29 Μαΐ 2024

Ψηφιακός ὁλοκληρωτισμός καὶ Εὐρώπη

Ἀπό τὸ περιοδικό «Παρακαταθήκη», ἄρθρο τοῦ κ. Δημητρίου Χιωτακάκου, Δρ. Πληροφορικῆς καί Τηλεπικοινωνιῶν, Ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΙΚΗΣ
Ἡ τεχνολογία καὶ ἡ ἐπιστήμη τίθεται πάντα στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν βελτίωση τῶν βιοτικῶν του ἀναγκῶν, εἰδικότερα μάλιστα σὲ μία κοινωνία ἡ ὁποία περιστρέφεται κατ’ ἐξοχήν σὲ ὑπερμεγέθη καὶ πολυπληθῆ ἀστικά κέντρα. Ὁ τρόπος χρήσης ὅμως τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς ἐπιστήμης συνδέεται μέ τό ἐπίπεδο πολιτισμοῦ καὶ ἐν γένει τῆς κουλτούρας τῆς κάθε κοινωνίας. Ἐφόσον ὁ πολιτισμός καὶ ἡ παγκόσμια κουλτούρα περιστρέφεται γύρω ἀπό τό «ἐγώ», τήν ὑπερκατανάλωση, τήν κατακρεούργηση τῶν ἀξιῶν, τῆς ἠθικῆς καὶ τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων παράλληλα μέ μία βαθιά χειραγώγηση τῶν μαζῶν ἀπό παγκόσμια κέντρα λήψης ἀποφάσεων μίας οἰκονομικῆς ἐλίτ, ἡ τεχνολογία σταματᾶ νά ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο καί ὑπηρετεῖ τά συμφέροντα τῆς ἐλίτ.
Ἔτσι καὶ ἡ ψηφιοποίηση τῶν πάντων, παρόλη τήν καθημερινή εὐκολία πού... παρέχει σὲ ὅλους μας, τελικῶς ἐργαλειοποιεῖται μέ στόχο τόν ἔλεγχο καὶ τήν χειραγώγηση τῶν μαζῶν, σὲ μία παγκόσμια πολιτεία πού γίνεται ὅλο καὶ πιό ὀλιγαρχική.

Οἱ Ἠλεκτρονικές Ταυτότητες, τό Ψηφιακό εὐρώ καὶ ἡ Τεχνητή νοημοσύνη ἀποτελοῦν, θά λέγαμε, τό τρίπτυχο ἐλέγχου τοῦ κάθε ἀνθρώπου.
Βέβαια, ἡ λεγομένη 4η βιομηχανική ἐπανάσταση, ἡ σύγκλιση τῆς πληροφορικῆς, τεχνητῆς νοημοσύνης καὶ τῆς γενετικῆς ὁδηγεῖ καὶ στόν σύγχρονο μετανθρωπισμό, σὲ «ὀντότητες», πού εἶναι μισός μεταλλαγμένος ἄνθρωπος καὶ μισός μηχανή.

1. Οἱ Ἠλεκτρονικές ταυτότητες, σήμερα μέ τό RFID/NFC chip σὲ μία πλαστική κάρτα, αὔριο ὡς ἐμφύτευμα στόν καρπό (στήν Σουηδία ἔχει ἤδη ἀρχίσει), καὶ σὲ συνδυασμό μέ τόν προσωπικό ἀριθμό πού εἶναι παγκόσμιος (μοναδικός σὲ ὅλη τήν Γῆ ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα) ἀποτελοῦν τό πρῶτο στάδιο χειραγώγησης, ὑποδούλωσης καὶ ἐλέγχου. Θέλουν νά ὁδηγήσουν τά πράγματα, ὥστε νά μήν μπορεῖς νά ζήσεις χωρίς αὐτές. Οὔτε ἀγορές, οὔτε πρόσβαση στήν ὑγεία, νοσοκομεῖα, ἐργασία ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς δημόσια ἤ ἰδιωτική παροχή - θά πρέπει νά πεῖς τό μεγάλο «ΝΑΙ σὲ ὅλα» γιά νά μπορέσεις νά ζήσεις.

