12 Σεπ 2022

Τό ἵδρυμα Rockefeller χρηματοδοτεῖ εἰδικούς συμπεριφοριστές γιά τήν προπαγάνδα ὑπέρ τοῦ ἐμβολίου κατά τοῦ κορωνοϊοῦ

Τό ἵδρυμα Rockefeller χρηματοδοτεῖ τούς συμπεριφορικούς ἐπιστήμονες προκειμένου νά δημιουργήσουν ἀφηγήσεις σχετικές μέ τόν ἐμβολιασμό.
Τό ἵδρυμα Ροκφέλερ καί ἀρκετοί ἄλλοι παγκόσμιοι μή κερδοσκοπικοί ὀργανισμοί διοχετεύουν ἑκατομμύρια δολάρια χρηματοδοτῶντας μιά ὁμάδα  ἐπιστημόνων πού μελετοῦν συμπεριφορές ἀναθέτοντάς τους τή δημιουργία νέων καί περισσότερο πειστικῶν ἀφηγήσεων ὥστε νά δώσουν... ὤθηση στούς ἐμβολιασμούς κατά τῆς COVID-19.

Τό ἐγχείρημα τῆς συμπεριφορικής ἐπιστήμης χρηματοδοτεῖται προκειμένου νά κατανοήσουν (οἱ ἐπιστήμονες) τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο πολυάριθμοι ἄνθρωποι ἀνά τόν κόσμο ἀρνήθηκαν νά λάβουν τό ἐμβόλιο καί νά ἀναπτύξουν τρόπους γιά νά πείσουν τούς ἀνθρώπους αὐτούς προκειμένου νά ἀλλάξουν γνώμη.

Τό «Ἐγχείρημα Ὑδράργυρος» - [Mercury Project στό ἑξῆς] εἶναι ἕνα συλλογικό ἐγχείρημα τῶν ἐπιστημόνων συμπεριφορᾶς πού ἔχει διαμορφωθεῖ ἀπό τό Συμβούλιο Ἔρευνας Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν  -  [Social Science Research Council (SSRC).]

Τό Συμβούλιο Ἔρευνας Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν (SSRC) εἶναι μιά μή κερδοσκοπική ὁμάδα ἡ ὁποία λαμβάνει ἀξιόλογη χρηματοδότηση ἀπό τό ἵδρυμα Rockefeller καί ἀπό ἄλλους παγκόσμιους ὀργανισμούς καί κυβερνήσεις.

Τό ἵδρυμα Rockefeller ἱδρύθηκε ἀπό τήν περιβόητη οἰκογένεια Rockefeller  καί  ἐπί τοῦ παρόντος διοικεῖται ἀπό τόν πρώην ἐπίσημο διοικητή τοῦ Ὀμπάμα τόν Dr. Rajiv J. Shah.

Οἱ στόχοι τοῦ Mercury Project πού ἔχουν προκαθοριστεῖ εἶναι σχετικά ἀόριστοι, (καθώς) χρησιμοποιεῖται διφορούμενη γλῶσσα καί δηλώσεις ἀποστολῆς.

Ὡστόσο, ἡ πηγή τῶν προθέσεων ἐμφανίζεται νά ἑστιάζει στή χρήση τῆς συμπεριφορικής ψυχολογίας.

Ἡ ἔρευνα φαίνεται νά βασίζεται σέ μαζικά ψυχολογικά στοιχεῖα τά ὁποῖα ἐπιζητοῦν καλύτερη κατανόηση τῆς παγκόσμιας ἀντίστασης στίς προσπάθειες ὑποχωρητικότητας στό πρόσφατο ἐμβόλιο κατά τοῦ COVID-19.

Οἱ ὁμάδες Mercury θά ἀναπτυχθοῦν σέ πολλαπλά ἔθνη καί περιοχές.

