13 Δεκ 2010

Τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεὲμ


Εἴκοσι αἰῶνες πρίν, στὴν πρωτεύουσα τοῦ σημερινοῦ Ἰσραήλ, τὴν Ἱερουσαλήμ, βασίλευε ὁ Ἡρώδης. Τὴ βασιλεία τοῦ ἦρθε νὰ ἀναταράξει ἕνα κάπως ἀσυνήθιστο γεγονός, τὸ ὁποῖο περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος: Μία μέρα, τρεῖς ἀνατολίτες ἀστρονόμοι, ἐμφανίστηκαν στὴν πόλη ζητώντας πληροφορίες, ὅπως ὑποστήριζαν, γιὰ τὸ νέο βασιλιὰ ποὺ εἶχε γεννηθεῖ. Ὁ Ἡρώδης, ταραγμένος, τοὺς κάλεσε σὲ ἀκρόαση καὶ ἔμαθε ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι ποὺ εἶχαν ξεκινήσει περίπου δύο χρόνια νωρίτερα.

Κατὰ τὰ λεγόμενα τῶν σοφῶν, εἶχε ἐμφανιστεῖ στὸ στερέωμα ἕνα ἀστέρι μὲ ἀσυνήθιστη λάμψη, τὸ ὁποῖο ἑρμήνευσαν σὰν ἔνδειξη τῆς χαρμόσυνης εἴδησης τῆς γέννησης κάποιου πανίσχυρου νέου ἡγεμόνα. Ξεκίνησαν ἀμέσως ἀπὸ τὴν πατρίδα τους γιὰ νὰ τὸν προσκυνήσουν, καὶ ἀκολουθοῦσαν τὸ ἀστέρι ποὺ ἔλαμπε μπροστά τους συνεχῶς, δείχνοντάς τους τὸ δρόμο πρὸς τὸ νεογέννητο βασιλιά. Μόνο ποὺ σὰν ἔφτασαν στὴν Ἱερουσαλὴμ τὸ ἀστέρι χάθηκε ἀπὸ τὰ μάτια τους.

Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή… Ἀφοῦ οἱ μάγοι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, τὸ ἄστρο ἐπανεμφανίστηκε, ὁδηγώντας τους στὴ Βηθλεέμ, στὸ σπίτι ὅπου ἔμεναν ὁ Ἰωσήφ, ἡ Μαρία καὶ ὁ σχεδὸν διετὴς Χριστός. Τὸ θαυμαστὸ γεγονὸς τοῦ τεράστιου ταξιδιοῦ καὶ τῆς προσκύνησης τῶν Μάγων συγκινεῖ καὶ...

 διδάσκει τὸν καθένα μας.

Ἀλλά… τί ἦταν πραγματικὰ τὸ ἀστέρι ποῦ ἔβλεπαν οἱ Μάγοι; Ἦταν θεϊκὸ σημεῖο; Ἦταν κάτι τὸ συμπτωματικό; Ἐπιβεβαιώνεται ἐπιστημονικά; Θὰ ἐπιχειρήσουμε παρακάτω νὰ κάνουμε μία προσέγγιση σὲ κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, μὲ στόχο νὰ δοῦμε ἂν ὑπάρχει κάποια ἀπάντηση ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς ἐπιστήμης.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι τὶς (λίγες) πληροφορίες γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἄστρο τὶς ἀντλοῦμε μόνο ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο. Παρόλα αὐτὰ πολλοὶ ἐπιστήμονες στὴ διάρκεια τῆς Ἱστορίας ἐπιχείρησαν νὰ δώσουν μία πιὸ ξεκάθαρη εἰκόνα σχετικὰ μ’ αὐτό. Ἔτσι, ἡ πρώτη θεωρία ποὺ ἀναπτύχθηκε, ἦταν πὼς τὸ ἄστρο ποὺ ἀκολούθησαν οἱ Μάγοι ἦταν ἕνας μετεωρίτης. Αὐτὴ ἡ θεωρία φαίνεται μᾶλλον ἀπίθανη, καθὼς οἱ μετεωρίτες εἶναι πολὺ συνηθισμένοι καὶ δὲ θὰ μποροῦσαν νὰ προκαλέσουν ἀναστάτωση σὲ μορφωμένους ἀστρονόμους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Ἡ ἑπόμενη πιθανότητα ποὺ ἐξετάστηκε, ἡ ὁποία ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὸν Ὠριγένη, ἦταν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ κάποιον κομήτη. Ἕναν κομήτη ὅμως τὸν παρατηροῦν ὅλοι, ἐνῶ τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ τὸ ἔβλεπαν μόνο οἱ τρεῖς σοφοί. Ἐπίσης, οἱ λαοὶ τῆς ἀρχαιότητας ἔβλεπαν τοὺς κομῆτες μὲ ἀρνητικὴ διάθεση, ὡς προάγγελους καταστροφῶν, καὶ σίγουρα ὄχι ὅπως ἀντιμετώπιζαν οἱ Μάγοι τὸ ἀστέρι.

Οὔτε ὡς ὑπερκαινοφανὴς ἀστέρας (σουπερνόβα) μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ, καθὼς τέτοιοι ἀστέρες εἶναι ὁρατοὶ ἀπὸ ὅλους. Οὔτε κάποιος πλανήτης μποροῦσε νὰ εἶναι ? οἱ ἀστρονόμοι ἤξεραν νὰ ξεχωρίζουν πότε ἕνας ἁπλὸς πλανήτης ἔλαμπε περισσότερο ἀπὸ τὸ συνηθισμένο.

