2 Μαρ 2012

Ἡ Α΄ στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας

πολυτίκιον
Τό προσταχθέν μυστικς λαβν ν γνώσει,
ν τή σκηνή το ωσήφ σπουδή πέστη,
σώματος λέγων τή πειρογάμω.
κλίνας τή καταβάσει τούς ορανούς,
χωρεται ναλλοιώτως λος ν σο·
ν καί βλέπων ν μήτρα σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
ξίσταμαι κραυγάζειν σοί·
Χαρε Νύμφη νύμφευτε.

΄γγελος πρωτοστάτης, ορανόθεν πέμφθη,
επεν τή Θεοτόκω τό Χαρε· (κ γ')
καί σύν τή σωμάτω φωνή, σωματούμενον σέ
θεωρν Κύριε, ξίστατο καί στατο, κραυγάζων
πρός ατήν τοιατα·
χαρε...
δί ς χαρά κλάμψει
χαρε δί' ς ρα κλείψει
χαρε το πεσόντος δάμ νάκλησις
χαρε τν δακρύων τς Εας λύτρωσις
χαρε ψος δυσανάβατον νθρωπίνοις λογισμος
χαρε βάθος δυσθεώρητον καί γγέλων φθαλμος
χαρε τι πάρχεις Βασιλέως καθέδρα
χαρε τι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάντα
χαρε γαστήρ νθέου σαρκώσεως
χαρε δί' ς νεουργται κτίσις
χαρε δί' ς βρεφουργεται Κτίστης
Χαρε Νύμφη νύμφευτε.

Βλέπουσα γία, αυτήν ν γνεία,
φησί τ Γραβριήλ θαρσαλέως·
τό παράδοξόν σου τς φωνς, δυσπαράδεκτόν μου τή ψυχή φαίνεται·
σπόρου γάρ συλλήψεως, τήν κύησιν πς λέγεις κράζειν·
λληλούϊα.

Γνσιν γνωστον γνναι, Παρθένος ζητοσα,
βόησε πρός τόν λειτουργοντα·
κ λαγόνων γνν,
Υόν πς στι τεχθναι δυνατόν; λέξον μοί·
πρός ν κενος φησεν ν φόβω, πλήν κραυγάζων οτω·
χαρε βουλς πορρήτου μύστις
χαρε σιγς δεομένων πίστις
χαρε τν θαυμάτων Χριστο τό προοίμιον
χαρε τν δογμάτων ατο τό κεφάλαιον
χαρε κλίμαξ πουράνιε δί' ς κατέβει κατέβη Θεός
χαρε γέφυρα μετάγουσα τούς κ γής πρός ορανόν
χαρε τό τν γγέλων πολυθρύλητον θαμα
χαρε τό τν δαιμόνων πολυθρήνητων τραμα
χαρε τό φς μηδένα διδάξασα
χαρε σοφν περβαίνουσα γνσιν
χαρε πιστν καταυγάζουσα φρένας
Χαρε Νύμφη νύμφευτε.

Δύναμις του ψίστου, πεσκίασε τότε,
πρός σύλληψιν τή πειρογάμω·
καί τήν εκαρπον ταύτης νηδύν, ς γρόν πέδειξεν δύν πασι,
τος θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, ν τ ψάλλειν οτως·
λληλούϊα.

χουσα θεοδόχον Παρθένος τήν μήτραν,
νέδραμε πρός τήν λισάβετ,
τό δέ βρέφος κείνης εθύς, πιγνόν τόν ταύτης σπασμόν, χαιρε!
Καί λμασιν ς σμασιν, βόα πρός τήν Θεοτόκον.·
χαρε βλαστο μαράντου κτμα
χαρε γεωργόν γεωργοσα Φιλάνθρωπον
χαρε φυτουργόν τς ζως μν φύουσα
χαρε ρουρα βλαστάνουσα εφορίαν οοκτιρμν
χαρε τράπεζα βαστάζουσα εθηνίαν λασμν
χαρε τι λειμώνα τς τρυφς ναθάλλεις
χαρε τι λιμένα τν ψυχν τοιμάζεις
χαρε δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα
χαρε παντός του κόσμου ξίλασμα
χαρε Θεο πρός θνητούς εδοκία
χαρε θνητν πρός Θεόν παρρησία
Χαρε Νύμφη νύμφευτε.

Ζάλην ενδοθεν χων, λογισμν μφιβόλων,
σώφρων ωσήφ ταράχθη, πρός τήν γαμον σέ θεωρν,
καί κλεψίγαμον πονον μεμπτε·
μαθν σέ σού τήν σύλληψιν κ Πνεύματος γίου φη·
λληλούϊα.


Κοντάκιον
χος πλ. δ'. Τή περμάχω.
Τή υπερμαχω στρατηγ τά νικητήρια
ς λυτρωθεσα τν δεινν εχαριστήρια
ναγράφω σοί πόλις σου Θεοτόκε.
λλ' ς χουσα τό κράτος προσμάχητον
κ παντίων μέ κινδύνων λευθέρωσον
να κράζω σοί·
Χαρε Νύμφη νύμφευτε.

1 σχόλιο:

 1. Θα σας παρακαλούσα να διορθώσετε τα λάθη στους χαιρετισμούς

  Χαιρε, αστήρ αμφαίνων τόν Ηλιον
  χαιρε, γαστήρ ενθέου σαρκώσεως.

  Εκ λαγόνων αγνων Υιόν,
  πως έστι τεχθηναι δυνατόν;

  Χαιρε, τό φως αρρήτως γεννήσασα
  χαιρε, τό πως μηδένα διδάξασα.

  Κωνσταντίνος Μόναχο

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.