4 Απρ 2013

Ψήφισμα Συνεδρίου γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΘΗΝΑ 31.3.2013
ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ
1. Ὅλοι ὅσοι συγκεντρωθήκαμε σήμερα ἐδῶ, διαπνεόμεθα ἀπὸ τὸ ἴδιο ὅραμα μὲ τὸν Θεόδωρο Kολοκοτρώνη. Αὐτὸ τὸ κοινὸ ὅραμα μᾶς ἐμπνέει καὶ μᾶς ἑνώνει.
«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν». Εὐσεβῶς συνεχίζομε ἐπικαλούμενοι τὴν θεία πρόνοια.
 Ὁ Χριστὸς εἶπε: «νὰ εἴμεθα διάκονοι τῶν πάντων». Διακονοῦμε, ἀλλὰ καὶ διεκδικοῦμε, ὅ,τι θὰ διεκδικοῦσε κάθε πιστός, Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας Ὀρθόδοξος.
2. Εὐσεβῶς ἐπαναλαμβάνομε τὶς συμβολικὲς καὶ σημαίνουσες ὑπομνήσεις τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου, Παν/του Ἀρχ. π. Φιλοθέου «Ὅπου βούλεται Θεὸς νικᾶται φύσεως τάξις»,καὶ «ὁ λύχνος πρέπει νὰ τεθῆ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα φαίνῃ τοῖς πᾶσιν» (δηλαδὴ νὰ εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους σὲ λίαν περίοπτο καὶ δεσπόζουσα θέσιν).
3. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἐθνικὸν χρέος, κατοχυρωθὲν νομικῶς μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς ἀπὸ 31.7.1829 Δ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης - Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ ἔγινε Νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838).
4. Ἐγένοντο κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις ἀνεπιτυχεῖς ἀπόπειρες νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ὑποχρέωσις αὐτή.
5. Ἡ ἐκστρατεία πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος...
τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὸ Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὸ ὁποῖον συνεστήθη μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμ. 3079/2008 ἀπόφασιν τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ἄρχισε καὶ προχωρεῖ μὲ τὴν σοβαρὴ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσιν τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.
6. Ἡ παροῦσα προσπάθεια τοῦ Σωματείου εἶναι ἄσχετος μὲ αὐτὴν τῆς ἑπταετίας κατὰ τὰ ἔτη 1969-1970. Τὰ μέλη, οἱ ἐθελοντὲς καὶ οἱ φίλοι τοῦ Σωματείου δὲν ἔχουν οὐδεμία σχέσι μὲ τὴν ἑπταετία, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων οὔτε κὰν εἶχαν γεννηθῆ.
7.  Ἡ στρατηγική, ποὺ μὲ πλήρη διαφάνεια ἐπιλέγεται, εἶναι: Τὸ Σωματεῖο ,,Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, καὶ τὸ ,,Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,, ἀπαλλάσσουν τοὺς καθ΄ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία ,,τρύπια δεκάρα,, καὶ διατίθενται νὰ ἀναλάβουν ὁλόκληρη τὴν οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνσιν τοῦ ἔργου.
Ἀπαιτοῦμε ἡ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογούσα καὶ ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα, ὡς π.χ. μὲ τὸἽδρυμα Νιάρχου, ποὺ μὲ τὸν Νόμο 3785 ΦΕΚ 138Α/7.8.2009 τοῦ παρεχώρησε τὸ «φιλέτο» - τεράστια ἔκτασι τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομείου γιὰ Λυρικὴ Σκηνή, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη καὶ Ἄλσος. 
Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους/Χρέος ἐξεκίνησε. Ἡ στρατηγική μας χρειάζεται συμπληρώσεις ἄμυνας-θωρακίσεως δράσεων γιὰ νὰ μὴ μπορῇ κανεὶς οὔτε νὰ καθυστερῇ οὔτε νὰ ἀναβάλλῃ.
Ὀρθόδοξοι Στρατηγοὶ τῆς στρατευομένης καὶ τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας, προσέλθετε πάραυτα. Οἱ μάχες κερδίζονται πρὶν δοθοῦν.
Ἡ λάμψις, ἡ ὁμορφιά, ἡ ἀνάτασις, ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἔθνους ξανάρχεται ἀπὸ ὅλους ὅσους θέλουν καὶ μποροῦν.
