29 Μαΐ 2013

Ἡ Κωνσταντινούπολη ἀλώθηκε ἐπειδὴ ἔγινε τὸ αἱρετικὸ συλλείτουργο μὲ τοὺς παπικούς!

Τὰ πνευματικὰ αἴτια τῆς πτώσης τῆς Πόλης
Ἡ πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν 29η Μαΐου τοῦ 1453 ἦταν τὸ ἀποκορύφωμα τῆς φθίνουσας δόξας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τοῦ λεγομένου Βυζαντίου. Γύρω ἀπὸ τὰ αἴτια τῆς πτώσης αὐτῆς ἐγράφησαν πολλά, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρισκόταν τότε ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία-Βυζάντιο, ἀφοῦ εἶχε χαθῆ ὅλη ἡ Μικρὰ Ἀσία, ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη καὶ εἶχε μείνει μόνον ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ τὰ περίχωρά της. Οἱ κατὰ καιροὺς ἐχθροὶ εἶχαν προξενήσει μεγάλη ζημία, μὲ ἀποκορύφωμα καὶ τελειωτικὸ κτύπημα τὴν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φράγκους, κατὰ τὴν Δ΄ Σταυροφορία τὴν 13η Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1204. Ἡ μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια (1261) ἀνακατάληψή της καὶ ἐλευθέρωσή της δὲν προσέφερε οὐσιαστικὰ πράγματα, διότι ἤδη ἡ Πόλη εἶχε καταστραφῆ καὶ λεηλατηθῆ ὁλοσχερῶς. 
Πέρα ἀπὸ τὰ πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ αἴτια ποὺ συνετέλεσαν στὴν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρέπει νὰ σημειωθοῦν ἰδιαιτέρως τὰ πνευματικὰ αἴτια στὰ ὁποῖα συνήθως δὲν δίνουμε μεγάλη σημασία. 
Ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος, Ὅπως λέγει σὲ ἄλλα κείμενά του, στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ζοῦσαν περίπου 70.000 κάτοικοι καὶ μάλιστα ὁ ἴδιος ἔκανε ἔκκληση στοὺς Κωνσταντινουπολίτας, χωρὶς νὰ ὑπάρχη ἀνταπόκριση, νὰ συντελέσουν στὴν ἀνοικοδόμηση τῶν τειχῶν της, ἐν ὄψει τοῦ μεγάλου κινδύνου. Ὅμως οἱ κάτοικοι,...
ἰδιαιτέρως οἱ πλούσιοι, ἀσχολούμενοι μὲ τὴν αὔξηση τῶν ἀτομικῶν τους ἐσόδων, ἀδιαφοροῦσαν, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ πόλη νὰ ὁμοιάζη, ὅπως λέγει, μὲ «σεσαθρωμένον» πλοῖον ποὺ ἦταν ἕτοιμο νὰ βυθισθῆ. 
Στὴν ἀρχὴ τοῦ λόγου του ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος ἐκφράζει τὴν ὀδύνη του, ἀφοῦ τὸ γένος περιστοιχίζεται ἀπὸ δεινά, τὰ ὁποῖα, ὅπως λέγει, «δάκνει μου τὴν καρδίαν, συγχεῖ τὸν νοῦν καὶ ὀδυνὰ τὴν ψυχήν». Κάνει λόγο γιὰ τὴν «ὁλόσωμον πληγὴν» καὶ τὴν «νόσον καθολικήν». Τὸ γένος ἔχει περιπέσει σὲ ποικίλα πάθη καὶ ἁμαρτίες. Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἔγιναν «ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φιλάργυροι, φίλαυτοι, ἀχάριστοι, ἀπειθεῖς, λιποτάκται, ἀνόσιοι, ἀμετανόητοι, ἀδιάλλακτοι». Ἔγιναν οἱ ἄρχοντες κοινωνοὶ ἀνόμων, οἱ ὑπεύθυνοι ἅρπαγες, οἱ κριτὲς δωρολῆπτες, οἱ μεσίτες ψευδεῖς, οἱ νεώτεροι ἀκόλαστοι, οἱ γηράσαντες μεθυσμένοι, οἱ ἀστοὶ ἐμπαῖκτες, οἱ χωρικοὶ ἄλαλοι, «καὶ οἱ πάντες ἀχρεῖοι». Συγχρόνως μὲ τὴν γενικὴ κατάπτωση τῶν ἀνθρώπων χάθηκε «εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γς, ἐξέλιπε στοχαστής, οὒχ εὔρηται φρόνιμος». Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἐπέπεσαν ἐκ δυσμῶν καὶ ἐξ ἀνατολῶν διάφοροι ἐχθροὶ καὶ λυμαίνονται τὴν αὐτοκρατορία. 
Πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ἡ βασιλεύουσα πολιορκήθηκε ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ καὶ μάλιστα ὑπὸ δυσμενέστερες συνθῆκες, ἀλλὰ πάντοτε ἡ Παναγία τὴν σκέπαζε καὶ τὴν βοηθούσεγιατι ὁ λαός, παρὰ τὴν ἁμαρτωλότητά του, δὲν διαπραγματευόταν τὴν Πίστη του. 
Ἔλεγε τὴ γνωστὴ ρήση: «καλύτερα τούρκικο φέσι παρὰ φράγκικη τιάρα»! 
Ὅμως, στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1452, μόλις πέντε μῆνες πρὶν τὴν λωση καὶ δεκατρία ἔτη μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ προδοτικοῦ ἑνωτικοῦ ὄρου τῆς Συνόδου τς Φερράρας-Φλωρεντίας, στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔγινε συλλείτουργο Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν στὸ ὁποῖο μνημονεύτηκε ὁ Πάπας καὶ ὁ λατινόφρονας Πατριάρχης Γρηγόριος! 
Τὸ ἀνίερο αὐτὸ συλλείτουργο ἔγινε γιὰ νὰ ἐπικυρώσει, οὐσιαστικά, τὴν «Ἕνωση». Προτίμησαν οἱ πρόγονοί μας τὴ συμμαχία τοῦ παναιρετικοῦ παπισμοῦ ἀπὸ τὴ συμμαχία τοῦ Θεοῦ, γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ «Πόλις ἑάλω». Ὁ γνωστὸς «Θρῆνος τῆς Πόλης» λέει: «Πάψετε τὸ Χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ΄ἅγια, γιατί εἶναι θέλημα Θεοῦ  Πόλη νὰ τουρκέψει.» 
«Τριακόσιους χρόνους μετὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ μας ἔστειλεν ὁ Θεὸς τὸν ἅγιον Κωνσταντῖνον καὶ ἐστερέωσε βασίλειον χριστιανικὸν καὶ τὸ εἶχαν χριστιανοὶ τὸ βασίλειον 1150 χρόνους. Ὕστερα τὸ ἐσήκωσεν ὁ Θεὸς τὸ βασίλειον ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἤφερε τὸν Τοῦρκο μέσα ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴν καὶ τοῦ τὸ ἔδωκε διὰ ἐδικόν μας καλόν... Καὶ τί; Ἄξιος ἦτον ὁ Τοῦρκος νὰ ἔχη βασίλειον; Ἀλλὰ  Θεὸς τοῦ τὸ ἔδωκε διὰ τὸ καλόν μας. Καὶ διατὶ δὲν ἤφερεν ὁ Θεὸς ἄλλον βασιλέα, ὁπού ἦτον τόσα ρηγάτα ἐδῶ κοντὰ νὰ τοὺς τὸ δώση, μόνον ἤφερε τόν Τοῦρκον μέσαθε ἀπὸ τὴν Κόκκινην Μηλιὰ καὶ τοῦ τὸ ἐχάρισε; Διατὶ ἤξευρεν ὁ Θεός πώς τὰ ἄλλα ρηγάτα μᾶς βλάπτουν εἰς τὴν Πίστιν, καὶ ὁ Τοῦρκος δὲν μᾶς βλάπτει, ἄσπρα δώσ' τον καὶ καβαλλίκευσε τον ἀπὸ τὸ κεφάλι. Καὶ διὰ νὰ μὴν κολασθοῦμεν τὸ ἔδωκε τοῦ Τούρκου καὶ τὸν ἔχει ὁ Θεὸς τὸν Τοῦρκον ὡσὰν σκύλλον νὰ μᾶς φυλάη». 
(Ἰωάννου Μενούνου, Κοσμᾶ Αἰτωλοὺ Διδαχές, ἐκδ. Τῆνος, Ἀθήνα 1999, Διδαχὴ ΕΑ, σελ. 269-270). 
Αὐτὸς ὁ λόγος θὰ πρέπει νὰ μᾶς συγκλονίσει καὶ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει: Ὁ Θεὸς προτίμησε νὰ πέσει ὁ ἑλληνισμὸς στὰ χέρια ἑνὸς τυραννικοῦ δυνάστη πού σκότωνε, βίαζε, ἔκλεβε, βασάνιζε καὶ ἀτίμαζε τοὺς χριστιανούς, γιατί εἴδεμε τὴν παντογνωσία του ὅτι ἂν ἔμενε ἐλεύθερος θὰ πάθαινε κάτι ἀπείρως χειρότερο: Θὰ ἔχανε τὴν ὀρθὴ Πίστη του καὶ θὰ ἐκλατινιζόταν! Προτίμησε ὁ Θεὸς ἡ βαριὰ σκλαβιὰ τῶν τεσσάρων αἰώνων ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ «ἐλευθερία» πού θὰ ἦταν, ὅμως, πνευματικὴ δουλεία! (τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήση, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῆ, ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ματθ. 16:26) Ὡς ἐκ τούτου, κατὰ τὸν Ἅγιο, ἡ Τουρκικὴ σκλαβιὰ 
ἦταν εὐλογία Θεοῦ καὶ ὁ Τοῦρκος ἕνα «τσο-μπανόσκυλο» ποὺ μᾶς φύλαξε ἀπὸ τὸν Πάπα!
ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

