13 Ιαν 2024

Μὲ τραπεζικὴ κάρτα οἱ ἐπιβιβάσεις στὰ ΜΜΜ: Σήμερα μὲ τὴν κάρτα, αὔριο μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, μεθαύριο μὲ ἕνα ἐμφύτευμα!

Τὰ ΜΜΜ τῆς Ἑλλάδας προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἀχρήματη κοινωνία - Τελικὸς στόχος ἡ κατάργηση τῶν εἰσιτηρίων καὶ ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῶν μετακινήσεων!
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Μὲ μεθοδικὲς κινήσεις τὸ κράτος συνεχίζει νὰ ἐξυφαίνει τὸν ἱστὸ μέσα στὸν ὁποῖο παγιδεύει ὅλες τὶς πολιτικές μας ἐλευθερίες, μέχρι τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ τὶς συνθλίψει, στὰ πλαίσια μιᾶς ἀχρήματης καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενης κοινωνίας. 
Μὲ ὑπογραφὴ σύμβασης μεταξὺ τοῦ ΟΑΣΑ καὶ τοῦ ἀναδόχου HST A.E., μέλος τοῦ Ὁμίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ἀποφασίστηκε ἡ «τεχνολογικὴ ἀναβάθμιση» τοῦ Αὐτόματου Συστήματος Συλλογῆς Κομίστρου (ΑΣΣΚ), εἰσάγοντας σταδιακὰ τὴ χρήση τραπεζικῶν καρτῶν καὶ κινητῶν συσκευῶν γιὰ τὶς μετακινήσεις μὲ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς (μετρό, τράμ, λεωφορεῖα καὶ τρόλεϊ). 
Πρόκειται γιὰ πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς τραπεζικῆς κάρτας ἢ τοῦ smartphone ὡς μέσα ταχείας ἀνέπαφης πληρωμῆς τοῦ κομίστρου, ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν καθολικὴ κατάργηση τῶν εἰσιτηρίων. 
Ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες, ὑπάρχει καὶ τὸ εἰσιτήριο ὡς ἀποδεικτικὸ πληρωμῆς τοῦ κομίστρου, ὅμως τώρα τὸ ἴδιο τὸ ψηφιακὸ... «πορτοφόλι» γίνεται εἰσιτήριο γιὰ νὰ μετακινηθεῖ κάποιος μὲ ΜΜΜ. Πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐπιβάτη καὶ τὸ γεωγραφικὸ ἀποτύπωμα τῆς μετακίνησής του, θὰ καταγράφονται ἀπὸ τὸ τραπεζικὸ σύστημα, καὶ φυσικὰ τὸ κράτος. Ἡ τράπεζα δέ, θὰ εἶναι μᾶλλον ἀδύνατο νὰ μὴν καρπωθεῖ καὶ σχετικὲς προμήθειες. 

Ἡ πρώτη φάση τῆς ὑλοποίησης αὐτῆς τῆς... «ἀναβάθμισης», θὰ ἐφαρμοστεῖ στὰ ὀχήματα τῶν γραμμῶν λεωφορείων Express Ἀεροδρομίου ἕως τὸ τέλος τοῦ Μαρτίου, ἐνῷ τὸ σύνολο τῶν ἐφαρμογῶν θὰ εἶναι διαθέσιμο στοὺς ἐπιβάτες ἕως τὸ τέλος τοῦ 2024. Γιὰ τὴν κατάργηση τῶν εἰσιτηρίων (ποὺ εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐπιδιώξουν νὰ ἐπιβάλουν στὸ μέλλον), θὰ ἐμφανίσουν τὴ βολικὴ δικαιολογία ὅτι ἡ παραγωγὴ καὶ ἐκτύπωση ὅλων αὐτῶν τῶν χαρτιῶν εἶναι ἐπιζήμια γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ κοστοβόρα γιὰ τὸν ΟΑΣΑ. 

Ἤδη ὁ διευθύνων σύμβουλος τοῦ ΟΑΣΑ, Γιῶργος Σπηλιόπουλος, ἔδωσε τὸ σχετικὸ «παρασύνθημα», λέγοντας ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ ἀνέπαφων συναλλαγῶν γιὰ κάθε ἐπιβίβαση «συμβάλλει θετικὰ στὸ περιβαλλοντικὸ ἀποτύπωμα τοῦ Ὀργανισμοῦ». 

Τὸ τέλος τῆς ἰδιωτικότητας τῶν μετακινήσεων 
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ πάψουν νὰ ὑπάρχουν αὐτόματοι πωλητὲς εἰσιτηρίων ποὺ λειτουργοῦν μὲ χρήματα, θὰ πάψει νὰ ὑφίσταται καὶ ἡ ἰδιωτικότητα τῶν μετακινήσεων, ἀφοῦ ὁ κάθε ἐπιβάτης θὰ γίνει μιὰ ἀπολύτως ἐλεγχόμενη κουκίδα στὸ ραντὰρ τοῦ κρατικοῦ καὶ τραπεζικοῦ συστήματος. Σήμερα, ἔχεις ἀκόμη τὴ δυνατότητα νὰ ἀγοράσεις μιὰ ἀπρόσωπη κάρτα (ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο) καὶ ἔτσι δὲν δηλώνεις ποιός εἶσαι, δὲν ἐνημερώνεται καμία κρατικὴ βάση δεδομένων γιὰ τὸ ποῦ πᾶς, καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἡ μετακίνησή σου ἀπὸ καμία τράπεζα. Αὐτὸ μὲ τὴν κατάργηση τῶν εἰσιτηρίων θὰ τελειώσει. 

