23 Αυγ 2011

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ τὸ σημερινὸ σχολεῖο

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
«Ἀπὸ τὸ σχολεῖο μανθάνομεν, τὸ κατὰ δύναμιν, τί εἶναι Θεός, τί εἶναι ἢ Ἁγία Τριάς, τί εἶναι ἄγγελοι, τί εἶναι ἀρχάγγελοι, τί εἶναι δαίμονες, τί εἶναι παράδεισος, τί εἶναι κόλασις, τί εἶναι ἁμαρτία, ἀρετή. Ἀπὸ τὸ σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶναι Ἁγία Κοινωνία, τί εἶναι Βάπτισμα, τί εἶναι τὸ ἅγιον Εὐχέλαιον, ὁ τίμιος γάμος, τί εἶναι ψυχή, τί εἶναι κορμί, τὰ πάντα ἀπὸ τὸ σχολεῖον τὰ μανθάνομεν». Μὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς περιγράφει τὸ σχολεῖο τῆς ἐποχῆς του, ἕνα σχολεῖο ποὺ συμβάλλει ἄμεσα στὴν πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ κατάρτιση τῶν μαθητῶν του.
Κάθε σύγκριση τῶν λόγων τοῦ ἁγίου μὲ τοὺς σημερινοὺς στόχους τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τὶς ὁδηγίες τῶν Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων ἀποδεικνύει τὴν τεράστια ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὸ σχολεῖο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ ἀπὸ τὸ σημερινὸ σχολεῖο τῆς πολυπολιτισμικότητας.....
Τὰ γλωσσικὰ μαθήματα ἔχουν πλήρως ἀποχριστιανοποιηθεῖ μὲ τὴν ἀφαίρεση σχεδὸν στὸ σύνολό τους τῶν ἑνοτήτων ποὺ ἔκαναν κάποια ἀναφορὰ στὴ χριστιανικὴ ζωή. Τὰ ἐλάχιστα καινοδιαθηκικὰ καὶ πατερικὰ κείμενα ποὺ διδάσκονταν στὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἔχουν σχεδὸν πλήρως ἐξοστρακιστεῖ, κι ἂς ἀποτελοῦν –πέραν τῆς πνευματικῆς τους ἀξίας- τὰ προσφορότερα κείμενα γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν μαθητῶν στὴ γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας λόγω τῆς περισσότερο προσιτῆς καὶ γνωστῆς στοὺς μαθητὲς γλώσσας στὴν ὁποία εἶναι γραμμένα. Ἀλλὰ καὶ τὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη ἢ τὰ κείμενα τοῦ Κόντογλου δὲ χωροῦν πλέον στὸ...

 μάθημα τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας.
Τὸ χειρότερο δὲ πάντων ἡ ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Ἀφοῦ πρῶτα ἐξοστράκισε κάθε ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ τὴ διδασκαλία του, δὲν στοχεύει πλέον στὴ μετάδοση τῆς γνώσης τῆς ὀρθόδοξης Πίστης καὶ τῶν Μυστηρίων ὅπως τὰ περιγράφει στοὺς παραπάνω λόγους ὁ ἅγιος Κοσμᾶς. Ἀντίθετα ἔχει ὡς στόχο τὴν καλλιέργεια τῆς γνωριμίας μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, τῆς «ἀνοχῆς» καὶ τοῦ «διαλόγου» μὲ πάσης φύσεως αἱρέσεις καὶ θρησκεῖες, χωρὶς μάλιστα νὰ ὑπάρχει τὸ ὑπόβαθρο τῆς βαθιᾶς γνώσης τῆς δικῆς μας ὀρθόδοξης Πίστης. Τὸ δὲ βιβλίο θρησκευτικῶν της Ἃ΄ Λυκείου ποὺ διαπραγματεύεται τὰ περὶ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων καὶ τῆς περὶ τῶν Ἀγγέλων καὶ δαιμόνων, παραδείσου καὶ κολάσεως διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας δέχεται οὐκ ὀλίγες ἐπικρίσεις γιὰ τὸ «κατηχητικό» του περιεχόμενο ποὺ πρέπει μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία νὰ ἀλλάξει.
Τὸ «σχολεῖο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ» λόγω τοῦ «κατηχητικοῦ» καὶ «μονόπλευρου» (ὀρθόδοξου μόνο) χαρακτήρα τοῦ εἶναι μᾶλλον ἀπορριπτέο ἀπὸ τοὺς σύγχρονους θεολόγους ποὺ σχεδιάζουν τὸ μέλλον τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος.

