15 Ιουν 2010

Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός: «Οἱ ἀλλοιώσεις στὴν πνευματικη ζωὴ»


Ἐρώτηση: Γέροντα, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ποῦ μᾶς εἴπατε, τί ἄλλο πρέπει νὰ κάνωμε ὅταν ἔλθουν αὐτὲς οἱ ἀλλοιώσεις στὴν πνευματικὴ ζωή;

Ἀπάντηση: Εἶπα καὶ προηγουμένως ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ μάθη τὴν τέχνη τοῦ πολέμου. Τὸ κεντρικότερο ἀπὸ ὅλα φυσικά, ὅπως ὁ Ἰησοῦς μᾶς ἐτόνισε, εἶναι ἡ... ὑπομονή. «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται» καὶ «ἐν τὴ ὑπομονὴ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχᾶς ὑμῶν». Γιατί ἡ ὑπομονὴ εἶναι αὐτὴ ποῦ θὰ δείξη τὴν πραγματικότητα. Ἐπειδὴ οἱ ἀλλοιώσεις, ποῦ εἶναι ἀνιοῦσες καὶ κατιοῦσες καταστάσεις, δὲν εἶναι πραγματικές. Οὔτε ἡ ἀνιούσα, οὔτε ἡ κατιούσα κατάστασι εἶναι πραγματική, οὔτε τὸ κύμα τῆς Χάριτος ποῦ ὑπάρχει μέσα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν δροσίζει καὶ τὸν παρηγορεῖ, εἶναι μόνιμο, ἀλλὰ οὔτε ἡ ἀπόγνωσι καὶ ἡ ξηρασία πάλι εἶναι μόνιμα. Τὴν ποιότητά τους θὰ τὴν εὔρωμε μόνο μὲ τὴν μακροθυμία, ἡ ὁποία λέγεται ὑπομονή. Συνηθίζοντας κανεὶς νὰ ὑπομένη, περιμένει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ποῦ θὰ ἔλθη καὶ θὰ τὸν πληροφόρηση.
Οἱ ἀλλοιώσεις προκαλοῦνται ἀπὸ πολλὲς αἰτίες. Εἴτε ἐκ δεξιῶν, εἴτε ἐξ ἀριστερῶν εἶναι, οἱ ἀφορμὲς ἕνα σκοπὸ ἔχουν. Τὸ συμφέρον, τὴν ὠφέλεια τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Κύριος της ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, γιὰ νὰ ἐπιτρέψη νὰ συμβῆ στὸν ἄνθρωπο ὀ,τιδήποτε, πρέπει νὰ τὸ κρίνη μὲ τὴν θεοπρεπῆ Τοῦ δικαιοσύνη, ποῦ ὁπωσδήποτε εἶναι πρὸς ὠφέλεια τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ θέμα τῆς παναγάπης καὶ προνοίας τοῦ Θεοῦ εἶναι – ὅπως ὅλες οἱ θεῖες τελειότητες – θεοπρεπὲς καὶ τέλειο. Ὁ Θεὸς δὲν μεταβάλλεται, ὥστε νὰ πηγάζη ἀπὸ μία ἀπόφασί Του κακό. Μόνο καλοσύνη, μόνο ἀγάπη, μόνο ἀγαθότης, μόνο συμπάθεια, μόνο ἐλεημοσύνη εἶναι ὁ Θεός. Ἄρα, καὶ ἐκείνους ποῦ ἀγαπᾶ, καὶ ἐκείνους ποῦ παιδεύει, τοὺς παιδεύει σύμφωνα μὲ τὶς ἰδιότητές Του, ἀγαπητικᾶ.
Πηγή: Γ. Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς facebook
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ:ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.