6 Μαρ 2022

Τί συμβαίνει στήν Ἱερά Μητρόπολη Μυτιλήνης;

Ἡ λεγομένη πανδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ, πού ταλαιπωρεῖ ἐδῶ καί δύο χρόνια τούς ἀνθρώπους τοῦ πλανήτη μας,  παιδεύει καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Μυτιλήνης.
Ταυτόχρονα, ὅμως,  γίνεται καί ἡ αἰτία γιά νά ἀποκαλυφθοῦν πρόσωπα, χαρακτῆρες, πράγματα.  Παρατηροῦμε λοιπόν, στήν προειρημένη Μητρόπολη, μέ τήν πρώτη ματιά, μιά ἀκατανόητη, ἐμμονή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἰακώβου γιά νά ἐμβολιαστοῦν ὑποχρεωτικά, μέ κάθε τρόπο καί μέσο, οἱ Ἱερεῖς τῆς Μητρόπολής του, κάτι πού δέν παρατηρεῖται μέ τόση ἔνταση καί σέ...τέτοιο βαθμό σέ καμιά ἄλλη Μητρόπολη τῆς Ἑλλάδας.
Ἔτσι, μέρα μέ τή μέρα, σταδιακά καί μέ τή μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ, θέτονται σέ ἀργία οἱ περίπου τριάντα (30) τόν ἀριθμό, ἀνεμβολίαστοι Ἱερεῖς τῆς Μητρόπολης ἤ ὁδηγοῦνται στανικά στόν ἐμβολιασμό τους μέ τήν ἀπειλή τῆς ἀργίας τους ἀπό κάθε ἱεροπραξία ἤ, ἀκόμη, ὅπως ἀκούγεται καί τῆς μετάθεσής τους σέ ἄλλη Μητρόπολη.

Ἡ ἐξήγηση αὐτῆς τῆς τακτικῆς, ἴσως νά μήν εἶναι αὐτή πού μπορεῖ κάποιος λογικά νά ὑποθέσει, ὅτι δηλαδή, ὀφείλεται στήν ἐπιθυμία τοῦ Μητροπολίτη νά προστατέψει «ἑαυτόν καί ἀλλήλους» ἀπό τό κακό τῆς πανδημίας, διότι πολλά λέγονται καί ἄλλα τόσα ψιθυρίζονται πού δέν γράφονται, γιά τίς αἰτίες τοῦ παραπάνω φαινομένου.

Τά ἀποτελέσματα ὅμως, αὐτῆς τῆς ἀπαράδεκτης, ἐκφοβιστικῆς καί καταναγκαστικῆς διοικητικῆς πρακτικῆς τοῦ Μητροπολίτη εἶναι παραπάνω ἀπό ὀφθαλμοφανῆ  καί πολύ θλιβερά, καθώς, ἀπό τή μιά, οἱ Ἱερεῖς εἶναι στοχοποιημένοι, συκοφαντημένοι, τρομοκρατημένοι καί διῃρημένοι καί, ἀπό τήν ἄλλη, οἱ  πιστοί ἀπορημένοι, ὀργισμένοι,  ανεξὁμολόγητοι καί ἀκοινώνητοι, ἕρμαια τοῦ νοητοῦ θηρίου καί του κάθε ὁρατοῦ ἐχθροῦ, οἱ δέ Ἐκκλησίες κλειστές καί ἀλειτούργητες.

Καί ὅλα αὐτά, φυσικά, γίνονται γιά τό καλό τοῦ ποιμνίου, ὅπως ἰσχυρίζονται κύκλοι τῆς Μητρόπολης. Πῶς λοιπόν, νά μήν χαίρεται, μετά ἀπό ὅλα αὐτά, ὁ διάβολος καί τά παιδιά του οἱ ἄθεοι, οἱ αἱρετικοί καί οἱ κάθε εἴδους καλοθελητές;

Ἀλλά, ἐπειδή δέν περιποιεῖ τιμή στό πρόσωπο, στήν ἡλικία καί στήν μέχρι σήμερον πορεία, τοῦ πολιοῦ Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, νά παρουσιάζεται ὡς ὁ κακός ἐκκλησιαστικός Δρακουμέλ(!) πού τοῦ ἔχει γίνει ἔμμονη ἰδέα νά κυνηγάει ἀπεγνωσμένα γιά νά πιάσει τά μικρά καί ἀπαίσια στρουμφάκια, δηλαδή, τούς ἀνεμβολίαστους Ἱερεῖς του, ἡ Μητρόπολη Μυτιλήνης ὀφείλει ἄμεσα νά ξεκαθαρίσει :

