25 Απρ 2023

Ἡ πολιτεία τῆς Οὐάσιγκτον πέρασε νόμο πού θά δίνει τή δυνατότητα ἀφαίρεσης ἐπιμέλειας τῶν παιδιῶν ἀπό γονεῖς πού δέν συναινοῦν στήν ἀλλαγή τοῦ φύλου τους

Ἡ Οὐάσιγκτον ὑπερψήφισε τό νομοσχέδιο πού θά ἐπιτρέπει νόμιμα νά ἁρπάζονται τά παιδιά ἀπό τούς γονεῖς τους ἄν οἱ τελευταῖοι δέν συναινοῦν στήν ἀλλαγή φύλου.
Ἕνα νέο νομοσχέδιο πού ἐγκρίθηκε στήν Πολιτεία τῆς Οὐάσιγκτον ἐπιδιώκει νά ὑπονομεύσει τά γονικά δικαιώματα προστατεύοντας τούς ἀνηλίκους στήν παροχή ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν ἀλλαγῆς φύλου χωρίς τή γονική  συναίνεση.
Τό νομοσχέδιο 5599 τῆς Γερουσίας, πού ἐπιδοτεῖται ἀπό τόν Γερουσιαστή Marko Liias, θά παρέχει πιστοποιημένη προστασία, στά παιδιά ἐκεῖνα πού ἀναζητοῦν ὑπηρεσίες ἀναπαραγωγικής ὑγείας ἤ δήλωσης φύλου προτίμησης, ὥστε νά ἔρθουν σέ... ἐπαφή μέ τό Τμῆμα Προστασίας Παιδιῶν, Νέων καί Οἰκογενειῶν ἀντί μέ τούς ἴδιους τούς  γονεῖς τους.
Ἀρκετοί ὑποστηρίζουν πῶς αὐτό τό νομοσχέδιο μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν κακοποίηση καί ἐκμετάλλευση τῶν ἀνηλίκων καθώς δημιουργεῖ μιά δυνητική ὁδό γιά τούς θηρευτές ὥστε νά ἐκμεταλλευτοῦν τά εὐάλωτα παιδιά πού πιθανόν νά ψάχνουν γιά ἰατρικές ὑπηρεσίες. Αὐτό ἀκόμη θά μποροῦσε νά ἔχει μακροχρόνιες συνέπειες στήν πνευματική καί σωματική ὑγεία τῶν παιδιῶν τά ὁποῖα πιθανόν νά μήν ἔχουν τήν ὡριμότητα ἤ τήν ἱκανότητα νά πάρουν ἀποφάσεις ἐμπεριστατωμένες ἀναφορικὰ μέ τήν ἰατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.
Κάποιοι ἄλλοι ἔχουν ἐπισημάνει ὅτι ἡ κυβέρνηση δέν θά ἔπρεπε νά ἐμπλέκεται στήν παροχή δήλωσης τοῦ φύλου προτίμησης στούς ἀνήλικους καί πώς παρόμοιες ἀποφάσεις θά ἔπρεπε νά ἀφήνονται στούς γονεῖς καί στούς ἐπαγγελματίες ὑγείας.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.