23 Αυγ 2023

Ἠλίθιοι ἤ προδότες;

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, μὲ τὸ σπινθηροβόλο βλέμα, εἶναι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας, (γιὰ δεύτερη φορά, μὲ τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ). Αὐτὸς ποὺ συνετέλεσε ὥστε νὰβρεθῇ ἡ χῶρα καὶ ὁ λαός, σὲ αὐτὴ τὴν λαμπρὴ κατάστασι, τὴν ἐθνικὴ, οἰκονομικὴ, πνευματική. Αὐτὸς ποὺ «ἔκλεισε ναοὺς, ἀπαγόρευσε τὴν Θεία λειτουργία, κυνήγησε ερεῖς, θέλει νὰ κάνῃ τὴν χώρα πολυεθνικὸ χῶρο, παδὸς τῶν ΛΟΑΤΚΙ+, θαυμαστὴς καὶ ἀκροατὴς τοῦ Σβάτζ καὶ τοῦ Χαράρι, ἕνα νεοεποχήτικο ἀνδρείκελο», ὅπως θὰ ἔλεγε ποιοσδήποτεστοιχειωδῶς ἀντιλαμβανόμενος τὰ ὅσα προγραμματίζονται καὶ ἐξελίσονται γύρω μας...

Καὶ κρατάει τὴν θαυματουργὸ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Τήνου ὑπὸ τὸ βλέμμα τοῦ δοκοῦντος ἐπισκόπου μὲ τὴν διὰ Μίτρας κεκαλυμένην κεφαλὴ, καὶ τοῦ ὑπουργοῦ κ. Δένδια μὲ τὴν ἀκάλυπτον.

Μέχρι ἐδῶ, ὅλα αὐτὰ θὰ ἦταν πρόσφορα γιὰ εἰρωνία καὶ καλαμπούρι, ἄν δὲν ἦταν τραγικά καὶ ἀποκαλυπτικά.

Διότι αὐτὰ συμβαίνουν ἑνῶ…

ἔχουμε εἰσέλθη, ἐν τοῖς πράγμασι, σὲ ἀποκαλυπτικὴ περίοδο καὶ βεβαίως συμβαίνουν ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔχουμε εἰσέλθει καὶ ζοῦμε στὸ κλίμα αὐτό. 

Τὸ μεθυσμένο βλέμμα τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅπως καὶ ὅλες οἱ ἄλλες ἐνέργειες καὶ παραλείψεις του, μοῦ φέρνουν στὸ μυαλό τὴν μνήμη

«...τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶὑδάτων πολλῶν, μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς».ΑΠΟΚΑΛ. ΙΩΑΝΝΟΥ 17,1-2 

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τρέχουν σὰν ὑπάκουα μεθυσμένα σκυλάκια, μὲ μιὰ γνώμη νὰ δώσουν τὴν ἐξουσία τους στὸ θηρίο, στὴν πόρνη, στὴν Βαβυλώνα τὴ μεγάλη,στὴ παγκόσμια Δύσι μὲ ὅλα τὰ παρακλάδια της, μὲ ὅλες τὶς σύγχρονες ὀνομασίες της, Ἀμερικὴ τὴν πεῖς, Εὐρώπη τὴν πεῖς, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΠΟΥ, καὶ μαζὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πλουτίζουν καὶ πορνεύουν καὶ ἐμπορεύονται καὶ δηλητηριάζουν καὶ φαρμακώνουν τοὺς ἀνθρώπους τὴν γῆ τὸν ἀέρα καὶ τὰ νερά καὶ ὁτιδήποτε ζεῖ.

«Οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν».ΑΠΟΚΑΛ. 17, 13 , καὶ «ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν».ΑΠΟΚΑΛ.18,3 

Ὅλοι αὐτοὶ, ποὺ χρόνια τυραννοῦν τὴ γῆ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἡ πόρνη ἡ μεγάλη, πλέον κάθεται-στηρίζεται πάνω στοὺς ἀνθρώπους καὶ στοὺς λαοὺς κάθε φυλῆς καὶ γλώσσας ποὺ ἔχουν γίνει ποχείριά της. Αὐτοὶ, ὅλοι ἐμεῖς δηλαδὴ, εἴμαστε τὰ δατα τὰ πολλὰ πάνω στὰ ὁποία κάθεται ἡ πόρνη ἡ μεγάλη.

«...τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι».ΑΠΟΚΑΛ.17,15

μένα τέτοιες σκέψεις  μοῦ φέρνει αὐτὴ ἡ σκηνή, αὐτὴ ἡ εἰκόνα, αὐτὸ τὸ βδελυρὸ θέατρο. Ἐλπίζω νὰ κάνω λάθος, ὡς ψεκασμένος, φανατικὸς καὶ ἀπροσάρμοστος στοὺς καιρούς .

Μὴν μᾶς ξεγελάει τὸ ὅτι βλέπουμε ἀρχιερατικὰ σχήματα καὶ ἅγιες εἰκόνες ἐν ναῷ τοῦ Θεοῦ. Βλέπουμετοὺς διαδόχους τῶν θρόνων, ὑπάρχει ἡ διαδοχὴ τῶν τρόπων;πάρχει ἡ κατοίκησις τῆς χάριτος στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν; Διάδοχοι ἀποστόλων, λένε ,τι,εἶναι. Ναί, ἀλλὰ ἄν τοὺς ἐξετάσει κανεὶς (ἐννοῶ τὰ ἔργα τους) θὰ βρεθοῦν ἀπόστολοι ἤ ψευδαπόστολοιὉ ἐπίσκοπος τῆς Ἐφέσου βρῆκε ψευδαποστόλους αὐτοὺςποὺ παρουσιάζονταν ὡς ἀπόστολοι.

«καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς» ΑΠΟΚΑΛ.2,2

ς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι στὸν διωγμὸ καὶ στὸ ξεθεμέλιωμα τῆς πίστης τῶν τριῶν τελευταίων χρόνων συνεργάστηκαν ἄψογα οἱ κληρικοὶ, ὅπως ὁ εἰκονιζόμενος, μὲ τὸν κρατούντα ἀνοιχτομάτη πρωθυπουργό μας. Ὅπως οἱ ἀρειανοὶ αἱρετικοὶ μὲ τὸν τότε αὐτοκράτορα Κωνστάντιο. Αὐτὸς μὲ τὴν πρόφασι τῶν ἐπισκόπων εἶχε τὴν ἐξουσία νὰ κάνῃ ὅτι θέλει ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἐνῷ τὴν διώκει νὰ μὴν λέγεται διώκτης καὶ αὐτοὶ, οἱ ἐπίσκοποι ἔχωντες τὴν κάλυψι τῆς ἐξουσίας νὰ ἐπιβουλεύονται ὅποιους θέλουν

«Τὴν ἐπισκόπων ἔχων πρόφασιν τῇ ἐξουσίᾳ καθ' ὧν ἂν ἐθέλοι πράττῃ καὶ διώκων μὴ λέγηται διώκτης. Καὶ οὗτοι δὲ τὴν βασιλέως ἔχοντες δυναστείαν ἐπιβουλεύωσιν οἷς ἂν ἐθέλωσι·» ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PG25.757

Τὰ ζήσαμε τὰ τελευταία τρία χρόνια μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς ἐπισκόπους τῆς ἐκκλησίας μας στὸ ρόλο τῶν ἀρειανῶν –οἰκουμενιστὲς εἶναι, ἄλλη αἵρεσις, πολὺ χειρότερη, παναίρεσις κατὰ τὸν ἅγιο Ἰουστίνο Σερβίας- καὶ τὸν μητσοτακούλη στὸ ρόλο τοῦ αὐτοκράτορα-μαριονέτας. Στὴν μητσοτακικὴ σοβιετία μπορεῖ νὰ μὴν φτάσαμε τοὺς ὀρίτζιναλ ρώσους κουμουνιστὲς, ἀλλὰ ἔκανε γενναῖα προσπάθεια τὸ ἀνοιχτομάτικο, νὰ μιμηθῇ τὸ παράδειγμα καὶ τὶς ὑποθῆκες τους, ἀσχέτως ἄν εἶχε  ἔχει συναίσθησι γιὰ τὴν βαθύτερη καταγωγὴ τῶν ἐντολῶν ποὺ ἐκτελεῖ