8. Εἶναι βέβαιο, ὅτι μὲ τὴν πρόοδο τοῦ ἔργου θὰ δημιουργηθοῦν γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, πολλὲς θέσεις ἐργασίας καὶ θὰ παρουσιασθοῦν πολλοὶ χορηγοί, συγκινούμενοι ἀπὸ τὸν μεγάλο στόχο, ποὺ συνεγείρει τὸ Ἔθνος, καὶ ἐπειδὴ θὰ μᾶς διακρίνῃ πάντοτε ἀπόλυτος διαφάνεια. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται ἡ συστράτευσις Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων  ἀμέσως.
Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!
9. Οἱ ἀδελφοὶ Ὀρθόδοξοι λαοὶ ἔχουν ἐκπληρώσει ἤδη τὸ χρέος τους πρὸς τὸν Θεό. Ἔχουν ἀνεγείρει μεγαλοπρεπεῖς Ναούς, σύμβολα πίστεως καὶ εὐγνωμοσύνης, εἰς χρόνους λίαν δυσκόλους καὶ μάλιστα δυσμενεστέρους καὶ ἀπὸ τὴν σημερινὴ κατάστασιν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς διευκρινίζουμε ὅτι δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ ἐπιβληθοῦν τέτοια βάναυσα μέτρα στὸν Ἑλληνισμό.
10. Ὕψιστο χρέος τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἡ πραγματοποίησίς του θὰ ἀποτελέσῃ μνημεῖο εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν.
     
 11. «Ὁ λύχνος πρέπει νὰ τεθῆ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα φαίνῃ τοῖς πᾶσιν».
Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ τοποθετηθῇ εἰς κεντρικὸ σημεῖο τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ κυρίως, εἰς περίοπτο καὶ δεσπόζουσα θέσιν.
      Ὡς τοιαύτη συμπεραίνεται ὁμοφώνως, ἀπὸ θρησκευτικῆς, ἐθνικῆς, περιβαλλοντικῆς καὶ αἰσθητικῆς ἀπόψεως, τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος ἤ ὡς ἐναλλακτικὴ λύσις, κατὰ χρήσιμη ἐξαίρεσιν, ἡ πρώην Ριζάρειος Σχολὴ, ἔναντι τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός», λόγῳ ὑπάρξεως συντόμων προσβάσεων καὶ ἕτοιμων ὑποδομῶν γιὰ μείωσιν δαπανῶν. 
Ἐπιδιώκουμε νὰ ἀξιοποιήσωμε τὶς προσφορὲς ὅλων καὶ τὶς ρητὲς προϋποθέσεις χορηγῶν ἀλλὰ εἶναι πολυδάπανη ἡ ὑλοποίησις ἀκόμη καὶ τμημάτων τοῦ ἔργου μὲ τιμὲς Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου.
Δὲν ὑπάρχει χῶρος κερδοσκοπίας καὶ οἱ τιμὲς αὐτὲς ἀποκλείονται.
Ἡ ὁριστικοποίησις τῆς θέσεως ὁρίζει τὴν ἔναρξιν σχεδιασμῶν καὶ δράσεων, ποὺ πάντα εἶναι διαφορετικὰ εἰς κάθε τοποθεσία.
Ἡ αἰσθητικὴ ἐναρμόνισις ἔργου καὶ τοπίου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν χῶρο.
Ἡ ἄμεση συνάντησι Πρωθυπουργοῦ καὶ Μακαριωτάτου, παρουσίᾳ εἰδημόνων τῶν φορέων μας μὲ πλήρη διαφάνεια, εἶναι λίαν ἐπιβεβλημένη. Ἄς μὴ καθυστεροῦμε περισσότερο.
12. Ὁ ἀγώνας μας προωθεῖ τὴν προγονικὴ παρακαταθήκη τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσως τῶν Ἑλλήνων, ὡς καὶ ὁ Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης ἐπισημαίνει, διερμηνεύων τὰ συναισθήματα ὅλων τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων: «σαλπίζομεν ἐθνικὸν προσκλητήριον. Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα νὰ συνεργασθοῦν ἐπὶ τέλους Κράτος καὶ Ἐκκλησία διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς μεγάλης αὐτῆς ὑποσχέσεως εἰς τὴν περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους. Ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸς εἶναι μακρόθυμος καὶ πολυέλεος· εἶναι ὅμως καὶ ἀδέκαστος κριτής. Ἀδέκαστος κριτὴς εἶναι καὶ ἡ ἱστορία».
