1 Ιουν 2024

Πῶς καὶ γιατί ὁ Π.Ο.Υ. ἀπεργάζεται τὴν τροποποίηση τῶν «Διεθνῶν Ὑγειονομικῶν Κανονισμῶν» καὶ τὴν «Συμφωνία γιὰ τὶς Πανδημίες»

Γράφει ὁ Νικόδημος Καλλιντέρης 
Μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια συνεχῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ τῶν 194 κρατῶν-μελῶν τοῦ Π.Ο.Υ. (196 ἂν συμπεριλάβουμε τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Λιχτενστάϊν), τελικὰ δὲν κατέστη ἐφικτὸ νὰ καταλήξουν σὲ κοινὸ τόπο καὶ νὰ συμφωνήσουν στὴν υἱοθέτηση τῆς πολυθρυλούμενης «Συμφωνίας γιὰ τὶς Πανδημίες» (Pandemic Treaty). Παρὰ ταῦτα, διαφαίνεται ὅτι οἱ γραφειοκράτες τοῦ Π.Ο.Υ. θὰ συνεχίσουν τὴν προσπάθεια νὰ ἑνώσουν τα διεστώτα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου τους... 
Μέχρι τώρα ὁ Π.Ο.Υ. λειτουργεῖ ἐπὶ τῇ βάσει πολλῶν θεμελιωδῶν κειμένων ποὺ διέπουν τὶς ἐνέργειες καὶ τὴ δράση του. Μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνονται οἱ «Διεθνεῖς Ὑγειονομικοὶ Κανονισμοὶ» (International Health Regulations), οἱ ὁποῖοι ἔχουν δεσμευτικοὶ ἰσχύ. Θεσπίστηκαν τὸ 2005, βασίζονται στὸ «σύνταγμα» ποὺ Π.Ο.Υ. ποὺ ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστᾶ στὴ Νέα Ὑόρκη τὸ 1946 καὶ εἶναι σὲ ἰσχὺ... ἀπὸ τὶς 15 Ἰουνίου τοῦ 2007! [1] 
Στὸ ἄρθρο 2 τῶν Διεθνῶν Ὑγειονομικῶν Κανονισμῶν προβλέπεται ὁ σκοπὸς καὶ τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς τους ποὺ εἶναι «ἡ ἀντιμετώπιση τῆς παγκόσμιας ἐξάπλωσης ἀσθενειῶν, ἡ προστασία, ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ ἀπόκριση σὲ μιὰ τέτοια ἐξάπλωση μὲ τρόπους ποὺ εἶναι ἀνάλογοι καὶ περιορίζονται βάσει τῶν κινδύνων δημόσιας ὑγείας καὶ δὲν περιλαμβάνουν μὴ ἀναγκαῖες παρεμβάσεις στὴ διεθνή κυκλοφορία καὶ στὸ ἐμπόριο». Μὲ ἁπλούστερα λόγια, στοχεύουν στὸ νὰ προλαμβάνονται καὶ νὰ ἐλέγχονται μεταδοτικὲς ἀσθένειες σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ἐπιτρέποντας στὰ κράτη-μέλη νὰ λαμβάνουν τὰ ἄκρως ἀπαραίτητα μέτρα καὶ παρεμβαίνοντας ὅσο τὸ δυνατὸν λιγότερο στὴν ἐλεύθερη μετακίνηση ἀνθρώπων καὶ προϊόντων. 

Ἡ συζήτηση γιὰ τὴ θέσπιση τῆς «Συμφωνίας γιὰ τὶς Πανδημίες» καὶ τῆς ἀλλαγῆς τῶν «Διεθνῶν Ὑγειονομικῶν Κανονισμῶν» πυροδοτήθηκε ἀπὸ τὴν ὑγειονομικὴ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ μὲ στόχευση νὰ θεσπιστοῦν κανόνες ποὺ θὰ ἐπιτρέπουν στὸν Ὀργανισμὸ νὰ παρεμβαίνει πιὸ δυναμικὰ καὶ ἀποδοτικὰ σὲ περίπτωση μελλοντικῶν πανδημιῶν. 

