23 Ιουλ 2012

Ποιοὶ καὶ πὼς καταστρέφουν τὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα

Χρέος ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἡ ὑπεράσπισή της!!!
Εἶναι ἀναμφισβήτητο πλέον γεγονὸς ὅτι μετὰ τὸ γλωσσικὸ πραξικόπημα τῆς 11ης Ἰανουαρίου τοῦ 1982, παρουσία τριάντα περίπου μονοβουλευτῶν, ὅπου εἰσήχθη πρὸς ἐπείγουσα ψήφιση μετὰ τὰ μεσάνυκτα, ὑπὸ μορφὴ τροπολογίας, σὲ ἄσχετο νόμο τὸν 1228 «περὶ ἐγγραφῆς μαθητῶν στὰ λύκειά της γενικῆς καί....
Τεχνικῆς-Ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως» τὸ ἄρθρο ἐκεῖνο περὶ ἐπιβολῆς καὶ καθιέρωσης τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος γραφῆς ,ἡ γλώσσα μας καὶ πιὸ φτωχὴ ἔγινε ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολο τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος γνώρισε ἀπὸ τότε, καὶ συνεχίζει νὰ γνωρίζει, μοναδικὲς στιγμὲς παρακμῆς ,διάλυσης καὶ ἀποσύνθεσης.
Ἤδη ὅμως ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1979 στὸ «Δελτίο Συνδέσμου Ἑλληνίδων Ἐπιστημόνων» ἀνακοινωνόταν ἀπὸ τοὺς «εἰδικοὺς» ὅτι, « τὸ μονοτονικὸ εἶναι ἕνα βῆμα πρὸς τὴν ταύτιση τῆς γραπτῆς μὲ τὴν προφορικὴ λαλιά», δηλαδὴ τὴν κατάργηση τῶν πολλῶν ἰ ,τῶν δύο ἐ καὶ ὁ, « καὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἐπίπονη διεργασία πρωτοστατοῦν οἱ δημοσιογράφοι, οἱ προκηρυξιογράφοι, οἱ μπροσουροποιοὶ , μανιφεστογράφοι, ποὺ θὰ λυτρώσουν τὴν χώρα μας ἀπὸ τὴν σκουριὰ αἰώνων.»
Ἀπὸ τὴν σκουριὰ αἰώνων….
Καὶ σήμερα μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια εἴδαμε ποὺ ὁδήγησε ὁ τόσος «προοδευτισμὸς» γενιὲς καὶ γενιὲς μαθητῶν. Παιδιὰ ,ἀλλὰ καὶ ἐνήλικες, ἀπίστευτα ἀνορθόγραφοι, μὲ λεξιλόγιο τῶν 500 λέξεων, μὲ ἐμφανῆ ἀδυναμία ἐπικοινωνίας ,ἀναλυτικῆς καὶ συνθετικῆς σκέψεως, μὲ μία τρομακτικὴ σὲ ποσοστὰ δυσλεξία, ἀκόλουθό της γλωσσικῆς σύγχυσης, νὰ καλπάζει σὲ ρυθμοὺς ἀνεξέλεγκτους καὶ ἄλλα πολλὰ δεινὰ ποὺ συσσωρεύτηκαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μετὰ τὸ γλωσσικὸ πραξικόπημα τοῦ 1982.
Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτή τους ἡ ἐθνικὰ ἐπικίνδυνη πράξη, μέσα ἀπὸ συνεχεῖς «ἁπλοποιήσεις» ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἔτσι βάφτισαν τὴν κακοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ γραφῆς, φτάσαμε στὸ ἀπίστευτο βιβλίο τῆς Ε καὶ Στ δημοτικοῦ μὲ τίτλο Γραμματική, ὅπου οἱ προθέσεις τοὺς ἔγιναν ἀκόμα πιὸ ἔκδηλες μετατρέποντας πλέον ἐπιδεικτικά, καὶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ πραξικοπηματικά, τὴν κλασσικὴ γραμματικὴ ,σὲ φωνητικὴ γραμματική, ἀπαρχὴ ὅπως ὅλα δείχνουν τῆς καθιέρωσης καὶ τῆς φωνητικῆς γραφῆς καὶ ἐν συνέχεια βεβαίως τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου, μὲ φυσικὸ ἐπακόλουθο βέβαια τὴν πλήρη πλέον γλωσσικὴ σύγχυση καὶ διχασμὸ ,τὴν διάσταση τῆς ζωντανῆς νέας Ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν μητέρα τῆς Ἀρχαία Ἑλληνική, τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ὡς ξένης γλώσσας, τὴν πλήρη ἐξάρθρωση μίας ἀδιάσπαστης γλωσσικῆς κληρονομιᾶς χιλιετηρίδων.
Ἐγκέφαλοι αὐτὴν τὴν φορὰ τοῦ νέου πραξικοπήματος τὸ περίφημο Κέντρο Ἑλληνικῆς γλώσσας, συντονιστικὸ καὶ ἐπιτελικὸ ὄργανο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ,καὶ εἰδικότερα τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ποὺ συγκροτήθηκε μὲ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας, Δία βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων κᾶς Ἄννας Διαμαντοπούλου, μὲ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ:
1. Ἰωάννης Καζάζης, Καθηγητὴς τοῦ Τμ. Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου ΑΠΘ [ὡς Πρόεδρος], μὲ ἀναπληρωτὴ τὸν Δημήτριο Κουτσογιάννη, Ἐπίκουρο Καθηγητὴ Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ.
2. Ἀντώνιος Ρεγκάκος, Καθηγητὴς τοῦ Τμ. Φιλολογίας τοῦ ΑΠΘ μὲ ἀναπληρωτῆ τὸν Ἰωάννη Τζιφόπουλο, Ἀναπλ. Καθηγητὴ Τμ. Φιλολογίας ΑΠΘ.
3. Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Γενικὸς Δ/ντὴς ΓΓΑΕ, ἐκπρόσωπος τοῦ ΥΠΕΞ, μὲ ἀναπληρώτρια τὴν Βασιλικὴ Ζώτου , Ἀναπληρ. Δ/ντρια ΓΓΑΕ.
4. Ζωὴ Καζαζάκη, Γενικὴ Δ/ντρια Σύγχρονου Πολιτισμοῦ, ἐκπρόσωπος τοῦ ΥΠΠΟΤ, μὲ ἀναπληρωτῆ τὸν Ἀθανάσιο Μαράντο, Προϊστάμενο Δ/νσὴς Γραμμάτων.
5. Ἑλένη Μπούντα, ΠΕ70 ἐκπρόσωπος τοῦ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., μὲ ἀναπληρώτρια τὴν Ψυχογιοῦ Εὐαγγελία, ΠΕ02, Σχολικὴ Σύμβουλο, Προϊσταμένη Ἐπιστημονικῆς καὶ Παιδαγωγικῆς Καθοδήγησης Β/θμιας.
