6 Μαρ 2024

Φρέντι - Διονύσιος Μπελέρης: Ὁ Ράμα ξεφτιλίζει τὸν Κυριάκο μέσῳ Μπελέρη!

Στόχος τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ δὲν εἶναι μόνο ἡ πολιτικὴ ἐξόντωση τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, ἀλλὰ καὶ ἡ γελοιοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης. 
Μιὰ δίκη σὲ εὐρωπαϊκὰ πρότυπα δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ γίνει στὴν Ἀλβανία τοῦ Ἐντι Ράμα. Αὐτὸ ἦταν ἤδη γνωστὸ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπόφαση γιὰ τὸν Μπελέρη. Ἐτσι, ἡ χθεσινὴ καταδίκη γιὰ τὸν ἐκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας δὲν θεωρεῖται ἔκπληξη. 
Ἀπὸ τὸν Βασίλη Γαλούπη 
Ἠταν ἡ πλέον ἀναμενόμενη ἐξέλιξη, ἀφοῦ αὐτὴ ἦταν ἡ ἐκπεφρασμένη ἐπιθυμία τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ σὲ μιὰ χώρα ὅπου ἡ Δικαιοσύνη εἶναι φερέφωνό του καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ οὔτε κατ’ ἐλάχιστον στοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανόνες γιὰ τὸ κράτος δικαίου. Ὁ προφυλακισμένος Μπελέρης καταδικάστηκε σὲ δύο χρόνια φυλάκιση γιὰ ἀπόπειρα ἐξαγορᾶς ψήφων, ἐνῷ σὲ 18 μῆνες μὲ 3ετῆ ἀναστολὴ καταδικάστηκε ὁ στενὸς συνεργάτης του Παντελὴς Κοκαβέσης... 
Στὴν ἀπολογία του ὁ ἐκλεγμένος δήμαρχος ἄσκησε σφοδρὴ κριτικὴ στὴ διαδικασία, κάνοντας λόγο γιὰ δίκη «ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρό, ἀλλὰ ὄχι σὲ ἕνα εὐρωπαϊκὸ κράτος ἐν ἔτει 2024, ὅπου ἐπισήμως δὲν βρισκόμαστε σὲ δικτατορία». Διαμαρτυρήθηκε πὼς τὰ εἰσαγγελικὰ πορίσματα «δείχνουν ξεκάθαρα μιὰ μνημειολογία ἀνυπόστατων ψεμάτων» καὶ σχολίασε πὼς οἱ εἰσαγγελεῖς μποροῦν μέ... ὑπερηφάνεια νὰ στείλουν τὰ πορίσματα στοὺς πολιτικοὺς προϊσταμένους τους, «μὲ τὸ μήνυμα ὅτι ἡ ἀποστολὴ ὁλοκληρώθηκε ἐπιτυχῶς». 

Ὁ Μπελέρης κατηγόρησε τὸ δικαστήριο ὅτι δὲν ὑποχρέωσε τὴν κρατικὴ ἀστυνομία νὰ ὑποβάλει τὴν παράνομη ἀπόφαση γιὰ τὴν πληρωμὴ τοῦ μάρτυρα, ὅπως καὶ ὅτι δὲν κάλεσε τὸν μάρτυρα στὸ ἀκροατήριο γιὰ ἀντιπαράθεση μὲ τὸ πρόσωπο τῆς φωτογραφίας ποὺ ἡ Εἰσαγγελία ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ὁ μάρτυρας. Νωρίτερα, μὲ ἐπιστολή του, ὁ Μπελέρης ἀπευθύνθηκε στοὺς πρέσβεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνωσης καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν Ἀλβανία. Ἡ Ε.Ε. μὲ ἀντιπροσωπία τῆς παρακολουθεῖ στενὰ τὶς διαδικασίες ὅλους αὐτοὺς τοὺς μῆνες. 