Αὐτὲς οἱ ἰδέες ἔλαβαν σάρκα καὶ ὀστᾶ στὸ Paris Peace Forum τὸ 2020. Ἐκεῖ συγκεντρώθηκαν διεθνοῦς κύρους εἰδικοὶ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ὑγείας, ἐκπρόσωποι κυβερνήσεων καὶ διεθνῶν ὀργανισμῶν καὶ παγκόσμια ἱδρύματα. Μεταξὺ ὅλων αὐτῶν τὸ ἵδρυμα Bill & Melinda Gates χρηματοδότησε τὸ ἐγχείρημα σχεδὸν μὲ ἕνα ἑκατομμύριο δολάρια ἐνῷ ἐπίσης μετεῖχε τὸ Ἵδρυμα Ford, τὸ Open Society Foundations τοῦ George Soros καὶ τὸ Ἵδρυμα Rockefeller. 

Οἱ συμμετέχοντες στὸ Paris Peace Forum συμφώνησαν ὅτι οἱ τρέχοντες «Διεθνεῖς Ὑγειονομικοὶ Κανονισμοὶ» χρειάζονται ριζικὴ ἀναθεώρηση γιὰ τὴν ἐπιτυχέστερη ἀντιμετώπιση τῶν παγκόσμιων ὑγειονομικῶν κρίσεων. Δόθηκε ἔμφαση στὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τοῦ Π.Ο.Υ. γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πανδημιῶν καὶ ἔλαβαν χώρα ἐπί μέρους συζητήσεις γιὰ τὴν ἐπιδημιολογικὴ ἐπιτήρηση, τὴν ἰσότιμη κατανομὴ τῶν ἐμβολίων καὶ τὴν διαχείριση ἐπικοινωνιακῶν κρίσεων κατὰ τὴ διάρκεια ὑγειονομικῶν συμβάντων. 

Παράλληλα, στὸ πλαίσιο τῶν διεργασιῶν τοῦ Forum συστήθηκε ἕνα συμβούλιο εἰδικῶν ὀνόματι "One Health" (OHHLEP) στὸ ὁποῖο μετέχει ὁ Π.Ο.Υ. [2], ὁ Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (Food and Agriculture Organization), ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Ὑγεία τῶν Ζώων (World Organisation for Animal Health) καὶ τὸ Πρόγραμμα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸ Περιβάλλον (United Nations Environment Programme) προκειμένου νὰ ἐξετάζουν τὶς ἀλληλεπιδράσεις στὸ πεδίο τῆς ὑγείας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, τῶν ζώων καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Οἱ ἐμπειρογνώμονες τοῦ OHHLEP, ἐπιφορτισμένοι μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ πιθανὴ καθοδήγηση ἐθνικῶν, περιφερειακῶν καὶ διεθνῶν πολιτικῶν ὑγείας, ἐπιλέχθηκαν καὶ διορίστηκαν μετὰ ἀπὸ διαβουλεύσεις μεταξὺ τῶν ἑταίρων, μετὰ ἀπὸ δημόσια πρόσκληση [3]. 

Ἡ διαδικασία τροποποίησης τῶν «Διεθνῶν Ὑγειονομικῶν Κανονισμῶν» τοῦ 2005 ἔρχεται σὲ συνέχεια τῆς καταπολέμησης τοῦ κορωνοϊοῦ. Αὐτὴ ἡ διαδικασία ἐποπτεύεται ἀπὸ δύο φορεῖς: τὴν Ὁμάδα Ἐργασίας γιὰ τὶς Τροποποιήσεις τῶν Διεθνῶν Ὑγειονομικῶν Κανονισμῶν (Working Group on Amendments to the IHR) καὶ τὴ Διακυβερνητικὴ Διαπραγματευτικὴ Ὁμάδα (Intergovernmental Negotiating Body). Αὐτὰ τὰ ὄργανα συγκεντρώνουν ἐμπειρογνώμονες στὸν τομέα τῆς ὑγείας, συμπεριλαμβανομένων ἰατρῶν καὶ διπλωματῶν. 