13. Συμφωνοῦμε μὲ τὸν ἀγωνιστικὸ λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου, ὅτι εἶναι ἱερὸ χρέος μας ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἀπεδείχθη ἀπὸ τὴν ἀπόλυτα τεκμηριωμένη εἰσήγησίν του, ὅτι κάθε εὐσεβὴς ἀγωνιζόμενος λαὸς ἔχει πρώτη προτεραιότητα νὰ ὑλοποιῇ κάθε του Τάμα πρὸς τὸν Ὕψιστον, μόλις εὑρεθῆ ἐπὶ ἐλευθέρου ἐδάφους.
Ἡ ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου συνέπεσε μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἁγίου καὶ πατρὸς πατέρων καὶ μεγίστου Θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας, διὰ τοῦ ὁποίου καὶ διὰ στόματος Σεβασμιωτάτου Ἱερεμίου βιώσαμε ἐκ νέου τὴν ἀλήθεια: «Ὁ παπισμὸς εἶναι αἵρεσις-Γρηγόριος ὁ Παλαμάς», «Ἡ αἵρεσις εἶναι σκοτάδι-Ἱερεμίας».
Τὸ Συνέδριο (εἰς τὸ σημεῖο αὐτὸ) ἠγέρθη μὲ παρατεταμένο χειροκρότημα ἐπικυρῶνον καὶ ὑπερθεματίζον τὰ λεχθέντα.
Κατεδείχθη ἀπολύτως, ὅτι ὅλοι οἱ μαχητικοὶ Ἱεράρχες, ὡς ἐδίδαξε εἰς τὸ Συνέδριό μας ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερεμίας, πρέπει νὰ ὁμιλοῦν συχνὰ εἰς μεγάλα στάδια ἐνώπιον Ὀρθοδόξου Νεολαίας.
Κατέδειξε ἐπίσης ὅτι ὁ μελίρρυτος ποταμὸς τῆς σοφίας τοῦ Ἱεράρχου, τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δὲν χωρᾶ εἰς κανένα ποτήριον ὕδατος. 
14. Ἀγωνιζόμεθα γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς Ἐθνικοῦ Μνημείου, ἑνὸς Ναοῦ ἀνταξίου τοῦ θαύματος τοῦ 1821 καὶ τῆς θυσίας τῶν Νεομαρτύρων καὶ τῶν Ἀγωνιστῶν, ποὺ νὰ διασαλπίζῃ διαχρονικῶς τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρὸς τὸν Δωρεοδότη καὶ προκλητικῶς φιλέλληνα Θεόν. Ἐλάβαμε θάρρος μὲ τὴν ρητὴ διαπίστωσιν τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, ὁ ὁποῖος μᾶς διευκρίνισε γιὰ τὴν θείαν πρόνοιαν, ποὺ ἐνέπνευσε τὸν ἀνώτατο ἱεροδικαστὴ τῶν Τούρκων νὰ μὴ ἐκτελέσῃ τὴν ἐντολὴ τῆς γενικῆς σφαγῆς τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τὸν ὁποῖον οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν.
15. Διαπιστώνομε, ὅτι εἶναι χρέος μας ὡς Ἔθνος νὰ προχωρήσουμε εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, συμφωνοῦντες μὲ τὴν ἱερὴ ὑπόμνησιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.
16. Ἐπαναλαμβάνομε, ὅπως ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμάς, ὅλα ὅσα ἀποφάσισαν καὶ μὲ τὸ στόμα τοῦ μεγάλου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἀγωνιστῶν ὁμολόγησαν καὶ ὑποσχέθηκαν οἱ πρόγονοί μας. Οἱ ἥρωες καὶ οἱ μάρτυρες τοῦ Ἔθνους, οἱ ἐλευθερωταί μας, ἐκεῖνοι, ποὺ ἔζησαν καὶ τὴν σκλαβιά, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Γένους, ἀποφάσισαν καὶ ὑπεσχέθησαν εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης νὰ κτίσουν μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, εἰς τὴν ὁριστικὴν πρωτεύουσαν τὴν Ἀθήνα.
