16 Μαρ 2024

Συμβούλιο Ἠθικῆς στὴν Γερμανία: «Ὁ περιορισμὸς τῶν ἐλευθεριῶν εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς»!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Τὸ Συμβούλιο Ἠθικῆς στὴ Γερμανία (Deutcher Ethikrat), ἕνα συλλογικὸ ὄργανο 26 ἐπιστημόνων ποὺ γνωμοδοτεῖ γιὰ λογαριασμὸ τοῦ γερμανικοῦ κοινοβουλίου καὶ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβέρνησης, ἐξέδωσε στὶς 13 Μαρτίου 2024 μία μελέτη 24 σελίδων ὑπὸ τὸν τίτλο «Κλιματικὴ Δικαιοσύνη». 
Σὲ αὐτὴ τὸ Συμβούλιο προτείνει συγκεκριμένα μέτρα ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες, τοὺς πολῖτες καὶ τὴν γερμανικὴ κυβέρνηση προκειμένου νὰ διασφαλιστεῖ ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς δὲν θὰ ἐπιβαρύνουν ἄδικα αὐτοὺς τμήματα τῆς κοινωνίας. 
Πρωτίστως, ἐπισημαίνεται στὴ μελέτη ὅτι αὐτὸ θὰ γίνει σὲ ἐθελοντικὴ βάση μέσῳ «τῆς αὐτοδέσμευσης τοῦ πολίτη ὡς ἔκφρασης τῆς ἀτομικῆς του ἐλευθερίας» καὶ τῆς ἐθελούσιας ἀποφυγῆς τῶν διακοπῶν/ταξιδιῶν, τῆς κατανάλωσης... συγκεκριμένων τροφῶν ἢ τῆς κινητικότητας. 

Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ἔκθεσης διατυπώνεται εὐθέως ὅτι «γιὰ λόγους δικαιοσύνης μπορεῖ νὰ ἀπαιτεῖται ἠθικὰ ἡ συμβολὴ (ὅλων) στὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Ἐὰν ἡ ἄσκηση τῆς ἐλευθερίας κάποιου παρεμβαίνει μὲ ἄδικο τρόπο στὴν ἐλευθερία καὶ τὴν εὐημερία τῶν ἄλλων ἢ τῶν μελλοντικῶν γενεῶν, γιὰ παράδειγμα μέσῳ μιᾶς κατανάλωσης ποὺ εἶναι ἐπιβλαβὴς γιὰ τὸ κλίμα, οἱ ἀρχὲς μποροῦν νὰ ἐπέμβουν μὲ περιορισμοὺς τῆς ἐλευθερίας»... 

Ὅπερ μεθερμηνευόμενο σημαίνει ὅτι ἐὰν δὲν μπορεῖτε νὰ συμπεριφέρεστε μὲ τρόπο ποὺ ἡ ἐλὶτ κρίνει ἠθικὰ ὀρθή, ἡ κυβέρνηση θὰ πρέπει «διὰ ροπάλου» νὰ σᾶς ἀναγκάσει. 
Ἐνῷ ἡ μελέτη ἀναφέρει ὅτι τὸ Συμβούλιο Ἠθικῆς ἀντιτίθεται στὴν ἀναστολὴ τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν καὶ διαδικασιῶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν ἐπιθυμητῶν κλιματικῶν στόχων, ταυτοχρόνως λέει ὅτι ἐναπόκειται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν κυβέρνηση νὰ παρέχει τὸ ἀπαραίτητο «ὑποστηρικτικὸ πλαίσιο» ἐντὸς τοῦ ὁποίου οἱ πολῖτες θὰ μποροῦν - ὅπως λέμε γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά - νὰ κάνουν τὶς ὀρθὲς ἐπιλογές! 

Aυτὸ τὸ πλαίσιο, σημειώνει ἡ μελέτη τοῦ Συμβουλίου, θὰ πρέπει μεταξὺ ἄλλων νὰ περιλαμβάνει θέσπιση χαμηλότερων ὁρίων ταχύτητας, αὐξημένη χρήση τῆς ἠλεκτροκίνησης καὶ αὐξημένους φόρους διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα. Τὸ Συμβούλιο προτείνει γιὰ κάθε πολίτη ἕνα ἀτομικὸ ὅριο ἐκπομπῶν διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ποὺ δὲν θὰ ἐπιτρέπεται νὰ ξεπεραστεῖ, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἀπαγόρευση προϊόντων ἢ ὑπηρεσιῶν ἰδιαίτερα ἐπιβλαβῶν γιὰ τὸ κλίμα, δηλ. ἑνὸς πλήρους ἐλέγχου τοῦ ποιά ὑπηρεσία ἢ ποιό προϊὸν θὰ μπορεῖς νὰ ἀγοράσεις. 

Μήπως προδιαγράφεται μιὰ προσπάθεια ἐπιβολῆς σειρᾶς περιορισμῶν σὲ δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς βιωσιμότητας τοῦ πλανήτη; Μήπως μετὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ κορωνοϊοῦ κατὰ τὴν ὁποία οἱ περιορισμοὶ καὶ οἱ ὑποχρεωτικότητες βασίζονταν στὴν ἐπίκληση τοῦ δημοσίου σκοποῦ τῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας, τώρα ἑτοιμάζονται καὶ πάλι «πράσινα» πιστοποιητικὰ μετακίνησης, ἀκραῖοι καὶ παράλογοι περιορισμοὶ στὴν κτηνοτροφία, ὅρια στὴν κατανάλωση συγκεκριμένων τροφῶν καὶ ἰδίως κρέατος καὶ ἐπιβολὴ ἄλλων στὴ θέση τους καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς; Μήπως ἡ ἰδεολογικοποίηση τῆς οἰκολογίας θὰ ἀποτελέσει τὸ κοσμοθεωρητικὸ ὁπλοστάσιο γιὰ καινοφανεῖς ἐπιβολὲς στὶς ζωὲς τῶν πολιτῶν; 
Ἐπαγρύπνηση ἀπὸ ὅλους μας ἀπαιτεῖται! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.