17 Δεκ 2010

Ἕνα θαυμαστὸ γεγονὸς ἀπὸ τὸν πολυβασανισμένο Λίβανο
Σὲ ἕνα χωριὸ ψηλά, πάνω στὰ βουνά, κοντὰ στὸ ἱστορικὸ μοναστήρι τοῦ Ἅγιου Γεωργίου ζεῖ μία πτωχὴ Χριστιανικὴ οἰκογένεια μὲ πολλὰ βάσανα. Ὃ πατέρας τῆς οἰκογένειας, Γεώργιος, ἄρχισε νὰ χάνει βαθμηδὸν τὸ φῶς τοῦ λόγω ἀρρώστιας. Ἔβλεπε πιὰ πολὺ ἐλάχιστα καὶ τὸ ὀπτικό του πεδίο εἶχε γίνει σὰν μία τρίχα. Δὲν μποροῦσε νὰ συντηρήσει τὴν πενταμελῆ οἰκογένεια τοῦ (τὸ μεγάλο τους παιδὶ Νικόλαος εἶναι 17 χρόνων, ἢ κόρη VINAL 12 καὶ ἢ μικρὴ κόρη 7-8) μὲ τὸ ἐπάγγελμά του ὡς ξυλουργός, καὶ ἔτσι εἶχε ἔρθει ὃ ἀδελφός του ὃ Ἠλίας, ξυλουργὸς καὶ ἐκεῖνος, γιὰ νὰ συμπαρασταθεῖ στὴν οἰκογένεια. Ἐπίσης ὅλοι στὸ χωριὸ μὲ πολλὴ ἀγάπη ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τοὺς βοηθοῦσαν τὴν πονεμένη οἰκογένεια ὅπως μποροῦσε ὃ καθένας.
Πρὶν πέντε χρόνια ἢ μητέρα τῆς οἰκογένειας, ἢ SHAMS (τὸ ὄνομα τῆς ἑρμηνεύεται “ἥλιος”), προσβλήθηκε ἀπὸ ἐπιθετικὸ καρκίνο καὶ ἀναγκάστηκε νὰ κάνει μαστεκτομή. Πρὶν πάει νὰ χειρουργηθεῖ πῆγε στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸν πνευματικό της τὸν π. Ἰωσήφ, ὃ ὅποιος εἶναι καὶ ὃ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς. Ή SHAMS ἐξομολογήθηκε, τὴν ἔχρισε ὃ Γέροντας μὲ ἅγιο ἔλαιο καὶ τῆς ἔδωσε ὡς εὐλογία μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἁπλὴ χάρτινη εἰκόνα, ποὺ ὃ ἴδιος τὴν εἶχε κολλήσει σὲ ξύλο, ἀντίγραφο εἰκόνας τοῦ 19ου αἰῶνος.
Ὅταν δηλαδὴ ὃ π. Ἰωσὴφ ἔμαθε, πῶς ἢ πνευματική του κόρη SHAMS ἦταν ἄρρωστη καὶ ἔπρεπε νὰ τὴν χειρουργήσουν, ἤθελε νὰ τῆς δώσει μία εἰκόνα γιὰ εὐλογία. Βρῆκε λοιπὸν στὴν βιβλιοθήκη τοῦ μία ἁπλὴ χάρτινη εἰκόνα (περίπου 35?40 ἐκ.), ποῦ μπορεῖ νὰ ἦταν καὶ ἀπὸ ἕνα ἡμερολόγιο. Τὴν κόλλησε στὸ ξύλο καὶ τὴν δώρισε στὴν κυρία SHAMS.
Τὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι....