1.    Ἐμβολιάστηκε(;) ἀποδεδειγμένα(;) ἄραγε, ὁ γηραιός καί ἐπιβαρυμένος μέ πολλά προβλήματα ὑγείας Μητροπολίτης καί κυνηγάει τούς ἀνεμβολίαστους Ἱερεῖς του;

2.     Εἶναι ἐκεῖνος πού διοικεῖ τήν Μητρόπολη ἤ ὑπάρχει γύρῳ,γύρω του ὅπως λέγεται, ἕνα ἄτυπο διευθυντήριο πού, οὐσιαστικά, διοικεῖ ἤ πού τόν ὠθεῖ σέ ἐνέργειες πού, τελικά, τόν ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα «εἰς τάς δυσμάς τοῦ βίου του»;

Διότι ἄν ἰσχύει τό δεύτερο, τότε ἡ κατάσταση στήν περί οὐ,οὗ ὁ λόγος  Μητρόπολη, θυμίζει τήν περίοδο της Ἀντιβασιλείας τοῦ Βασιλέα Ὄθωνα, ὅταν ὁ κόμης Ἄρμανσμπεργκ, πού ὁρίστηκε καί πρόεδρος της Ἀντιβασιλείας, ὁ καθηγητής Μάουρερ πού ἐπέβλεπε τά τῆς Δημόσιας Ἐκπαίδευσης καί τά Ἐκκλησιαστικά καθώς καί τα τῆς Δικαιοσύνης καί ὁ στρατηγός Χάϊντεκ, πού ἐπέβλεπε τά Στρατιωτικά καί τά Ναυτικά, ἦταν αὐτοί πού ἀσκοῦσαν, ἀντί τοῦ Ὄθωνα, τή διοίκηση τῆς Ἑλλάδας.

Ἄν, ὅμως, τό πραγματικό Ἀφεντικό στή Μητρόπολη εἶναι οἱ αὐλοκόλακες, πού λύνουν καί δένουν, πού ἀποφασίζουν καί διατάζουν, ἀντί τοῦ Μητροπολίτη, τότε τό πρόβλημα καθίσταται ἀκόμη μεγαλύτερο, διότι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί συνήθως ἑδράζονται στό ψηλό βουνό τῆς ὑπερηφάνειας, τῆς ἀλαζονείας, τοῦ «ξέρεις ποιός εἶμαι ἐγώ» ἤ τοῦ «ἐμεῖς κάνουμε κουμάντο τώρα»!

Μέσα σέ αὐτό τό κλίμα δέν εἶναι παράξενο νά ἀκούγονται κραυγές - ἐντολές, ὅπως, γιά παράδειγμα, «νά τούς μάθουμε τήν ταπείνωση» ἤ «νά τιμωρηθοῦν οἱ ἀνυπάκουοι καί ἀπείθαρχοι» καί ἄλλες, οἱ ὁποῖες ἐμπεριέχουν καί παράλληλα, φανερώνουν ἄκρατη οἴηση, ἀπύθμενη ἔπαρση καί ὄχι ἀγαπητική ταπείνωση καί διάθεση γιά ἀδελφική καταλλαγή καί πνευματική παιδαγωγία.

Ἔτσι, βέβαια, δέν προάγεται στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τό φιλάνθρωπο καί φιλάδελφο πνεῦμα τῆς ἀγάπης καί τῆς συγχωρητικότητας. Ἀντίθετα, μάλιστα, ἡ ἀπαίτηση σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ ἀνεμβολίαστοι Ἱερεῖς πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νά ταπεινωθοῦν, νά ὑποκύψουν, νά ἐμβολιαστοῦν, φανερώνει τήν ψυχολογική ἀνάγκη νά ἐπιβεβαιωθεῖ ὁ πληγωμένος ἐγωισμός ἐκείνων πού ἀπαιτοῦν. Τέτοιες συμπεριφορές, ὅμως, καταλήγουν στό νά δημιουργοῦν ἐντάσεις καί συγκρούσεις καί ἡ Μητρόπολη νά καθίσταται πεδίο μαχῶν καί ἀλληλοσπαραγμῶν.