Οἱ ὁμάδες θά μελετήσουν τό δικαίωμα ἄρνησης τοῦ ἐμβολίου καί τῆς ὑποτιθέμενης ἰατροφαρμακευτικῆς «παραπληροφόρησης» ἡ ὁποία φημολογεῖται ὅτι ὁδηγεῖ σέ αὐτό.

(Οἱ ὁμάδες) αὐτές λειτουργοῦν μέ τήν πρόθεση νά ἐξατομικεύσουν τίς ἀφηγήσεις περί ἐμβολιασμοῦ ὥστε νά ταιριάξουν διαφορετικά ἐθνικά καί πολιτικά ὑπόβαθρα.

Οἱ ἐρευνητές ψάχνουν τό κλειδί γιά τίς θύρες του κάθε πολιτισμικοῦ βασιλείου καί ἑπομένως μποροῦν νά πείσουν ὅλον τόν παγκόσμιο πληθυσμό νά λάβει τό ἐμβόλιο.

Τό ἵδρυμα Rockefeller καί τό Συμβούλιο Ἔρευνας Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν (SSRC) σημειώνουν:

«Ἀκολουθῶντας τόν χαρακτηρισμό τῆς ἀνακρίβειας τῶν δεδομένων ὑγείας ἀπό τόν Γενικό Χειρουργό τῶν Η.Π.Α. ὡς μιά «ἐπιτακτική ἀπειλή» καί ἀπό τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας ὡς μιά «ἐπιδημία πληροφοριῶν», τό Συμβούλιο Ἔρευνας Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν (SSRC) δημοσίευσε τήν ἀπαίτηση προτάσεων προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει τίς αὐξανόμενες παγκόσμιες ἀπειλές πού ὑποβλήθηκαν ἀπό τή λαθεμένη πληροφόρηση καί παραπληροφόρηση γιά τή δημόσια ὑγεία καί γιά τόν χαμηλό δείκτη ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ Covid-19 καί ἔλαβαν σχεδόν 200 προτάσεις ἀπό ὅλον τόν κόσμο.

«... Μέ τήν Covid-19 πού ἐπικρατεῖ καί ἐξελίσσεται ραγδαῖα παντοῦ, ὑπάρχει μιά ἐπίμονη ἀνάγκη νά ταυτίσουν τίς παρεμβάσεις μέ τήν προοπτική νά αὐξήσουν τήν λήψη τοῦ ἐμβολίου.»

Τό SSRC καί τό Mercury Project δέν λαμβάνουν μόνο χρηματοδότηση ἀπό ἱδρύματα ἀλλά καί ἀπό φορολογούμενα κονδύλια μέσῳ ἱδρυμάτων βάση κυβέρνησης.

Τόν Ἰούνιο 2022, τό Mercury Project ἔλαβε ἄλλα 20 ἐκ. δολάρια ἀπό τό Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐπιστημῶν - [National Science Foundation (NSF).]

Τό Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐπιστημῶν (NSF) ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἕνας «ἀνεξάρτητος» ὀργανισμός τῆς κυβέρνησης τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Ἡ κολοσσιαία πληρωμή ὑποδηλώνει πώς ἡ ἀποτελεσματική ἐπινόηση τῆς προπαγάνδας γίνεται προσοδοφόρος βιομηχανία γιά τίς μικρές ὁμάδες ἐρευνητῶν καί ψυχολόγων πού συμμετέχουν στή μελέτη συμπεριφορᾶς.

Ὁ σκοπός τῆς σύμπραξης τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐπιστημῶν (NFS) μέ  τό Mercury Project ἀναφέρονται συνοπτικά στήν ἱστοσελίδα τοῦ SSRC.