 ἱστορικὸ μοναστήρι γιὰ τὴν ἐκκλησία τοῦ Λιβάνου. Ἀπὸ ἐκεῖ ἄρχισε τὸ 1959, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ π. Ἠλία ὃ ὅποιος ἀκόμα ζεῖ στὸ μοναστήρι καὶ τώρα εἶναι 92 ἐτῶν ἢ ἀνασυγκρότηση τῆς μοναχικῆς ζωῆς στὸ Λίβανο. Στὸ κοντινὸ χωριὸ ποὺ μένει ἢ οἰκογένεια τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς SHAMS ἦταν ἱερέας ὃ π. Θωμὰς τότε ποὺ χειροτονήθηκε, πρὶν τριάντα περίπου χρόνια, καὶ τοὺς γνωρίζει πολὺ καλά. Τὸ χωριὸ εἶναι Χριστιανικὸ -ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ Ὀρθοδόξους ἔχει καὶ Μελχίτες καὶ Μαρωνίτες. Ἐκεῖ γύρω, ἐπίσης πάνω στὰ βουνά, ὑπάρχει μία φυλὴ Μουσουλμάνων. Ὃ οἰκογενειάρχης Γεώργιος διακονεῖ τὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ του ὡς ψάλτης.
Φέτος τὸ 2010, στὶς ἀρχὲς Μαΐου, ὅπως ἢ SHAMS μία ἡμέρα ἔκανε μπάνιο, διαπίστωσε ὀγκίδια καὶ στὸν ἄλλο τῆς μαστό. Οἰκογένεια ἰατρικὲς ἐξετάσεις ἔδειξαν ὅτι εἶχε πάλι καρκίνο, ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχει κάνει μεταστάσεις καὶ στὰ ὀστᾶ. Ὃ ἰατρὸς τῆς εἶπε νὰ χειρουργηθεῖ ἄμεσα, ἄλλα ἢ SHAMS ἐπέμενε νὰ ἑορτάσει πρῶτα τὴν Πεντηκοστὴ μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά της καὶ μετὰ νὰ πάει στὸ Νοσοκομεῖο.
Ἦταν Ψυχοσάββατο, 22.5.2010. Ὅπως κάθε Σάββατο στὸ χωριὸ ὅλοι ἑτοίμαζαν τὰ σπίτια τους γιὰ τὴν Κυριακή, ἐπλεναν, καθάριζαν, μαγείρευαν… Ἔτσι καὶ ὅλη ἢ οἰκογένεια τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς SHAMS τακτοποιοῦσε τὸ σπίτι της. Τὸ μόνο ὅτι ὃ πατέρας δὲν μποροῦσε νὰ συμμετέχει, ἀφοῦ στὴν τύφλωση τοῦ πρὶν λίγες ἡμέρες προστέθηκε καὶ ἄλλο βάσανο. Γιὰ ἄγνωστη αἰτία παρέλυσε ἐντελῶς καὶ ἦταν ξαπλωμένος στὸ κρεβάτι, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ κουνηθεῖ. Ὃ ἀδελφός του τὸν βοηθοῦσε σὲ ὅλες του τὶς ἀνάγκες, κουβαλώντας τὸν στὴν ἀγκαλιά του. Στὸ σπίτι εἶχε κάνει ἐπίσκεψη ἕνας καλὸς ἰατρός, ποὺ ἐξέτασε τὸν Γεώργιο, ἀλλὰ δὲν μπόρεσε νὰ βρεῖ τὴν αἰτία τῆς παραλύσεως.
Ἢ ὥρα εἶναι ἕνδεκα τὸ πρωί. Ὃ πατέρας βρίσκεται στὸ κρεβάτι του, ἢ μαμὰ στὴν κουζίνα καὶ ἢ μικρὴ κόρη τῆς οἰκογένειας (7-8-ἔτων) μόλις βγαίνει ἀπὸ τὸ μπάνιο στὸ διάδρομο. Ξαφνικὰ ἀρχίζει νὰ φωνάζει πάρα πολὺ δυνατά: “Μαμά, Μπαμπά, Μαμά, Μπαμπά!” Φωνάζει τόσο δυνατὰ ποὺ νομίζει κανεὶς πῶς τρελάθηκε. Τρέχει ἢ μαμὰ στὴν κόρη. Ὃ μπαμπὰς στὸ κρεβάτι ἀκούει τὶς φωνὲς τῆς μικρῆς καὶ κάνει τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, παρακαλώντας δυνατά: “Παναγία μου, βοήθα μέ!” Χωρὶς νὰ καταλάβει πῶς, σηκώνεται, περπατάει μόνος του καὶ τρέχει στὴν κόρη του νὰ δεῖ μήπως εἶναι κάποιο φίδι ποὺ τὴν ἔκανε τόσο νὰ τρομάξει.