14 σχόλια:

 1. Μην το τραβάτε από τα μαλλιά για να βγάλετε αυτό που θέλετε να βγάλετε, γιατί τα ίδια κάνουν οι ΚΝΙτες.

  Η πνευματική κατάπτωση δεν έχει να κάνει μόνο με το συλλείτουργο. Ήταν κάτι πολύ βαθύτερο και έχει να κάνει με την εκκοσμίκευση όπως αυτή φαίνεται στην κατάπτωση της Εκκλησίας από Σώμα του Ζώντος Χριστού σε ένα μηχανισμό του Κράτους, με όρους εξουσίας. Αν θέλουμε να είμαστε τίμιοι, θα βάλουμε μέσα και το δεσποτισμό (οι πάντες υποτάσσονται στο Δεσπότη που κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν) και την κληρικοκρατία (οι λαϊκοί δεν είναι μέλη του Σώματος που βρίσκονται σε άμεση σχέση με το Χριστό, αλλά χρειάζονται μεσάζοντες, κληρικούς-εκπροσώπους του Θεού στη γη, όπως λένε μέχρι σήμερα οι παπικοί). Θα πούμε ακόμη και για την έξαρση ενός μοναχικού ρεύματος που δεν είχε να κάνει τόσο με το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας μας, αλλά μάλλον με βόλεμα και καριέρα. Δεν είναι αλήθεια, ότι η αυτοκρατορία έμεινε χωρίς υπερασπιστές επειδή πολλοί νέοι παρίσταναν τους μοναχούς;

  Πολλά από τα παραπάνω ισχύουν και σήμερα (ο π. Αυγουστίνος είχε στηλιτεύσει και γραπτώς το φαινόμενο των νέων που κείρονται μοναχοί χωρίς να έχουν πάει στρατό) και πολλά από αυτά (λ.χ. ο υποβιβασμός του λαϊκού στοιχείου στην καθημερινή εκκλησιαστική ζωή) δεν ενοχλούν και τόσο κάποιους από αυτούς που στρέφονται κατά του οικουμενισμού, ως υπερασπιστές της Ορθοδοξίας. Βλέπουμε λ.χ. κείμενα και ανακοινώσεις κατά του οικουμενισμού από συνάξεις "κληρικών και μοναχών", και όταν ρωτάς γιατί δεν περιλαμβάνουν και τους λαϊκούς στη σύναξη σφυρίζουν αδιάφορα -αν δε σε κατακεραυνώσουν ως ...προτεστάντη.

  Καλό θα είναι λοιπόν, να βλέπουμε την αλήθεια ολόκληρη και να μην απομονώνουμε ό,τι και όπως μας συμφέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΡΑ Κ ΤΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΕΙΝΑ ΑΦΟΥ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Κ Ο ΦΙΛΟΠΑΠΙΣΜΟΣ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ..
  Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΡΘΕ 13 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΑΣ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ = Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ !! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΛΙΓΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ !!
  ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΠΑΠΑΣ ΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΞΕΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ;;
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ ΤΙ ΑΚΟΜΗ ΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ;;
  Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΕΙ..ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ,ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΛΠ..ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΑΙ ΑΚΟΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ποιος είσαι εσύ που θα ερμηνεύσεις τις βουλές του Κυρίου;

