27 Απρ 2023

Ἅγιος Συμεῶν ὁ Νέος Θεολόγος: Ὁ φόβος τῆς κολάσεως

Σέ καθένα πού ἀρχίζει νά ζεῖ κατά Θεόν, εἶναι ὠφέλιμος ὁ φόβος τῆς κολάσεως καί ὁ πόνος πού γεννιέται ἀπό αὐτόν. Ἐκεῖνος πού φαντάζεται ὅτι μπορεῖ νά βάλει ἀρχή χωρίς αὐτόν τόν πόνο καί το δεσμό, δέ θεμελιώνει μόνο πάνω στήν ἄμμο τίς πράξεις του, ἀλλά καί νομίζει ὅτι μπορεῖ νά χτίσει σπίτι στόν ἀέρα χωρίς θεμέλια, πρᾶγμα τελείως ἀδύνατο. Γιατί ὁ πόνος αὐτός σέ λίγο γεννᾶ κάθε χαρά, καί ὁ δεσμός αὐτός συντρίβει τά δεσμά ὅλων τῶν ἁμαρτημάτων καί τῶν παθῶν, καί ὁ... δήμιος αὐτός προξενεῖ ὄχι θάνατο, ἀλλά ζωή αἰώνια.

Ὅποιος δέ θελήσει νά ἀποσκιρτήσει καί νά ξεφύγει τόν πόνο πού γεννᾶ ὁ φόβος τῆς αἰώνιας κολάσεως, ἀλλά τόν ἀκολουθήσει μέ τήν προαίρεσή του καί σφίξει περισσότερο τά δεσμά του ἀνάλογα μέ τήν ἀντοχή του, θά ἔχει συντομότερο δρόμο καί θά παρουσιαστεῖ ἐμπρός στόν Βασιλέα τῶν βασιλευόντων.

Μόλις γίνει αὐτό καί δεῖ ἀμυδρά τή δόξα Του, παρευθύς θά λυθοῦν τά δεσμά, ὁ δήμιος φόβος θά φύγει μακριά του καί ὁ πόνος τῆς καρδιᾶς του θά γίνει χαρά· καί θά γίνει πηγή, ἡ ὁποία αἰσθητῶς θά ἀναβλύζει δάκρυα ἀέναα σάν ποτάμι, καί νοητῶς γαλήνη, πραότητα καί ἀνέκφραστη γλυκύτητα. Κι ἀκόμη θά τοῦ δώσει ἀνδρεία καί προθυμία νά τρέχει ἐλεύθερα καί ἀνεμπόδιστα πρός τήν ἀπόλυτη ὑπακοή στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Κάτι τέτοιο εἶναι ἀδύνατο στούς ἀρχαρίους· εἶναι γνώρισμα ὅσων ἔχουν προκόψει καί φτάσει στό μέσο. Γιά ὅσους ὅμως πλησιάζουν στήν τελείωση, ἡ πηγή αὐτή γίνεται φῶς μέ ξαφνική ἀλλοίωση καί μεταβολή τῆς καρδιᾶς.

Πρίν ἀποκτήσουμε τό πένθος καί τά δάκρυα - ἄς μή μᾶς ξεγελᾶ κανείς μέ ἀπατηλά λόγια καί ἄς μή διατηροῦμε αὐταπάτες - δέν ὑπάρχει μέσα μας μετάνοια καί ἀληθινή μεταμέλεια, οὔτε φόβος Θεοῦ στίς καρδιές μας, οὔτε καταδικάσαμε τούς ἑαυτούς μας, οὔτε ἡ ψυχή μας ἦρθε σέ αἴσθηση τῆς μελλοντικῆς κρίσεως καί τῶν αἰωνίων βασάνων. Γιατί ἄν καταδικάζαμε τούς ἑαυτούς μας καί ἀποκτούσαμε τά παραπάνω, εὐθύς θά κυλοῦσαν καί τά δάκρυά μας. Χωρίς αὐτά οὔτε ἡ σκληροκαρδία μας μπορεῖ νά μαλακώσει ποτέ, οὔτε ἡ ψυχή μας θά ἀποκτήσει πνευματική ταπείνωση, οὔτε θά βροῦμε τή δύναμη νά γίνουμε ταπεινοί. Kι ἐκεῖνος πού δέν ἔφτασε σέ τέτοια κατάσταση, δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἐκεῖνος πάλι πού δέν ἑνώθηκε μέ Αὐτό ἔπειτα ἀπό κάθαρσή του, οὔτε στή θεωρία καί στή γνώση τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά φτάσει, οὔτε εἶναι ἄξιος νά διδάσκεται μυστικά τίς ἀρετές τῆς ταπεινώσεως.

Ἀπό τό βιβλίο: ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ, Τόμος Δ'. Ἐκδόσεις "Τό περιβόλι τῆς Παναγίας", Θεσσαλονίκη 1997. Ἅγιος Συμεῶν ὁ Νέος Θεολόγος, 154 Πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια, σελ. 25 (κεφάλαια 66, 67, 69).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.