(Ἐκεῖ , ἐπὶ παραδείγματι, στόχος ἦταν «τὸ κλείσιμο ὅλων τῶν ναῶν» [1] ἄν καὶ δὲν τὰ κατάφεραν: «Λυπᾶμαι μόνο ποὺ δὲν μπόρεσα ὡς τώρα νὰ τελειώνω μὲ ὅλους αὐτούς» Ι.Β. Στάλιν, Μάρτιος 1931, συνέντευξις σὲ ἀμερικάνικη ἐφημερίδα.[2] Ὁ μητσοτάκουλας τοὺς ἔκλεισε μὲν ἀλλὰ ὄχι γιὰ πάντα. (Ἔχει ἀλλάξει, ἐξ ἄλλου, τὸ κεντρικό σχέδιο. Τώρα πρέπει νὰ μείνουν ἀνοιχτοί καὶ γεμάτοιἀφοὺ μετατραποῦν, διὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, σὲ ἄντρα τῆς νεοεποχήτικης πανθρησκείας)

Ἐκεί ἀπαγορεύτηκαν οἱ κωδωνοκρουσίες, δημεύτηκαν καὶ ἔλειωσαν οἱ καμπάνες (1929) [3], ἐδὼ ἀπλσταμάτησαν νὰ χτυποῦν τὶς καμπάνες μήπως καὶ μεταδίδεται ὁ κωρονοϊὸς μὲ τὸν ἦχο τους. Καὶ ἐπειδὴ οἱ πολιτικοὶ λένε ὅτι οἱ δεσποτάδες τὸ ἔκαναν μόνοι τους καὶ ὅτι δὲν τοὺς τὸ ἐπέβαλλαν αὐτοί, τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ στὴ Ρωσία ὅταν «Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Παλλάδιος τοῦΣαράτοφ ἔπαυσε τὶς κωδωνικρουσίες  μόνος του, τρομοκρατημένος (μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ ἐπισκόπου Νικολάου Γιαρούσεβιτς στὶς 13 Δεκεμβρίου 1961 –«λόγῳ ἀλλαγῆς κλίματος» ἀνέφερε τ ἰατρικὸ πόρισμα»).[4]

πως καὶ στὴν Κομμουνιστικὴ Σοβιετία, ἔτσι καὶ ἐδῶ,κατηγορήθηκαν οἱ εἰκόνες καὶ ἡ θεία κοινωνία ἀλλὰ καὶ λόκληρος ὁ ναὸς καὶ οἱ ἀκολουθίες ὅτι μεταδίδουν ἀσθένειες: «Τὸ 1930 ἄρχιζαν νὰ τονίζονται οἱ κίνδυνοι μετάδοσης ἀσθενειῶν ἀπὸ τὴν μετάληψι καὶ τὸ φίλημα τῶν εἰκόνων, ἐνῷ ὁ Τύπος ἔβριθε ἀπὸ ἄρθρα γιὰ περιπτώσεις πνευμονίας βρεφῶν ποὺ βαπτίστηκαν. Γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν κατοχὴ εἰκόνων στὰ σπίτια διέδοσαν πῶς «μία ἐπιδημία σύφιλης σαρώνει τὴν ἐπαρχία διαδιδόμενη ἀπὸ τὸ φίλημα τῶν εἰκόνων» Ἐδὼ τὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ βαπτίσματος δὲν χρειάζεται νὰ τὴν ἐπιβάλλ ὁ ἀνοιχτομάτης, μόνοι τους οἱ ἱερεῖς δὲν τελοῦν τὶς προβλεπόμενες καταδύσεις θεωρῶντας τις ἐπικίνδυνες . Γιὰ σύφιλι ἀκόμη δὲν ἔχει γίνει λόγος. Μὴν τὰ λέμε καὶ ἀκούει καὶ ἡ Παγώνα... [5]