Ἢ κόρη ἔχει τὸ βλέμμα τῆς ψηλά. στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τὴν ἁπλὴ χάρτινη χαρτοκόλλητη εἰκόνα ποὺ τὴν εἶχε χαρίσει πρὶν πέντε χρόνια ὃ π. Ἰωσὴφ στὴν SHAMS. Τὴν δείχνει μὲ τὸ δάκτυλό της καὶ λέει: “Κοιτάξτε, κοιτάξτε! Ἢ Παναγία λάμπει!” Ὅλοι βλέπουν τὴν λάμψη της, ἢ SHAMS σηκώνει τὴν εἰκόνα στὰ χέρια της καὶ διαπιστώνει πῶς ἢ λάμψη προέρχεται ἀπὸ δάκρυα ποὺ τρέχουν ἀπὸ τὰ μάτια τῆς Παναγίας. Τὰ δάκρυα αὐτὰ ἦταν ἀπὸ λάδι ποὺ εὐωδίαζε. Ή SHAMS βούτηξε τὰ δάκτυλά της στὸ λάδι καὶ ἄλειψε ὅλο της τὸ στῆθος μὲ τὰ δάκρυα τῆς Παναγίας.
Ἐπίσης ὃ μπαμπὰς πῆρε ἀπὸ τὸ λάδι καὶ ἄλειψε τὰ μάτια του καὶ ἄρχισε νὰ βλέπει ἀμυδρά. Ἐν τῷ μεταξὺ ἢ μικρούλα εἶχε βγεῖ ἔξω διαλαλώντας τὸ γεγονὸς σὲ ὅλη τὴν γειτονιά, καλώντας τοὺς γείτονες νὰ συμμετάσχουν στὸ θαυμαστὸ γεγονός. Στὸ σπίτι μαζεύτηκε ὅλο τὸ χωριό. Σήκωσαν τὴν εἰκόνα ψηλὰ πάνω στὸ ντουλαπάκι τῆς τηλεοράσεως (στὸ σπίτι τοὺς συνήθιζαν νὰ ἔρχονται οἰκογένεια γείτονες νὰ βλέπουν τηλεόραση, ἀφοῦ ἦταν τὸ μοναδικὸ σπίτι στὸν τόπο, ποὺ εἶχε τηλεόραση) καὶ τοποθέτησαν μία πιατελίτσα κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα γιὰ νὰ μαζεύει τὰ δάκρυα.
Ἀμέσως πῆραν τηλέφωνο τὸν π. Ἰωσήφ, ποὺ ἔφθασε γρήγορα μὲ ἕναν ἄλλο ἱερέα ἀπὸ τὸ μοναστήρι. Ἔκαναν Παράκληση. Ἔπειτα εἰδοποίησαν τὸν Μητροπολίτη τῆς περιοχῆς (κ.κ. Γεώργιον) γιὰ νὰ λάβουν ὁδηγίες τί νὰ κάνουν. Ὃ Μητροπολίτης εἶπε νὰ καλέσουν τὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας καὶ νὰ εἰδοποιήσουν τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ τὰ γειτονικὰ χωριά, γιὰ νὰ πᾶνε τὴν εἰκόνα μὲ πομπὴ στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ γιὰ προσκύνηση. Ἔτσι ἔγινε. Τοποθέτησαν τὴν εἰκόνα πάνω σὲ ἕνα πολὺ ὄμορφο κεντημένο ὕφασμα καὶ τὴν σήκωσε στὰ χέρια τοῦ ὃ ἱερέας τῆς ἐνορίας. Δεξιὰ καὶ ἀριστερά της εἰκόνας ὑπῆρχαν δύο μεγάλες λαμπάδες, ποὺ τὶς κρατοῦσαν ὃ μεγάλος γιὸς τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς SHAMS, ὃ
Νικόλαος, μαζὶ μὲ ἕνα φίλο του.
