20 Μαΐ 2010

Μὴ κλίνετε γόνυ εἰς τὸν ἀντίχριστον Πάπα"


Ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου
* ...Πιστεύω καὶ ἐλπίζω ὅτι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς σωτηρίας ἠμῶν, ὁ κραταιὸς καὶ δυνατὸς ἐν πολέμοις, πάντας τοὺς πολεμοῦντας τὴν Νύμφην Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν, τὴν καθαρὰν καὶ ἄσπιλον, τὴν ὁποίαν περιποιήσατο μὲ τὸ Τίμιον Αἷμα Του, θὰ τοὺς σύντριψη ὡς σκεύη κεραμέως καὶ θὰ διαφύλαξη καὶ διάσωση Αὐτὴν καθαράν. Ὑμεῖς δὲ οἱ ἐναπολειφθέντες στῆτε καλῶς, στῆτε μετὰ φόβου, στῆτε ἀνδρείως καὶ

μὴ κλίνετε γόνυ εἰς τὸν ἀντίχριστον Πάπα καὶ εἰς τοὺς ὀπαδοὺς αὐτοῦ φιλοπαπιστᾶς οἰκουμενιστᾶς, καὶ λοιποὺς δειλοὺς καὶ προδότας. Στῆτε μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου, διὰ νὰ λάβετε τὸν ἄφθαρτον στέφανον εἰς τοὺς οὐρανούς....

Κρατεῖτε τὴν πίστιν στερεὰν
* Ἀφήνω συμβουλὴν εἰς τοὺς πιστοὺς καὶ πνευματικά μου τέκνα νὰ ἀκολουθοῦν τὴν Ἐκκλησίαν... Ἐὰν ἑνωθοῦν, τότε, νὰ χωρήσουν, νὰ ἀποχωρήσουν τελείως ἀκολουθοῦντες ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον παρελάβομεν καὶ τοὺς ἁγίους Πατέρας.
* Ἐὰν ὁ ποιμὴν εἶναι ἀληθής, ὀφείλετε νὰ ἀκολουθῆτε τὸν ἀληθῆ ποιμένα. Ἐὰν δὲν εἶναι ἀληθής, ἀκολουθῆτε τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀληθής.