Πολλοὶ διαφημίζουν τὸ μέτρο ὡς «νέα ἐποχὴ» γιὰ τὶς συγκοινωνίες ποὺ φέρνει τὸν ἐξευρωπαϊσμὸ τῶν ἑλληνικῶν ΜΜΜ (ἤδη ἐφαρμόζεται σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης ἐδῶ καὶ χρόνια) καὶ ἀσφαλῶς τὰ κάγκελα αὐτῆς τῆς ψηφιακῆς φυλακῆς ποὺ ὁλοένα καὶ στενεύει γύρω ἀπὸ τοὺς πολῖτες, κρύβονται πίσω ἀπὸ τὰ ἐπικοινωνιακὰ «στολίδια» τῶν «εὐκολιῶν». Στὴν πραγματικότητα ὅμως οἱ δημόσιες συγκοινωνίες προσαρμόζονται στὰ λειτουργικὰ πλαίσια τῆς ἀχρήματης οἰκονομίας καὶ τῶν «ἔξυπνων» πόλεων, ποὺ θὰ εἶναι τὰ κοινωνικὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. 

Ὅπως ἀκριβῶς καταργοῦν σταδιακὰ τὴν ἰδιωτικότητα τῶν ἀγορῶν, τῶν τηλεποικοινωνιών, τοῦ ἰατρικοῦ ἀπόρρητου καὶ τόσων ἄλλων πραγμάτων, ἔτσι ἐπιδιώκουν νὰ καταργήσουν καὶ τὴν ἰδιωτικότητα τῶν μετακινήσεων, προκειμένου νὰ τὶς μετατρέψουν σὲ ἐργαλεῖα ἐλέγχου καὶ ὑποταγῆς τῶν μαζῶν. 

Ἐλέγχοντας τὶς δημόσιες συγκοινωνίες μὲ ἕνα ἑνοποιημένο πιστωτικὸ σύστημα ταυτοποίησης πολιτῶν, ἡ ἐξουσία θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλει μέτρα ὅπως ἀποκλεισμοὺς ἢ περιορισμοὺς μετακίνησης ἀνὰ πρόσωπο (σὲ περιπτώσεις «ὑγειονομικοῦ συναγερμοῦ» γιὰ παράδειγμα, νὰ μὴν ἐπιτρέπεται σὲ ἀνεμβολίαστους νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ ΜΜΜ), χιλιομετρικοὺς περιορισμοὺς ἐλέῳ «κλιματικῆς κρίσης» (βλέπε πόλεις 15 λεπτῶν ποὺ ἤδη ἔχουν εἰσηγηθεῖ στὸ Νταβὸς) καὶ ἐργαλειοποίηση κινήτρων καὶ ἀντικινήτρων ποὺ θὰ σχετίζονται μὲ τὸ προσωπικὸ ἀποτύπωμα ἄνθρακα (ὅσο περισσότερο θὰ χρησιμοποιεῖ κανεὶς τὰ ΜΜΜ, τόσο πιὸ «οἰκολογικὰ συνεπὴς» θὰ θεωρεῖται ἀπὸ τὸ κράτος, καὶ ἀντιθέτως κάποιος ποὺ θὰ θεωρηθεῖ περιβαλλοντικὰ ἐπιζήμιος, μπορεῖ νὰ ὑποχρεώνεται νὰ μετακινεῖται μόνο μὲ ΜΜΜ). 

Εἶναι γνωστὸ δέ, ὅτι τὸ WEF ἔχει δώσει ντιρεκτίβα γιὰ περιορισμὸ τῶν ΙΧ (ἐλέῳ «κλιματικῆς κρίσης» καὶ αὐτὸ) καὶ ἄγρια φορολόγηση τῆς χρήσης τους, ὥστε νὰ στραφεῖ ὁ κόσμος στὶς δημόσιες συγκοινωνίες, προκειμένου ἡ αὐτονομία στὴ μετακίνηση νὰ γίνει πολυτέλεια ποὺ θὰ ἀπολαμβάνει μόνο ἡ «ἐλίτ». 

Καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι πάνω σὲ αὐτὴ τὴ βάση λειτουργίας τῶν ΜΜΜ, μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ ἕνα ὁλόκληρο σύστημα κοινωνικῆς πίστωσης (point system) μὲ credits ὑπακοῆς γιὰ τοὺς «καλοὺς πολῖτες» καὶ ἀνελέητες κυρώσεις γιὰ τοὺς «ἀσυμμόρφωτους», ἀκριβῶς ὅπως συμβαίνει σὲ πιλοτικὸ στάδιο στὸ κράτος τῆς Κίνας. 

Ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα καὶ κατάργηση μετρητῶν 
Γιὰ νὰ ἐφαρμοστοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ ὀργουελικὰ μέτρα στὸ μέλλον, ὑπάρχουν δύο βασικὲς προϋποθέσεις: 

Πρῶτον, θὰ πρέπει νὰ ἑνοποιηθεῖ ὁ τραπεζικὸς λογαριασμὸς μὲ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, δηλαδὴ μὲ τὴν πολιτικὴ ταυτότητα ποὺ θὰ ἔχει μετατραπεῖ σὲ κάρτα πολιτικῶν δικαιωμάτων, μὲ ἕναν μοναδικὸ ἀριθμὸ ἀνὰ πολίτη. Ἤδη ὁ Ὑπουργὸς Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ἔκανε γνωστὸ πῶς ὁ προσωπικὸς ἀριθμὸς πολίτη εἶναι θέμα ἡμερῶν ἢ μηνός, νὰ ἐπιβληθεῖ στὴ δημόσια διοίκηση. 

Δεύτερον, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει κατάργηση τῶν μετρητῶν, καὶ ἄρα ἀπόλυτη ὑποδούλωση τῶν λαῶν στὸ ψηφιακὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα. 

Ἔτσι, στὴν ἴδια λογικὴ ποὺ τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ ἔγινε πάσο «ἐλευθερίας» (Covid Free GR Wallet ὀνόμασαν τὴ σχετικὴ ἐφαρμογή, καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι συνέδεσαν τὰ πολιτικὰ δικαιώματα μὲ τὴ λέξη «πορτοφόλι»), τὸ ἠλεκτρονικὸ «πορτοφόλι» τῆς τράπεζας γίνεται σήμερα πάσο μετακίνησης, μέχρι τὸν καιρὸ ποὺ θὰ ἑνοποιηθοῦν ὅλα τὰ προσωπικὰ ἔγγραφα σὲ μία κάρτα, καὶ ἀργότερα σὲ ἕνα ἐμφυτευμένο μικροτσὶπ ἢ σὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ τατουάζ, στὰ πρότυπα τοῦ χαράγματος. 

Ἡ χρήση τραπεζικῆς κάρτας στὰ ΜΜΜ, εἶναι ἁπλὰ τὸ πρῶτο στάδιο ὥστε τὸ μελλοντικὸ εἰσιτήριο νὰ ἐνσωματωθεῖ στὸ χέρι ἢ τὸ πρόσωπο. 

Ἤδη σὲ ἀρκετὲς δημόσιες συγκοινωνίες τοῦ κόσμου ἔχουν ἐγκατασταθεῖ – εἴτε πιλοτικά, εἴτε μόνιμα – συστήματα βιομετρικῆς ἀναγνώρισης προσώπου ἢ δαχτυλικῶν ἀποτυπωμάτων (θυμηθεῖτε ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ποὺ κυκλοφόρησε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ φαινομενικὰ «ἀνεξήγητους» λόγους ἐπανέφερε τὸ δαχτυλικὸ ἀποτύπωμα, ἐνῷ αὐτὸ εἶχε καταργηθεῖ στὶς προηγούμενες ταυτότητες, γιὰ λόγους προστασίας προσωπικῶν δεδομένων). Ἐνδεικτικά, τέτοια συστήματα λειτουργοῦν ἤδη στὴν Ἀμερική, τὴν Κίνα, τὴ Ρωσία, τὴν Ἰαπωνία, τὴ Νότια Κορέα, τὸ Καζακστὰν καὶ τὴ Γεωργία. 

Τὸ πλαίσιο λειτουργίας τῶν ΜΜΜ εἶναι τὸ ἰδανικὸ σύστημα γιὰ τὴν καθημερινὴ «ἐκπαίδευση» τῶν πολιτῶν στὶς ἀνέπαφες συναλλαγὲς καὶ τὴ νέα πραγματικότητα ὅτι τὸ ψηφιακὸ «πορτοφόλι» σου (καὶ ἀργότερα τὸ χέρι σου ἢ τὸ μέτωπό σου) θὰ εἶναι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὸ πάσο προαυλισμοῦ στὴν κοινωνικὴ φυλακὴ ποὺ χτίζεται γιὰ τοὺς λαούς. 

Σκεφτεῖτε πόσες ἑκατοντάδες χιλιάδες κόσμου χρησιμοποιοῦν καθημερινὰ τὰ ΜΜΜ στὴν Ἑλλάδα. Ἄνθρωποι ἐγκλωβισμένοι στὸν σύγχρονο τρόπο ζωῆς, βιάζονται νὰ πᾶνε μηχανικὰ στὶς δουλειές τους, καὶ μὲ αὐτοματοποιημένες κινήσεις θὰ περνοῦν ἀπὸ τὸ scanner τὴν τραπεζικὴ κάρτα ἢ τὸ smartphone, ἐπαναλαμβάνοντας καθημερινὰ μιὰ συνήθεια ποὺ θὰ τοὺς γίνει δεύτερη φύση. 

Σήμερα μὲ τὴν τραπεζικὴ κάρτα, αὔριο μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, μεθαύριο μὲ ἕνα ἐμφύτευμα... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.