Μετά ἀπό προσφυγή Γερμανοῦ πολίτη στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο, ἀκυρώθηκε ὁ Εὐρωπαϊκός κανονισμός περί ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων (ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων), ὁ ὁποῖος πρέπει νά προσδιοριστεῖ ἐκ νέου. Αὐτό δίνει μία τεράστια εὐκαιρία στήν Ἑλλάδα ἀλλά καὶ σὲ ὅλους τούς λαούς τῶν κρατῶν μελῶν νά διαμορφώσουν τόν νέο Κανονισμό μέ ἄλλον τρόπο, ἀκόμα καὶ νά τόν ἀπεμπολήσουν μέ τήν ἄσκηση βέτο. Τό λιγότερο, νά θεσμοποιηθεῖ ἡ προαιρετικότητα τῆς λήψης τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καὶ ἡ δυνατότητα ἐναλλακτικῆς λύσης γιά ὅλους τούς πολίτες (ἄρση ὑποχρεωτικότητας).

2. Τό ψηφιακό εὐρώ θά ἀποτελέσει τό ψηφιακό νόμισμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ θά ἐλέγχεται ἀπόλυτα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μεταβιβάζοντας γιά μία ἀκόμα φορά τήν δύναμη τῶν λαῶν μίας χώρας, τήν δύναμη ἑνός κράτους - μέλους σέ ἕνα κεντρικό ὀργανισμό ἐλεγχόμενο ἀπό τήν γνωστή ἐλίτ. Καί παρόλες τίς διαβεβαιώσεις τῆς κας Λαγκάρτ (Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τράπεζας) γιά τήν «αἰώνια» συνύπαρξη τῶν μετρητῶν καὶ τοῦ ψηφιακοῦ εὐρώ – βλέπουμε καὶ στήν Εὐρώπη τίς περισσότερες χῶρες ἀλλά καὶ παγκόσμια νά ὁδηγοῦνται μέ μαθηματική ἀκρίβεια στήν κατάργηση τῶν μετρητῶν.

Ὅπως λέει καὶ ὁ οἰκονομολόγος κος Νόρμπερτ Χέρινγκ, «τά μετρητά ἀποτελοῦν τά τελευταῖα ψήγματα ἐλευθερίας σὲ μία δημοκρατία». Γιά ὅλους τούς λόγους πού προαναφέραμε, ἀλλά καί γιά τό γεγονός ὅτι οἱ ἀγορές μέσῳτοῦ ψηφιακοῦ εὐρώ ἀφήνουν «ἴχνη» - ἡ κάθε συναλλαγή μας, εἴτε εἶναι ἁπλά ἡ ἀγορά καφέ, ἑνός βιβλίου ἤ καυσίμων θά καταγράφεται καί ἔτσι ὅλοι οἱ πολίτες θα φακελώνονται, χωρίς νά γνωρίζουν ποια στιγμή τά στοιχεῖα αὐτά θά χρησιμοποιηθοῦν ἐναντίον τους, ὅπως λέει καί ὁ καθηγητής τοῦ George Washington University κος Daniel Solove. Ὁ Κανονισμός περί ψηφιακοῦ εὐρώ ἔχει ἤδη ἀρχίσει νά διαμορφώνεται ἀπό τήν Κεντρική Εὐρωπαϊκή Τράπεζα προτοῦ καταλήξει στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή καὶ ἀπό ἐκεῖ γιά ψήφιση στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει ἡ Ἑλλάδα νά ἀποκτήσει δυνατή φωνή στήν Εὐρώπη καὶ νά μην περιορίζεται στήν «ἔνοχη» ἀδιαφορία – ὑπάρχει ἀκόμα ἐλπίδα.

