25 Δεκ 2022

Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος, Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Ἀριθ. Πρωτ.: 399
Ἐν Κυθήροις τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2022

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(ὑπ’ ἀριθ. 218/2022)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ ́ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Μέγα ὄντως ἀξίωμα δοῦλον εἶναι Χριστοῦ. Ὁ τοῦ
Χριστοῦ δοῦλος, οὗτος ὄντως ἐλεύθερος ἐστι τῇ
ἁμαρτίᾳ· καί γνήσιος δοῦλος οὐδενός ἄλλου
καταδέξεται δοῦλος γενέσθαι»
(Ἁγ. Ἰωάννου Χρυστοστόμου, Ε.Π.Ε. 21, 362)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Εὐλογημένα, εἰρηνικά, χαριτοφόρα καί δωροφόρα κατά Θεόν τά ἅγια ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Ὁ πρῶτος μετά τόν Ἕνα, ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, γράφων εἰς τούς Κορινθίους διά τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, λέγει ὅτι, «ἐνῷ ἦτο πλούσιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας λόγῳ τοῦ ἀπείρου μεγαλείου τῆς Θεότητός Του, ἔγινε πτωχός διά τούς ἀνθρώπους. Καί ἐφόρεσε τήν πτωχή ἀνθρώπινη φύσι καί ἔγινε ἄνθρωπος διά νά γίνωμε πλούσιοι πνευματικά μέ τήν πτωχεία Ἐκείνου». Καί εἰς τήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολήν του ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος σημειώνει ὅτι «ὁ Χριστός ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος», δηλ. ἔλαβε μορφήν δούλου καί ἔγινε ὅμοιος μέ τούς ἀνθρώπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.