Ἐδὼ τοὺς ρουφιάνους ἐντὸς τῶν ἐκκλησιῶν τοὺς ἐπεδίωξαν καὶ οἱ κρατοῦντες καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοί.Ἐκεὶ «Σὲ κάθε ἀκολουθία στέλνονταν ἄνθρωποι νὰ παρακολουθήσουν τὸ κήρυγμα»[6] καὶ τὸ κόμμα ἔστελνε ἐγκυκλίους νὰ βρεθοῦν ρουφιάνοι παπάδες: «Στὶς 8-12-1955 σὲ ἐγκύκλιο ἐπιστολή του τὸ Συμβούλιο ΡΟΕ πρὸς τοὺς ἀντιπροσώπους του προέτρεπε νὰ βρεθῇ κατὰ τόπους «νομοταγῆς» κλῆρος γιὰ ἀπόσπασι πληροφοριῶν ἀπὸ μέσα»[7]

Στὴν περίπτωσι τοῦ Πάσχα ὁ Μητσοτάκουλας μετέφερε τὸν ἑορτασμὸ λίγες ὥρες πριν  ὥστε νὰ γίνῃ τὸ Σάββατο ἐνῷ οἱ κουμουνισμένοι τῆς Ρωσίας τὸ 1962 μετέθεσαν τὸν ἑορτασμὸ τὴν ... Δευτέρα. «Τὴν ἴδια χρονιά (1962) τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα τὴν μετέθεσαν τὴν Δευτέρα»SkarovskijRusskajapravoslvnaja cerkov’.u xx veke Μόσχα 2010 Ρωσικὴ ἐκκλησία στὸν 20ο αἰώνα. σελ. 376 [8]

Τὰ παραπάνω μιὰ μικρὴ γεύσις μήπως καὶ ὑποψιαστεῖ κανεὶς, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀγνοοῦν, τὶ ἀκριβῶς συνέβη τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ βάσει ποίων προτύπων

Τὸ ἴδιο γεγονὸς συνεργασίας κρατούντων καὶ ἐντὸς ἐκκλησίας αἱρετικῶν τὸ ζοῦμε διαρκῶς τὰ τελευταία χρόνια μὲ πρωταγωνστὴ τὸν Βαρθολομαῖο Κωνσταντινουπόλεως –Κεφαλὴ  καὶ  Πρῶτο τῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ οἰκουμενιστῶν- καὶ τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ ἀμερικανοκίνητη νεοεποχήτικη κλίκα σὲ ρόλο αὐτοκράτορα, ποὺ τὸν ἔχει ὑποχείριο καὶ ὄργανό της  μὲ τελευταία προφανὴ ἀποστολή του νὰπολεμᾶ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία τῆς Οὑκρανίαςνομιμοποιώντας τὴν αρετικὴ κκλησιαστικὴ συμμορία καὶ τοὺς χιτλερικοὺς ἐθνικιστὲς διῶκτες της (αὐτὸς ποὺ ἀπεχθάνεται τὸν καταδικασμένο «ἐθνικισμὸ»).

Ὁ ἐπίσκοπος αὐτὸς, ὁ Σύρου, θεωρεῖ ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ὑπερασπίζεται μὲ ἄριστο τρόπο τὰσυμφέροντα καὶ τὰ δίκαια τῆς πατρῖδος μας καὶ τοῦ λαοῦ μας καὶ τοῦ εὔχεται νὰ ζήσῃ «ἐν γήρει πίονι»συνεχίζοντας τὸ θεοφιλὲς καὶ λαοσωτήριο ἔργο του.!!!

