24 Φεβ 2014

Διαμαρτυρία ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὴν κατάργηση ἐθνικοθρησκευτικῶν ἑορτῶν

ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ!
Ἐδῶ καὶ λίγες μέρες, γράφτηκε στὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ ἱστολόγια ὅτι στὴν πρόθεση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἀρβανιτόπουλου εἶναι νὰ καταργηθοῦν συγκεκριμένες θρησκευτικὲς ἀργίες τῆς Παιδείας, κάποιες μέρες τῶν καθιερωμένων μαθητικῶν διακοπῶν καὶ ἐπίσης ἡ τυχὸν τοπικὴ ἐθνικὴ ἢ θρησκευτικὴ γιορτὴ τῶν σχολείων ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅλα αὐτά, χάριν τῆς ἐπιμήκυνσης τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς ἀργίες στοχοποιήθηκε γιὰ κατάργηση ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου). Ἀπὸ τὶς διακοπὲς τῶν μαθητῶν στοχοποιήθηκαν ἐπίσης γιὰ κατάργηση, γιὰ μὲν τὰ Χριστούγεννα ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ(7 Ἰανουαρίου), γιὰ δὲ τὸ Πάσχα οἱ τρεῖς  διακαινήσιμες ἡμέρες (Τετάρτη, Πέμπτη καὶ Παρασκευὴ) πρὸ τῆς Κυριακῆς του Θωμά. Ἐπιπλέον, στὸ «ψαλίδισμα» ἐντάχθηκε καὶ ἡ τυχὸν τοπικὴ θρησκευτικὴ ἢ ἐθνικὴ ἑορτὴ τοῦ κάθε σχολείου.
Ἀπὸ τὶς παραπάνω προτεινόμενες περικοπὲς ἀργιῶν οἱ περισσότερες θίγουν ὄχι μόνο τό....
Ὀρθόδοξο χριστιανικὸ αἰσθητήριο μαθητῶν, γονιῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν αὐτῆς τῆς χώρας ἀλλὰ καὶ τὸ ἐθνικὸ αἰσθητήριο, ἐφόσον σ’ αὐτὲς συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ κατάργηση τοπικῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν. Ὁ Ὑπουργὸς ὅμως γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι ἔχει χρέος νὰ θεσπίζει προγράμματα καὶ δράσεις μὲ τὰ ὁποῖα θὰ καλλιεργοῦνται στοὺς μαθητὲς ὁ πατριωτισμὸς καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική τους συνείδηση καὶ ὄχι νὰ θεσπίζει ἀποφάσεις  μὲ τὶς ὁποῖες ὑποσκάπτονται καὶ τὰ δύο.
Μὲ δεδομένο ὅτι κανεὶς δὲν διανοήθηκε νὰ περικόψει τὶς θρησκευτικὲς ἀργίες, ἀκόμα καὶ ὅταν τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα λειτουργοῦσαν καὶ τὰ Σάββατα, μὲ δεδομένο ὅτι οἱ 12 χῶρες τῆς Ε.Ε. ἔχουν τὶς ἴδιες ἢ περισσότερες ἀργίες ἂπ΄ὅ,τι ἡ χώρα μας, καὶ μὲ δεδομένο τὸ μήνυμα τοῦ ἴδιου του Ὑπουργοῦ ἀνήμερά των Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ 2014, στὸ ὁποῖο ἔλεγε: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κληροδότησαν στὶς μελλοντικὲς γενιὲς κολοσσιαῖο ἔργο, θησαυρὸ Γλώσσας, Παιδείας καὶ Ἐπιστήμης, τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ μελετᾶται καὶ νὰ ἐμπνέει σὲ οἰκουμενικὴ κλίμακα. Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς διδασκαλίας τους, ποὺ δὲν ἦταν ἄλλες ἀπὸ τὴν Ἀγάπη γιὰ τὸ συνάνθρωπο, τὴν Ἀλληλεγγύη καὶ τὴν Κοινωνικὴ Δικαιοσύνη. Ἀρχὲς πολύτιμες, γιὰ τὴ Νέα Γενιά», δὲν μένει παρὰ νὰ σκεφτοῦμε ὅτι ὁ Ὑπουργὸς μᾶς δέχεται ἀνυπέρβλητες πιέσεις ἀπὸ ξένα κέντρα ἀποφάσεων πού, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἐπιχειροῦν νὰ ὑποβαθμίσουν κυρίως τὴν Ὀρθόδοξη καὶ τὴν ἐθνικὴ παράδοση αὐτοῦ του τόπου.
Ὡς ἐκπαιδευτικοί, μὲ εὐθύνη ἀπέναντι στοὺς μαθητές μας καὶ τοὺς γονεῖς τους, ἐκφράζουμε τὴν πλήρη ἀντίθεσή μας στὶς ἀνεπίτρεπτες δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ καὶ τὶς θεωροῦμε ὡς εὐθεία βολὴ κατὰ τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς μᾶς ταυτότητας. Ἐὰν οἱ παραπάνω φερόμενες δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ θεσμοθετηθοῦν, τότε κυρίως ἡ Ὀρθόδοξη παράδοσή μας θὰ εἶναι, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὸ θύμα ποὺ ὀφείλει νὰ θυσιαστεῖ, καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ στὸ βωμὸ τῆς Παγκοσμιοποίησης.
Εὐελπιστοῦμε ὅτι στὸ Ὑπουργεῖο θὰ ἐπικρατήσει ἡ φωνὴ τῆς σύνεσης καὶ τῆς ἐπανόρθωσης. Καλοῦμε τὸν Ὑπουργό μας νὰ μείνει ἀνυποχώρητος στὶς διάφορες πιέσεις γιὰ ἀποδυνάμωση ἢ φαλκίδευση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων του Γένους. Δὲν ἐπιθυμοῦμε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων νὰ μετατραπεῖ σὲ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ἀτοπημάτων. Ὁ Ὑπουργός, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς του μὲ τὴν ὁποία τοποθετήθηκε πάνω στὴν ἀξία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, θὰ πρέπει νὰ λάβει ὑπόψη του τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τοῦ ὑπερήφανου ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖο δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ ὅτι ὑπηρετεῖ, καὶ ὁ ὁποῖος λαὸς θέλει νὰ κρατοῦν τὰ βλαστάρια τοῦ ἄθικτες τὶς ἐθνικὲς καὶ θρησκευτικές του παραδόσεις.
Ὡς ἐκπαιδευτικοί, εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ἀντισταθοῦμε σθεναρὰ στὶς ἀντιχριστιανικὲς καὶ ἄθεες δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ, κρατώντας σταθερὰ τὶς αἰωνόβιες θρησκευτικές μας παραδόσεις, ὑπακούοντας στὶς ἐπιταγὲς τοῦ ἑλληνικοῦ συντάγματός μας καὶ ἀποκρούοντας τὰ ἀλλότρια καὶ διαβρωτικὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν του Ἑλληνισμοῦ! 
Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