17. Συνεορτάζομε σήμερα εἰς τὴν μεγάλη διπλὴ ἑορτὴ «τῆς Πίστεως καὶ τῆς Λευτεριᾶς», ποὺ χαίρει, σκιρτᾶ καὶ ἀγάλλεται κάθε ἑλληνικὴ ψυχὴ καὶ ὁλόκληρο τὸ Ἑλληνορθόδοξο Γένος μας, ὡς μᾶς δίδαξε ὀρθῶς μὲ τήν γραφή του, κοινοποιηθεῖσα εἰς ἐμᾶς, καὶ τὸν ἀγῶνα του γιὰ τὸ ἀνεκπλήρωτο ἕως τώρα Τάμα τοῦ Ἔθνους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Ἀπευθύνει ἔκκλησιν πρὸς τοῦτο εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας κ. Ἀντώνιο Σαμαρά.
Ἐπαναβεβαιώνομε ὅσα ὁρίζονται εἰς τὰ ἄρθρα τοῦ Νόμου τοῦ Κράτους (ΦΕΚ 1834), δηλαδή:
« Ὅταν ἐλευθερωθῇ ἡ Πατρίδα…
…Ἄρθρον 1
Θέλει ἀνεγερθῆ εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν Ναὸς τιμώμενος ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος, πρὸς αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς Θείας Προνοίας τῆς ρυσαμένης τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν ἀπὸ δεινῶν καὶ κινδύνων καὶ πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς τὴν πίστιν, δι᾿ ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτίσαντο τὴν ἐλευθερίαν των εἰς τοὺς ἀπὸ τῶν 1821 μέχρι 1830 αἱματώδεις πολέμους.
Ἄρθρον 2
Θέλομεν τὸ μνημεῖον τοῦτο νὰ εἶναι ἄξιον καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τοῦ συμβάντος, πρὸς μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται».
18. Ἀποδεχόμεθα τὴν τεκμηριωμένη εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, καὶ συνυπολογίζομε τοὺς τρόπους συγκεντρώσεως τῆς οἰκειοθελοῦς συνεισφορᾶς τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων ὅπου γῆς γιὰ τὴν εὐόδωσιν τοῦ μεγαλεπήβολου στόχου ὅλων.
19. Συμφωνοῦμε ἀπολύτως ὅτι ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως «ἐθνικὴ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὰ θύματα καὶ τοὺς ἥρωες τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821», ὡς ὑποδεικνύει σοφὰ ὁ πρώην Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ πρώην Πρόεδρος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος.
20. Συμφωνοῦμε μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς καὶ πραγματικὲς διαπιστώσεις τοῦ κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου, Καθηγητοῦ τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης, ὁ ὁποῖος κατέδειξε ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος τόσον κατὰ τὴν ὀργάνωσίν του ὅσον καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα δράσεώς του ὑστερεῖ καὶ ὑπερφορτώνει μὲ λανθασμένες καὶ ἄσκοπες δαπάνες τὸν ἑλληνικὸ λαό καὶ τὴν Πατρίδα, καὶ ὁ ὁποῖος ταυτοχρόνως διαμόρφωσε τὴν βεβαία πεποίθησιν ὅλων ὅτι ἑκατὸ τάματα θὰ εἶχαν πραγματοποιηθῆ, ἄν εἴχαμε σοφὸ καὶ χρηστὸ Κράτος, τὸ ὁποῖο εἶναι δυνατὸν νὰ συγκροτηθῇ σύντομα ἀλλὰ μόνον μὲ εἰδήμονες.
21. Πάνδημος ἡ διαπίστωσις ὅτι ἡ ἐν λόγῳ πρωτοβουλία εἶναι σημαντικὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Πατρίδα, ὡς εὔστοχα μᾶς ὑποδεικνύει καὶ ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Παναγιώτης Κρητικός.
