13 Μαΐ 2024

Ἔκθεση τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τοῦ Καναδᾶ ἐπιβεβαιώνει ὅτι τὰ μετρητὰ παραμένουν στὸ προσκήνιο

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τοῦ Καναδᾶ σὲ πολὺ πρόσφατη ΕΚΘΕΣΗ της (Μάρτιος 2024) δηλώνει ὅτι «τὰ μετρητὰ καὶ οἱ ψηφιακὲς πληρωμὲς συνεχίζουν νὰ συνυπάρχουν στὰ σημεῖα πώλησης» μὲ τὸ ποσοστὸ τῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ τὸ υἱοθετοῦν αὐτὸ νὰ παραμένει ἀκόμα ὑψηλό! 
Ἡ Ἔκθεση [1] δείχνει ὅτι τὸ 96% τῶν ἐπιχειρήσεων ἀποδέχονται τὰ μετρητὰ στὶς συναλλαγές τους μὲ τοὺς καταναλωτές, ἐνῷ τὸ 89% αὐτῶν εἶναι σὲ θέση νὰ διεκπεραιώνουν συναλλαγὲς μὲ κάρτες. Ἐπίσης, ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα, συγκεκριμένα τὸ 92% τῶν ἐπιχειρήσεων, δὲν σκέφτεται ἢ δὲν σχεδιάζει νὰ ἀποκλείσει τὸ συμβατικὸ χρῆμα (χαρτονομίσματα καὶ κέρματα) ἀπὸ τὶς συναλλαγές. 
Καὶ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι τόσο οἱ πληρωμὲς μὲ μετρητὰ ὅσο καὶ οἱ ἠλεκτρονικές/ψηφιακὲς πληρωμὲς ἔχουν νὰ διαδραματίσουν σπουδαῖο... ρόλο στὸ πεδίο τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν ἐνῷ «ὁ Καναδᾶς ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι μιὰ κοινωνία χωρὶς μετρητά». 

Ἡ μελέτη διεξήχθη μεταξὺ μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων οἱ ὁποῖες ἐμπορεύονται ἕνα μέρος ἢ τὸ σύνολο τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν τους σὲ φυσικὰ καταστήματα. Σημειώνει ἐπιπλέον ὅτι ἡ συγκεκριμένη κατηγορία ἐπιχειρήσεων ἀποτέλεσε τὸ δεῖγμα τῆς μελέτης ἐπειδὴ «ἔχουν συνήθως μεγαλύτερο ἔλεγχο στὶς ἀποφάσεις ἀποδοχῆς πληρωμῶν (σὲ σχέση μὲ τὶς μεγαλύτερες ἐπιχειρήσεις), ἑπομένως τείνουν νὰ ἔχουν μεγαλύτερη ποικιλία ἀποδοχῆς», ποὺ περιλαμβάνει συνήθως μετρητά, πιστωτικές/χρεωστικὲς κάρτες καὶ ψηφιακὲς πληρωμές. 

Μεταξὺ τῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα, τὸ 96% ἀνέφερε ὅτι ἀποδέχονται τὰ μετρητά. Αὐτὸ καθιστᾶ τὰ μετρητὰ τὴν πιὸ ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλες τὶς μεθόδους πληρωμῆς! Αὐτὴ ἡ τάση παρέμεινε σταθερὴ ἀπὸ τὸ 2015 καὶ ἔπειτα, παρὰ τὴν αὐξανόμενη ἀποδοχὴ χρεωστικῶν καὶ πιστωτικῶν καρτῶν τὴν ἴδια περίοδο. 

Ἡ ἐν λόγῳ μελέτη ἔχει σκοπὸ νὰ ἐνημερώσει τὴν «κατανόηση τῶν μετρητῶν καὶ ἄλλων μεθόδων πληρωμῆς» ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα τοῦ Καναδᾶ καὶ διαπιστώνει ὅτι τὰ μετρητὰ συνεχίζουν νὰ ἀξιολογοῦνται θετικὰ τόσο ἀπὸ τοὺς καταναλωτὲς ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ χώρα βιώνει μὲ φρενήρεις ρυθμοὺς τὸν «ψηφιακὸ μετασχηματισμὸ τῆς οἰκονομίας». 

1. https://www.bankofcanada.ca/2024/03/staff-discussion-paper-2024-2/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.