29 Μαΐ 2024

O νέος Κανονισμὸς τῆς ΕΕ γιὰ τὶς οὐσίες ἀνθρώπινης προέλευσης ἐγκαθιδρύει ἕνα καθεστὼς οἰονεὶ ἐμπορευματοποίησης τῶν ἐμβρύων

Γράφει ὁ Νικόδημος Καλλιντέρης 
Τὸ Συμβούλιο τῆς ΕΕ ἐνέκρινε στὶς 27 Μαΐου 2024 νέους κανόνες (Regulation on standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application and repealing Directives 2002/98/EC and 2004/23/EC), στόχος τῶν ὁποίων, κατὰ τὴν ΕΕ, εἶναι νὰ βελτιωθεῖ ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ποιότητα τοῦ αἵματος, τῶν ἱστῶν καὶ τῶν κυττάρων ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὸν τομέα τῆς ὑγειονομικῆς περίθαλψης καὶ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ διασυνοριακὴ κυκλοφορία αὐτῶν τῶν οὐσιῶν στὴν Ἕνωση. 

Κατὰ τὸ νέο Κανονισμό [1] στὶς οὐσίες ἀνθρώπινης προέλευσης (substances of human origin) περιλαμβάνονται καὶ τὰ... ἔμβρυα, γεγονὸς ποὺ συνεπάγεται τὸν εὐτελισμὸ καὶ τὴν ὑποβιβασμό τους σὲ ἕνα κοινὸ προϊόν! Καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς νομοπαραγωγικῆς διαδικασίας στὴν ΕΕ διάφορες εὐρωπαϊκὲς ὀργανώσεις ποὺ προασπίζονται τὸ ἀγέννητο παιδὶ ὕψωσαν φωνὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὸ συγκεκριμένο νομοθέτημα, τὸ ὁποῖο πυροδοτεὶ σειρὰ βιοηθικῶν προβληματισμῶν... 

Εἶναι κατανοητὸ ὅτι μὲ τὴν προώθηση τῆς διασυνοριακῆς ἀνταλλαγῆς ἀνθρωπίνων ἐμβρύων ἐγκαθιδρύεται ἕνα ἰδιότυπο καθεστὼς "trafficking" ποὺ πλήττει καίρια τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ! 

Σὲ πρόσφατη δήλωσή του ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς βελγικῆς ὀργάνωσης ὑπὲρ τῆς ζωῆς "One of Us" Pablo Siegrist σημείωσε ὅτι «αὐτὸς ὁ κανονισμός, ποὺ διευκολύνει τὴν ἐμπορευματοποίηση τῶν πιὸ μικροσκοπικῶν ἀνθρώπινων ὄντων, συνιστὰ ἕνα σοβαρὸ βῆμα πρὸς τὰ πίσω στὰ ἠθικὰ πρότυπα. Ἡ ἀξιοπρέπεια τῶν ἀνθρώπινων ἐμβρύων πρέπει νὰ τηρεῖται, ὄχι νὰ ὑποβαθμίζεται σὲ ἕνα καθεστὼς ἁπλῶν οὐσιῶν γιὰ ἐμπόριο». 

Βάσει τοῦ νέου Κανονισμοῦ, ὅλα τὰ κράτη-μέλη ὑποχρεοῦνται νὰ διαμορφώσουν κοινὲς διαδικασίες γιὰ τὴ διασυνοριακὴ κυκλοφορία οὐσιῶν ἀνθρώπινης προέλευσης (ἔμβρυα, μητρικὸ γάλα, αἷμα, πλάσμα, ἱστοί, κύτταρα, ἐντερικὸ μικροβίωμα, κ.α.) καὶ νὰ καθορίσουν μιὰ ἐθνικὴ ἀρχὴ ὑπεύθυνη γιὰ τὴν τήρηση τῶν νέων ρυθμίσεων. 

Στὶς 12 Σεπτεμβρίου 2023 τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο (Εὐρωπαϊκο Λαϊκὸ Κόμμα, Σοσιαλιστές, Πράσινοι καὶ Φιλελεύθεροι) εἶχε ἐγκρίνει σὲ πρώτη ἀνάγνωση τὰ νέα μέτρα μὲ 483 ψήφους ὑπέρ, 89 ἀποχὲς καὶ 52 ψήφους κατά, ἀγνοῶντας τὶς ἐκπεφρασμένες καὶ ἐπιστημονικὰ θεμελιωμένες ἀνησυχίες ἐμπειρογνωμόνων καὶ ὀργανώσεων τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν. Τότε ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος Nathalie Colin-Oesterlé, ὑπενθύμισε ὅτι τὸ κόμμα της «ἀναγνωρίζει καὶ ὑποστηρίζει τὴν ὕπαρξη μιᾶς εὐρωπαϊκῆς ἀγορᾶς γονιμότητας γιὰ νὰ δικαιολογήσει τις διασυνοριακὲς ἀνταλλαγὲς γαμετῶν, ἐμβρύων σὲ περίπτωση ἔλλειψης σὲ ἕνα κράτος μέλος». 

Ἡ ὑπ' ἀριθμὸν 241 τροπολογία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος σχετικὰ μὲ τὴν ἀποζημίωση τῶν δωρητῶν τέτοιων γαμετῶν καὶ ἐμβρύων υἱοθετήθηκε εὐρέως, δημιουργῶντας ἔτσι ἕνα ἐπικίνδυνο προηγούμενο στὴν οἰονεὶ ἐμπορευματοποίηση μελῶν τοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ τροπολογίες 242 καὶ 243 (ἀπὸ τὶς εὐρωομάδες «Ταυτότητα καὶ Δημοκρατία» καὶ «Εὐρωπαῖοι Συντηρητικοὶ καὶ Μεταρρυθμιστές»), οἱ ὁποῖες ἀποσκοποῦσαν στὸ νὰ ὑπενθυμίσουν τὸ νομοθετικὸ καὶ ἠθικὸ πλαίσιο ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ἔπρεπε νὰ λειτουργεὶ ἡ ΕΕ, ἀπορρίφθηκαν πανηγυρικὰ μὲ συντριπτικὲς πλειοψηφίες! 

Εὔστοχα τότε εἶχε γράψει ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίδα Nuova Bussola Quotidiana ὅτι τὰ ἔμβρυα εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ ἐντασσόμενα κατὰ τὸ νέο Κανονισμὸ στὴ γενικὴ καὶ εὐρεῖα λίστα τῶν «οὐσιῶν ἀνθρώπινης προέλευσης» ὄχι μόνο τὰ ὑποβιβάζει σὲ κοινὰ κύτταρα, ἀλλὰ ἐπίσης ἀνοίγει ἐπικίνδυνους δρόμους ποὺ ὁδηγοῦν στὴ χρήση τους γιὰ εὐγονικούς, ἐρευνητικοὺς ἢ βιομηχανικοὺς σκοπούς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν σεβασμὸ τῆς ζωῆς! 

1. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-8-2024-INIT/en/pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.