5 σχόλια:

 1. Ο πρώτος που θέλει κατάργηση εθνικοθρησκευτικών εορτών, είναι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ με τις τιράντες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "ὁ Ὑπουργὸς μᾶς δέχεται ἀνυπέρβλητες πιέσεις ἀπὸ ξένα κέντρα ἀποφάσεων πού, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἐπιχειροῦν νὰ ὑποβαθμίσουν κυρίως τὴν Ὀρθόδοξη καὶ τὴν ἐθνικὴ παράδοση αὐτοῦ του τόπου....

  Καλοῦμε τὸν Ὑπουργό μας νὰ μείνει ἀνυποχώρητος στὶς διάφορες πιέσεις γιὰ ἀποδυνάμωση ἢ φαλκίδευση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων του Γένους. "

  Ο καημένος ο Υπουργός μας..
  που δέχεται τις πιέσεις, δεν φταίει σε τίποτε, οι άλλοι φταίνε.. Δεν μπορεί να ευθύνεται ο Υπουργός ΜΑΣ, αλίμονο..
  Ακόμη και αν δεχθούμε τελείως καλόπιστα τις υποθέσεις σας κύριοι εκπ/κοί, ο υπουργός ΄δεν αξίζει να είναι Υπουργός αν είναι να τον παρασύρουν άλλοι. Ή είναι "παιδάκι" και δεν φταίει -αλλά τότε είναι παντελώς ανίκανος ως υπουργός, είτε υλοιποιεί μια χαρά τις εντολές που παίρνει, οπότε άδικα τον καλοπιάνετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο λαος πρεπει να επαναστατηση ! Ολα θα τα διαλυσουν η αντιχριστη ! Μην τους αφησετε να καταστρεψουν την Ελλαδα ! Οσοι ζειτε εκει καντε κατι σας παρακαλω !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μάλλον παγανιστής χρυσαυγίτης θα είναι ο υπουργός...

  Είναι δυνατόν ένας καλός Χριστιανός και πατριώτης νεοδημοκράτης να κάνει τέτοια πράγματα ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.