27 Μαρ 2013

Δυναμικὴ ἀπάντηση τοῦ π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου σὲ Γερμανὸ τραπεζίτη ποὺ ἐπικαλέστηκε τὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Εὐρωζώνης

Μία ἀπάντηση «φωτιὰ» ἀπέστειλε ὁ ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου (ὁ γνωστὸς «Χριστόδουλος τῶν Σκουριῶν τῆς Χαλκιδικῆς») στὸν ἐπικεφαλῆς Συναλλαγματικῶν Ἰσοτιμιῶν τῆς Deutsche Bank Μπιλὰλ Χαφέζ, μὲ ἀφορμὴ τὴν κυπριακὴ κρίση καὶ τὴ δήλωση τοῦ τραπεζίτη ὅτι «μόνο ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη». Ὁ δυναμικὸς ἀρχιμανδρίτης «σφυροκοπᾶ» τὸν ἀξιωματοῦχο τῆς τράπεζας καὶ καταγγέλλει τὴν εὐρωζώνη πού, ὅπως λέει, «στραγγαλίζει καὶ ἐξοντώνει τὰ ἔθνη». Ἀναλυτικὰ ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:
 «Ἀξιότιμε κ. Μπιλὰλ Χαφέζ, στὶς 17/3/2013, μὲ τὴν κρίση ποὺ ἐπῆλθε στὴν εὐρωζώνη μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόβλημα τῆς Κύπρου, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς πραγματικῆς κατάστασης, βγήκατε δημοσίως καὶ δηλώσατε ὅτι “μόνο ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη”. Ἐπειδὴ τυγχάνω, χάριν ἄκρας οἰκονομίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Λειτουργός Του, καὶ γνωρίζω τὸ Πανάγιο Θέλημά Του, θὰ ἤθελα ἐκ μέρους Του νὰ σᾶς διαβιβάσω ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς θέλει τὴν σωτηρία ὅλου του κόσμου καὶ τῆς εὐρωζώνης. Δυστυχῶς ὅμως, παρ’ ὅτι -Παντοδύναμος ὧν- θέλει νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη, δὲν δύναται.
 Ὅπως πολὺ καλὰ γνωρίζετε, τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τὴν χαρακτηρίζει ὁ ἀπόλυτος σεβασμὸς στὴν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ὁποία δὲν παραβιάζει καὶ πολὺ περισσότερο δὲν τὴν καταλύει γιὰ κανέναν ἀπολύτως λόγο· ἀκόμα καὶ μέσα στὸν ἴδιο τὸν παράδεισο τὸ πλάσμα Τοῦ ἀποφασίζει τὴν καταστροφή του. Ὁ λόγος ποὺ ὁ Χριστὸς ἀδυνατεῖ νὰ....

