19 Ιαν 2023

Τά παιδιά σέ ἕνα ζωντανό παραμύθι μέ τρομακτικούς δράκους

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Μέσα σέ ὅλα τά παράλογα πού ζοῦμε τά τελευταῖα χρόνια, παρουσιάστηκε ὡς εὐχάριστο γεγονός (!), μία «χριστουγεννιάτικη» παιδική ἐκδήλωση μέ τή συμμετοχή μεταμφιεσμένου ἄνδρα σέ γυναῖκα  («drag queen» κατά τήν ὁρολογία τῶν ΛΟΑΤΚΙ) ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε σέ μικρά παιδιά, παραμύθι μέ τον ἀτυχῆ καί βλάσφημο τίτλο «ἡ drag queen πού ἔσωσε τά Χριστούγεννα». Στήν ἐκδήλωση αὐτή πού τελικά πραγματοποιήθηκε ἐν κρυπτῷ καί μέ μικρή συμμετοχή λόγῳ ὑγιῶν ἀντιδράσεων ἁπλῶν πολιτῶν, παρευρέθηκαν ἐκπρόσωποι πολιτικῶν κομμάτων, ἐνῶ τό κυβερνῶν «gay friendly» κόμμα, ἀπεῖχε γιά προεκλογικούς λόγους, χωρίς... ὡστόσο νά καταδικάσει ἤ νά ἀποτρέψει ὡς ὄφειλε τήν ἐπικίνδυνη γιά τήν ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν, ἐκδήλωση.

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τό Thessaloniki pride πού διοργάνωσε τήν ἐκδήλωση «Ἡ δράση ἐποπτεύεται ἀπό φοιτητές καί φοιτήτριες τοῦ τμήματος Πολιτισμοῦ καί Δημιουργικῶν Μέσων καί Βιομηχανιῶν τοῦ Παν. Θεσσαλίας στά πλαίσια τοῦ μαθήματος Ἐκπαιδευτικές Δράσεις καί Πολιτιστική Διαμεσολάβηση, ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῶν διδασκόντων τους». Καταλαβαίνει ὁ καθένας, τί μᾶς ἑτοιμάζουν στό κοντινό μέλλον ὅταν οἱ φοιτητές καί αὐριανοί ἐκπαιδευτικοί συμμετέχουν σέ αὐτές τίς «ἐκπαιδευτικές δράσεις».

Χρήσιμο θά ἦταν ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος νά ἀναζητήσει στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Thessaloniki pride τούς χορηγούς του καί ἀφοῦ διαπιστώσει πού πηγαίνει τό δημόσιο χρῆμα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης, τῆς ΕΡΤ κλπ, νά ἔχει ὑπόψη του καί τούς ἰδιῶτες πού στηρίζουν οἰκονομικά τέτοιες δράσεις καί νά προσαρμόσει ἀναλόγως καί κατά συνείδηση τίς ἀγοραστικές του συνήθειες.

Στόχος τῆς ἐν λόγῳ ἐκδήλωσης πού ἔρχεται ὡς νέο «ἔθιμο» ἀπό τίς ΗΠΑ, εἶναι ἡ γαλούχηση τῶν νηπίων στά ἀναρίθμητα «κοινωνικά φῦλα», σέ ἀντίθεση μέ τά δύο φῦλα πού δημιούργησε ὁ Θεός. Καί στό βωμό αὐτοῦ τοῦ «ἱεροῦ σκοποῦ» ἀγνοήθηκε ἡ τρυφερότητα τῆς ἡλικίας τῶν παιδιῶν πού βρέθηκαν ἐνώπιον ἑνός ἀντιαισθητικοῦ καί τρομακτικοῦ γιά τήν ἡλικία τους θεάματος.

Εἶναι πλέον πασίδηλη ἡ ἀποθράσυνση τοῦ ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, τό ὁποῖο παρουσιάστηκε ἀρχικά ὡς θῦμα πού διεκδικεῖ τά δικαιώματά του, καί ἐξαιτίας καί τῆς δικῆς μας ἀπάθειας, κατέληξε σταδιακά ὁ δυνάστης πού ἐλέγχει ὁλοκληρωτικά τά πολιτικά κόμματα, τά ΜΜΕ, τήν ἐκπαίδευση καί ἄλλους φορεῖς ἐξουσίας, ἀπαιτῶντας τήν καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τῶν ὑπολοίπων πολιτῶν πού δέν ἀποδέχονται αὐτόν τόν τρόπο ζωῆς καί ἐπιθυμοῦν νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους μέ πρότυπο τήν παραδοσιακή οἰκογένεια. Ἀρωγός σέ αὐτή τήν καταδυνάστευση τῆς λογικῆς καί τήν ἐπιβολή στή σιωπηλή μειοψηφία, οἱ δημοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι δέν ἐντόπισαν κανένα κακό σέ αὐτή τήν ἐκδήλωση, ἀλλά κατέκριναν τίς ὑγιεῖς ἀντιδράσεις.

Τά παιδιά δέχονται σήμερα τά πιό φαρμακερά βέλη τοῦ διαβόλου καί οἱ πικροί καρποί αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, φαίνονται καθημερινά πιά, ἀκόμα καί ἀπό τά δελτία εἰδήσεων. Αὐτή ἡ διαπίστωση, ὀφείλει ὄχι νά μᾶς πανικοβάλει, ἀλλά νά μᾶς ἀφυπνίσει ἀπό τή γονική καί ποιμαντική «μακαριότητα» καί νά ἐπικεντρωθοῦμε στήν προστασία τους, μέ περισσότερη προσευχή καί τεταμένη προσοχή στήν ἀνατροφή τους.