3. Ἡ τεχνητή νοημοσύνη (Τ.Ν.) ἔρχεται σὲ τρεῖς μορφές: α) τίς ἐφαρμογές περιορισμένου «στενοῦ» τύπου (“Narrow AI”), β) τῆς «Γενικῆς» Τ.Ν. (“General AI”) καὶ γ) τῆς Ὑπέρ-Νοημοσύνης (Hyper Intelligence).
Στήν πρώτη κατηγορία ἀνήκουν πολλές ἐφαρμογές πού μποροῦν νά συνεισφέρουν πραγματικά στήν ἀνθρωπότητα σὲ ὅλους τούς τομεῖς: Ὑγεία, Κοινωνία, Ἐπιχειρήσεις, Κράτος κλπ. (ἐφόσον βεβαίως δέν ἔχουμε φακέλωμα ἤ χειραγώγηση μέ τόν ὁποιοδήποτε τρόπο). Ἀκριβέστερες ἰατρικές διαγνώσεις καὶ ἐπεμβάσεις, διαχείριση ἀρχείων καὶ ὑπηρεσιῶν, αὐτόνομα ὀχήματα. Τό τελευταῖο βέβαια βρίσκεται στά ὅρια τῆς πρώτης καὶ δεύτερης κατηγορίας, κατά τήν ὁποία ἡ Τ.Ν. λαμβάνει ἀποφάσεις γιά τήν ὁδική συμπεριφορά ἑνός αὐτόνομου ὀχήματος. Γενικότερα, τό κύριο χαρακτηριστικό τῆς Γενικῆς Τ.Ν. εἶναι ὅτι θα ἔχει τήν δυνατότητα λήψης ἀποφάσεων κάτι τό ὁποῖο θέτει πολλά ἠθικά ἀλλά καὶ πρακτικά διλήμματα. Τί γίνεται σὲ περίπτωση ἀτυχήματος ἑνός αὐτόνομου ὀχήματος; Πόσο μᾶλλον χειρισμοῦ στρατιωτικοῦ ὁπλισμοῦ, ἠλεκτρονικῶν δικαστῶν, ἠλεκτρονικῶν ἀστυνομικῶν κλπ

Καὶ τό πρόβλημα μέ τήν «λήψη ἀποφάσεων» ἐπικεντρώνεται ἴσως περισσότερο στήν τρίτη κατηγορία, αὐτήν τῆς Ὑπέρ-Νοημοσύνης. Αὐτό διότι οἱ ὁραματιστές της ξεκινοῦν ἀπό τήν θεώρηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει ψυχή ἀλλά «εἶναι ἕνα ζῶο πού χακάρεται» ὅπως λέει χαρακτηριστικά ὁ κος Νῶε Χαράρι. Ἡ βούληση καὶ σκέψη τοῦ ἀνθρώπου ἀντικαθίσταται μόνον μέ «νοητικές» λειτουργίες πού ἀντικαθίστανται ἀπό ἀλγόριθμους καὶ ταχεῖς μαθηματικούς ὑπολογισμούς. Καὶ δυστυχῶς κάνουν τό λάθος νά πιστεύουν ὅτι ἀπό ἐκεῖ προκύπτει καὶ ἡ συνείδηση – μή ἔχοντας κατανόηση γιά τό τί εἶναι πραγματικά συνείδηση καὶ πώς αὐτή ὑπάρχει μέσα στήν ψυχοσωματική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό καὶ καταλήγει ὁ κος Χαράρι στό συμπέρασμα ὅτι ὁ σημερινός ἄνθρωπος εἶναι ἀτελής («Homo Sapiens») καὶ μέσῳ τῆς Τ.Ν. θά γίνει ἀνώτερος ἀπό τόν σημερινό ἄνθρωπο – ἕνας ὑπεράνθρωπος, ἕνας μετάνθρωπος, ἕνας Θεός («Homο Deus»).

Τελικῶς βλέπουμε ὅτι ἡ παγκόσμια ἐλίτ ὄχι μόνο θέλει τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο, ἀλλά θέλει νά ἐπιβάλει μία νέα θρησκεία, ἡ ὁποία κάθε ἄλλο παρά συμβατή εἶναι μέ τήν ταυτότητα τοῦ Εὐρωπαίου Χριστιανοῦ, πόσο μᾶλλον τοῦ Ὀρθοδόξου.
Μεγάλη ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Ἀπό τήν ἐξέλιξη τῆς σημερινῆς Εὐρώπης, θά προκύψει καὶ ἡ αὐριανή Ἑλλάδα.
Πρέπει νά γίνουμε μέρος τῶν ἐξελίξεων καὶ ὄχι κακοί καὶ ἀδιάφοροι θεατές!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.