   Διαγραφή
  2. Παρωνυχίδα είναι η συλλειτουργία και το κοινό ποτήριο με τους αιρετικούς ενώ μόλις λίγα χρόνια πριν είχαν λάβει χώρα τα αίσχη με τη σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας ή πράξη προδοσίας και πνευματικής μοιχείας;
   Δεν προειδοποιούσε ο Γεννάδιος-Σχολάριος τους χριστιανούς του Βυζαντίου να μην έχουν κοινωνία με τους παπικούς γιατί θα αποσύρει ο Θεός τη Χάρη Του;
   Επιτρέπεται να απαξιώνουμε τους ορθοφρονούντες επειδή μας υπενθυμίζουν τα αυτονόητα και να τους αποκαλούμε σκωπτικά "διερμηνείς των βουλών του Θεού";
   Πότε επιτέλους θα διδαχθούμε απ το παρελθόν;

   Διαγραφή
  3. Εγω 10 34 ειμαι ενα τιποτα κ σε καμια περιπτωση δε μπορω να ερμηνευσω τις βουλες του Κυριου καθως ειναι τοις πασι γνωστο οτι ειναι αγνωσται αι βουλαι του Υψιστου.
   Απλως επειδη λενε οτι η ιστορια επαναλαμβανεται αναρωτιεμαι μηπως συμβει κ στην γενια την δικη μας κατι αναλογο οπως το 1453.
   Εσυ ομως γιατι θιχτηκες ; Μηπως επειδη ειπα για τα σημερινα χαλια μας η επειδη μιλησα για τον οικουμενισμο,τους παπικους κ τον πατριαρχη ;

   Διαγραφή
  4. Εγώ γιατί θίχτηκα; Το πρόβλημα είναι ΕΣΥ και οι όμοιοί σου πώς δεν θίγεστε χρησιμοποιώντας ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΑ το όνομα του Κυρίου όπως οι ίδιοι θέλετε και μιλώντας εξ ονόματός Του. Και άφησε κατά μέρους τις πονηριές με τις ταμπελίτσες -που όποιος δε συμφωνεί μαζί σας είναι τσιράκι του ...Πατριάρχη και των οικουμενιστών.
   Άλλο να είναι κανείς εναντίον του οικουμενισμού και άλλο να κάνει φτηνή προπαγάνδα επιπέδου ...ριζοσπάστη. Γιατί δε λέτε στις αναλύσεις σας πουθενά ότι η αυτοκρατορία έμεινε χωρίς στρατό επειδή πολλοί νέοι της έτρεχαν στα μοναστήρια; Νομίζετε ότι απευθύνεστε σε αγράμματους, σε φανατικούς ή και τα δυο μαζί;

   Έχετε χάσει την αίσθηση της σοβαρότητας κάποιοι ζηλωτές. Σε λίγο θα μας πείτε ότι η ΑΕΚ υποβιβάστηκε επειδή κάποτε έκαναν δώρο στον Πατριάρχη τη φανέλα της ομάδας (απορώ μάλιστα πώς δεν το έχουν ήδη σκεφτεί τα ζηλωτικά μυαλά κάποιων).

   Διαγραφή
  5. Δε νομιζω οτι στα συγκεκριμενα σχολια ειμαι καθολου πονηρος.Αντιθετως λεω το λογισμο μου στα ισια κ σταρατα.Δευτερον,δεν μιλαω εξ ονοματος του Θεου.Μιλαω εξ ονοματος του εαυτου μου κ λεω ανοιχτα αυτο που σκεφτομαι,αυτο που αναρωτιεμαι,αυτο που νομιζω.Εσυ αν θες το λαμβανεις υπ οψην σου,αν θες το απορριπτεις δεν σε αναγκαζει κανεις να συμφωνησεις μαζι μου.Τριτον δεν ειμαι ζηλωτης,ανηκω στο νεο ημρολογιο.Τεταρτον δε σου εβαλα καμια ταμπελα.Απλα σε ρωτησα.Αν κανω λαθος απλως πες το.Τοσα γραμματα ξερεις,φανατικος δεν εισαι γιατι ζοριζεσαι τοσο κ δε μπορεσες να το καταλαβεις ακομη αναρωτιεμαι..

