25 Ιουλ 2010

Ὅποιος μελετᾶ σωστά τόν ἑαυτό του δέν τόν δικαιολογεῖ

- Γέροντα, πῶς γίνεται, ἐνῶ νιώθω τήν ἀδυναμία μου, νά δικαιολογοῦμαι;
- Δέν ἔνιωσες τήν ἀδυναμία σου, γι' αὐτό δικαιολογεῖσαι. Ἄν τήν εἴχες νιώσει, δέν θά
δικαιολογοῦσες τόν ἑαυτό σου. Ἀγαποῦμε τόν ἑαυτό μας δέν θέλουμε νά δυσκολευτοῦμε
δέν ἀγαποῦμε τον κόπο. Θέλουμε πολλές φορές χωρίς κόπο νά ἀποκτήσουμε περιουσία.
Τουλάχιστον νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι, ἔτσι ὅπως ἀντιμετωπίζουμε τά πράγματα, δέν πᾶμε καλά
πνευματικά καί νά ταπεινωθοῦμε. Ἄλλα οὔτε κόπος οὔτε ἀναγνώριση ὑπάρχει.
- Μπορεῖ κάποιος νά μελέτα, νά ἐξετάζη τόν ἑαυτό του καί νά τόν δικαιολογῆ;
- Ὅποιος μελετά σωστά τον ἐαυτό τού δέν τον... δικαιολογεῖ. Καί βλέπεις, εἴναι μερικοί
ἔξυπνοι, τετραπέρατοι, πού κάνουν τελικά τις μεγαλύτερες ἀνοησίες. Γιατί εἴναι καί τό
βόλεμα. Πῶς μέ βολεύει, πῶς μέ ἐξυπηρετεῖ ἐμένα.
- Γέροντα, αὐτός ποῦ δικαιολογεῖται δέν βλέπει τίς πτώσεις του στόν ἀγώνα;
- Ὅ,τι καί ἄν κάνη, τόν ξεγελᾶ ὁ διάβολος καί τά δικαιολογεῖ ὅλα, τό θέλημα, τό πεῖσμα,
τόν ἐγωισμό, τό ψέμα.
- Δέν θά τόν βοηθοῦσε νά καθρεφτίζη τόν ἑαυτό του στά Πατερικά βιβλία, καί κυρίως στήν
Ἁγία Γραφή;
- Γιά ἔναν πού σκέφτεται σωστά, πνευματικά, λύνονται ὅλα τά προβλήματα μέσα ἀπό
τήν Ἁγία Γραφή καί τά Πατερικά βιβλία. Τά βλέπει μέσα ἐκεῖ ξεκάθαρα. Ἕναν ὅμως ποῦ δέν κάνει
ἐργασία πνευματική καί ἤ ψυχή του δέν εἶναι ἐξαγνισμένη, δέν τόν βοηθάει οὔτε ἤ Ἁγία Γραφή,
γιατί ὅλα τά ἑρμηνεύει ἀνάποδα. Καλύτερα εἶναι νά λέη τόν λογισμό του στόν πνευματικό
τού καί νά μήν ἔρμηνευη μόνος τού αὐτά πού διαβάζει. Ἀν διαβαση λ.χ. Παλαιά Διαθήκη,
μπορεῖ νά ἑρμηνεύση πονηρά αὐτά ποῦ θά διάβαση καί νά μολυνθῆ. Ἔχω προσέξει, μερικοί
παίρνουν κάτι ἄπο τά πνευματικά ποῦ διαβάζουν καί τό ἑρμηνεύουν ὅπως τους βολεύει.
Δέν εἴναι ὅτι δέν τους κόβει ἤ δέν καταλαβαίνουν αὐτά πού διαβάζουν, τά ἑρμηνεύουν
ὅμως ἔτσι, γιά νά δικαιολογήσουν τόν ἐαυτό τους. Φοβερό πράγμα! Ἀλλά καί τά
πνευματικά πού ἀκοῦν, ἐχω καταλάβει, σπάνια τά πιάνουν σωστά. Λέω, ἀς ὑποθέσουμε,
ἕνα περιστατικό, γιά νά τονίσω κάτι. Ἐνῶ ἐγώ ἄλλο θέλω νά τονίσω, μερικοί ψάχνουν νά
βροῦν κάτι ἀπό ὅλο τό περιστατικό, γιά νά πιαστοῦν καί νά δικαιολογήσουν ἕνα κουσούρι,
