18 Νοε 2022

Γιατί προτείνουμε Μόρφου Νεόφυτο

 • Εἶναι ἕνας παραδοσιακός Ὀρθόδοξος Ρωμιός, μέ βαθειά θεολογική καί νομική κατάρτιση, μέ πλούσια γνώση τῆς Ἱστορίας τῆς κάθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, μέ συνεχῆ μαθητεία στήν αὐθεντική ἱερή Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας καί μέ καθαρή πνευματική ζωή.
 • Τυγχάνει γνήσιο τέκνο τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας τῆς Κύπρου καί τῶν συγχρόνων ἁγίων Γερόντων (Ἰακώβου Τσαλίκη, Εὐμενίου Σαριδάκη, Ἀθανασίου Σταυροβουνιώτου) καί ἄλλων... ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ.
 • Ἐκτιμᾶ καί σέβεται ἰδιαίτερα τή βαρύτιμη πολιτιστική κληρονομία τοῦ τόπου μας. Γί᾽ αὐτό, ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἀνέλαβε τήν Μητρόπολη Μόρφου, ἀνέδειξε ποικιλόμορφα τόν ἀπέραντο κειμηλειακό πλοῦτο της μέ ἐπιδιορθώσεις καί ἐκ βάθρων ἀνακαινίσεις ναῶν καί μονῶν, συντήρηση ἐκαντοντάδων κειμηλίων, δημιουργία εἰκονοφυλακίων καί διοργάνωση σχετικῶν ἐκθέσεων, καθώς καί μέ τήν ἔκδοση μεγάλου ἀριθμοῦ κατατοπιστικῶν Ὁδηγῶν τῶν πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων τῆς ἐπαρχίας του.
 • Ὀρθοτομεί ἀπό ἐτῶν μέ τίς ὁμιλίες του καί πολλές ἐκδόσεις πνευματικῶν βιβλίων λόγον ἀληθείας Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἤθους, καί συνεχίζει τήν ἐμπειρική διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μᾶς περί τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς τοῦ νοῦ καί τῆς καρδίας κατά τήν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία  —κάτι πού σπανίζει δυστυχῶς στίς μέρες μάς—, οἰκοδομῶντας ἔτσι καί καθοδηγῶντας πλῆθος πιστῶν ἀνά τό παγκόσμιον στήν αὐθεντική χριστιανική ζωή.
 • Γνωρίζει πώς νά ἐπιλέγει τούς κατάλληλους συνεργάτες γιά τό ἐπιτυχημένο καί πολυσχιδές του ἔργο.
 • Ὑποστήριξε μέ ἀπαράμιλλο θάρρος καί προσωπικό κόστος, τίς Ὀρθόδοξες θέσεις σέ σύγχρονες προκλήσεις καί δοκιμασίες (Σύνοδος Κολυμβαρίου, Οὐκρανικό ζήτημα, ἐπιδημία Κορωνοϊοῦ κ.λπ.) καί δέν δίστασε νά ἀναδείξει τόν προφητικό λόγο τῶν παλαιῶν καί συγχρόνων ἁγίων, πού προφήτεψαν γιά αὐτά πού ζοῦμε σήμερα καί γι' αὐτά πού ἀναμένεται νά ζήσουμε.
 • Μέ τό πολυποίκιλο ποιμαντικό του ἔργο, ἀποδεικνύεται γνήσιος πατέρας καί διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τόσο τῶν κληρικῶν, ὅσο καί τῶν πολλῶν λαϊκῶν του πνευματικῶν τέκνων· καί τήν ἀληθινή πνευματική πατρότητα τήν ἔχει μεγάλη ἀνάγκη ἡ ταραγμένη ἐποχή μας.
 • Ἀγαπᾶ εἰλικρινά ὁλόκληρη τήν Κύπρο, ἔχοντας ἐπανειλημμένα καί πολύπλευρα ἐπιδείξει τήν στήριξή του στά σκλαβωμένα ἀπό τούς Τούρκους χωριά μας (πρωτοστάτησε στήν τέλεση Λειτουργιῶν καί στήν συντήρηση/ἀποκατάσταση ναῶν).
 • Ἔχει πνεῦμα ἀρχοντικό καί συνάμα ἁπλό, καί προσεγγίζει εὔκολα τούς ἀνθρώπους, ἐνῶ διαθέτει ἕνα εὐρύ πολιτικό λόγο. ·Τέλος, ἔχει ἕνα σημαντικό ὅραμα γιά τή μελλοντική πορεία τῆς κατά Κύπρον Ἐκκλησίας.
Γιά ὅλα αὐτά καί πολλά ἄλλα, θεωροῦμε ὅτι ὁ Μόρφου Νεόφυτος πληροῖ στό ἀκέραιο τίς προϋποθέσεις πού ὑφίστανται γιά τήν ἀνάληψη τοῦ ὑψηλοῦ ἀξιώματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, μέ ἀποτέλεσμα νά θεωρεῖται ὁ καταλληλότερος νά ἀνέλθει στήν ἀρχιεπισκοπική καθέδρα τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Καί, ἀκόμη, πιστεύουμε ὅτι ἔχει μετά Θεόν τίς φυσικές δυνάμεις, τίς πνευματικές δυνατότητες καί τόν καρδιακό πόθο νά ἀναδείξει τήν τοπική Ἐκκλησία στό ἀρχαῖο της κάλλος, πρός δόξαν Θεοῦ καί ὠφέλεια τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

5 σχόλια:

 1. Συμπαθητικός είναι αλλά δεν είναι κατά της αποτείχισης από την αίρεση
  που είναι επιβεβλημένη μετά την Σύνοδο της Κρήτης το 2016;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ισχυρότατο το πνευματικό οπλοστάσιο του επισκόπου Μόρφου Νεοφύτου. Η δε έξωθεν μαρτυρία ισχυρός δείκτης εγκυρότητας. Όμως, αυτός και ο πνευματικός του πατέρας θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να θέσει υποψηφιότητα. Είναι κάτι που μόνο αυτοί και ο Κύριος γνωρίζουν. Αυτό που αναφωνεί έσωθεν η συνείδηση: "ετοίμη η καρδία μου ο Θεός" και το οποίο συναντούμε συχνάκις στα συναξάρια των Νεομαρτύρων! Καιρός του ποιήσαι! Καιρός μαρτυρίου γαρ!
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΟΛΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ, ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε,
  τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν ΝΕΟΦΥΤΟΥ

  ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,

  σῷον,
  ἔντιμον,
  ὑγιᾶ
  μακροημερεύοντα καὶ

  ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τό μόνον πού λυπάμαι στήν προκειμένη περίπτωση , είναι τ' ότι δέν είμαι Κύπριος κι έτσι δέν δύναμαι νά τόν ψηφίσω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.