18 Νοε 2011

Ἐπιχειροῦν νὰ «σπάσουν» τὶς ρίζες τῶν Ἑλλήνων...

Γράφει ὁ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
Δύο σχεδὸν δεκαετίες τώρα γίνεται συχνὰ λόγος γιὰ τὸ σχέδιο (δόγμα) Κίσινγκερ, τὸ ὁποῖο ἀνάμεσα στὰ ἄλλα προτείνει: Γιὰ νὰ συνετιστοῦν οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ τοὺς πλήξουμε στὴ Γλώσσα, στὴ Θρησκεία, στὰ Πολιτιστικὰ καὶ Ἱστορικά τους ἀποθέματα...
Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν βλέπουμε κατὰ διαστήματα νὰ γίνεται λόγος γιὰ κάποια ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὸ σχέδιο αὐτό. Καὶ γίνονται μάλιστα μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ μὴ συνειδητοποιεῖ ὁ λαὸς τὴν προέλευσή τους. Ἔτσι, βλέπουμε συχνὰ νὰ προβάλλονται «ριζοσπαστικὲς ἰδέες...» χωρὶς νὰ μᾶς λένε ποιὲς ρίζες ὀνειρεύονται νὰ σπάσουν. Ἐμεῖς ὅμως διαπιστώνουμε ὅτι ὅλοι αὐτοὶ σπᾶνε μόνον τὶς ρίζες τοῦ Ἔθνους μας, δηλαδὴ ὅ,τι μᾶς συνέχει ὡς Ἕλληνες!...
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «προοδευτικοὶ» κατὰ ἕναν περίεργο τρόπο κατὰ μία προκλητικὴ κάθε φορᾶ σύμπτωση, εἶχαν σκόπιμα παρωπίδες καὶ δὲν ἔβλεπαν τίποτε σχετικὸ μὲ τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια τῶν νεοταξιτῶν καὶ τῶν ὀργάνων τους. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἄρχισαν νὰ ἐπαληθεύονται οἱ «ὁδηγίες» Κίσινγκερ. Ἄρχισαν νὰ ἀποδομοῦνται αὐτὰ ποὺ ὁ Ἡρόδοτος θεωροῦσε ὡς χαρακτηριστικά του ἑλληνικοῦ ἔθνους. Στὸν Ἡρόδοτο (Βιβλίο «Οὐρανία» 144, 14-16) ἀναφέρεται «αὔρις δὲ τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὄμαιμον τὲ καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύματα τὲ κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεα τὲ ὁμότροπα»! Τὰ συνεκτικὰ στοιχεῖα, λοιπόν, τοῦ ἔθνους εἶναι «τὸ ὄμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, ἡ κοινὴ λατρεία καὶ τὰ ὁμότροπα ἤθη». Κι ὅμως ἀποτολμήθηκε ἀπὸ κάποιους νάνους τῆς «προοδευτικιᾶς διανόησης» ἡ θεωρία ὅτι «Ἡ ἑλληνικὴ ταυτότητα δὲν...

 ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ τὸν 19ον αἰώνα...». Οἱ πρόγονοί μας τοῦ 1821, τὰ ἀκρόπρωρα τῶν πλοίων τοὺς τὰ στόλιζαν μὲ ξύλινες προτομὲς τοῦ Θεμιστοκλῆ, τοῦ Περικλῆ καὶ ἄλλων καὶ ἐν ὀνόματι τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ἐν ὀνόματι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἔγινε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821!
Ἡ συνοχὴ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπὸ τὰ παμπάλαια, τὰ Ὠγύγια χρόνια, μέχρι σήμερα εἶναι ἀδιαίρετη, εἶναι ἑνιαία. Ἀλλὰ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ξεκίνησε ἡ κατιούσα μὲ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ τὴν καθιέρωση τῆς διδασκαλίας ἀπὸ μεταφράσεις. Ἀκολούθησε ἡ ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ.
