10 Ιαν 2012

Ἒλ Μίνα: Τὸ ἑλληνόφωνο χωριὸ τοῦ Λιβάνου

oρθόδοξος ἑλληνισμὸς τοῦ Λιβάνου χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 19ο αἰώνα καὶ ἐνισχύθηκε κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς (ἀπὸ τὴ Σμύρνη καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη) καὶ κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἡ πρώτη ἑλληνικὴ κοινότητα μὲ τὴν ἐπωνυμία "Φιλόπτωχος Ἑλληνικὴ Κοινότης Βηρυττοὺ" (σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ ἐνημερωτικοῦ δελτίου Greek community of Beirut) ἱδρύθηκε πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Λιβάνου, μὲ ἄδειά της τότε Λιβανέζικης κυβέρνησης καὶ τῆς Γαλλικῆς ἁρμοστείας, τὸ 1926. Ἀμέσως ἀκολούθησε ἡ "Ἀστικὴ Ἑλληνικὴ Σχολὴ" καὶ ἡ ἵδρυση τῆς "Ἑνώσης Ἑλληνίδων Κυριῶν" καὶ τοῦ ἀθλητικοῦ συλλόγου "Ἀετός", ὁ ὁποῖος ἐξελίχθηκε ἀργότερα στὴν "Ἑλληνικὴ Λέσχη Βηρυττού".
Σύμφωνα μὲ τὶς πηγὲς τῆς ἑλληνικῆς πρεσβείας, ἡ ἐγγεγραμμένη ἑλληνικὴ κοινότητα σήμερα ἀνέρχεται στοὺς 3.000 κατοίκους. Κυριότερη ἴσως ἑστία ἑλληνοφωνίας στὸ Λίβανο ἀποτελοῦν οἱ κρητικῆς καταγωγῆς κάτοικοι τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν στὸ βόρειο Λίβανο καὶ εἶναι, κατὰ πλειοψηφία, μουσουλμανικοῦ δόγματος. Σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα πραγματοποιηθείσης ἐπιτόπιας ἐρευνᾶς μᾶς (Τσοκαλίδου, 2000), οἱ ἑλληνόφωνες ἑστίες τῆς χώρας συγκεντρώνονται κυρίως στὴν πρωτεύουσα Βηρυττὸ καὶ τὴν Τρίπολη τοῦ Β. Λιβάνου. Τέλος, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἑλληνικῆς καταγωγῆς κατοίκους τῆς χώρας, στὸ Λίβανο ὑπάρχει καὶ ἀκαδημαϊκὴ ἑστία ἑλληνομάθειας, ἡ θεολογικὴ σχολὴ τοῦ Balamand στὸ Β. Λίβανο, ἡ ὁποία προετοιμάζει ὀρθοδόξους ἱερεῖς μὲ ὑψηλὸ βαθμὸ ἑλληνομάθειας. Ἡ σχολὴ ἀριθμεῖ 60 φοιτητὲς (ἀνάμεσά τους καὶ λίγες φοιτήτριες), οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν κάθε μέρα μαθήματα στὰ Ἑλληνικά.

'Ὅπως προείπαμε, οἱ κυριότερες ἑστίες τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνισμοῦ στὸ Λίβανο εἶναι ἡ πρωτεύουσα Βηρυττὸς καὶ ἡ Τρίπολη τοῦ Β. Λιβάνου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν "Ἑλληνικὴ Κοινότητα" ὑπάρχει καὶ...