Ἄρχισε ἢ πομπή. Εἶχαν μαζευτεῖ περίπου 120 πιστοί, Ὀρθόδοξοι, μαζὶ μὲ τοὺς γείτονές τους Μελχίτες καὶ Μαρωνίτες (στὰ χωριὰ τὰ γεγονότα εἶναι κοινά). Τὸ χωριὸ βρίσκεται σὲ βουνοπλαγιὰ (τὸ δνομα τοϋ χωριοϋ ἑρμηνεύεται “χωριὸ τοῦ βράχου” ἢ “χωριὸ τοῦ γκρεμού”). Τὸ σπίτι τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς SHAMS εἶναι τὸ τελευταῖο πρoς τὰ κάτω καὶ ἔπρεπε νὰ ἀνέβουνε στὴν ἐκκλησία ποὺ βρίσκεται στὸ “ψηλότερο σημεῖο τοῦ χωριοῦ. Ἀνέβαιναν ψέλνοντας, μαζὶ ἦταν καὶ ὃ σχεδὸν τυφλὸς Γεώργιος μὲ τὴν πατερίτσα του. Κάποια στιγμὴ οἳ ἄνθρωποι λαχανίασαν γιατί ἀνέβαιναν καὶ ἔψελναν συγχρόνως. Κουράστηκαν καὶ σκέφτηκαν νὰ σταματήσουν γιὰ λίγο τὴν ψαλμωδία, ἀφοῦ ἢ ἀνηφοριὰ ἦταν τόσο δύσκολη. Ὃ Γεώργιος ἀγανάκτησε καὶ προσπάθησε νὰ τοὺς ἐνθαρρύνει: “Ντροπή μας! Ἄνδρες δὲν εἴμαστε… Τόσο δύσκολό μας εἶναι νὰ ψέλνουμε καὶ νὰ ἀνεβαίνουμε; ” Αὐτοὶ ὅμως παρακάλεσαν: “Μόνο γιὰ δυὸ λεπτὰ νὰ σταματήσουμε. Καὶ ἔπειτα θὰ συνεχίσουμε.” Μόλις τὸ εἴπανε αὐτό, ἔσβησαν καὶ οἳ δύο λαμπάδες. Δὲν φύσαγε καθόλου καὶ μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀναβαν κανονικά. Ἄρχισαν νὰ ψάχνουν μήπως κανεὶς ἔχει μαζί του σπίρτα ἢ τσακμάκι. Ὅμως δὲν ὑπῆρχαν πουθενά. Οὔτε οἳ νεαροί του χωριοῦ ποῦ συνήθιζαν νὰ κρυφοκαπνίζουν, εἶχαν φέρει σπίρτα μαζί τους.
Εἶπε ὃ Γεώργιος, ὃ σχεδὸν τυφλός: “Θὰ γυρίσω ἐγὼ στὸ σπίτι νὰ φέρω φῶς.” Μόλις τὸ εἶπε, ἄναψαν αὐτομάτως καὶ οἳ δύο λαμπάδες. Ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κατέβηκαν δυὸ φλόγες, δημιούργησαν σχῆμα σταυροϋ πάνω στὴν εἰκόνα, καὶ ἄναψαν τὶς λαμπάδες. Ὅλος ὃ κόσμος μπροστὰ σὲ αὐτὸ τὸ θαῦμα ἔπεσε στὰ γόνατα, ἄρχισε νὰ κλαίει καὶ νὰ προσεύχεται μεγαλοφώνως. Lένε ὅτι αὖτο τὸ θαῦμα ἔγινε γιὰ τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ ποῦ ἦταν λίγο ὀρθολογιστής, γιὰ νὰ γίνει πιὸ θερμὴ ἢ πίστη του.