«Νὰ ζήσετε ἐν γήρει πίονι, νὰ ὑπερασπίζεστε- ὅπως ἅριστα πράττετε μέχρι σἠμερα- τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα τῆς πατρῖδος καὶ τοῦ λαοῦ μας»Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ https://www.youtube.com/watch?v=5bBrjD3jut4

Ὅλοι γνωρίζουμε καὶ καθημερινῶς βλέπουμε πόσο καὶμὲ ποιὸ τρόπο ὑπερασπίζεται  λεβέντηςπρωθυπουργὸς τὰ δίκαια τῆς πατρῖδος καὶ τοῦ λαοῦ... κοιτάζοντας τοὺς λαθρομετανἀστες νὰ μπαίνουν ππαντοῦτὶς τιμὲς ... νὰ πέφτουντὸ «ἑπιτελικὸ κράτος» νὰ σβήνῃ κάθε πυρκαϊὰ πρὶν καλά –καλά ἀνάψεικαὶτὴν ἁμαρτία νὰ περιορίζεται μέχρι ἐξαφανήσεως, ἀπὸτὶς ἐνέργειες τοῦ πιστοῦκατὰ δήλωσί του,πρωθυπουργοῦ.  (Τὶς μέρες ἐκεῖνες ποὺ τὸν ἐπαινοῦσεφιλοξενοῦσε στὸ Ἀκρωτήρι τὸν πρωθυπουργὸ τοῦΛουξεμβούργου μὲ τὸν σύζυγό του... μετὰ ἦρθε καὶ Φοντερλάϊεν)

Ἄραγε, δὲν γνωρίζει ( ἐπίσκοποςτι ὅποιος τὸνἄδικο τὸν κρίνει ὡς δίκαιο εἶναι κάθαρτος καὶβδελυρὸς παρὰ Κυρίῳ

«Ὅς δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικονἄδικον δὲ τὸνδίκαιονἀκάθαρτος καὶ βδελυκτὸς παρὰ Κυρίῳ» ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ PG 96,421

Αὐτὴ εἶναι « πρόφασις τῶν πισκόπων» ποὺχρειάζεται  πρωθυπουργὸς γιὰ νὰ κοροϊδεύῃ τὸνκόσμο ὅτι εἶναι πιστὸς ἄνθρωπος καὶ ὅτι ἀγωνίζεταιγιὰ τὸ καλὸ τὴς πατρῖδος καὶ τοῦ λαοῦΚαὶ τοῦ τὴνπαρέχουν ἀφειδῶς παραπλανῶντας τὸν κόσμο καὶπροδίδοντας τὴν ἀλήθεια

Σὲ μερικοὺς φαίνονται βαρειές τέτοιες ἐκφράσεις:«Προδίδουν τὴν ἀλήθεια». Ναί!, προδίδουν τὴνἀλήθεια ὅταν κολακεύουν τοὺς θέους καὶ ἀφορισμένους καὶ ὁλετῆρες τῆς πατρίδος καὶ τοῦλαοῦ. Ὅταν κολακεύουν δημοσίως τοὺςπονηρευομένους πολιτευτάκηδες καὶ πωλητικοὺς τῆςπατρῖδος. Διότι ἔτσι ἐπιβουλεύονται τὸ κοινὸ, τὸ ἐθίζουν ὥστε νὰ δiαφορῇ γιὰ ὅσα κακὰ συμβαίνουν.

«Προδοσία οὖν ἐστι τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιβουλὴ τοῦ κοινοῦ, καὶ ἐθισμὸς πρὸς ἀδιαφορίαν κακῶν, ἡ πρὸς τοὺς πονηρευομένους ἐσχηματισμένη χρηστότης» ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PG31,989