 ἡ "Ἑλληνικὴ Λέσχη", μὲ αὐτόνομη διοίκηση, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπὸ νεαρὰ μέλη τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας καὶ διοργανώνει ξεχωριστὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας στὸ Λίβανο. Τὸ σημερινὸ σχολεῖο τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας Βηρυττοῦ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία μὲ ἀποστολὴ ἀποσπασμένου δασκάλου, ἀλλὰ συντηρεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινότητα Βηρυττού.
Στὴν Τρίπολη τοῦ Β. Λιβάνου λειτουργεῖ ἐδῶ καὶ 40 χρόνια Ἑλληνικὴ Λέσχη, στὴν ὁποία συχνὰ λειτουργεῖ καὶ σχολεῖο Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ ἐνδιαφέρον ἀτόμων μὴ-ἑλληνικῆς καταγωγῆς στὸ Λίβανο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, μὲ τὴν ὁποία μποροῦν νὰ αἰσθάνονται ἄνετα τόσο ὁ ὀρθόδοξος ντόπιος πληθυσμὸς (περίπου 15% τοῦ συνόλου), λόγω κοινοῦ θρησκεύματος, ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπόλοιπες κοινωνικὲς ὁμάδες, ποὺ μαθαίνουν ἀπὸ νωρὶς νὰ ἐκτιμοῦν τὴν ἑλληνικὴ παράδοση, κυρίως γιὰ λόγους παλαιῶν ἱστορικῶν δεσμῶν ἀλλὰ καὶ γεωγραφικῆς ἐγγύτητας. Ταυτόχρονα, ὅμως, τὰ περιορισμένα μέσα ποὺ διαθέτουν τὰ ἑλληνικὰ κοινοτικὰ σχολεῖα (ἰδίως ἡ ἔλλειψη βιβλίων καὶ ἐκπαιδευμένου διδακτικοῦ προσωπικοῦ) συνεπάγονται καὶ χαμηλὸ ἐπίπεδο ἑλληνομάθειας, ἐνῶ ἔμφαση δίνεται σὲ ἐπιφανειακὰ στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς κουλτούρας, ὅπως εἶναι οἱ χοροὶ καὶ οἱ ἐθνικὲς γιορτές.
ὁ Κρητικὸς Σύνδεσμος ("Φιλανθρωπικὸς Κοινωνικὸς Λιβανέζικος Κρητικὸς Σύλλογος") ἱδρύθηκε τὸ 1996 στὸ ἐπίνειο τῆς Τρίπολης τοῦ Β. Λιβάνου, τὴν Ἒλ Μίνα. Σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικό του συλλόγου, τὰ μέλη τοῦ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Κρήτη (τέλη τοῦ 19ου-ἀρχὲς 20ου αἵ. μὲ ἔτος ἵδρυσης τὸ 1897), οἱ ὁποῖοι μετοίκησαν στὸ Λίβανο καὶ εἰδικὰ στὶς περιοχὲς τῆς Τρίπολης καὶ τῆς Ἒλ Μίνα. Σκοπὸς τοὺς εἶναι ἡ βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου καὶ ἡ ἐπιτέλεση φιλανθρωπικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου, μὲ τρόπο ἀφιλοκερδῆ καὶ χωρὶς πολιτικὲς ἐπιδιώξεις. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι στὸ καταστατικό του συνδέσμου δὲν γίνεται καμμία ἀναφορὰ στὸ θρήσκευμα τῶν μελῶν. Οἱ ἴδιοι δηλώνουν ὅτι τὸ γεγονὸς ὅτι ζοῦν σὲ μία πολυθρησκευτικὴ κοινωνία ἔχει συντελέσει στὴ διαμόρφωση μίας ἀνεκτικῆς στάσης ἀπέναντι στὴ θρησκεία. Ἡ ἑλληνικὴ πρεσβεία τοῦ Λιβάνου τοὺς ἀντιμετωπίζει συχνὰ μὲ δυσπιστία, ἐνῶ οἱ ἴδιο νιώθουν ὅτι δὲν καθιστοῦν ἀρκετὰ αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους ὡς ἑλληνόφωνη ἑστία τῆς διασπορᾶς παρ' ὅλο ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ διατηροῦν τὴν κρητική τους συνείδηση καὶ νὰ ἐπιθυμοῦν σχέσεις μὲ τὴν μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα. Ἐνδεικτικά, πολλοὶ δήλωσαν ὅτι, παρ' ὅλο ποὺ εἶναι μουσουλμάνοι, εἶναι μονογαμικοὶ καὶ θεωροῦν τὸ διαζύγιο ντροπή, θέλοντας ἔτσι νὰ ἀποδείξουν τὴν προτίμησή τους σὲ κάποιες χριστιανικὲς ἑλληνικὲς παραδόσεις. Μέχρι νὰ ἀρχίσει ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὸ Λίβανο (1975), ἡ κοινότητά τους ἦταν πολὺ δεμένη καὶ ἀπόλυτα ἐνδογαμική. 'Ἔπειτα ὅμως, πολλοὶ ἀναγκάστηκαν νὰ μεταναστεύσουν καὶ ἡ κοινότητα διασπάστηκε, ἐνῶ ὅπως τονίζουν οἱ ἴδιοι, οἱ σχέσεις τους μὲ τοὺς Λιβανέζους συμπολίτες τοὺς ὑπῆρξαν πάντοτε ἄριστες. Ἡ πλειοψηφία τῆς κοινότητας διατηρεῖ τὰ Ἑλληνικὰ σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό, ἐνῶ ἕνα μέρος τῆς ἔχει μόνο παθητικὴ γνώση τῆς γλώσσας.EL MINA: THE GREEK SPEAKING VILLAGE OF LEBANON -الميناء:اليوناني قرية بنان

