴν Δύση.
Καὶ πῶς ἀντιστέκεται; Ἀντιστέκεται πρῶτα ἀπ' ὅλα μὲ τὴν πολυτεκνία καὶ ἔπειτα μὲ τὴν προσήλωσή της στὶς ἀρετὲς καὶ τὶς ἀξίες τῆς φυλῆς μας. 
Ἃς μὴ γελιόμαστε: Μὲ οἰκογένειες τύπου τηλεοπτικοῦ εὐτελισμοῦ -τοῦ ἑνὸς παιδιοῦ, τοῦ ἑνὸς γονέα, τῶν ὁμόφυλων ''γονέων''- εἴμαστε καταδικασμένοι, ὡς Ἕλληνες, νὰ χαθοῦμε, δυστυχῶς, μιὰ γιὰ πάντα. 
Μὲ δεῖκτες γεννητικότητας τῆς τάξεως τοῦ 0,9%, οἱ στατιστικές μς δίνουνε ζωή, ὡς Ἔθνος, τὸ πολὺ ἑξῆντα χρόνια!

15η Μαΐου, ''Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Οἰκογένειας''. 
Ἀφορμὴ γιὰ ὅλους μας νὰ ἀναλογισθοῦμε τὶς εὐθύνες, ποὺ μᾶς ἀναλογοῦν, πάνω στὸ κορυφαῖο ἐθνικό μας πρόβλημα, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ δημογραφικό.
Εὐκαιρία, προεκλογικῶς, νὰ ἀπαντήσουν -ἔστω καὶ γιὰ μιὰ φορὰ- οἱ πολιτικοί μας (δήμαρχοι, περιφερειάρχες καὶ βουλευτὲς) στὰ ἀγωνιώδη ἐρωτήματα ὅλων των Ἑλλήνων καὶ ἰδιαίτερά των ἀγέννητων: 
-Τί κάνετε, γιὰ νὰ στηρίξετε τὸν θεσμὸ τῆς Οἰκογένειας; 
-Τί κάνετε, γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις 300.000 παιδιὰ τὸν χρόνο; 
-Τί κάνετε, γιὰ νὰ ἀνατρέψετε τὰ στατιστικὰ δημογραφικὰ δεδομένα;
-Τί κάνετε, γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα μας ἀπὸ τὸν δημογραφικὸ ἀφανισμό; 
-Δὲν βλέπετε ὅτι τὸ Ἔθνος μας, σὲ λίγα χρόνια, χάνεται; 

_____________________________________________
ΠΗΓΕΣ:
1.http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/02/blog-post_3257.html#more
2.  http://www.dimokratianews.gr/content/12058/%
3.http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_25/04/2004_1017
4.  http://ardin-rixi.gr/archives/7032

2 σχόλια:

 1. Η συμπεριφορά της κυβέρνησης του ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ απέναντι στις πολύτεκνες οικογένειες, τις οποίες εξοντώνει συστηματικά με φορολογικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, αποτελεί το μέγιστο τεκμήριο ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος για το μέλλον του Έθνους. Ποια λογική, ποιου συστήματος λέει ότι ο πολύτεκνος που έχει Χ εισόδημα πληρώνει τον ίδιο φόρο με κάποιον που έχει το ίδιο εισόδημα αλλά δεν έχει ούτε παιδιά, ούτε οικογένεια; Και τα σκληρότερα τυραννικά καθεστώτα δεν τόλμησαν να φορολογήσουν έτσι τους πολίτες τους. Ακόμη κι ο Εμβέρ Χότζα πρόβαλλε την πολύτεκνη μητέρα ως πρότυπο προς μίμηση. Έσχατη ξεφτίλα ενός πολιτικού που εμφανίζεται (ακόμη...) ως πιστός χριστιανός. Και υπάρχουν και "ευλαβείς" που ετοιμάζονται να τον στηρίξουν...

  Να το πω πιο απλά: αυτός που ρίχνει την ψήφο του στα κόμματα που πήραν τη μπουκιά των παιδιών μας
  και την πρόσφεραν στις πολυεθνικές της Μέρκελ και στους μεγαλοτραπεζίτες του διεθνούς κεφαλαίου,
  ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γεώργιος Κιντσάκης11 Μαΐου 2014 στις 10:58 μ.μ.

  Αν ήθελαν οι Κυβερνώντες να σώσουν το ελληνικό έθνος, θα είχαν κάνει χρόνια τώρα δυο απλά πράγματα:

  α. Θα είχαν θέσει την τριτεκνία ως προϋπόθεση για συνταξιοδότηση. Το μέτρο αυτό είναι και δίκαιο και απαραίτητο, γιατί ει δ' άλλως δεν αναπαράγεται το εργατικό δυναμικό με αποτέλεσμα την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος που ήδη βιώνουμε.
  β. Θα είχαν συνδέσει το ύψος του κληρονομικού μεριδίου των τέκνων με τον αριθμό των δικών τους τέκνων. Έτσι, ο πεντάτεκνος θα έπαιρνε 5 και ο μονότεκνος θα έπαιρνε 1 και όχι όπως σήμερα και οι δυο από 3.

  Αλλά ποιος έχει τέτοιες αυταπάτες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.