* Οἱ Ἅγιοι Πατέρες δὲν ἐπλανήθησαν διότι εἶχον ταπείνωσιν, εἶχον τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ὁποῖον τοὺς ὠδήγει καὶ δὲν τοὺς ἄφηνε νὰ πλανηθοῦν.
* Πῶς εἶναι δυνατόν, νὰ τιμήση κάποιος τοὺς τοιούτους (νεωτεριστᾶς Ἀρχιερεῖς), οἱ ὁποῖοι συνετάραξαν τὴν Ἐκκλησίαν, ἐκλόνισαν τὰς πεποιθήσεις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ νὰ ὑπακούση εἰς αὐτούς, ὅταν αὐτοὶ μὲ πλατὺ τὸ στόμα κηρύττουν ἐναντίον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων;....
* Ὡς γέρων πνευματικὸς λέγω εἰς τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ προσέξατε, μὴ δεχθῆτε φιλίαν καὶ ἕνωσιν μὲ τὸν Πάπαν, διότι ὁ Πάπας, ἐὰν καὶ τὴν ὄψιν τοῦ προσώπου τοῦ ἄλλαξε ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ (Λευϊτ. Ἃ'9)..., ἐὰν καὶ ἤλλαξε τὴν μορφὴν τοῦ σώματος καὶ μετεμορφώθη εἰς γυναίκα, τὴν γνώμην του δὲν τὴν ἄλλαξε.
* Δία νὰ γίνη ἕνωσις μὲ τοὺς παπιστᾶς καὶ τὸν Πάπα, πρέπει ὁ Πάπας νὰ μετανοήση καὶ νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ὁποίαν μᾶς παρέδωκε ὁ Χριστός, διὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Ἁγίων Συνόδων. Ὁ Πάπας ἀπεσχίσθη καὶ ὀφείλει νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν μίαν πίστιν, τὴν ὁποίαν παραχάραξαν εἰς τὸ ἐν βάπτισμα, τὸ ὅποιον κατήργησαν καὶ τὸ ἀντικατέστησαν μὲ ράντισμα καὶ ἐπιχύσιν ὕδατος, καὶ εἰς τὰ δόγματα καὶ ἱερᾶς παραδόσεις, τὰς ὁποίας τελείως κατεφρόνησαν. Καὶ ἐὰν θέλουν διάλογους καὶ συζητήσεις αὐτὰ πρέπει νὰ γίνουν ἐπάνω εἰς τὸ σύμβολον τῆς πίστεως εἰς δέκα λεπτὰ τῆς ὥρας. Συμφωνεῖτε; ἀποπτύετε τὴν πλάνην καὶ τὰς αἱρέσεις σας; ἐπιστρέφετε εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν; Σᾶς δεχόμαστε. Δὲν δέχεσθε; πηγαίνετε ἐκεῖ ποὺ σᾶς στέλλουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ αἳ ἑπτὰ Οἰκουμ. Σύνοδοι, εἰς τὸ ἀνάθεμα....
* * *
* Ἐὰν ἠμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐφυλάττωμεν ὅσα ἡ πίστις ἠμῶν ὑπαγορεύει, ὅλα τὰ ἔθνη, ὡς λέγει ὁ θεῖος Χρυσόστομος, θὰ ἐγένοντο Χριστιανοί. Διότι ὁποία πίστις ἀνέδειξεν Ἀποστόλους, Μάρτυρας, Ὁμολογητᾶς, Ὁσίους καὶ δικαίους; Ἡ Ὀρθόδοξος. Ὁποία πίστις ἐτέλεσε μεγάλα ἔνδοξα καὶ θαυμαστὰ σημεῖα; Ἡ Ὀρθόδοξος. Δίκαιον εἶναι νὰ εἴπωμεν τὶς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἠμῶν καὶ ὁποία πίστις ὡς ἡ ἡμετέρα πίστις, ἡ Ὀρθόδοξος;....

Τίποτε δὲν εἶναι ἰσάξιό της Ὀρθοδοξίας
* Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ διακρατῆ ἀπαραχάρακτα ὅσα ὁ Κύριος ἔδωσε, οἱ Ἀπόστολοι ἐκήρυξαν καὶ οἱ Πατέρες ἐφύλαξαν. Ὅποιος ἀποκόπτεται ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ λέγεται Χριστιανός.
* Εἶναι προδοσία τῆς ἀληθείας τὸ νὰ ἀποδεχόμεθα αἱρετικὲς διδασκαλίες καὶ νὰ μὴ ὁμολογοῦμε μὲ ἀκρίβεια ὅσα διδαχθήκαμε ἀπὸ τοὺς θεοφόρους Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας. Καλούμεθα νὰ ἀρέσουμε ὄχι εἰς τὸν κόσμον ἀλλὰ εἰς τὸν Κύριον καὶ νὰ συμφωνοῦμε μὲ τὶς ἅγιες Γραφὲς καὶ μὲ ὅσους δὲν ἀντιμάχονται μὲ ὅσα μᾶς λέγουν οἱ Πατέρες.
* Ὁ Χριστός, δὲν θὰ ἀφήση τὴν Ἐκκλησίαν Του, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς ὅτι μποροῦμε νὰ κάνουμε. Μακάριοι ἐκεῖνοι οἱ ὅποιοι μέχρι θανάτου θὰ μείνουν πιστοὶ εἰς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν καὶ ὁμολογίαν... Νὰ ἀγωνισθῆτε κατὰ τῶν θεοκαπήλων προδοτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν πατρικῶν παραδόσεων.
Γνώρισε τὸ μεγαλεῖο της Ὀρθοδοξίας
Ἁγιογραφικὲς καὶ Πατερικὲς μαρτυρίες
Ἐκδόσεις "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"
Θεσσαλονίκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.