Αὐτή ἡ καινοτόμος σύμπραξη θά ὑποστηρίξει τίς ἐρευνητικές ὁμάδες πού ἐπιδιώκουν νά ἀποτιμήσουν τίς «διαδικτυακές» καί «ἐκτός σύνδεσης» παρεμβάσεις γιά νά αὐξήσουν τήν ἀπαίτηση γιά ἐμβολιασμό κατά τοῦ Covid-19 καί ἄλλες θετικές γιά τήν ὑγεία συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης τῆς στόχευσης τῶν παραγωγῶν καί/ἤ τῶν καταναλωτῶν στήν ἀνακριβῆ πληροφόρηση ἀναφορικὰ μέ τήν ὑγεία καί/ἤ τῆς αὔξησης τῆς ἐχεμύθειας γιά πληροφόρηση σχετικά μέ τήν ὑγεία.»

Τό Mercury Project ἀπαριθμεῖ αὐτές τίς κουκίδες ὡς τά σημεῖα ὅπου ἑστιάζεται τό ἐνδιαφέρον τους:

Τά χρηματοδοτούμενα ἐρευνητικά σχέδια θά παρέχουν στοιχεῖα σχετικά μέ τό τί ἔχει ἀποτέλεσμα - καί τί ὄχι- σέ συγκεκριμένα μέρη καί γιά συγκεκριμένες ὁμάδες γιά νά αὐξηθεῖ ἡ λήψη τοῦ ἐμβολίου κατά τοῦ Covid-19, συμπεριλαμβανομένου ὅ,τι εἶναι ἐπί τόπου ἐφικτό καί ἔχει τήν δυνατότητα νά εἶναι ἀποδοτικό ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς στήν κλίμακα.

Κάθε μιά ἀπό τίς 12 ὁμάδες θά ἔχει πρόσβαση στά εὑρήματα ἀπό τίς ἄλλες ὁμάδες καθώς ἐξερευνοῦν τίς παρεμβάσεις πού συμπεριλαμβάνονται, ἀλλά δέν θά περιορίζονται σέ:

Διεξαγωγή ἀλφαβητικῆς ἐκπαίδευσης γιά τούς μαθητές τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης σέ συνεργασία μέ τίς τοπικές ἀρχές ὥστε νά βοηθήσουν τούς μαθητές νά ἀναγνωρίζουν τις λάθος πληροφορίες γιά τό ἐμβόλιο κατά τοῦ Covid-19.

Νά ἐφοδιάζονται μέ ἔμπιστους ταχυμεταφορείς μέ στρατηγικές ἐπικοινωνίας γιά νά αὐξήσουν τίς ἀπαιτήσεις ἐμβολιασμοῦ κατά τῆς Covid-19.

Νά χρησιμοποιοῦν τά κοινωνικά δίκτυα ὥστε νά μοιράζονται ἐξατομικευμένη, ἀνταλλαγή μηνυμάτων πού ἔχει ἀναπτυχθεῖ μέσα στήν κοινότητα ὥστε νά αὐξήσουν τίς ἀπαιτήσεις ἐμβολιασμοῦ κατά τῆς Covid-19.

Οἱ κουκίδες ὑποδεικνύουν ὅτι ἡ ἑστίασή τους εἶναι ἡ προπαγάνδα.

Γιατί τό Mercury Project αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά δημιουργήσει μιά προπαγάνδα σχετικά μέ τό ἐμβόλιο γιά ἕναν ἰό μέ μόλις 0,23 μέσο ρυθμό θνησιμότητας ἀπό τήν μόλυνση, (κάτι πού) δέν ἐξηγεῖται.

Καί, ἄν οἱ ἀριθμοί τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀπό ὀργανισμούς ὅπως τό CDC εἶναι ἀκριβή,ἀκριβῆ, τότε ὁ πληθυσμός ἔχει ἤδη πετύχει τήν ἀνοσία τῆς ἀγέλης.

Παρόλα αὐτά στό ὄνομα τῆς ἐπιστήμης, ὁ σκοπός τοῦ Mercury Project φαίνεται νά εἶναι πιό πολύ ἡ ἐπιρροή στούς ἀνθρώπους νά ἐμβολιαστοῦν παρά ἡ ἐπιστήμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.