Μετὰ τὴν ἀπόφαση δήλωσε: «Ἠταν μιὰ δίκη-παρωδία. Μὲ πλαστὸ ποινικὸ μητρῶο, χωρὶς ἀποδείξεις, χωρὶς ἄλλους μάρτυρες, ἐκτὸς ἀπὸ ἕναν ποὺ χρηματιζόταν ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, μὲ "διορισμένη" δικαστή, μέσα σὲ ἕνα γυάλινο κλουβί, χωρὶς ἐπικοινωνία μὲ τὸν δικηγόρο μου, τὸ ἀλβανικὸ δικαστήριο μὲ καταδίκασε σὲ δύο χρόνια φυλάκιση. Τὸ ἔγκλημά μου εἶναι ὅτι ἐμεῖς οἱ Χειμαρραῖοι θέλουμε νὰ εἴμαστε οἱ κύριοι τῆς προγονικῆς μας γῆς. Τὸ ἔγκλημά μου εἶναι ὅτι οἱ συμπατριῶτες μου Χειμαρραῖοι μὲ ἐξέλεξαν δήμαρχο ἐνάντια στὰ σχέδια τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἐντι Ράμα. Εὐρωπαϊκὴ Ἐνωση καὶ ΗΠΑ, αὐτὴ εἶναι ἡ Δικαιοσύνη ποὺ θέλετε γιὰ ἐμᾶς;» 

Οἱ συνήγοροί του ἀναμένεται νὰ ὑποβάλουν ἔφεση κατὰ τῆς ἀπόφασης τοῦ ἀλβανικοῦ δικαστηρίου. Ἀμεση ἦταν καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ ΥΠΕΞ μετὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀπόφασης: «Ἡ καταδικαστικὴ ἀπόφαση ἐντείνει τὶς ἀνησυχίες ποὺ διατυπώθηκαν σχετικὰ μὲ τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς διαδικασίας. Καὶ τοῦτο λόγῳ κλονισμοῦ τοῦ τεκμηρίου ἀθωότητας, ἐξ αἰτίας ἔξωθεν δηλώσεων καὶ πράξεων ποὺ συνηγοροῦσαν ὑπὲρ τῆς καταδίκης καὶ δεδομένου ὅτι ἡ τελικὴ ποινὴ εἶναι προφανῶς δυσανάλογη σὲ σχέση μὲ τὴν ἔκταση τοῦ φερόμενου ἀδικήματος». 

Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καταλήγει ὅτι «ἡ ἐπιμέτρηση τῆς ποινῆς, ὥστε νὰ μὴν ἀποφυλακιστεῖ, ἐμποδίζει τὸν ἐκλεγμένο δήμαρχο νὰ ἀναλάβει, ἔστω σήμερα, τὰ καθήκοντά του καὶ διατηρεῖ στὴ δημαρχία τὸν ἡττηθέντα ὑποψήφιο, παρὰ τὴ ρητὴ πρὸ μηνῶν δικαστικὴ ἀπόφαση ποὺ ἐπέβαλε τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνσή του. Ἡ ἐπιλεκτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων καὶ ἡ προεξόφληση δικαστικῶν κρίσεων δὲν συνάδει μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ κράτους δικαίου. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ παρακολουθεῖ στενὰ τὴν ὑπόθεση καὶ προσβλέπει σὲ μιὰ δίκαιη καὶ ἀντικειμενικὴ κρίση στὸν δεύτερο βαθμὸ δικαιοδοσίας». 

Οἱ εὐρωπαϊκὲς πιέσεις ποὺ δέχεται ἡ Ἀθήνα γιὰ νὰ δεχτεῖ τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Ε.Ε. ἦταν ἰσχυρὲς τὸ προηγούμενο διάστημα. Ὁ Γερμανὸς καγκελάριος Ὀλαφ Σὸλτς ἔχει ἤδη διαμηνύσει μέσῳ διπλωματικῶν διαύλων ὅτι δὲν πρέπει νὰ «διμεροποιοῦνται» οἱ ἐνταξιακὲς διαδικασίες, μὲ τὴν Ἀθήνα νὰ ἐπαναλαμβάνει ὅτι προϋπόθεση εἶναι ἡ ὑπόθεση Μπελέρη. Οἱ οἰωνοὶ γιὰ τὴν ἔφεση εἶναι ἐξίσου ἀποθαρρυντικοί. Ὁ ἐκδικητικὸς Ράμα θέλει νὰ τὸν θέσει ἐκτὸς πολιτικῆς δράσης καὶ νὰ τοῦ ἀπαγορεύσει οὐσιαστικὰ νὰ ἀναλάβει ἔστω καὶ γιὰ μερικὲς ἡμέρες καθήκοντα δημάρχου. 