Παράλληλα, ἡ ταυτόχρονη κατάργηση διαχρονικῶν συνεκτικῶν δομικῶν κανόνων ὀρθογραφίας καὶ Γραμματικῆς ὁδηγοῦν στὴν καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Παρὰ τὶς ἐπισημάνσεις μεγάλων πνευματικῶν μορφῶν. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ μεγάλος Ὀλλανδὸς οὐμανιστὴς καὶ θερμὸς Ἑλληνιστὴς Ἔρασμος, ποὺ ἔλεγε γιὰ τὴν γλώσσα τῶν Ἑλλήνων: «Ἂν ἐξαφανιστεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα θὰ φτωχύνει ἡ παγκόσμια διανόηση».
Ἀκολούθησε ὁ πόλεμος κατὰ τῆς θρησκείας. Ξεκίνησε μὲ τὴν ὑποτίμηση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀκολούθησε ἡ ἀσέβεια καὶ οἱ φραστικὲς ἐπιθέσεις ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ κόμματα πρὸς τοὺς ἱερεῖς κάθε φορᾶ ποὺ δίνονταν εὐκαιρία καὶ κατέληξε στὴν κατάργηση τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες. Ἀλλὰ δὲν σταμάτησαν ἐδῶ. Συνήθως τὶς ἡμέρες τῶν μεγάλων ἑορτῶν Χριστουγέννων καὶ Πάσχα ἐμφανίζονταν κάποια θεωρία ὑβριστικὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἄλλοτε παρουσίαζαν τὸ «Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα», ἄλλοτε τὸν «Κώδικα Νταβίντσι». Στὶς 28-3-2011 δημοσίευσαν μία εἰκόνα «ἀναπαράσταση», δῆθεν, τῆς μορφῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶχε τὴ μορφὴ κακούργου... Τὸ 2006 πλημμύρισαν οἱ δρόμοι τῆς πρωτεύουσας μὲ ἀφίσες θορυβοποιοῦ ζωγράφου, ποὺ παρουσίαζαν τὴν Παναγία σὰν κότα καὶ τὸν Χριστὸ σὰν αὐγό...
Αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ ὅσα εἴδαμε καὶ ἀκούσαμε τὰ τελευταία χρόνια. Ἀλλὰ καὶ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια τῶν θρησκευτικῶν μοιάζουν περισσότερο μὲ κοινωνιολογία παρὰ μὲ μάθημα θρησκευτικῶν.
Μετὰ ἦλθε ἡ σειρὰ τῆς Ἱστορίας. Ἐμφανίζεται ἡ κ. Ρεπούση συγγραφέας τοῦ σχολικοῦ ἐγχειριδίου ποὺ μᾶς πληροφοροῦσε ὅτι τὸ 1922 οἱ Ἕλληνες τῆς Ἰωνίας (Μ. Ἀσίας) «συνωστίζονταν» στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης νὰ μποῦν στὰ καράβια, γιὰ νὰ προλάβουν νὰ πᾶνε γιὰ τουρισμὸ στὴν Ἑλλάδα! Τί σημασία ἔχει, ἂν ὁ πρόξενος τῶν ΗΠΑ στὴ Σμύρνη Τζὸρτζ Χόρτον ἔγραφε: «Ντρέπομαι ποὺ εἶμαι ἄνθρωπος...».
Ἡ ἱστορία διαστρεβλώνεται ἢ περιορίζεται σὲ γενικοὺς καὶ ἀόριστους ἀφορισμούς. Ἐξωραΐζουν τὶς θηριωδίες καὶ τὶς γενοκτονίες τῶν Τούρκων καὶ προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸ ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς νέας γενιᾶς, τὸ ὁποῖο θὰ ταυτίζεται μὲ αὐτὸ τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς νέας τάξης πραγμάτων, γραμμένα δυστυχῶς, ἀπὸ Ἕλληνες.
Μεγάλο ἐμπόδιο στὰ σχέδιά τους ἦταν ἡ «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» τοῦ Κῶν. Παπαρρηγοπούλου. Εἶναι κλασικὸ ἔργο ἀναμφισβητήτου ἐγκυρότητας. Ἔπρεπε νὰ «διαβρωθεῖ». Ἔπρεπε νὰ εὑρεθεῖ τρόπος νὰ μειωθεῖ ἡ ἐγκυρότητά του. Αὐτὸ καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγο: Διότι ἀπέδειξε τὸ ψέμα τοῦ Φαλμεράϋερ. Ἀπέδειξε μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα πόσο ψευδὴς ἦταν ἡ θεωρία τοῦ ἀνθέλληνα Γερμανοῦ Φαλμεράϋερ.