Ὅλο αὐτό τό ἰδιότυπο νοσηρό, ἐκφοβιστικό καί τρομοκρατικό κλίμα, ἑπόμενο εἶναι νά δημιουργήσει καί ψυχοσωματικά προβλήματα σέ Ἱερεῖς, στίς γυναῖκες, στά παιδιά τους. Δέν εἶναι τοῦ παρόντος νά ἀναφερθοῦμε καί στά προβλήματα πού δημιουργοῦνται σέ κληρικούς καί λαϊκούς ἀπό τίς  παρενέργειες τῶν ἐμβολίων. Προσπαθῶντας, δηλαδή, νά γλιτώσουμε ἀπό προβλήματα ὑγείας, δημιουργοῦμε νέα  προβλήματα ὑγείας!

Καί ὅλα αὐτά, μέσα στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀπό κληρικούς, πνευματικούς ἀνθρώπους, πού διακηρύσσουν τή μετάνοια καί τή συγχώρεση! Ε, τί νά ποῦνε τότε οἱ λαϊκοί; Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, τί ἀπαιτήσεις μπορεῖ νά ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἀπό τούς λαϊκούς; Πῶς ζητεῖται ἐξάλλου, νά ντρέπεται τό ποίμνιο, ὅταν δέν ντρέπονται οἱ ποιμένες καί πατέρες, πού ὑποτίθεται ὅτι βρίσκονται «εἰς τύπον καί τόπον» τοῦ σπλαχνικοῦ Πατέρα τῆς ὁμώνυμης εὐαγγελικῆς παραβολῆς (Ἀσώτου Ὑοῦ ἤ τοῦ Σπλαχνικοῦ, τοῦ Ἀγαπῶντος Πατρός);

Μία ἄλλη παράμετρος τῆς πολύπλευρης αὐτῆς κρίσης, πού ταλανίζει τή Μητρόπολη Μυτιλήνης, ἀφορᾶ καί το πάλαι ποτέ ἔγκριτο ἐκκλησιαστικό περιοδικό τῆς Μητροπόλεως, «Ὁ ΠΟΙΜΗΝ», τό ὁποῖο ἔφθασε στό σημεῖο νά μεταφέρει δημοσιεύματα, πού ἐλέγχονται ὡς ψευδῆ καί συκοφαντικά γιά ἀνεμβολίαστους Ἱερεῖς, δημιουργῶντας, ἔτσι, λανθασμένες ἐντυπώσεις καί παραπληροφορῶντας, μέ στόχο προφανῶς, νά πληγεῖ τό ἀντιεμβολιαστικό κίνημα!

Δυστυχῶς ἀπό ὅτι φαίνεται, φθάσαμε στό σημεῖο, α) νά καταργοῦμε αὐθαίρετα τή θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, χαρακτηρίζοντας φατριαστική κάθε ἀντίθετη ἄποψη γιά ἕνα θέμα μάλιστα, πού ἅπτεται τῆς προσωπικῆς ὑγείας καί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς κἄν νά ἀναρωτιόμαστε ἄν δικαιώνουμε ἔτσι,  τήν ὕπαρξη καί τόν τρόπο λειτουργίας  τῶν αὐταρχικῶν - δικτατορικῶν καθεστώτων, β) νά διαστρεβλώνουμε ὁλοφάνερα τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τά μέτρα προφύλαξης τῶν Ἱερέων ἀπό τήν ἀσθένεια τοῦ Κορονοϊοῦ καί γ) νά ἐρχόμαστε σέ ἐμφανῆ ἀντίθεση μέ τήν ποιμαντική πρακτική τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τῶν ὅπου γῆς Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων, μόνον καί μόνον γιά νά  συνεχίσουμε νά ἐπιτιθέμεθα δονκιχοτικά καί μέ μανία ἐναντίον τῶν ἀνεμβολίαστων Ἱερέων.

