27 Αυγ 2010

Ἡ Φανουρόπιτα

Λιγοστὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα ποὺ γνωρίζουμε γιὰ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, τὰ ὁποία προκύπτουν μὲ τὴν εὕρεση στὴν Ρόδο ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Νεῖλο (ΙΔ΄αἰώνας) μίας εἰκόνας μὲ 12 σκηνὲς ἀπὸ τὸ μαρτύριο Ἁγίου.
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πλάνες καὶ Ἀλήθεια» τοῦ Μητρ. Ἠλείας Γερμανοῦ διαβάζουμε: «…Ἀλλὰ μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν κυκλοφοροῦν διάφορες παραδόσεις. Λέγεται δηλαδὴ ὅτι τάχα ἡ μητέρα τοῦ ὑπῆρξε ἀφιλόδωρη καὶ ἁμαρτωλή, βασανιζόμενη γι’ αὐτὸ στὴν κόλαση, καὶ ὅτι ὁ Ἅγιος Φανούριος παρακάλεσε τοὺς Χριστιανοὺς νὰ προσεύχονται γιὰ τὴν ψυχή της καὶ νὰ φτιάχνουν καὶ νὰ μοιράζουν πίτα γιὰ συγχώρεσή της...
Άλλοι πάλι λένε ὅτι ὁ Ἅγιος φανερώνει τὰ χαμένα πράγματα ἢ τοὺς κλέφτες ποὺ τὰ πῆραν. Γι’ αὐτό, ὅταν χάσουν κάποιο πράγμα, τάζουν στὸν Ἅγιο πίτα. Καὶ ὅταν τὸ βροῦν, φτιάχνουν τὴν πίττα καὶ τὴν μοιράζουν. Ἀκόμη στὴ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου φέρνουν πίτες στὴν Ἐκκλησία νὰ εὐλογηθοῦν, μὲ σκοπὸ νὰ φανερώσει ὁ Ἅγιος λύση σὲ κάποιο πρόβλημα τοῦ σπιτιοῦ, ποὺ σοβαρὰ τὸ ἀπασχολεῖ, ἢ εἰδικότερα νὰ φανερωθεῖ γαμπρὸς γιὰ τὸ ἀνύπανδρο κορίτσι... τους.
Ὅμως, αὐτὰ δὲν εἶναι ὀρθά. Γιατί ἀπὸ τὶς 12 σκηνὲς τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου καμιὰ δὲν μνημονεύει κάτι σχετικὸ γιὰ τὴν μητέρα του οὔτε ἀναφέρεται σὲ κάποιο θαῦμα ἀνευρέσεως χαμένου ἀντικειμένου. Ἡ πίστη αὐτὴ στὸ λαὸ δημιουργήθηκε μᾶλλον ἀπὸ παρετυμολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἁγίου, ὅπως συμβαίνει, δυστυχῶς, καὶ μὲ τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο, τὸν Ἅγιο Συμεὼν κλπ. Ἀπὸ τὸ ὄνομα δηλαδὴ Φανούριος, ὁδηγήθηκαν μερικοὶ στὴν πλανεμένη πίστη ὅτι ὁ Ἅγιος φανερώνει χαμένα ἀντικείμενα, δίνει λύσεις στὰ προβλήματα κλπ.
Γι’ αὐτὸ πρέπει ὅλοι μας νὰ εἴμαστε προσεκτικοί. Οἱ μὲν κληρικοὶ νὰ διαφωτίζουμε τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ μὴν καλλιεργοῦμε τέτοιες τάσεις σ’ αὐτούς, οἱ δὲ χριστιανοὶ νὰ πειθαρχοῦν σὲ ὅσα οἱ ποιμένες τοὺς διδάσκουν».
Πηγή:Ἑλληνισμὸς-Ὀρθοδοξία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.