29 Ιουν 2023

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: Ὁ κορυφαῖος μαθητής τοῦ Χριστοῦ (29 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἦταν Ἰουδαῖος καί ὀνομαζόταν Σίμων. Γεννήθηκε στήν ἄσημη κώμη Βηθσαϊδά. Ὁ Πατέρας του ὀνομαζόταν Ἰωνάς. Ἔζησε μέ φτώχεια καί στερήσεις, ἀλλά σέ περιβάλλον εὐσέβειας. Οἱ γονεῖς του ἀνῆκαν στούς λιγοστούς πιστούς εὐσεβεῖς Ἰουδαίους τῆς ἐποχῆς τους, οἱ ὁποῖοι περίμεναν ἐναγώνια τόν Μεσσία. Γράμματα ἔμαθε ἐλάχιστα, προφανῶς γνώριζε μόνο γραφῇ καί ἀνάγνωση. Ἀδελφός του ὑπῆρξε ὁ πρωτόκλητος Ἀνδρέας.
Ὁ Πέτρος νυμφεύτηκε τήν κόρη τοῦ Ἀριστοβούλου, ἀνεψιά τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἔκαμε δύο παιδιά, ἕνα γιό καί μιά... κόρη, τῶν ὁποίων ἀγνοοῦμε τά ὀνόματα. Ἀγνοοῦμε ἐπίσης καί τό ὄνομα τῆς συζύγου του. Ἐγκαταστάθηκε στό σπίτι τοῦ πεθεροῦ του στήν Καπερναούμ καί ἀσκοῦσε μαζί μέ τόν ἀδελφό του τόν Ἀνδρέα, τό ἐπάγγελμα τοῦ ψαρᾶ στή λίμνη τῆς Γενισαρέτ.
Μετά τήν σύλληψη τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ὁ Κύριος πῆγε στά μέρη τῆς Γαλιλαίας, γιά νά κηρύξει τό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας. Ἐκεῖ συνάντησε τούς περισσότερους ἀπό τούς μαθητές του, ψαρᾶδες τό ἐπάγγελμα, τούς ὁποίους κάλεσε νά γίνουν στό ἑξῆς «ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Μάτθ.4,20), συνεργοί Τοῦ στό ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.
Ὁ εὐσεβής καί ἐνθουσιώδης Πέτρος πέταξε τά δίχτυα, ἀπό τούς πρώτους, καί Τόν ἀκολούθησε πιστά. Λόγῳ τοῦ δυναμικοῦ χαρακτῆρα του καί τῆς ἰδιαίτερης ἀφοσίωσής του στόν Κύριο ἀξιώθηκε νά ἔχει τό προβάδισμα ἔναντι τῶν ἄλλων ἀποστόλων καί νά ὁμιλεῖ συχνά ἐκ μέρους αὐτῶν. Ὁμολόγησε πρῶτος ὅτι ὁ Χριστός εἶναι «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ του ζῶντος» (Μάτθ.16,17). Ὁ Κύριος ξετίμησε αὐτή τήν ὁμολογία, καί τόν διαβεβαίωσε πώς πάνω σέ αὐτή τήν ὁμολογία πίστεως «οἰκοδομήσω μου τήν Ἐκκλησίαν» (Μάτθ.16,18). 
Ἀκολούθησε τό Χριστό πιστά σέ ὅλη τήν τριετῆ δράσῃ Τοῦ. Τήν ὥρα τῆς σύλληψής Τοῦ ἀντέδρασε βίαια. Τόν ἀκολούθησε ἐπίσης γεμᾶτος ἀγωνία καί θλίψῃ στό ἀνίερο δικαστήριο τοῦ ἰουδαϊκοῦ ἱερατείου, παρ' ὅλο ὅτι σέ μιά στιγμή ἀδυναμίας καί φόβου Τόν ἀρνήθηκε, ἔστω καί λεκτικά καί γι' αὐτό μετάνιωσε πικρά καί ἔκλεγε σέ ὅλη του τή ζωή (Μάτθ.26,75).
Ἀξιώθηκε νά δεῖ ἀπό τούς πρώτους τό κενό μνημεῖο καί νά διαπιστώσει τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τό συγκλονιστικό αὐτό τό γεγονός τόν μεταμόρφωσε κυριολεκτικά. Τό φλογερό του κήρυγμα τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἔκαμε νά πιστέψουν τρεῖς χιλιάδες ψυχές, νά βαπτιστοῦν καί νά ἱδρυθεῖ ἔτσι ἡ ἱστορική ἐπίγεια Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Κατόπιν ἡ ζωή καί ἡ δράσῃ του ὑπῆρξε θαυμαστή. Κήρυξε μέ ζῆλο καί θάρρος στήν Παλαιστίνη καί ἑδραίωσε τήν Ἐκκλησία καί ἔκαμε ἄπειρα θαύματα γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ. Γιά τή δράσῃ του διώχτηκε σκληρά ἀπό τούς ὁμοφύλους του. Κατόπιν πῆγε στή Ἀντιόχεια καί ἵδρυσε ἐκεῖ τήν τοπική Ἐκκλησία, μιά ἀπό τίς σημαντικότερες πρωτοχριστιανικές κοινότητες. Ὕστερα περιόδευσε στήν Γαλατία, στήν Καππαδοκία, στήν Βιθυνία, στόν Πόντο, στήν Ἑλλάδα.