Ὅταν βλέπει ὁ ἀπλὸς ἄνθρωπος δεσπότες νὰ βραβεύουν καὶ νὰ ἐπαινοῦν ὡς «τὰ ἄριστα πράττοντας» τοὺς διῶκτες καταπιεστὲς καὶ ἐκμαυλιστὲς τοῦ λαοῦ , τί θὰ σκεφτῇ; Δὲν φτάνει ὁ κομματικὸς ὑλιστικὸς συμφεροντολογισμὸς ποὺ ἔχει στραβώσει ἐντελῶς μεγάλη μερίδα τοῦ κόσμου, ἔχωμε καὶ τοὺς πνευματικοὺς αὐτοὺς ἡγήτορες ποὺ δίνουν καὶ θρησκευτικὴ ἐπιβεβαίωσι καὶ ἐπιβράβευσι αὐτῶν τῶν κνωδάλων. Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι ἔτσι ἐθίζουν τὸν λαὸ στὴν διαφθορά; 

Μὰ, αὐτὸ ἐπιδιώκουν, ἐκτὸς καὶ ἄν θεωρήσουμε ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἠλίθιοι. Δὲν εἶναι ὅμως, ὅσο καὶ ἄν μερικὲς φορὲς βλέποντας αὐτὰ ποὺ κάνουν ἀναρωτιέσαι «βρὲ, μπᾶς καὶ εἶναι ἀπλὰ ἡλίθιοι;»Ἀκούγοντας αὐτὸν τὸν δέσποτα νὰ λέει ὅτι ὁ κούλης«περασπίζεται ἄριστα τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ καὶ τῆς πατρῖδος» δὲν σοῦ ἔρχεται αὐτομάτως αὐτὴ ἡ σκέψι; Ἐντάξει, κατανοητὴ καὶ ἡ λεγομένη διπλωματία καὶ τὸ γλύψιμο, ἀπὸ ἀνθρώπους τέτοιου ἐπιπέδουἀλλὰ ... σὲ τέτοιο βαθμό; 

Δὲν εἶναι ἡλίθιοι. Εἶναι προδότες τῆς ἀληθείας. ταν κλείναν τὶς ἐκκλησίες, ὅταν δεχόταν ὅτι ἡ θείακοινωνία καὶ ὁ ναὸς μολύνουν, ὅταν πρότειναν στὸ κόσμο τὰ βρωμοεμβόλια τῶν πολυεθνικῶν δὲν ἦταν ἀπὸ ἠλιθιότητα. Προδότες ἦταν καὶ εἶναι καὶ ἔτσι (δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν στάσι τους) θὰ μείνουν. Γι᾿ αὐτὸ ἀποδέχτηκαν καὶ τοὺςπονηρευομένους μπουρλάδες καὶ Γκέιτζδες καὶ εἰδικοὺς καὶ δημοσιογράφους καὶ ὅλο τὸ ἐγκληματικὸ συναπάντημα,( ποὺ σὲ ἄλλες χῶρες ἐλέγχεται καὶ διώκεται), καὶ τοὺς γχώριους πλασιέ τους. Ἔχουν ἐθιστεῖ στὴν διαφθορά καὶ ἐθίζουν καὶ τὸν λαό, γιὰ νὰ τὸν ἔχουν συνένοχο καὶ συναυτουργό.

«Προδοσία τῆς ἀληθείας ἐστὶ, καὶ ἐθισμὸς πρὸς διαφθορὰν ἡ τῶν πονηρευομένων ἀποδοχή».ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ PG 96,424

Τέλος πάντων αὐτὰ τὰ ἔχουν εἰπωθῇ καὶ ξαναειπωθῇὄχι ὡς γνῶμες τοῦ κάθε ἑνὸς, ἀλλὰ ἀπὸ μεγάλους ἁγίους τῆς ἐκκλησίας μας, καὶ κάθε φυσιολογικὸς ἄνθρωπος ποὺ διατηρεῖ τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα κατὰ φύσιν ἰδιώματα τὰ ἀντιλαμβάνεται καὶ ναυτιά νὰ τὰ βλέπῃ συνεχῶς νὰ ἐπαναλαμβάνονται. Καὶ ὅμως τὰ πράττουν καὶ τὰ προβάλλουν συνεχῶς σκοπίμως γιὰ τὸν ἐθισμὸ τοῦ κόσμου. Αὐτὰ προβλέπει ἡ ψυχο-τεχνικὴ διάβρωσις τῶν συνειδήσεων ποὺ ἐφαρμόζεται.

