20 Αυγ 2011

ΣΑΜΟΣ:Ποιός φέρει τήν εὐθύνη ποῦ δέν εἰσπράττονται χρόνια τώρα τά λιμενικά τέλη ἀπό τίς Τουρκικές ἑταιρεῖες;

Τό Προεδρικό διάταγμα ρ.122 πού φορ τή διαδικασία κτέλεσης τν περιηγητικν ταξιδίων

Κάνουμε νάρτηση δημοσίων γγράφων πού ποδεικνύουν τι τό θέμα τς εσπραξης τν λιμενικν τελν χει λυθε δ καί ρκετά χρόνια.Τό Λιμενικό Ταμεο τς Σάμου μέ διάφορα τρίκ ποφέυγει νά εσπράξει πό τίς Τουρκικές ταιρεες τά λιμενικά τέλη καί βαφτίζει αθαίρετα ς περιηγητικούς πλόες ταξίδια, διαφορώντας γιά τήν ννοια το Θαλάσσιου Περιηγητικο Ταξιδίου. δ καί χρόνια κάποιοι δέν θέλουν νά φαρμοστε νομοθεσία γιά τά λιμενικά τέλη μέ ποτέλεσμα σήμερα τό Λιμενικό Ταμεο Σάμου βρίσκεται σέ δυσχερ οκονομική θέση.


 Το γγραφό του πρώην πουργείου μπορικς Ναυτιλίας πού φορα τά λιμενικά τέλη πιβατν καί χημάτων...

Τό γγραφό του Λιμενικο Ταμείου Χίου πού χει λύσει τό θέμα πό τό 2007 βάσει καί το τελευταίου νόμου 3622/20.12.2007
Τό γγραφό του Λιμενικο Ταμείου Λέσβου που καί ατό χει δώσει λύση στό πρόβλημα πό τό 2007
Τό γγραφό το διου τοΛιμενικο Ταμείου Σάμου πού ποτέ μως δέν φαρμόστηκε ,φαίνεται ξεκάθαρα τί προβλέπει νομοθεσία 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 
Στήν Σάμο σήμερα 10 Αγούστου 2011 καί ρα 18:30 μ.μ., Λιμενική πιτροπή Νομο Σάμου
συνεδρίασε στά γραφεα της, στερα πό τήν μέ ριθ. πρώτ.: 1067/ 09- 08- 2011 γγραφη πρόσκλησή του
Προέδρου της.
Στήν συνεδρίαση ταν παρόντες: μμανουήλ Χατζημιχάλης, Πρόεδρος, Νικόλαος Μεταξάς, ντιπρόεδρος,
νδρέας Γρύλλης, Παναγιώτης Λυμπέρης, Δημήτριος Σαρλς, Νικόλαος γγελής, ΜΕΛΗ.
ποντες : Παναγιώτης Φραντζέσκος, Δήμητρα Βιλλαντζάκη , ωάννης Γαλανός, ΜΕΛΗ.
Στήν συνεδρίαση ταν παροσα καί νθοσα Μυτιληνού, κτελώντας χρέη Γραμματέα.
ταν βρέθηκε σέ παρτία πιτροπή, Πρόεδρος φέρνει γιά συζήτηση τό θέμα πού ναφέρεται στήν
πρόσκληση :
<< Λήψη πόφασης γιά παγόρευση πόπλου τν πλοίων πού κτελον πλόες το ξωτερικο, λόγω
φειλν τους πρός τήν πηρεσία >>
κός Πρόεδρος επε :
πηρεσία μας μέ τό ριθ. πρώτ.: 808/21-06-2011 γγραφό της νημέρωσε γιά κόμα μία φορά τίς
ναυτικές ταιρεες καί πρακτορεα, τι πως ρίζει Ν. 2399/ 1996, τό λιμενικό τέλος πιβατν
ξωτερικο πρέπει νά κατατίθεται πό τούς πεύθυνους γιά τήν εσπραξη το ( ναυτικά πρακτορεα,
τουριστικά γραφεα καί συναφες πιχειρήσεις ) μέχρι τό τέλος το πομένου μηνός στό λογαριασμό της
πηρεσίας μας πού τηρεται στήν Τράπεζα Πειραις, προσκομίζοντας παράλληλα στήν πηρεσία μας
ντίγραφο τς πόδειξης κατάθεσης καί πογεγραμμένες ναλυτικές νά μήνα καταστάσεις, που θά
γίνεται διαχωρισμός τν πιβατν πού διακινήθηκαν ( δήλ. σέ συμμετέχοντες σέ μερήσια κδρομή, σέ
πλή διαδρομή σέ πιβάτες νοιχτς πιστροφς ) καί ντίστοιχος πολογισμός το λιμενικο τέλους πού
πρέπει νά καταβληθε, ναλόγως τς σχύουσας τιμς το εσιτηρίου στήν κάθε περίπτωση.
Εχε μάλιστα πισημανθε, τι γιά νά θεωρηθε μία διαδρομή περιηγητική ( round trip ) θά πρέπει πλος
νά κτελεστε τήν δια μέρα καί μέ τό διο πλοο, δέ χρέωση γιά τιμή εσιτηρίου ως 40 € εναι 0,30 € /
νά πιβάτη καί 0,35 €/ νά πιβάτη γιά τιμή εσιτηρίου 40 € καί νω. Γιά τίς πόλοιπες διαδρομές, τό
λιμενικό τέλος πολογίζεται μέ 5% πί τς τιμς το σχύοντος εσιτηρίου, τίς ποες θά πρέπει νά μας
δηλώσουν.
Ο νωτέρω καταστάσεις θά συνοδεύονται παραιτήτως πό πεύθυνη δήλωση το κπροσώπου της
ταιρίας, στήν ποία θά δηλώνεται ρθότητα σύνταξης τν ποβαλλόμενων καταστάσεων καί λιμενικν
τελν, καθώς καί ντίγραφο το ποδεικτικο εσπραξης το ποσοστο 5% πέρ Μ.Τ.Ν. πό τήν ρμόδια
Λιμενική ρχή.