 παρέμβει γιὰ νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἴδια ἡ εὐρωζώνη, συσταθεῖσα καὶ ἐπιθυμώντας μὲ εὐρωπαϊκὸ Σύνταγμα νὰ κατοχυρώσει τὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα καὶ τὸν ἑαυτό της, δὲν θέλησε ἐντὸς αὐτοῦ του Συντάγματος νὰ ὑπάρχει οὔτε ἡ παραμικρὴ ἀναφορὰ στὸ ὄνομά Του ἢ ἔστω στὴν χριστιανικὴ κληρονομιά. Ἔτσι, ἐφ’ ὅσον ἡ εὐρωζώνη οὔτε τὸ Ὄνομά Του δὲν θέλει νὰ ἀναφέρει, Ἐκεῖνος σέβεται τὴν ἐπιλογὴ τῆς εὐρωζώνης καὶ δὲν ἐπεμβαίνει, διότι ἡ ἐνέργειά Του, ὅπως κατανοεῖτε, θὰ ἐθεωρεῖτο «ἀντισυνταγματικὴ» ἐξ ὅλων αὐτῶν τῶν αὐτόκλητων σωτήρων, ποὺ ὁ καθένας ὑποστηρίζει ὅτι μὲ τὶς δικές του ἐνέργειες θὰ τὴν σώσει. Ἐπιπλέον, ἡ εὐρωζώνη ὄχι μόνο δὲν ἀγαπᾶ Αὐτὸν ποὺ θεωρεῖτε ὅτι εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ τὴν σώσει, ἀλλὰ μισεῖ τὸ Πνεῦμα Του καὶ ἀγαπᾶ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀντικειμένου.
Ἐκεῖνος εἶπε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους: Ἐλεον θέλω…” (Ματθ. ΙΒ΄ 7), γιὰ δὲ τὴν εὐρωζώνη εἶπε: “Φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἐνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις” (Λουκ. ἴα΄,46). Ἐκεῖνος εἶπε: “Δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, (…) ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμὶν χάρις ἐστι; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἴνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα”(Λουκ. στ΄, 34-35). Ἡ εὐρωζώνη συστηματικά, ὡς ὁ χειρότερος τοκογλύφος ὅλων τῶν ἐποχῶν, χορηγεῖ δάνεια ὄχι “ἴνα ἀπολάβη τὰ ἴσα”, ἀλλὰ γιὰ νὰ καταστρέψει ὁλοσχερῶς τοὺς δανειζομένους.
 Ἐκεῖνος ἦρθε νὰ ἑνώσει ὅλους τους ἀνθρώπους μὲ τὴν ἀγάπη Του: “Ἴνα πάντες ἐν ὤσι” (Ἰωάν. ΙΖ΄,21). Ἡ εὐρωζώνη θέλησε νὰ προβεῖ σὲ ἕνωση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν “μαμωνά”, τὸ εὐρώ, καὶ βιώνει τὸν διασκορπισμὸ καὶ τὴν καταστροφὴ τῶν μελῶν της· βιώνει τό: “Ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει” (Λουκ.ἴα΄, 23). Ἐκεῖνος εἶπε: “Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμὶν ἴνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους” (Ἰωάν. ΙΓ΄,34). Ἡ εὐρωζώνη διαλύει τὰ ἔθνη, καταντᾶ φτωχοὺς κι ἀνέργους τους πολίτες, καθιστὰ ἀδύνατη τὴν ἐπιβίωσή τους, τὴν ἐξασφάλιση τῶν φαρμάκων τους, τοὺς ἀναγκάζει νὰ αὐτοκτονοῦν, ἀλλὰ τὴν εὐρωζώνη τὸ μόνο ποὺ τὴν νοιάζει ὡς στυγνὸ τοκογλύφο εἶναι νὰ πάρει πίσω τους ὑπέρογκους τόκους. Ἡ εὐρωζώνη γαλούχησε τὰ μέλη της στὴν λατρεία τοῦ μαμωνᾶ σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ κι ὅταν αὐτὰ τὰ μέλη τῆς ὑφίστανται τὶς ὀδυνηρὲς συνέπειές του, μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου νὰ συκοφαντοῦν καὶ νὰ βλασφημοῦν τὸν Χριστὸ μέσα στὶς χειμαζόμενες πρωτεύουσές τους, σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ οὔτε οἱ σταυρωτές Του δὲν διανοήθηκαν νὰ τὸ κάνουν.
 Εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ εὐρωζώνη κατὰ προτεραιότητα  “στραγγαλίζει” καὶ καταστρέφει τὰ ἔθνη Ἰρλανδία, Ἑλλάδα, Πορτογαλία, Κύπρο, Ἱσπανία, Ἰταλία (ἀφοῦ πρῶτα τὰ μέθυσε μὲ τὰ δάνεια τοῦ μαμωνᾶ), τὰ ὁποία ἔθνη ἐχαρακτηρίζοντο ἀπὸ τὸ βαθὺ θρησκευτικό τους συναίσθημα καὶ τὴν χριστιανική τους πολιτισμικὴ κληρονομιά;
 Ἐπειδὴ μέσα σ’ ὅλη αὐτὴ τὴν κρίση ἐσεῖς μόνο ἀναγνωρίσατε ποιὸς εἶναι πραγματικὰ Αὐτὸς ποὺ δύναται ὡς μόνος Σωτὴρ νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη, μὴ θέλοντας ἡ εὐγενική σας ψυχὴ νὰ ἐλπίζει ἐπὶ ματαίω, αἰσθάνθηκα τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς ἐνημερώσω ἐν ὀλίγοις, ὡς Λειτουργός Του, γιὰ ποιὸ λόγο ὁ Χριστὸς δὲν μπορεῖ νὰ σώσει τὴν εὐρωζώνη. Καί, δυστυχῶς, ταῦτα πάντα οὔτε “ἀρχαὶ ὠδίνων” ἀκόμα δὲν εἶναι. Ὁ δὲ Χριστὸς ἕνα ἔχει νὰ ἀπευθύνει στὴν εὐρωζώνη καὶ στὰ μέλη της: “Ἐγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἐαυτοῖς (ἀλλὰ τοῦ μαμωνᾶ). Ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετε μέ· ἐὰν ἄλλος ἔλθη ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίω, ἐκεῖνον λήψεσθε” (Ἰωάν.ε΄, 42-43).
 Οἱ δὲ λαοὶ τῆς εὐρωζώνης, μετὰ τὸν οἰκειοθελῆ ὑπέρογκο δανεισμό τους, τὴν ἐξαθλίωσή τους, τὸν ἔλεγχο ἀπὸ τοὺς ἐπιτρόπους της, τὸν ἠλεκτρονικὸ ἔλεγχο τῶν συναλλαγῶν τους ἀπὸ 500 εὐρὼ καὶ πάνω, τὴν λήστευση τῶν καταθέσεών τους, τὴν κατάλυση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας τους καὶ τὸ ἀδιέξοδό τους (μέσα στὸ εὐρὼ μὲ ἀργὸ θάνατο ἢ ἔξω ἀπὸ αὐτὸ μὲ ἀκαριαῖο), ἐκεῖνο μόνο ποὺ πρέπει νὰ περιμένουν τώρα εἶναι ἡ ὑλοποίηση τοῦ ἲγ΄ κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως: “Καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, (…) ἴνα μὴ τὶς δύναται ἀγορᾶσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων… τὸν ἑνιαῖο κωδικὸ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τοῦ δώσει ἡ εὐρωζώνη.
     Μετὰ τιμῆς,
     Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου»
 Πνευματικὸς καὶ ἐφημέριος του Ι. Ἡσυχαστηρίου «Παναγία, ἡ Φοβερὰ Προστασία»
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3 σχόλια:

 1. Γεώργιος Κιντσάκης27 Μαρτίου 2013 στις 10:49 μ.μ.

  Ανατρίχιασα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κατ'αρχήν το όνομα "Μπιλάλ Χαφέζ" δεν είναι Γερμανικό, αλλά Τουρκικό.

  Να λοιπόν κάτι ενδιαφέρον που μαθαίνουμε :

  Ότι ο διευθυντής συναλλαγματικών ισοτιμιών της Γερμανικής Εθνικής Τραπέζης είναι...Τούρκος !

  Και εμείς περιμένουμε από αυτούς τους λύκους ( Τουρκογερμανούς ) να...σώσουν τα πρόβατα ( τους Έλληνες ) ...

  Είναι επίσης προφανές ότι ο κύριος αυτός αναφέρεται στον Χριστό ειρωνικά.

  Ουσιαστικά λέει ότι "ούτε ο Χριστός δεν μπορεί να σώσει την ευρωζώνη".

  Φυσικά την διάλυση της ευρωζώνης την έχει προβλέψει ο Γέροντας Πα'ί'σιος εδώ και πολλά χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.