4 σχόλια:

 1. Η υποχρεωτική παιδεία είναι δημιούργημα της Δύσης.

  Το Βυζάντιο(Ρωμανία) και η Αρχαία Ελλάδα δεν είχαν υποχρεωτική παιδεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το εκπαιδευτικό όραμα του Κοσμά όπως φαίνεται μέσα από τα δικά του λόγια… 1. Ο ρόλος του σχολείου πρέπει να είναι θρησκευτικός και να προετοιμάζει τον άνθρωπο για το μοναστήρι: «Να μαζευθήτε όλοι να κάμετε ένα σχολείον καλόν, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάνουν διδάσκαλον να μανθάνουν όλα τα παιδιά γράμματα, πλούσια και πτωχά. Διότι από το σχολείον μανθάνομεν τι είνε Θεός, τι είνε Αγία Τριάς, τι είνε Άγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, αρετή, κακία· τι είνε ψυχή, σώμα κ.λ.π. Διότι χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις το σκότος· από το σχολείον ανοίγει το μοναστήριον» (Διδαχή Α΄).
  «Και αν δεν σπουδάσης τα ελληνικά, αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβης εκείνα οπού ομολογεί η Εκκλησία μας. Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχης ελληνικόν σχολείον εις την χώραν σου, παρά να έχης βρύσες και ποτάμια· και ωσάν μάθης το παιδί σου γράμματα, τότε λέγετε άνθρωπος. Το σχολείον ανοίγει τας εκκλησίας· το σχολείον ανοίγει τα μοναστήρια» (Διδαχή Ε΄).
  2. Το σχολείο έχει σαν σκοπό τη γνωριμία με την ορθοδοξία: «Διατί πάντα εις τα σχολεία γυμνάζονται οι άνθρωποι και ηξεύρουν και μανθάνουν το τι εστί ο Θεός, το τι είνε οι άγιοι άγγελοι, τι είνε οι καταραμένοι δαίμονες και το τι είνε η αρετή των δικαίων. Το σχολείον φωτίζει τούς ανθρώπους. Ανοίγουν τα ομάτια των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών να μανθάνουν τα μυστήρια». (Διδαχή ΣΤ΄).
  3. Οποιαδήποτε γνώση εκτός της ορθοδοξίας είναι του Διαβόλου: «Έμαθα και πέντε εξ ελληνικά και έμαθα πολλών λογιών γράμματα, εβραϊκά, τουρκικά, φράγκικα και από όλα τα έθνη, με την χάριν του Χριστού μας και πολλά τα εδιάβασα. Και όλα τα εθνικά κάλπικα τα ηύρα· όλα ευρέματα και σπέρματα του Διαβόλου, και κατά αλήθειαν, αδελφοί μου, τόσον τα εμελέτησα τα γράμματα». (Διδαχή Η΄).
  4. Όσο για τις υπόλοιπες γνώσεις…: «Ωσάν εξέπεσεν το πρώτον τάγμα και έγιναν δαίμονες, τότε επρόσταξεν ο πανάγαθος Θεός και έγινεν ο κόσμος ούτος. Και από τον καιρόν οπού έκαμε τον κόσμον είνε 7288 χρόνοι…. Ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα είνε κολλημένα εις τον ουρανόν». (Διδαχή Α΄).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού

  http://niksotiropoulos.blogspot.com/2011/08/blog-post_24.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, τηλεοπτική εκπομπή του κ. Γεώργιου Ζερβού, θαραλλέου και πιστού δημοσιογράφου με τον κ. Νικολάο Σωτηρόπουλο
  http://niksotiropoulos.blogspot.com/2011/08/blog-post_25.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.