Ἐκεῖνο πού ἐκμεταλλεύονται οἱ «κυνηγοί» παιδικῶν ψυχῶν εἶναι ἡ ἀδιαφορία καί ὁ ωχαδελφισμός των γονέων, ἀλλά καί της διοικούσας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, φαίνεται νά ἔχει παρατήσει τή μάχη γιά τή διαφύλαξη τῶν βαπτισμένων παιδιῶν της, ἀπό τόν ΛΟΑΤΚΙ κατακλυσμό. Τό ὅτι ὅμως ἡ πολιτική καί πνευματική ἡγεσία τοῦ τόπου, δέν ἀντιστέκονται στήν ἐπιθετικότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, δέν μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τίς δικές μας εὐθύνες, οὔτε παρέχει δικαιολογία στίς δικές μας ἐλλείψεις καί ὑποχωρήσεις στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν μας.  Ἔχουμε πνευματικό καί ἠθικό χρέος νά τά προστατεύσουμε ἀπό τήν ἀθλιότητα πού τούς ἑτοιμάζουν. Καί ἄν ἐγκληματοῦμε ὅταν ἐπιτρέψουμε νά τούς χορηγηθεῖ δηλητήριο πού σκοτώνει τό σῶμα, πολύ περισσότερο ἐγκληματοῦμε ἄν δέν ἀποτρέψουμε τόν πνευματικό δηλητηριασμό τους.

«Καί πώς θά πάω κόντρα στό ρεῦμα; Μόνος μου θά ἀλλάξω τήν κατάσταση;» ρωτοῦν πολλοί γονεῖς. Ἡ ἀντίσταση εἶναι ἐφικτή ἀκόμα καί στίς χειρότερες συνθῆκες. Στήν κοινωνία τῶν ἀρχαίων Σοδόμων, βρέθηκε μία οἰκογένεια, ἐκείνη τοῦ Λώτ, ἡ ὁποία δέν ἐνέδωσε στό σοδομισμό. Στή ρωμαϊκή ἐποχή τῶν διωγμῶν, ἡ σαρκολατρεία δέν κατάφερε νά νικήσει τήν ἁγνεία πού ἔφερε ὁ χριστιανισμός, ὅπως πιστοποίησαν ἑκατομμύρια Ἅγιοι Μάρτυρες. Ἔτσι καί στήν ἐποχή μας, δέν σταματᾶ νά ἐνεργεῖ ἡ Θεία Χάρη καί νά βγάζει μέσα ἀπό τίς ἀκαθαρσίες, ὄμορφα ἄνθη πού μέ την εὐωδία τους, μειώνουν τή δαιμονική δυσωδία. Τά παιδιά, ἐκτός ἀπό τῶν γονέων τους, εἶναι καί τοῦ Θεοῦ καί Ἐκεῖνος θά τά προστατεύσει, ἄν ἐμεῖς δείξουμε τήν προθυμία μας, ἔστω καί μέ τά λάθη καί τίς παραλείψεις μας.

Ὅσο ὑπάρχουν χριστιανοί πού ἀντιστέκονται μέ τή ζωή τους, ἀλλά καί μέ το λόγο τους, ὅσο ὑπάρχουν οἰκογένειες πού ζοῦν ἔμπρακτα τή χαρά τοῦ Χριστοῦ καί τή μεταδίδουν βιωματικά στά νέα μέλη τους, τόσο τό ΛΟΑΤΚΙ κίνημα καί κάθε ἄλλη νεοταξικό τάγμα, θά ἀποτυγχάνουν στό στόχο τους. Τά ὅσα θλιβερά συμβαίνουν γύρῳ,γύρω μας, ἄλλωστε, μᾶς δίνουν μία μεγάλη πνευματική εὐκαιρία νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό μέ τή στάση μας σέ αὐτό τόν ὁρατό καί κυρίως ἀόρατο πόλεμο.

ΥΓ: Ὅπως ὅλα δείχνουν, ἡ ἑπόμενη πρόκληση εἶναι ἡ θεσμοθέτηση τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια, ἡ ὁποία εἶναι εἰλημμένη ἀπόφαση, καθώς ὑπέρ τῆς ἔχουν ἐκφραστεῖ δημοσίως πολιτικά πρόσωπα ἀπό τά τρία κόμματα ἐξουσίας, ἐνῶ προπαγανδίζεται προκλητικά ἀπό τούς προφῆτες τοῦ Ἀντιχρίστου, τά συστημικά ΜΜΕ. Ὁ μόνος λόγος πού ἀκόμα δέν ἔχει ἤδη θεσμοθετηθεῖ εἶναι τό πολιτικό κόστος τῆς σημερινῆς «συντηρητικῆς» κυβέρνησης μία ἀνάσα πρίν τίς ἐκλογές. Ἐπειδή, ὅμως, οἱ ὑποψήφιοι βουλευτές ἤδη ἄρχισαν τό κυνήγι τῆς ψήφου διοργανώνοντας προεκλογικές ἐκδηλώσεις, θά ἦταν ἀπαραίτητο νά ἐρωτηθοῦν γιά τή θέση τους ἀπέναντι στίς ἀπαιτήσεις τοῦ ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, ὥστε νά μήν ἔχει κανένας μας δικαιολογία ὅτι δέν ἤξερε.

2 σχόλια:

  1. ΤΙ ΠΟΛΕΜΟΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ;;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Φρίττω. Αποτρόπαιο. Θλιβερό άχρι θανάτου.
    Αντισταθείτε με την ζωή σας όσο μπορείτε. Κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Προσπαθούν να τα σκοτώσουν πνευματικά και να τα μολυνουν σωματικά. Αρρώστια. Δεν έχω λόγια. Ο Θεός να μας λυπηθεί.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.