Τότε τί ἦταν τὸ ἄστρο ποῦ ὁδήγησε τοὺς Μάγους στὸ νεογέννητο Σωτήρα;

Ὁ Γιόχαν Κέπλερ τὸ 1614 ἐξέδωσε τὴ θεωρία τοῦ σχετικὰ μὲ τὸ ἄστρο τῶν Χριστουγέννων: «Τὸ ἄστρο αὐτὸ (τῆς Βηθλεὲμ) δὲν ἦταν οἱ συνήθεις κομῆτες ἢ ἕνα ἄστρο, ἀλλὰ μὲ ἕναν ἰδιαίτερα θαυμαστὸ τρόπο κινοῦνταν στὸ κατώτερο στρῶμα τῆς ἀτμόσφαιρας… γιὰ νὰ ὁδηγήσει τοὺς Μάγους ἀπὸ τὴ Χαλδαία στὴ Βηθλεέμ». Σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ Κέπλερ, ποὺ ἔθετε τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὸ ἔτος 6 π.Χ., οἱ πλανῆτες Δίας καὶ Κρόνος στὴ διάρκεια τοῦ 7 π.Χ. ἔλαβαν μέρος σὲ μία τριπλῆ ἢ μεγάλη συζυγία. Προσπέρασαν δηλαδὴ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο στὶς 27 Μαΐου, στὶς 5 Ὀκτωβρίου καὶ τὴν 1η Δεκεμβρίου. Κάτι ποὺ κανονικὰ συμβαίνει μία φορὰ κάθε 20 χρόνια, μ’ ἕναν (παράξενο γιὰ τοὺς Μάγους) τρόπο εἶχε συμβεῖ τρεῖς φορὲς σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο.

Τέτοιες σύνοδοι ὅμως συμβαίνουν συχνὰ ἄρα μᾶλλον οὔτε ὡς σύνοδος πλανητῶν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἡ μακρόχρονη λάμψη ποὺ ἔφερε τὸ μήνυμα τῆς Γέννησης.

Ὅπως φαίνεται εἶναι μᾶλλον δύσκολο νὰ καταλήξουμε σὲ ἕνα ἀσφαλὲς συμπέρασμα σχετικὰ μὲ τὸ ὑπερφυσικὸ γεγονὸς τῆς ἐμφάνισης τοῦ ἐκπληκτικοῦ αὐτοῦ ἄστρου εἴκοσι αἰῶνες πρίν. Ἀφήνουμε ὅμως τὸν ἐπίλογο στὸν διευθυντὴ τοῦ Εὐγενίδειου Πλανηταρίου κ. Διονύσιο Σιμόπουλο:

«…δυστυχῶς μέχρι τώρα καμιὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις ποὺ ἔχουν προταθεῖ δὲν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιήσει πλήρως. Γιατί εἶναι μᾶλλον δύσκολο νὰ ἀποδείξουμε ὅλα τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα ποὺ ἀπαιτεῖ μία πλήρης καὶ τεκμηριωμένη ἀπόδειξη.

Πολλοὶ μάλιστα ἐρευνητὲς τῶν Γραφῶν, ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ Ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ δὲν εἶναι κάποιο συγκεκριμένο ἀστρονομικὸ σῶμα ἢ φαινόμενο, ἀλλὰ πρόκειται ἁπλὰ καὶ μόνο γιὰ ἕνα συμβολικὸ ἄστρο τῶν προφητειῶν τῆς Π. Διαθήκης γιὰ τὸν προσδοκώμενο Μεσσία. Δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει ἐπίσης καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐμφάνιση κάποιου ἄστρου ἢ ἄλλου ἀξιοσημείωτου οὐράνιου φαινόμενου κατὰ τὴ Γέννηση σπουδαίων ἀνδρῶν τῆς ἱστορίας εἶναι ἀρκετὰ διαδεδομένη στὰ ἀρχαῖα κείμενα.

Σὲ τελικὴ ὅμως ἀνάλυση δὲν ἔχει καὶ μεγάλη σημασία τὸ τί συνέβη στὸν οὐρανὸ ἐκείνη τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων, γιατί τὸ πολὺ πιὸ σπουδαῖο συνέβαινε ἐπάνω στὴ γῆ μας. Κάτι ὑπέροχο συνέβη στὴ μικρὴ πόλη τῆς Βηθλεὲμ ἐκεῖνο τὸ βράδυ, καὶ τὸ γεγονὸς ἦταν πολὺ πιὸ σπουδαῖο ἀπ’ ὁτιδήποτε γινόταν στὸν οὐρανό. Γιατί ὅταν ὁ Ἥλιος ἀνέτειλε τὸ ἄλλο πρωινό, τὴν πρώτη ἐκείνη μέρα τῶν Χριστουγέννων, ἀνέτειλε πάνω ἀπὸ ἕναν κόσμο ποὺ ποτὲ πιὰ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ ἴδιος. Σήμερα ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀντιμετωπίζεται ὡς ἕνα θαῦμα. Πολλοὶ μάλιστα πιστοὶ θεωροῦν καὶ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἄστρου τῆς Βηθλεὲμ ὡς ἀκόμη ἕνα θαῦμα. Ἂν προτιμᾶτε νὰ πιστεύετε ὅτι τὸ Ἄστρο τῶν Χριστουγέννων ἦταν ἕνα θαῦμα, ἡ ἐπιστήμη δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα οὔτε νὰ ὑποστηρίξει, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀπορρίψει κάτι τέτοιο. Εἶναι ἀσφαλῶς ἔξω ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς ἐπιστήμης καὶ ἀπόλυτα μέσα στὸ πεδίο τῆς πίστης.»
xfd.gr

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.