Στό νωτέρω γγραφό μας τονίσαμε διαιτέρως τι ζητομε τήν πιστή τήρηση τν προβλεπομένων, καθώς
σέ περίπτωση πού θά παρατηρονταν ποιαδήποτε δικαιολόγητη καθυστέρηση στήν καταβολή τν ν
θέματι λιμενικν τελν, πηρεσία μας θά προβε στίς κυρώσεις πού προβλέπονται στό ρθρο 6 το Ν.
2399/ 1996 καί στήν παγόρευση πόπλου τν πό πρακτόρευση πλοίων τους.
Δυστυχς κανείς πό τούς πόχρεους δέν νταποκρίθηκε, μέ ποτέλεσμα νά ζητήσουμε συνάντηση μέ τους
ρμόδιους ναυτικούς πράκτορες, προκειμένου νά διευθετηθε τό πρόβλημα πού χει προκύψει. κενοι μας
νημέρωσαν τι καθυστέρηση πού παρατηρεται φείλεται στό γεγονός οτι ο τουρκικές ταιρεες
γνοον τίς πισημάνσεις τους καί δέν τούς χουν ποστείλει κόμα τίς καταστάσεις τν πιβατν.
πηρεσία μς ποφάσισε για τελευταία φορά να ποστείλει σέ λους γγραφο, μέ τό ποο τούς καλε
ντός 10 μερν νά προβον στά κ το νόμου προβλεπόμενα, λλως θά βρεθομε στή δυσάρεστη θέση νά
πιβάλουμε τίς κυρώσεις πού προβλέπονται στό ρθρο 6 το Ν. 2399/ 1996 και να παγορεύσουμε τόν
πόπλου τν πό πρακτόρευση τούς πλοίων.
Σς παρακαλ ν’ ποφασίσετε σχετικά.
Λιμενική πιτροπή φο κουσε τόν Πρόεδρό της νά λέει τ’ νωτέρω, λαβοσα πόψη της, τήν
νωτέρω εσήγηση καί τίς διατάξεις το Ν. 2399/1996,
ποφασίζει μόφωνα,
γκρίνει τήν παγόρευση πόπλου τν πλοίων πού κτελον πλόες το ξωτερικο, φόσον ντός
10ημέρου πό σήμερα, δέν προσκομίσουν ο κ το Νόμου πεύθυνοι, τίς παιτούμενες καταστάσεις τν
πιβατν – κδρομέων νά μήνα μέ πολογισμένο τό λιμενικό τέλος νά πιβάτη, πεύθυνη δήλωση γιά
τήν ρθότητα σύνταξης τν ποβαλλόμενων καταστάσεων καί τελν, ντίγραφο το ποδεικτικο
εσπραξης το ποσοστο 5% πέρ Μ.Τ.Ν. καί ντίγραφο τς πόδειξης κατάθεσης πέρ Λ.Τ. τς
Τραπέζης Πειραις.
ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
( ΤΣ ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΑ: 4ΑΜΚΟΡ1Ε-Η8Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.