Orthodox Hellenism in Lebanon dates from the 19th century and was strengthened at the period of the Asia Minor destruction (from the Smyrna and Constantinople) and during the Second World War. It is remarkable that the first Greek community with the name " Greek Benevolent Association of Beirut" was founded much before the independence of Lebanon, with the authorization of the then Lebanese government and French governorship, in 1926.This was immediately followed by the "Urban Greek School" and the foundation of the "Union of Greek Ladies" and the athletic association "Eagle", which developed later in the "Greek Club of Beirut". According to the sources of the Greek embassy, the registered Greek community today amounts 3.000 residents.However, the main source of Greek speakers in Lebanon constitute the Cretan origin residents of country, who live in Northern Lebanon and are, in their majority, Muslim in doctrine. According to the data of our realized research which took place on the spot (Tsokalidou, 2000), the Greek-speaking enclaves of the country are assembled mainly in the capital Beirut and Tripoli in N. Lebanon. Finally, apart from the Greek origin residents of country,there also exists in Lebanon an academic institution of Greek language learning.This is the theological faculty of Balamand in N. Lebanon, which prepares Orthodox priests with a high degree of Greek language proficiency. The faculty numbers 60 student(among them a few female students), who study courses in the Greek daily.As we have mentioned, the main enclaves of Orthodox Hellenism in Lebanon are the capital Beirut and Tripoli in Northern Lebanon. Apart from the "Greek Community" the "Greek Club",also exists with an autonomous administration, which is composed by young members of the Greek community and organizes separate events for the maintenance of Greek identity in Lebanon. The current school of the Greek community in Beirut is strengthened by the Greek state by sending school teachers from Greece, but is maintained exclusively by the Greek community of Beirut. In Tripoli in Northern Lebanon,a Greek Club functions for 40 years, which often also functions as a Greek school. The interest of individuals of non-Greek origin in Lebanon for the Greek language is remarkable.By learning Greek,the Orthodox local population (roughly 15% of total), become to feel more comfortable of their common religion, but also the remainder social groups, learn from an early age to appreciate the Greek culture, mainly for reasons of old historical connections but also geographic proximity. Simultaneously, however, the Greek Community schools have a limited ability (the lack of books and educated instructive personal) to teach the Greek language and this results in low level Greek proficiency,and emphasis is given in superficial elements of the Greek culture, such as dances and the national holidays.The Cretan Association ("Charitable Social Lebanese Cretan Association") was founded in 1996 at the port of Tripoli of N. Lebanon, El Mina. According to constitution of the association, its members are self-proclaimed as refugees from Crete (late 19th-beginning of 20th century, with the year of foundation 1897), who emigrated to Lebanon and specifically in the regions of Tripoli and El Mina. Their aim is the improvement of their standard of living and the realization of charitable and social work, with without economic profit and without political objectives.It is remarkable that in the statute of the association there is no mention about the religion of the members. They themselves declare that the fact that they live in a multi-religion society has contributed in the creation of an accepting attitude in regards of religion. The Greek embassy in Lebanon, faces them often with mistrust,(mainly because they are Muslims) while they themselves feel that they do not render enough , their presence as a Greek-speaking community in the diaspora, even though they all continue maintaining their Cretan conscience and wishing for relations with metropolitan Greece. Indicatively, many declared that, even though they are Muslim, they are monogamous and consider divorce to be a shame, wanting thus to prove their preference in certain christian Greek traditions. Until the beginning of the civilian war in Lebanon (1975), their community was very tied together and completely endogamous. After the war however, many were forced emigrate and the community was split, while they stress , their relations with their Lebanese fellow-citizens have always been excellent. The majority of the community maintains Greek in a satisfactory degree, while part of it has only a passive knowledge of language

3 σχόλια:

 1. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΟΙ "ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ". ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ "περιπατητή", δεν κατάλαβα το σχόλιό σου.

  Εγώ δηλαδή που είμαι Ελληνόψυχος θα πρέπει να ντρέπομαι γι' αυτό ;;

  Κι εμείς θέλουμε την ανασύσταση της μεγάλης ΡΩΜΑΝΙΑΣ των Ελλήνων, που θα περιλάβει στους κόλπους της όλους τους Ελληνογενείς, ρωμαί΄'ι'κους και Ορθοδόξους πληθυσμούς, καθώς και τους βιαίως εξισλαμισθέντες που θα ξαναγυρίσουν στην Ορθοδοξία !

  Η ιδιότητα του Ελληνόψυχου δεν αναιρεί την ιδιότητα του Ρωμηού !

  Άλλο πράγμα ο Ελλαδισμός - που είναι όντως κοντόφθαλμος - και άλλο πράγμα ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, που αγκαλιάζει το αυτοκρατορικό όραμα της Ρωμανίας !

  Ας προσέχουμε λίγο τις διατυπώσεις μας, αγαπητέ "περιπατητή" !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. από ηλίθιο ανθελληνισμό πήξαμε πια από τους Ρωμαίους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.