Ὅλα αὐτά βέβαια, συμβαίνουν τή στιγμή πού :

1.     Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ἄν καί σφοδρός πολέμιος κι ἐκεῖνος τῶν ἀντιεμβολίαστων, ὅμως, σύμφωνα μέ πληροφορίες, αἴρει,αἵρει τό ἐπιτίμιο τῆς ἀργίας πού εἶχε θέσει στούς ἀνεμβολίαστους Ἱερεῖς τῆς περιφέρειάς του καί

2.     Οἱ Εὐρωπαϊκές χῶρες, ἡ μιά μετά τήν ἄλλη (Ἀγγλία, Ἱσπανία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Ἑλβετία, Πολωνία, κλπ),  χαλαρώνουν ἤ ἀποσύρουν ὅλα τά μέτρα προστασίας γιά τόν Κορωνοϊό, καθώς δέν βλέπουν το λόγο τῆς συνέχισής τους. Τό παράδειγμά τους δειλά - δειλά ἀκολουθεῖ καί ἡ Ἑλλάδα.

Ἡ Μητρόπολη Μυτιλήνης κατά τά φαινόμενα, θά παραμείνει μᾶλλον, τό μοναδικό μέρος στόν πλανήτη Γῆ, ὅπου οἱ διοικοῦντες θά συνεχίζουν τό κυνήγι τῶν μαγισσῶν, τῶν λεγόμενων ἀντιεμβολιαστῶν, ἀποδεικνυόμενοι ἔτσι, «βασιλικότεροι τοῦ Βασιλέως»!

Ὑπάρχει μάλιστα, ἕνα ὡραῖο σχετικό κείμενο γιά τή φράση  «βασιλικότεροι τοῦ Βασιλέως», τό ὁποῖο ἀξίζει νά προσεχθεῖ ... «Παλιά, ἀρχέγονη ράτσα "οἱ βασιλικότεροι τοῦ Βασιλέως!"... Δέν τούς ἀρκεῖ νά ἐναρμονίζονται μέ τά κελεύσματα καί τίς ἐπιταγές τῆς Αὐλῆς. Πρέπει νά ξεχωρίσουν. Συνήθως βρίζοντας, συκοφαντῶντας ἤ σκούζοντας. Συχνά καί τά τρία.

Στήν πράξη φέρνουν τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπό τά ἐπιδιωκόμενα, τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ τά συμφέροντα τοῦ Βασιλέως.

Ἀλλά καί αὐτός τί νά τούς πεῖ; Πρόκειται γιά τήν "αἰχμή τοῦ δόρατος", τούς φανατικούς ὀπαδούς, τούς πιστούς συντρόφους.

Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Βυζαντίου, πιό πρίν στή Ρώμη, ἀλλά καί στίς ἑλληνικές πόλεις-κράτη, τό συνηθέστερο εἶναι οἱ ἴντριγκες, οἱ συνωμοσίες καί οἱ κινήσεις ἀνατροπῆς τοῦ "Μεγάλου" νά προέρχονται μέσα ἀπό τούς αὐλικούς, ἀπό τούς ἔμπιστους, ἀπό τούς ἀναντικατάστατους συνεργάτες.

Οὐσιαστικά, δηλαδή, ὑπηρετοῦν τούς δικούς τους ἀτομικούς σκοπούς, τή δική τους ἀτζέντα, ἐνῶ παίζουν τό παίγνιο τῆς ἀτομικῆς τους προβολῆς, δῆθεν γιά κοινό σκοπό.» ( Antinews)

Καλό εἶναι, λοιπόν, ἡ Μητρόπολη Μυτιλήνης, μετά ἀπό ὅλα αὐτά, νά ξεκαθαρίσει, μέ κάθε ἐπισημότητα καί κάθε δυνατή σαφήνεια, τί ἀκριβῶς συμβαίνει αὐτή τή στιγμή στή Μητρόπολη Μυτιλήνης, ὥστε νά ἀποφεύγονται οἱ παρερμηνεῖες καί ἡ παραπληροφόρηση ἐπί τῶν πεπραγμένων τοῦ Μητροπολίτη καί τῶν συμβουλατόρων του, διότι τό πιθανότερο εἶναι τό ποίμνιο νά ξεσηκωθεῖ ἐναντίον ὅσων βάλουν ἐναντίον τῶν Ἱερέων τους, καθώς ἡ ὑπομονή τῶν λαϊκῶν ἔχει κί΄ αὐτή τά ὅριά της...

Λαυριώτης
Γιά τήν ἀντιγραφή Σ.Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.