Τὸ σχέδιο τοῦ Ράμα γιὰ τὴν πολιτικὴ ἐξόντωση τοῦ Μπελέρη εἶναι σὲ πλήρη ἐξέλιξη, μὲ σύμμαχο τὴν ἀλβανικὴ Δικαιοσύνη. Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς ἔχει δεσμευτεῖ ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς δικαστικῆς διαδικασίας θὰ σημάνει καὶ τὴν προκήρυξη νέων ἐκλογῶν γιὰ τὴ Χειμάρρα. Ὀμως, μιὰ πιθανὴ καταδίκη καὶ στὴν ἔφεση θὰ σημάνει αὐτόματα πώς, λόγῳ βεβαρημένου μητρώου, ὁ Μπελέρης δὲν θὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ κατέβει σὲ ἄλλες ἐκλογές. Σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν δεῖ το φῶς τῆς δημοσιότητας, ἤδη στὰ ἀλβανικὰ ΜΜΕ διακινοῦνται διαρροὲς περὶ μαγνητοφωνημένων συνομιλιῶν του Μπελέρη μὲ κυβερνητικὰ στελέχη στὴν Ἑλλάδα ποὺ μπορεῖ, ἐὰν δοῦν το φῶς, νὰ φέρουν σὲ δύσκολη θέση τὴν Ἀθήνα. 

Ἀλλωστε, ὁ Μπελέρης λειτουργεῖ ὡς «ὄχημα» προκειμένου ὁ Ράμα νὰ γελοιοποιήσει τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθὼς καὶ νὰ φτάσει μέχρι τὸν ἀφανισμὸ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας. Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση εἶναι ἡ «ἀπάντηση» τῶν Ἀλβανῶν στὶς πρωτοβουλίες Μητσοτάκη καὶ Παπασταύρου ὑπέρ του Μπελέρη (ποὺ μᾶλλον δὲν ἦταν καὶ τόσο... θερμές). Ὀπως ἀποδείχτηκε ὁ Ράμα χλεύασε καὶ τοὺς δύο. Ὁ Ράμα μπορεῖ νὰ «πουλάει» εὐρωπαϊσμό, ἀλλὰ ἡ χώρα του ἀπέχει... μίλια ἀπὸ τὴν Ε.Ε., κάτι ποὺ ὀφείλει νὰ πιστοποιεῖ διαρκῶς ἡ Ἑλλάδα. Ἀλλωστε, μόλις τὸ 2017 ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς εἶχε πιαστεῖ «στὰ πράσα» νὰ συνεννοεῖται μὲ μέλη τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος γιὰ νοθεία στὶς ἐκλογὲς ἐκείνης τῆς χρονιᾶς μὲ ὀργανωμένη δωροδοκία κι ἐκφοβισμοὺς ψηφοφόρων. Οἱ πρακτικὲς διαφθορᾶς εἶναι ἡ μοναδικὴ πραγματικὴ «βιτρίνα» ποὺ ἔχει νὰ παρουσιάσει ἡ θητεία του Ράμα... 

ΦΡΕΝΤΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΡΗΣ 
Ἐκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Γεννήθηκε τὸ 1972 στὴ Χειμάρρα. Σπούδασε στὸ Τμῆμα Διεθνῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σχέσεων στὸ Πάντειο καὶ ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἐνεπλάκη μὲ τὴν Αὐτοδιοίκηση, διεκδικῶντας τὰ δικαιώματα τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας στὴν Ἀλβανία. Τὸ 2015 κατέβηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὶς ἐκλογὲς στὸν Δῆμο Χειμάρρας, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἐπικρατήσει. Τὸν Μάϊο τοῦ 2023, δύο ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς στὶς ὁποῖες νίκησε, συνελήφθη μὲ τὴν κατηγορία ἐξαγορᾶς ψήφων. Παρέμεινε προφυλακισμένος, μὲ ἀντιπροσωπία τῆς Ε.Ε. νὰ παρακολουθεῖ στενὰ τὶς διαδικασίες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.