ἕνα σφάλμα τους, γιά νά ἀναπαύσουν δηλαδή τά πάθη τους. Δέν σκέφτονται ὅτι αὐτός, γιά
τόν ὅποιο κάτι ἀνέφερα, δέν προσεξε καί κατέληξε ἐκεῖ ποῦ κατέληξε, ἄλλα λένε: ἀφοῦ
ὑπάρχουν ἄνθρωποι σέ τόσο ἄσχημη κατάσταση, τότε ἐμεῖς εἴμαστε πολύ καλά, καί ἔτσι
δικαιολογοῦν τόν ἑαυτό τους. Ἀπό δικαιολογίες ὁ διάβολος βρίσκει ἕνα σωρό.
Ὅποιος δικαιολογεῖ τόν ἑαυτό του, ἀνάπαυση δέν βρίσκει. Δέν ἔχει παρηγοριά. Αὐτόν
ποῦ δικαιώνει τόν ἑαυτό του, ὅ ἐαυτός τοῦ τόν δικαιώνει; Ὅ ἐαυτός του, ἤ συνείδησή του,
δέν τόν δικαιώνουν, καί δέν ἔχει ἀνάπαυση. Αὐτό δείχνει ὅτι φταίει. Πῶς τά ἔχει κανονίσει
ὄ Θεός! Ἔδωσε στον ἀνθρωπο τήν συνείδηση, φοβερό! Μπορεί νά ἐπιτυχή κάποιος αὐτό
ποῦ θέλει εἴτε μέ βάρβαρο τρόπο εἴτε μέ πονηριά εἴτε μέ κολακεία, ἀλλά ἀνάπαυση δέν θά
βρῆ. Ἀπό αὐτό μπορεῖ μόνος του νά διαπίστωση ὅτι δέν βαδίζει καλά.
Ὅταν κάποιος δέχεται τήν ἀδικία, εἶναι σάν νά παίρνη μιά πνευματική περιουσία καί
χαίρεται. Ἐνῶ, ὅταν δικαιώνη τόν ἑαυτό του, εἶναι σάν νά ξοδεύη κάτι ἀπό τήν περιουσία
τοῦ καί δέν νιώθει χαρά. Θέλω νά πῶ, δέν ἔχει τήν πνευματική ἀνάπαυση ποῦ θά εἶχε, ἄν
δέν δικαίωνε τόν ἑαυτό του. Πόσο μᾶλλον ὅταν δέν ἔχη δίκαιο καί δικαιώνη τόν ἑαυτό του!
Ὄργη Θεού μαζεύει, γιατί τότε εἴναι ἔνα ἁρπαγμα σπαταλάει μιά περιουσία πού του
δίνεται. Βρίσκει ἀνάπαυση αὐτός ποῦ σπαταλάει;
Μέ τήν δικαιολογία κανείς τυφλώνεται. Ἀκόμη καί ἀνθρωπο νά σκοτώση, τόν
δικαιολογεῖ ὅ διάβολος. Πῶς τόν ὑπέμεινες τόσον καιρό; τοῦ λέει. Ἔπρεπε νά τόν εἶχες σκοτώσει
νωρίτερα. Καί μπορεῖ νά θέλη νά πάρη καί μισθό ἀπό τόν Χριστό γιά τά λίγα χρόνια ποῦ
ὑπέμεινε! Κατάλαβες; Ἐκεῖ φθάνει!
- Ἀφοῦ, Γέροντα, αὐτός πού δικαιολογείται ταλαιπωρεῖται, γιατί δέχεται αὐτό τό
βάσανο τῆς συνειδήσεως;
- Εἶναι ἤ συνήθεια. Γιά νά τήν κόψη, χρειάζεται θέληση. Καί πρέπει νά μάθη ὄχι μόνο νά μή
δικαιολογῆται, ἄλλα καί νά τοποθετήται σωστά. Ἀν δέν δικαιολογηθῆ, ἀλλά μέσα του
πιστεύη ὄτι τον ἀδίκησαν, τότε εἴναι χειρότερα. Γιατί, ἀν δικαιολογηθῆ, θά τού πή καί ὅ
ἄλλος κάτι καί θά μπόρεση ἔτσι νά γνωρίση τόν ἐαυτό τού καί νά βγή ἀπό την πλάνη.
Ἀλλιῶς, μπορεῖ νά μή μιλάη, ἀλλά μέσα του νά λέη: ἔχω δίκιο, ὅμως δέν μιλάω, γιατί ἔχω
ἀνωτερότητα, καί νά παραμένη στήν πλάνη.

geron-paisios

ΠΗΓΗ:ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.