Ὁ πρόεδρος δὲ τοῦ συμβουλίου κὸς Καζάζης εἶναι αὐτὸς ποὺ σὲ σχετική του ἀπάντηση σχετικὰ μὲ τὸν θόρυβο ποὺ ξέσπασε μετὰ τὸ σκάνδαλο, καὶ στὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωσή του, ἔγραψε καὶ πάλι μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες καὶ θεωρεῖ φωνήεντα τῆς Ἑλληνικῆς τὰ a,e,I,o,u.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν καὶ μὲ βαθύτατη συναίσθηση τῆς ἔννοιας τοῦ Καθήκοντος καὶ τῆς Ὑποχρέωσης ἀπέναντι στοὺς προγόνους μας καὶ τὰ παιδιά μας , ἀπέναντι στὴν τεράστια γλωσσικὴ κληρονομιά μας καὶ τὸ ἀστείρευτο βάθος καὶ σημασία της, καὶ μπροστὰ στὸ νέο μεγάλο ἔγκλημα κατὰ τοῦ Πολιτισμοῦ μας ἐντέλει , ποὺ εἰσέρχεται ὅπως ὅλα δείχνουν στὸ τελευταῖο του στάδιο, αὐτὲς τὶς τόσο κρίσιμες στιγμὲς γιὰ τὸ Ἔθνος καὶ τὶς τύχες του, μαζὶ μὲ ὅλα τὰ δεινὰ καὶ ταπεινώσεις ποὺ ἤδη ὑφίσταται ἡ ἐθνική ,μας ἀξιοπρέπεια καὶ ἱστορία στὸ σύνολο τῆς , ἐμεῖς ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ , μακριὰ ἀπὸ κάθε εἴδους κομματικὰ παιχνίδια καὶ ἀγκυλώσεις, στήνουμε προμαχώνα ἀντίστασης καὶ ἀγώνα ἀπέναντι στὰ ὅποια σχέδια ἀποβλέπουν στὸν εὐτελισμό, διασυρμό, κακοποίηση ,συκοφάντηση ,ἁπλοποίηση καὶ ἐν τέλει ὑποβάθμιση καὶ ὁριστικὴ ἐξαφάνιση τῶν Ἑλληνικῶν ἀξιῶν, παράδοσης καὶ πολιτισμοῦ μας, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν θεμελιακὸ πυλώνα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ.
1. Τὴν ἀπόσυρση τοῦ ἐν λόγω βιβλίου «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ τὴν διδακτέα ὕλη τῆς νέας σχολικῆς περιόδου .
2. Τὴν ἄντικατασταση τῶν μελῶν τοῦ νέου Διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ποὺ συγκροτήθηκε μὲ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας, Δία βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων κᾶς Ἄννας Διαμαντοπούλου, καὶ τὴν ἀπομάκρυνσή τους μὲ νέα ὑπουργικὴ ἀπόφαση ἀπὸ τὸν ἐν λόγω φορέα.
3. Τὴν προσωρινὴ ἰσχὺ τοῦ προηγουμένου βιβλίου Γραμματικῆς, ὡς διδακτέα ὕλη γιὰ τοὺς μαθητὲς τῶν τάξεων τῆς Ε καὶ Στ τάξης τῶν δημοτικῶν σχολείων στὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, ἕως ὅτου συγκροτηθεῖ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν συγγραφὴ νέου βιβλίου μακριὰ ἀπὸ τὶς ἰδεοληψίες περὶ φωνητικῆς γραφῆς, τῶν προηγουμένων συγγραφέων.
4. Τὴν σοβαρὴ καὶ ὑπεύθυνη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, διενέργεια ἐπιστημονικῶν συνεδρίων καὶ μελετῶν ,ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ ἐπίβλεψη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, καὶ τὴν ἐπανεξέταση τοῦ γλωσσικοῦ ζητήματος καὶ ἐκπαίδευσης ἀπὸ εἰδικὲς ἐπιτροπὲς ἐπιστημόνων σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες, μὲ βάση τὰ δεδομένα καὶ πάλι σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, μετὰ 30 χρόνια ἑνὸς κατὰ γενικὴ ὁμολογία ἀποτυχημένου ἐκπαιδευτικοῦ συντονισμοῦ καὶ ἀποτελέσματος.
http://ethel-sinadelfos.blogspot.com/
Εὐάγγελος Γ. Μπεξὴς πηγὴ
Ἀρχαιολόγος-Ἱστορικὸς ,δημοσιογράφος καὶ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «ΙΧΩΡ».
Τὸ παρὸν θὰ κυκλοφορήσει καὶ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ (petition) στὰ Ἑλληνικὰ ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες , γιὰ τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν καὶ σὲ διαδικτυακὸ ἐπίπεδο παγκοσμίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.