Εἶναι μέρος τοῦ συνολικοῦ σχεδιασμοῦ γιὰ νὰ ἐθιστῇ ὁ λαὸς καὶ νὰ πᾶμε εὔκολα στὸ ἐπόμενο βῆμα τῆς ἐξαχρειώσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ ξεπουλήματος τῶν πάντων. Προδότες στὴν πολιτικὴ, προδότες στὴνἡγεσία τῆς χώρας, προδότες στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία, στὰ πανεπιστήμια στὴν δικαιοσύνη, παντοῦ. Ἀνεξάρτητες ἀρχὲς καὶ ἐξηρτημένα ἀρχίδια, ὅλα τὰ ἴδια. (ἀρχίδιον =ἡ μικρὰ ἀρχή. Δ. Δημητράκου: Μεγα Λεξικον Ελληνικης Γλώσσης, σελ 1014),

Καὶ μεῖς δὲν πᾶμε πίσω. Τυπικοὶ χριστιανοὶ, μέχρι ἐκεῖ ποὺ δὲν ζημιώνεται ἡ τσέπη καὶ ἡ καλοπέρασι καὶ ὁ ἐγωϊσμός μας. Χλιαροὶ καὶ βολεμένοι, ἄρα ἕνα ξερατὸ ἀκόμη πάνω στὴ μολεμένη γῆ.

Ἡ λύσις; 

Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. ΑΠΟΚΑΛ. ΙΩΑΝΝΟΥ 2,10

Θέλουμε; Ἄς ρωτήσουμε τὸν ἑαυτό μας. Ἄν θέλουμεἀληθινά, θὰ βοηθήσῃ ὁ δυνάμενος τὰ ἀδύνατα παρ᾿ἀνθρώποις.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 23 Αὐγούστου 2023

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1] π. Νήφων Πουλόπουλος: Η Ρωσικη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν ΕΣΣΔ: 1956-1964 Ἐκδ. Μπαρμπουνάκης Θεσσαλονίκη 2020, σελ 102

[2] ὅ.π. σελ.101

[3] Στὶς 4-11-1929 μὲ διαταγὴ τοῦ Ε. Α. Τούσκοφ «Περὶ τῆς ρυθμίσεως τῆς κωδωνοκρουσίας» οἱ καμπάνες σιώπησαν, δημεύτηκαν καὶ τὸ μέταλλό τους διοχετεύτηκε σὲ ἄλλες χρήσεις. ο.π. σελ. 117. Οἱ ἀπαγορεύσεις τῶν κωδωνοκρουσιῶν συνεχιζόταν κατὰ περιόδους μέχρι τὰ τελευταία χρόνια πρὶν τὴν μεταλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος.

[4] .πσελ 320

[5] Paul FroeseThe plot to kill God. Findings from thw soviet experiment in secularization. California.University of California press. 2008, σελ.53  παραπομπὴ στὸ  ΡωςἘκκλ. κλπ σελ.118

[6] 349

[7] 222

[8] 366

2 σχόλια:

  1. Μιὰ βλάβη ποὺ σὲ κάνει προδότη, στὸ τέλος σὲ ἠλιθιεύει καὶ ἔξυπνος ἄν εἶσαι !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Με την απόλυτη σύμπνοια και την αγαστή συνεργασία αντίχριστου και ,χριστομάχου Καισαροπαπισμού και οικουμενιστικού Παποκαισαρισμού(των ταγών της πολιτικής εξουσίας και της Διοικουσης Ιεραρχίας) ΤΟ ΓΑΡ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΗΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ. Όμως <> και <>. Γιώργο, συγχαρητήρια. Συνέχισε να λες τα πράγματα με το όνομά τους και να είσαι <> Γιατί άλλο <> και άλλο <>.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.