16 Μαΐ 2022

«Φανάρι και....νατο τό ἴδιο Συνδικᾶτο»

τοῦ κ. Δ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Ὁ ἀφελῶς καί ἀσεβῶς ἀποκαλούμενος ὑπό ἀλιβάνιστων δημοσιογράφων, καί ὄχι μόνον, "ἀρχηγός τῆς Ὀρθοδοξίας", δηλαδή κάτι σάν Πάπας τῆς Ἀνατολῆς, Πατριάρχης Κών/λεως κ. Βαρθολομαῖος "ἔκοψε" ἕναν ἀκόμη ἐκκλησιαστικό Γόρδιο δεσμό. Ἀποκατέστησε πρίν λίγες ἡμέρες (9.5.2022), δι' Ἀποφάσεώς του, στήν "κανονικότητα" (καί) τούς Σχισματικούς τῶν Σκοπίων (μετά ἀπό ἐκείνους τῆς Οὐκρανίας) ἀναγνωρίζοντάς τους ὡς "Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος", μέ δικαιοδοσία ἐντός τῶν... ὁρίων τῆς "Βορείου Μακεδονίας", ὅπως σχετικῶς ἀναφέρεται.

Καί τώρα πλέον ρίχνει τό "γάντι" στό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας γιά τά περαιτέρω. Εὔλογα, λοιπόν, ἀπορεῖ κανείς, γιά τήν τόλμη τοῦ Φαναρίου, τό ὁποῖο, στίς πλέον κρίσιμες συγκυρίες ἀπό ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτικῆς ἀπόψεως, δέν διστάζει μέ συνοπτικές τελικές διαδικασίες καί ἄνευ συνεννοήσεως μέ ὅλους τούς ἐμπλεκομένους (ἕν προκειμένω τό Πατριαρχεῖο Σερβίας, στή δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ἀνήκει ἡ ἐν λόγῳ Ἐπαρχία καί τό ὁποῖο οὐσιαστικῶς φέρει "πρό τετελεσμένων" ) νά "ἐπιλύει" χρονίζοντα προβλήματα. Ἐπιτέλους, τόσο "ἀναποτελεσματικοί" εἶναι ὅλοι οἱ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι μάλιστα διαθέτουν τά δικά τους μᾶλλον μεγαλύτερα ἐπιτελεῖα, ἤ τόσο ἱκανό, ἤ τολμηρό, ἤ κάτι ἄλλο εἶναι τό Φανάρι;

Ἄν πρός στιγμήν λησμονήσει καί παραθεωρήσει κανείς τούς ἐκκλησιολογικούς ἀκροβατισμούς τοῦ Φαναρίου, ὅπως ἐκφράζονται ἀπό τούς αἴολους ἰσχυρισμούς του περί τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ὡς δῆθεν "πρώτου ἄνευ ἴσων" (primus sine paribus), θά μποροῦσε νά ἐγκλωβιστεῖ στό ἀνωτέρω δίλημμα. Ὅμως, γιά ὅλους τούς παροικοῦντες τήν Ἱερουσαλήμ, εἶναι πλέον ἤ σαφές ὅτι τίποτε στίς Φαναριώτικες πρωτοβουλίες, καθώς καί στόν χρόνο πού αὐτές ἐκδηλώνονται δέν εἶναι τυχαῖο. Προβληματίζει δέ, τό λιγότερο πού μπορεῖ νά πεῖ κανείς, ἡ συσχέτιση καί σημασιολογική, τοὐλάχιστον, διασύνδεση τῶν ἐπιλογῶν καί πρωτοβουλιῶν τοῦ Φαναρίου μέ τίς εὐρύτερες πολιτικές καί δή γεωστρατηγικές ἐξελίξεις στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀνατολῆς καί τῶν Βαλκανίων. Ὅλοι ἄλλωστε γνωρίζουμε ὅτι, μετά τήν περίπτωση τῶν Σχισματικῶν των Σκοπίων, μᾶλλον θά ἔχει σειρά ἡ περίπτωση τοῦ Μαυροβουνίου, μέ ό, τί μπορεῖ αὐτό  νά σημαίνει. Τελειώνοντας αὐτή τή σύντομη ἀναφορά σέ μία, οὕτως ἤ ἄλλως, ὅπως κι ἄν τήν ἀποτιμήσει κανείς, σημαντική ἐξέλιξη, θά ἦταν παράλειψη νά μήν ἀναφέρουμε καί παραθέσουμε τίς ἔντονες ἐπιφυλάξεις πολλῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀπό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον γιά τήν ἑνότητα τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γίνονται μάρτυρες μιᾶς αὐξανόμενης "τόλμης"  τοῦ Φαναρίου ἐν,ἕν μέσῳ ταραχῆς διχασμῶν καί ὄχι εἰρήνης. Καί ναί μέν, ὁ "τολμῶν" φαίνεται νά γνωρίζει καλῶς τήν τέχνη νά καλύπτει τίς ὅποιες βαθύτερες προθέσεις του, μιᾶς καί δέν ὑπάρχουν περιθώρια ἀφελοῦς ἀποδόσεώς της (τόλμης) σέ φιλειρηνικές καί ἀγαπητικές διαθέσεις ἀποκαταστάσεως τῆς κανονικότητας καί τῆς ἑνότητος στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, ὅμως δυσκόλως ἀποκρούει καί διασκεδάζει κανείς τούς λογισμούς πού θεωροῦν τήν τελευταία κίνηση τοῦ Φαναρίου, κατά τή συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ὡς συνέχεια τῆς ἐκδικητικῆς στρατηγικῆς του ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας γιά τήν ἀποχή αὐτοῦ ἀπό τήν διαβόητη "Σύνοδο τῆς Κρήτης" καί τήν ἐκ μέρους τοῦ ἀμφισβήτηση τοῦ διεκδικούμενου "πρωτείου" τοῦ (παπικοῦ τύπου). Διότι, εἶναι προφανές ὅτι τό ἐμμέσως πλήν σαφῶς "θιγόμενο" καί αἰφνιδιαζόμενο ἐκ τῶν τελευταίων ἐξελίξεων Πατριαρχεῖο Σερβίας εἶναι, "συμπτωματικῶς", ἕνας βασικός συμπαραστάτης τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καί ἐπιπλέον ἀνυποχώρητος ἀρνητής τῶν τετελεσμένων τοῦ Φαναρίου ἐν Οὐκρανίᾳ (δέν ἀναγνωρίζει τό  ἐκκλησιαστικό μόρφωμά του ὑπό τόν κ. Ἐπιφάνιο).

Ἄλλωστε, προβληματίζει καί "προκαλεῖ" ἡ φοβερή σύμπτωση τῶν γεωγραφικῶν διαδρομῶν στίς πρωτοβουλίες τῶν δύο ἡγετικῶν "ὀργανισμῶν", τοῦ Φαναρίου καί τοῦ... ΝΑΤΟ (διάβαζε ΗΠΑ). Εἴτε, ἄλλοτε, προηγεῖται, εἴτε, ἄλλοτε, ἕπεται, ὁ ἕνας ἤ ὁ ἄλλος!

Μή θεωρήσει, ὡστόσο, κάποιος, ἐξ ὑπερβάλλοντος ζήλου, τολμηρή ἤ ἀσεβῆ τήν ἀναφορά μας στό Φανάρι ὡς....."ὀργανισμοῦ". Μή συγχέουμε τό Φανάρι μέ τόν σεβαστό θεσμό του πάλαι ποτέ διαλάμψαντος ἐν Ὀρθοδοξίᾳ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.