22. Διαπιστώνομε μὲ βάσιν τὶς ὁμιλίες καὶ τὶς προτάσεις τῶν συμμετεχόντων μὲ κορυφαία καταγραφὴ τὰ στοιχεῖα, ποὺ δημοσιοποίησε ὁ δημοσιογράφος κ. Σπυρίδων Χατζάρας, καὶ γιὰ πολλοστὴ φορά, ὅτι ὁ δημόσιος βίος τῆς χώρας ἐπηρεάζεται οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὴν βάναυση ἐπέμβασιν ξένων ἰδιοτελῶν συμφερόντων, ποὺ ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ Ἕλληνες (κατὰ τὴν ταυτότητα) καὶ ξένους ὑφισταμένους τους.
23. Ἀποτέλεσμα τῶν βαναύσων ἐπεμβάσεων ξένων ἰδιοτελῶν συμφερόντων, εἶναι ὁ βίος τῶν Ἑλλήνων νὰ παρεκκλίνῃ ἀκόμη καὶ τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, ποὺ συγκροτεῖ τὸ Ἔθνος, καὶ νὰ παραβιάζῃ εἰς τὴν πράξιν ἀκόμη καὶ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν τῶν Ἑλλήνων φθάνοντες εἰς τὰ σημερινὰ ἀδιέξοδα τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς κατοχῆς, ἄρσεως κυριαρχικῶν καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν τοῦ λαοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ εἰς τὴν οἰκτρὰν θέσιν ἀλλοιώσεως τῆς γλώσσης μας (τῆς μητέρας τῶν γλωσσῶν), τῆς οἰκογενείας καὶ λοιπῶν θεσμῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν, μὲ ἀποκορύφωμα νὰ ἐκκλησιάζεται μόνον τὸ 3% τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μὲ εὐθύνη ὅλων μας.
24. Ἡ ἀρχὴ γενέσεως τῆς πνοῆς, ποὺ μᾶς ἐμπνέει τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐτέθη ἐπισήμως καὶ θαυμαστῶς. Ἀποδεχόμαστε ὡς φῶς ὅσα ἡ εἰδήμων Ἐκπαιδευτικὸς Τέχνης κα Ρένα Ἀνούση-Ἠλία μᾶς ἔδωσε:
«Σ᾿ αὐτὸ τὸ σκοτενὸ καὶ βάρβαρο κόσμο, ποὺ ζοῦμε, ἔχομε ἀνάγκη ἀπὸ φωτεινούς, δημιουργικούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θὰ μορφοποιοῦν τὴν σκέψι σὲ ὅραμα, τὸ βίωμα σὲ μνήμη, τὴν ἀνάμνησι σὲ ἔκφρασι, τὴν ὕλη σὲ μορφή. Τὰ ἔργα τέχνης, ποὺ ἡ δημιουργία τους ὑπακούει στοὺς νόμους τῆς ‘’ἐσωτερικῆς ἀναγκαιότητος’’, εἶναι ἕνα ζωντανὸ ὄν ‘’ἐμψυχωμένο ἀπὸ μιὰ πνευματικὴ πνοή’’…, ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν εὐαισθητοποίησι τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς».
Ἀποφασίζομε συνεπῶς καὶ προσκαλοῦμε ἐθελοντὲς ἀρχιτέκτονες ἀπὸ Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες Ὀρθοδόξους, ὥστε νὰ ἐπιλέξουν τὴν κατανομὴ τῶν δράσεων τους γιὰ τὸν τελικὸ ἀρχιτεκτονικὸ σχεδιασμὸ μὲ τὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις ἢ περιορισμοὺς, ποὺ θὰ ὁρίσουν οἱ ἴδιοι εἰσηγούμενοι πρὸς τὸ Σωματεῖο καὶ τοὺς χορηγούς, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ ὅσα ὀρθῶς προαναφέρθησαν.
25. Συμφωνοῦμε μὲ τὸν εἰδικὸ εἰσηγητή, δικηγόρο Ἀθηνῶν παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καὶ Γεν. Γραμματέα τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου κ. Ἡρακλὴ Στάβαρη, ὁ ὁποῖος κατέδειξε ὅτι ἡ ἀναγκαιότης διεκπεραιώσεως κάθε δράσεως μὲ πλήρη διαφάνεια εἶναι ὕψιστο χρέος μας.