Στὸ πλαίσιο τῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ τῶν ἀντιπροσωπειῶν γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν «Διεθνῶν Ὑγειονομικῶν Κανονισμῶν» ὑπῆρξαν πολλὲς ἀποκλίσεις καὶ διαμάχες. 
Μερικὲς ἀπὸ τὶς προτάσεις ποὺ κατατέθηκαν, παρ' ὅλο ποὺ στόχευαν στὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, ἤγειραν σοβαρότατες ἀνησυχίες γιὰ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων. Κάποιες ἀπὸ τὶς προτεινόμενες ρυθμίσεις περιελάμβαναν δρακόντεια μέτρα ἀπομόνωσης τῶν πολιτῶν, ἐνισχυμένη ἐπιτήρηση τῶν πληθυσμῶν καὶ δυνατότητες περιορισμοῦ τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς ὑγειονομικῆς κρίσης. 

Οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῆς Ἰνδίας καὶ τῆς Μαλαισίας πρότειναν τὴν ἀντικατάσταση τῆς ἀναφορᾶς στὸν σεβασμὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν τῶν προσώπων μὲ νεφελώδεις ἀναφορὲς στὶς ἀρχὲς «τῆς δικαιοσύνης, τῆς συμπερίληψης καὶ τῆς συνοχῆς»! 

Τὸ Μπαγκλαντὲς πρότεινε τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν συστάσεων τοῦ Π.Ο.Υ. ὡς ὑποχρεωτικῶν καὶ νομικὰ δεσμευτικῶν γιὰ τὰ κράτη-μέλη τοῦ Π.Ο.Υ. ἀφηφῶντας τὴν κυριαρχία καὶ ἀνεξαρτησία τους ἀλλὰ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν τους. 

Ἡ Οὐρουγουάη, ἐκπροσωπῶντας τὴν ἕνωση Southern Common Market, δηλ. σχεδὸν ὅλες τὶς χῶρες τῆς Νότιας Ἀμερικῆς, πρότεινε τὴν ψηφιοποίηση τῶν ἰατρικῶν φακέλων, μέσῳ τῆς εἰσαγωγῆς ἑνὸς διεθνοῦς ἰατρικοῦ πιστοποιητικοῦ εἰς βάρος τῆς ἰδιωτικότητας. 
Ἐπίσης, ἐκφράστηκαν θέσεις ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς τῶν κρατῶν-μελῶν τοῦ Π.Ο.Υ. νὰ συνεργάζονται ἢ ὄχι μὲ τὸν Ὀργανισμὸ καὶ νὰ διαβουλεύονται μαζί του πρὶν ἀπὸ ὁποιαδήποτε παρέμβαση τοῦ ἐντὸς τῆς ἐθνικῆς ἐπικράτειας. 

Ποὺ καταλήγουμε; Ὅτι χρειάζεται συνεχὴς ἐπαγρύπνηση! Μπορεῖ προσώρας ἡ «Συμφωνία γιὰ τὶς Πανδημίες» νὰ μὴν προχώρησε, ὅμως τόσο ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Π.Ο.Υ. ὅσο καὶ ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματοῦχοι τῆς ΕΕ καταβάλουν κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ τὴν υἱοθέτησή της... [4] Εἶναι πασιφανὴς ἡ προσπάθεια ἀπομείωσης τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς ἰσχύος τῶν ἐθνῶν-κρατῶν καὶ ὁ συγκεντρωτισμὸς τῶν κρίσιμων ἀποφάσεων στὶς ἀχανεῖς γραφειοκρατικὲς δομὲς τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν. Μετὰ τὸ πάθημα τῆς περιόδου τοῦ κορωνοϊοῦ ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε πολὺ περισσότερο προσεκτικοὶ στὰ διεθνῆ τεκταινόμενα... 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.