   Διαγραφή
  6. Δεν είπα ότι είσαι ΓΟΧ, ζηλωτές έχουμε και στο νέο. Εσύ υπονόησες ότι ενοχλήθηκα επειδή μιλάς για παπικούς και πατριάρχη. Λοιπόν, δεν ενοχλήθηκα καθόλου απ' αυτό, είμαι ξεκάθαρα κατά του οικουμενισμού, αλλά δεν ερμηνεύω τα πάντα με μοναδικό πρίσμα τις ιδέες μου ούτε μ' αρέσει να προβάλλω παντού ένα Θεό που τιμωρεί τους ατάκτους, για να τρομάζουν οι πιστοί και να συνετίζονται. Δεν μας έχει κάψει ο Θεός για τις 300.000 εκτρώσεις και για τόσα και τόσα, όχι επειδή δεν είναι σημαντικά, αλλά επειδή μας αγαπά με τρόπο που υπερβαίνει τη δική μας αντίληψη περί δικαιοσύνης και ανταπόδοσης. Λοιπόν, δεν μπορεί για ένα συλλείτουργο (ή έστω για τις υπογραφές που βάλανε κάποιοι βολεμένοι δεσποτάδες στη Φλωρεντία) να τιμώρησε ο Θεός ένα ολόκληρο Γένος, και μάλιστα επί τόσους αιώνες. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό το ατόπημά μας...
   Έδειξα κάποια σημεία στα σχόλιά μου, αλλά μάλλον δεν τα είδες. Κολλήσατε στον τρισκατάρατο πάπα, και αναπαράγετε τα ίδια και τα ίδια, λες και όλα τα υπόλοιπα στον εκκλησιαστικό μας βίο είναι ορθά... Το ότι οι ναοί μας θεωρούνται από τον κόσμο κάτι σαν το μαγαζί του παπά, όπου εμείς πηγαίνουμε μόνο για να ψωνίσουμε, χωρίς κανένα δικαίωμα ούτε ενεργού συμμετοχής ούτε λόγου ούτε καν σκέψης (είναι αμαρτία για κάποιους ακόμη και να σκεφτούν ότι ο γέροντάς τους μπορεί να κάνει λάθος, για δεσπότη μην το συζητάμε, οφείλουμε τυφλή υπακοή σε όλα γιατί έτσι είναι το "εκκλησιαστικό φρόνημα"), αυτό είναι υγιέστατο. Το ότι οι ταγοί μας δε λείπουν από κανένα κάδρο δίπλα σε πολιτικούς, μεγιστάνες, μεγαλοαπατεώνες, δικτάτορες κλπ, αυτό δεν μας πειράζει, ίσα-ίσα που καμαρώνουμε για τη "συναλληλία" Εκκλησίας-Κράτους. Το ότι η Εκκλησία παράτησε ΤΕΛΕΙΩΣ την κατήχηση και περιμένει από το κράτος να ...κατηχήσει τα παιδιά της, αυτό είναι θεάρεστο.
   ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΛΟΙΠΟΝ, ο Πατριάρχης φταίει...
   (και για την ΑΕΚ...)

   Διαγραφή
  7. Βασικα δε νομιζω πως διαφωνω στα περισσοτερα απ αυτα που λες,απλως να επισημανω δυο πραγματα.Ενταξει ο Θεος ειναι η απειρη αγαπη,συγχωρει,σπλαχνιζεται κλπ αλλα προσωπικα πιστευω πως κ τιμωρει για να διαπαιδαγωγησει.
   Τελος,φυσικα φταιμε κ εμεις αλλα επειδη μιλησαμε για τον πατριαρχη αν υπαρχουν χαλια στην εκκλησια πιστευεις πως δεν εχει ευθυνη ; Αν στο δικο σου σπιτικο τα πραγματα πανε σκ..α ποιος φταιει πιο πολυ ; Τα παιδια σου η εσυ που εισαι η κεφαλη,το στηριγμα του σπιτιου ;Προσωπικα πιστευω οσο πιο ψηλα,τοσο μεγαλυτερη η ευθυνη.Καπως ετσι νομιζω πως ειναι κ στα της πιστεως.
   Αυτα κ ο Θεος βοηθος.

   Διαγραφή
  8. Κύριε ελέησον!
   Καλά Ανώνυμε 9:52 τι δεν καταλαβαίνεις, και έχεις τέτοιον εκνευρισμο;
   Ο λαός ήταν ασεβέστατος, η ιεραρχία έκανε συλλείτουργα με τους αιρετικούς, κι ο Θεός απέσυρε τη χάρη με την οποία προστατευε τη Βασιλευουσα.
   Τόσο δύσκολο είναι;
   Αμαρτία και ασέβεια σε όλους τους τομείς, να καλή ώρα... όπως είμαστε στις μέρες μας.
   Λαός και κλήρος στην αμαρτία, κι επειδή αλλάξανε και οι αναλογίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και η αμαρτία έφτασε "μεχρι τον ουρανό" να περιμένουμε την δίκαιη επέμβαση του Θεού, όποια και να ΄ναι αυτή.

   Διαγραφή
 3. Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἔγιναν «ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φιλάργυροι, φίλαυτοι, ἀχάριστοι, ἀπειθεῖς, λιποτάκται, ἀνόσιοι, ἀμετανόητοι, ἀδιάλλακτοι».


  ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιατί αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη
  http://niksothropoulos.wordpress.com/2013/05/30/a-286/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.