Στήν ὀρθόδοξη παράδοσή μας δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τό τέλος τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἀποστόλου. Τό πιθανότερο εἶναι γέρος καί κατάκοπος νά βρῆκε μαρτυρικό θάνατο στήν Ἀντιόχεια. 
Ὑπάρχει βέβαια καί ἡ παπική παράδοση περί μεταβάσεως τοῦ Πέτρου στή Ρώμη, ἡ ὁποία ἀμφισβητεῖται σοβαρά, ἐπειδή στηρίζεται σέ μεταγενέστερα πλαστά καί ψευδεπίγραφα κείμενα, τά ὁποῖα χάλκευσαν οἱ παπικοί προκειμένου νά στηρίξουν τό ἀντιχριστιανικό παπικό πρωτεῖο ἐξουσίας σέ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Ἐμεῖς γνωρίζουμε, ἀποδεδειγμένα, πώς ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Ρώμης ὑπῆρξε ὁ Λίνος καί ὄχι ὁ Πέτρος! 
Σύμφωνα μέ αὐτή τήν παράδοση ὁ Πέτρος κατέληξε στήν πολυάνθρωπη Ρώμη. Ἵδρυσε τήν τοπική ἐκκλησία καί ἔγινε ὁ πρῶτος ἐπίσκοπός της. Κήρυττε νυχθημερόν καί κατόρθωσε νά μεταστρέψει πλῆθος κατοίκων στόν Χριστιανισμό. Τήν ἴδια ἐποχῇ βρισκόταν στή Ρώμη καί ὁ διαβόητος Σίμων ὁ μάγος, γνωστός ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (κέφ. 8,9). Ἐκεῖ μέ τίς διάφορες μαγγανεῖες καί τά μαγικά κόλπα προκαλοῦσε τόν θαυμασμό τοῦ πλήθους καί γι' αὐτό ἀπέκτησε πολλούς ὀπαδούς, οἱ ὁποῖοι τόν λάτρευαν γιά θεό. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος τόν ξεσκέπασε μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί βρῆκε φρικτό θαυματουργικό θάνατο!
Στά χρόνια ἐκεῖνα βασίλευε στή Ρώμη ὁ παράφρονας Νέρων, ἕνας ἀπό τούς πιό μισητούς καί αἱμοδιψεῖς δικτάτορες τῆς ἱστορίας. Προκειμένου νά ἀποποιηθεῖ τή εὐθύνῃ ἀπό τό ἔγκλημά του, τήν πυρπόληση τῆς Ρώμης, τό ἀπέδωσε στούς Χριστιανούς. Γιά νά γίνει πιστευτός, κήρυξε σκληρό διωγμό κατά τῆς νέας πίστεως. Χιλιάδες Χριστιανοί συνελήφθησαν καί ὁδηγήθηκαν σέ φρικτά μαρτύρια καί στό θάνατο. 
Ὁ Πέτρος ἔγινε ὁ κυριότερος στόχος τῶν διωκτῶν. Γι' αὐτό καί ἔκρινε σκόπιμο νά φύγει κρυφά ἀπό τήν πόλη καί νά γλιτώσει. Καθώς βάδιζε βιαστικά τήν περίφημη Ἀπία ὁδό εἶδε μπροστά του τόν Κύριο, ὁ Ὁποῖος τόν ρώτησε «Quo Vadis?» δηλαδή «πού πηγαίνεις;». Τότε ὁ ἔνθερμος Ἀπόστολος κατάλαβε πώς ἡ φυγή του αὐτή ἰσοδυναμοῦσε μέ νέα ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτό μέ δάκρυα στά μάτια γύρισε πίσω καί συνελήφθη καί καταδικάστηκε σέ σταυρικό θάνατο. Ὅταν ὁδηγήθηκε στό μαρτύριο παρακάλεσε τούς δημίους του νά τόν σταυρώσουν ἀνάποδα, μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω, διότι ὅπως εἶπε δέν θεωροῦσε τόν ἑαυτό ἄξιο νά σταυρωθεῖ σάν τόν ἀγαπημένο Δάσκαλο καί Θεό του! Ἔτσι παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή στόν Χριστό, τό δέ ἁγιασμένο λείψανό του τό περιμάζεψαν οἱ πιστοί καί τό ἔθαψαν σέ τόπο ἔξω ἀπό τήν πόλη. Ἡ σεπτή του μνήμη ἑορτάζεται στίς 29 Ἰουνίου, μαζί μέ τόν κορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο. 
Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἔγραψε δύο Καθολικές Ἐπιστολές. Ἡ μέν πρώτη ἀπευθύνονταν στούς Χριστιανούς τοῦ Πόντου, τῆς Γαλατίας, τῆς Καππαδοκίας, τῆς Ἀσίας καί τῆς Βιθυνίας, ἡ δέ δεύτερη σέ ὅλους τους Χριστιανούς. Μέσα ἀπό αὐτές προσπαθεῖ νά στηρίξει τούς πιστούς στίς θλίψεις πού ὑφίστανται ἐξ' αἰτίας τῆς πίστης των στόν Ἰησοῦ Χριστό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.