Στὴ συνέχεια ἀνέβασαν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας μέσα στὴν ἐκκλησία, ἔκαναν Μεγάλη Παράκληση καὶ ὅλοι προσκύνησαν τὴν εἰκόνα. Μετὰ τὴν γύρισαν πάλι πίσω στὸ σπίτι, σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ Μητροπολίτου, ὃ ὅποιος ἔδωσε αὔτη τὴν ἐντολὴ ἐπειδὴ φοβόταν πῶς μπορεῖ νὰ κλέψουν τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, ἐνῶ στὸ σπίτι θὰ βρίσκεται πάντοτε κάποιος νὰ τὴν φυλάει. Ἢ εἰκόνα εἶναι τώρα στὸ σπίτι καὶ ἀκόμα συνεχίζει νὰ χύνει δάκρυα, εἰδικὰ τὶς Θεομητορικὲς ἑορτές. Στὴν ἀρχὴ ἀνέβλυζαν τὰ δάκρυα τῆς Παναγίας συνέχεια, ἀλλὰ τώρα ρέουν μόνο ὅταν ψέλνουν τὴν Παράκληση. Τὶς ἡμέρες ποὺ δὲν γίνεται ἢ Παράκλησις ὑπάρχει εὐωδίαζε, σὰν νὰ ἔχουν μόλις θυμιάσει τὸ σπίτι. Στὸ σπίτι ἔρχεται συνέχεια πολὺς κόσμος καὶ προσκυνάει τὴν εἰκόνα.
Ἀφοῦ ἢ SHAMS δὲν πῆγε στὸ Νοσοκομεῖο, ὃ ἰατρὸς τὴν πῆρε τηλέφωνο καὶ τῆς ἐξήγησε τὴν σοβαρότητα τῆς καταστάσεώς της. Τῆς εἶχε βρεῖ κρεβάτι στὸ Νοσοκομεῖο καὶ ὅλα ἦταν ἕτοιμα γιὰ τὸ χειρουργεῖο. Ή SHAMS τοῦ ἐξήγησε πῶς κάθε μέρα ἀλείφει τὸ στῆθος της μὲ τὸ λάδι τῆς Παναγίας Τελικὰ ὃ ἰατρὸς τὴν ἔπεισε καὶ πῆγε στὸ Νοσοκομεῖο. Ἐκεῖ ἔγινε ἢ διάγνωση πῶς ἔχει θεραπευθεῖ πλήρως καὶ δὲν ὑπάρχει ἴχνος καρκίνου. Ἐπίσης ὃ πρώην σχεδὸν τυφλὸς πατέρας τῆς οἰκογένειας ὃ Γεώργιος, σιγὰ-σιγὰ ἄρχισε νὰ ἀποκτᾶ τὴν ὅρασή του. Τώρα ἢ ὅρασή του εἶναι 85%. Περπατάει πλέον χωρὶς μπαστούνι καὶ δουλεύει μὲ πολλὴ χαρὰ τὴν τέχνη του, ἐξυπηρετεῖ ὅλο τὸ χωριὸ καὶ συντηρεῖ τὴν οἰκογένειά του. Ἢ μαμὰ SHAMS πάλι κάθεται στὴν πολυθρόνα της καὶ σὲ ὅλους διαλαλεῖ πῶς εἶναι καλὰ ἢ ὑγεία της. Τὴν γιάτρεψε ἴδια ἢ Παναγία!
Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ γεγονότα ἔκαναν, μία μοναστικὴ σύναξη στὸ Λίβανο γιὰ νὰ ἐμβαθύνουν σὲ αὐτὰ καὶ νὰ τὰ μελετήσουν, ὅλοι οἰκογένεια Γέροντες καὶ οἰκογένεια Γερόντισσες τῶν Ἱερῶν Μονῶν. Ἔδωσαν τὸ λόγο στὸν σεβαστὸ ἔνενηνταδιαχρονο π. Ἠλία, ἀρχηγὸ τοῦ μοναχισμοῦ τῆς χώρας. Ἐκεῖνος εἶπε τρεῖς λόγους γιὰ τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονός:
1) Ὃ Θεὸς καὶ ἢ Ὑπεραγία Μητέρα Τοῦ δείχνουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐσπλαχνία τους πρὸς ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους.
2) Ὅλα αὐτὰ μας προτρέπουν καὶ μᾶς μηνύουν ὅτι πρέπει νὰ μετανοοῦμε μὲ θερμὰ δάκρυα καὶ νὰ προσευχόμαστε.
3) Οἰκογένεια σωματικὲς ἀρρώστιες ἔρχονται καὶ φεύγουν. Πιὸ σημαντικὸ ὅμως εἶναι νὰ θεραπεύσουμε τὴν καρδιά μας, μὲ τὸ νὰ τὴν καθαρίσουμε ἀπὸ τὰ πάθη.

apantaortodoxias.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.