Μὲ τὸ πρόσχημα νὰ καταστήσουν κατανοητὴ τὴν ἱστορία στὰ παιδιὰ καὶ στὸν ἁπλὸ πολίτη, χρηματοδότησαν τὴν μεταγλώττιση τοῦ ἔργου στὴν δημοτική. Ὅμως, φρόντισαν παράλληλα νὰ περιλάβουν στὴν ἔκδοση καὶ κεφάλαια μὲ «νεώτερες προσθῆκες». Ἔπρεπε νὰ γίνει, λένε, διότι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Παπαρρηγόπουλου καὶ μετὰ ἔχουν εὑρεθεῖ νέα ἐπιστημονικὰ δεδομένα. Καὶ τὰ πρόσθεσαν αὐτὰ οἱ «διορθωτὲς» μέσα στὸ κείμενο τοῦ Παπαρρηγόπουλου, γιὰ νὰ δημιουργήσουν σύγχυση στοὺς ἀναγνῶστες. Τὰ νέα δεδομένα γράφονται σὲ νέο σύγγραμμα καὶ δὲν νοθεύεται τὸ ξένο κείμενο...
Γιὰ νὰ ἀποκρύψουν τὴ συνοχὴ τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, φονεύουν διὰ τῆς σιωπῆς (ὅπως ἔλεγε ὁ καθηγητὴς Ἀνδρέας Παναγόπουλος) τὶς ἄκρως ἐπιστημονικὲς ἔρευνες DNA, ἔρευνες 28 Πανεπιστημίων τῆς Εὐρώπης ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι τὸ 70% τοῦ μιτοχονδριακοῦ DNA τῶν Ἑλλήνων ἀνάγεται σὲ αὐτόχθονες πληθυσμοὺς τῆς παλαιολιθικῆς ἐποχῆς (Καθημερινή, 8 Δεκεμβρίου 2000).
Ἡ ἐθνικὴ παιδεία ἔπαψε νὰ ὑπάρχει ὡς θεσμός. Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων διέγραψε τὸ «Ἐθνικῆς». Καὶ αὐτὸ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Σύνταγμα ἄρθρο 16 πάρ. 2 τονίζει «...τὴν ἀνάπτυξη ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης...».
Ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσροὴ στὴν Ἑλλάδα χιλιάδων παράνομων μεταναστῶν ὁδηγεῖ στὴν πληθυσμιακὴ ἀνατροπή. Ἔτσι, οἱ Ἕλληνες μία μέρα θὰ εἶναι μειονότητα στὸν τόπο τους. Ὀνόμασαν μάλιστα τὴν Ἑλλάδα «χώρα ὑποδοχῆς». Στὴν Εὐρώπη, ὅμως, ἰσχύει ἡ ποσόστωση. Ἂν περάσεις παράνομα τὰ σύνορα στὶς ΗΠΑ θὰ φᾶς τὸ ξύλο τῆς χρονιᾶς σου ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἀστυνομία. Στὴν Κίνα δὲν θὰ σὲ βροῦν ποτέ. Στὴν Τουρκία τιμωροῦν ὅποιον θὰ σοὺ νοικιάσει σπίτι, γι’ αὐτὸ θὰ πληρώσεις κάτι γιὰ νὰ σὲ περάσουν ἀπέναντι, στὴ Νότια Κύπρο ἢ στὴν Ἑλλάδα...
Ἂν περάσεις παράνομα τὰ σύνορά της Ἑλλάδας, θὰ βρεῖς δουλειά, θὰ βγάλεις δίπλωμα ὁδήγησης, βιβλιάριο ἀσθενείας, θὰ ἔχεις σύνταξη, κουπόνια φαγητοῦ, πιστωτικὲς κάρτες, ἐπιχορηγούμενο ἐνοίκιο, δάνειο γιὰ σπίτι, δωρεὰν ἰατρικὴ περίθαλψη κλπ.
Σκάβουμε μόνοι μας τὸ λάκκο νὰ πέσουμε!..
πηγή: Πρωινὸς Λόγος, 18/11/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.