Τοῦτο ὑπερτόνισε καὶ ὁ Πρόεδρός μας, τολμῶν νὰ ὑποδείξῃ ὅτι ὅλοι μαζὶ μὲ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους πρέπει νὰ διεκδικήσουμε πλέον, διὰ τοῦ ἀγῶνος μας καὶ τῆς προσφορᾶς μας, τὴν πρώτη θέσιν εἰς τὴν Διεθνῆ Διαφάνεια.
Οἱ ἀπόγονοι τῶν δημιουργῶν τῆς Ἀκροπόλεως, τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ πληθώρας ἄλλων μοναδικῶν ἐπιτευγμάτων εἰς τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὴν Τέχνη, προλαλήσαντες μάλιστα καὶ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Σωτῆρος διὰ τοῦ «ἀγνώστου Θεοῦ», ζήτημα ποὺ συνέδραμε εἰς τὴν ἄμεσο ἀποδοχὴ τοῦ Χριστοῦ, μόλις ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τοὺς κατήχησε, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εὑρισκόμεθα εἰς τὴν ἐσχάτη αὐτὴ θέσιν. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ εἴμεθα οἱ πάντες πραγματικοὶ λειτουργοὶ καὶ νὰ παύσῃ ἡ ἐπικρατοῦσα «ὑπαλληλικὴ νοοτροπία».
26. Ἀποδεχόμεθα ὁλόκληρη τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ὅπως τὴν διευκρίνισε ρητῶς ὁ κ. Γεώργιος Κοσμάς, δικηγόρος Ἀθηνῶν παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ ὑπέρτατος γνώστης τῶν ἱστορικῶν ζητημάτων τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας καὶ τῶν λεπτομερειῶν ποὺ ἔλαβαν χώρα εἰς τὴν Ἁγία Λαύρα ἀπὸ 17.3.1821, ἤτοι : ἐνῷ συνεχίζοντο οἱ προεπαναστατικὲς μάχες τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν Πελοπόννησον, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ὥρκισε τὰ παληκάρια, ποὺ παρευρέθησαν εἰς τὴν Ἁγία Λαύρα τὴν 17.3.1821, διασαλπίζων ὅτι ἡ ἐπίσημη ἔναρξις τοῦ ἀγῶνος ἄρχεται ἀπὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὴν 25ην Μαρτίου 1821, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς εὑρέθη εἰς τὴν Πάτρα κηρύττων τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ἐπαναστάσεως γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν.
27. Τιμῶντες τὴν προσφορὰ ὅλων, τὸ Συνέδριο μας ἀπεφάσισε νὰ τιμήσῃ συνολικῶς ὅλους τοὺς ἀφανεῖς, ταπεινούς, εὐλαβεῖς, ἀκάματους ἐθελοντὲς στρατιῶτες γιὰ τὸν ὑπέρτατο τοῦτο ἀγῶνα, ἀποδίδον εἰδικὴ τιμητικὴ διάκρισινσυμβολικῶς εἰς τὸν ὑπὲρ ἐνενηκονταετῆ ἀειθαλῆ καὶ ἀξιόμαχο φιλάνθρωπο, ποιητὴ καὶ διδάσκαλο κ. Παναγιώτη Ρήγα, τὸν Μεσσήνιο. 
28. Ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν στρατηγικὴ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου καὶ μὲ πλήρη διαφάνεια καὶ στρατηγικὴ Ἐθνικῆς Ἑνότητος, προσέχουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τὴν ἐν γένει πορεία μας γιὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου καὶ ἱεροῦ στόχου.  
29. Ὄχι ἄλλα λάθη. Ἀπὸ σήμερα ἄς ἀρχίσωμε ὅλοι μας (ἄρχοντες, ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαός) νὰ διορθωνώμεθα καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ θεῖο ἔλεος, γιὰ νὰ ρυσθοῦμε – λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμό.
30. Τὰ ἀνωτέρω ἐν συνόλῳ ἀποτελοῦν τὸ ἐγκριθὲν ὁμόφωνον ψήφισμα τοῦ παρόντος Συνεδρίου ἀπὸ τοὺς οἰκειοθελῶς συμμετασχόντας Ὀρθοδόξους Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες.

1 σχόλιο:

  1. Η αρχιτεκτονική μελέτη θα ανατεθεί σε κάποιον/κάποιους ή θα γίνει διαγωνισμός;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.