1 Ιουν 2013

Ἀπαραίτητες διευκρινίσεις γιὰ τὴν ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων

Χαραλάμπους Χ. Ἀνδραλη 
Ἐπειδὴ πολλοί μας ρωτοῦν σχετικὰ μὲ ζητήματα τῆς πεύθυνης δήλωσης, ἐνόψει τς ἔναρξης τῆς τυπικῆς ἰσχύος τοῦ Ν. 3984/2011, ποὺ ἀφορᾶ τὸ νέο καθεστὼς τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τὴν εἰκαζόμενη συναίνεση, προβαίνουμε στὶς παρακάτω διευκινίσεις:
Οἰ ὑπεύθυνες δηλώσεις μπορουν νὰ κατατεθοῦν στὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) καὶ μετὰ τὴν 1η Ιουνίου. Ἡ πληροφορία ποὺ καλοπροαίρετα αναγραφεται σὲ κάποιους ἰστοτόπους, ὅτι ἡ ἀποστολὴ τῶν δηλώσεων ἰσχύει μέχρι τὴν 1/6, εἶναι ἀνακριβής. Βέβαια, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἔχουμε ἤδη προβεῖ στὴν κατάθεση της υ.δ. πρίν ὁ νόμος ξεκινήσει νὰ ἰσχύει, ὥστε νὰ εἴμαστε καλυμμένοι σὲ περίπτωση ἀτυχήματος, καθὼς ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ εἰκαζόμενη συναίνεση ἐφαρμόζεται ἀπὸ τὴν 1η Ιουνίου.
Ἡ ἔγκαιρη κατάθεση τῶν δηλώσεων μαζικά, θὰ καταδείξει καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀντίδρασης τοῦ κόσμου στὴ νεοεποχήτικη πρακτικὴ τς εικαζόμενης συναίνεσης, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ αὐτὴ ἕνα μέρος τῆς γενικῆς προσπάθειας ἐγκαθίδρυσης φασιστικοῦ ἐλέγχου τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν, ἀκόμα καὶ τῆς βούλησής μας.
Ἡ ταυτόχρονη προσπάθεια κάποιων ἀντιδημοκρατικῶν δυνάμεων ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν «ἀντιρατσιστικὰ» νομοσχέδια λοκληρωτισμο καὶ φίμωση τῶν φωνῶν κατὰ τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας», ποὺ χτίζουν μὲ τὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων....
λατρευτικοὺς χώρους τῶν μουσουλμάνων, ποὺ χρηματοδοτούν φεστιβάλ καὶ παρελάσεις διεστραμμένου περιεχομένου τά ὁποία προκαλοῦν τὸ χριστιανικὸ αἴσθημα, ποὺ γονατίζουν οἰκονομικά τούς πολυτέκνους, ποὺ σχεδιάζουν καταργησή τς Κυριακάτικης ἀργίας καὶ ἄλλα πολλὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, καταδεικνύει τὸ ὅλο φάσμα τῆς νεοταξικῆς πραγματικότητας, στὴν ὁποία καλούμαστε νὰ ἀντιδράσουμε μὲ κάθε τρόπο. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐπιμέρους τρόπους, φρονοῦμε, εἶναι καὶ ἡ ἄρνηση νὰ συμμετάσχουμε στὸ ὕποπτο παίγνιο ποὺ στήνεται στὴ χώρα μας σχετικὰ μὲ τὴν διευκόλυνση στὴν ἀφαίρεση ὀργάνων.

Ἤδη, πληροφορούμαστε ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι το ΕΟΜ καὶ τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, ἔχουν θορυβηθεῖ ἀπὸ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ δηλώσεων ποὺ καθημερινά τούς κοινοποιεῖται. Ἔτσι, ἐφευρίσκουν τρόπους γιὰ νὰ ἀποτρέπουν τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν κατάθεση τῆς νόμιμης ὑπεύθυνης δήλωσης.
Συγκεκριμένα, ἐρωτηθήκαμε ἄν ἰσχύει ὅτι ὅσοι κάνουν ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης δὲν θὰ μποροῦν νὰ γίνουν λῆπτες ὀργάνων (οὔτε διπλῶν). Αρχικώς, νὰ ξεκαθαρίσουμε, ὅτι κάτι τέτοιο ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, καθὼς ὁ νόμος πουθενὰ δὲν προβλέπει ὅτι ὅσοι δὲν δέχονται νὰ γίνουν δωρητὲς ὀργάνων, δὲν μποροῦν νὰ γίνουν λῆπτες. Ἐπιπλέον, ἡ δήλωση μπορεῖ νὰ ἀνακληθεῖ καὶ προφορικὰ ἀνὰ πάσα στιγμή. Οἱ ὑπεύθυνοι το ΕΟΜ, λοιπόν, ἂν ἰσχύουν τὰ ὅσα μᾶς ἔχουν καταγγείλει τουλάχιστον δύο διαφορετικοὶ πολίτες, παραπληροφορούν ως μὴ ὄφειλαν, τοὺς πολίτες ποὺ δείχνουν ἐνδιαφέρον σὲ αὐτὸ τὸ σοβαρότατο ζήτημα.

Σχετικὰ μὲ τὶς μεταμοσχεύσεις διπλῶν ὀργάνων, λοιπόν, ποὺ λαμβάνονται ἀπὸ ὑγιεῖς δότες καὶ μὲ τὶς ὁποῖες συμφωνοῦμε, καθὼς τότε πράγματι χαρίζεται ζωὴ χωρὶς νὰ ἀφαιρεῖται κάποια ἄλλη, καλοῦμε τὸν κόσμο νὰ μὴν ἀνησυχεῖ. Οἱ ἀνεπίσημες καὶ προφορικὲς αὐτές διαβεβαιωσεις-ἀπειλές το ΕΟΜ εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀβάσιμες.

Ὡστόσο, τὸ ἐρώτημα, σχετικὰ μὲ τὴν λήψη ὀργάνων ἀπὸ «ἐγκεφαλικὰ νεκρὸ» δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ. Ἀκόμα καὶ ἂν δὲν ἐπιτρεπόταν σὲ ἐμᾶς ἡ λήψη μοσχεύματος ἀπὸ «ἐγκεφαλικὰ νεκρὸ» ἀσθενῆ, θὰ ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ προβοῦμε στὴν κατάθεση τῆς δήλωσης. Διότι τὸ εὔκολο εἶναι νὰ μὴ γίνουμε δότες.
Τὸ δύσκολο καὶ ἡρωικό, εἴναι ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΛΗΠΤΕΣ, ἀφαιρώντας ἔμμεσα τὴ ζωὴ κάποιου ἄλλου ἀνθρώπου γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς, ἂν τὸ ἀπαιτήσουν οἱ περιστάσεις. Ἔτσι, θὰ μποροῦμε νὰ ἀναφωνήσουμε μαζὶ μὲ τὸν Προφητάνακτα τό: «διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγώ εφύλαξα ὁδοὺς σκληρᾶς».  
Νὰ προτιμήσουμε δηλαδὴ νὰ πεθάνουμε (ἂν βέβαια τὸ ἐπιτρέψει ὁ Θεός), παρὰ νὰ ἀφαιρέσουμε τὴ ζωὴ κάποιου ἄλλου ἀνθρώπου, ὅπως ἔπραξε ὁ ὀσιακῶς κοιμηθεῖς καὶ μάρτυρας τῶν μεταμοσχεύσεων π. Νικόδημος Γρηγοριάτης.
Χριστός  Ἀνέστη 

3 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.