19 Μαρ 2022

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος καί Δαρεία: Τό Εὐλογημένο Ζευγάρι (19 Μαρτίου †)

ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ Θεολόγος - Καθηγητής
Στή χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχουν καί πάμπολλα ἀνδρόγυνα, οἱ ὁποῖοι ἁγίασαν μέσα στόν εὐλογημένο γάμο τους. Ἄλλωστε ὁ γάμος γιά τήν Ἐκκλησία μας εἶναι τρόπος ζωῆς καί δρόμος σωτηρίας. Ἕνα ἀπό αὐτά τά εὐλογημένα καί ἅγια ζευγάρια εἶναι οἱ ἅγιοι Χρύσανθος καί Δαρεία, οἱ καλλίμαχοι Μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας..
Καταγόταν ἀπό την Ἀλεξάνδρεια, ἡ ὁποία εἶχε καταστεῖ, ἀπό τά πρωτοχριστιανικά χρόνια, ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα χριστιανικά κέντρα. Ἔζησαν στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Νουμεριανοῦ (243-284), ὅπου οἱ διωγμοί κατά τῶν Χριστιανῶν βρισκόταν στήν κορύφωσή τους. Ὁ διάβολος, δια τῶν εἰδωλολατρῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων καί τήν παρότρυνση τῶν εἰδωλολατρικῶν σκοταδιστικῶν καί ἀδίστακτων ἱερατείων, ἐξαπέλυαν φοβερούς διωγμούς κατά τῶν... Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι συλλαμβάνονταν κατά χιλιάδες σέ ὅλη τήν αὐτοκρατορία, βασανίζονταν φρικτά καί ὅσοι δέν δέχονταν νά ἀπαρνηθοῦν τό Χριστό, θανατώνονταν μέ τούς πλέον ἐπώδυνους καί ἀπάνθρωπους τρόπους.
Ὁ Χρύσανθος ἦταν γιός ἑνός φανατικοῦ εἰδωλολάτρη καί ἐπιφανοῦς ἀξιωματούχου, τοῦ Πολέμωνος. Παρά τήν παγανιστική πίστη πού ἐνέβαλλε στό παιδί του ἀπό τή νηπιακή ἡλικία καί τήν αὐστηρή ἐπιτήρηση, νά μήν κατηχηθεῖ στήν χριστιανική πίστη, τήν ὁποία θεωροῦσε, ὅπως ὅλοι οἱ εἰδωλολάτρες, ὡς «ἀπαίσια δειδιδαιμονία», ὁ γιός του, ὁδηγούμενος ἀπό τή θεία χάρη, κατηχήθηκε κρυφά ἀπό κάποιο ἔνθερμο χριστιανό, ἀσπάσθηκε τήν χριστιανική πίστη καί ἔλαβε τό ἅγιο Βάπτισμα ἀπό κάποιο ἅγιο Ἐπίσκοπο. Ὁ Χρύσανθος ἐντάχτηκε ὡς συνειδητός Χριστιανός στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξάνδρειας.
Ὁ πατέρας του ὅταν πληροφορήθηκε  τήν ἀπάρνηση τῆς εἰδωλολατρίας καί τήν προσχώρησή του στήν μισητή γιά ἐκεῖνον πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἔγινε θηρίο ἀπό το θυμό του. Τόν ἅρπαξε ἀπό τό λαιμό, τόν ξυλοκόπησε καί παρ' ὀλίγο νά τόν φονεύσει. Γιά νά τόν ἀπομακρύνει ἀπό τούς Χριστιανούς τόν φυλάκισε. Ἀλλά ἐκεῖνος φέρθηκε μέ ἀνεξικακία στόν φανατικό εἰδωλολάτρη πατέρα του, ὁ ὁποῖος νόμιζε πώς μέ αὐτή του τήν πρακτική εὐχαριστοῦσε τούς δαιμονικούς «θεούς» του. Προσευχόταν ἀδιάλειπτα στόν Θεό νά τόν στηρίξει στήν  πίστη καί νά συγχωρήσει τόν πλανεμένο γονιό του.
Ἀφοῦ πέρασε πολύς καιρός καί ὁ πατέρας του εἶδε ὅτι ἡ φυλάκιση τοῦ γιοῦ του ἦταν ἀνώφελη, μηχανεύτηκε ἕνα ἄλλο σατανικό τέχνασμα. Στήν Ἀλεξάνδρεια ζοῦσε μιά οἰκογένεια μεταναστῶν εἰδωλολατρῶν ἀπό τήν Ἀθήνα, ἡ ὁποία εἶχε μιά πανέμορφη καί δυναμική κόρη, τή Δαρεία. Σκέφτηκε πώς ἄν τόν ἔριχνε στά θέλγητρά της καί τόν δυναμισμό της, θά ξεχνοῦσε τήν χριστιανική του πίστη. Ἡ εἰδωλολάτρισσα καλλονή, θά τόν μετέστρεφε  στήν εἰδωλολατρία. Τόν νύμφευσε λοιπόν μέ τή βία.
Ὁ Χρύσανθος θεώρησε ὡς εὐκαιρία νά μπεῖ σέ εἰδωλολατρικό σπίτι καί νά ἐργαστεῖ γιά τό Χριστό. Ὅλοι περίμεναν πώς ἡ Δαρεία θά τόν μετέστρεφε σύντομα στήν εἰδωλολατρία. Ἀλλά συνέβη τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Ὁ Χρύσανθος κατόρθωσε νά κατηχήσει τήν Δαρεία στήν χριστιανική πίστη, νά βαπτισθεῖ καί νά γίνει ἔνθερμη χριστιανή! Τό χριστιανικό ζευγάρι ζοῦσε μέ πίστη καί ὁσιότητα, ὡς ἕνα σῶμα, ὡς ἐπίλεκτα μέλη τῆς ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας. Ἐργαζόταν δραστήρια γιά τήν  ἱεραποστολή, μεταστρέφοντας πολλούς εἰδωλολάτρες στήν ἀληθινή πίστη.
Ὁ πατέρας του βλέποντας τή δυσμενῆ γιά ἐκεῖνον ἐξέλιξη, ἔγινε σωστό θηρίο ἀπό το θυμό του. Ἕνα τρομερό μῖσος εἶχε φωλιάσει στήν ψυχή του γιά το ίδιο του τό παιδί. Ἀποφάσισε λοιπόν νά τόν καταγγείλει στίς ἀρχές. Ἔσπευσε στόν ὕπαρχο Κελερίνο, ὅπου κατάγγειλε τόν γιό του καί τή νύφη του ὅτι ἔγιναν χριστιανοί. Ἐκεῖνος ἔδωσε διαταγή νά συλληφθοῦν καί νά ὁδηγηθοῦν στόν τριβοῦνο (διοικητή τοῦ τάγματος) Κλαύδιο, ἕναν φανατικό εἰδωλολάτρη καί θηριώδη ἄνθρωπο.
Ζήτησε νά παρουσιασθοῦν μπροστά του, γιά νά ἀπολογηθοῦν. Τό εὐλογημένο χριστιανικό ζευγάρι στάθηκαν μέ θάρρος ἐνώπιών του καί ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στό Χριστό, τόν ἀληθινό Θεό, ὁ Ὁποῖος, ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, ἔγινε ἄνθρωπος καί δέχτηκε νά πεθάνει γιά νά τόν λυτρώσει ἀπό τή δουλεία τοῦ διαβόλου, τήν ἁμαρτία, τή φθορά καί τό θάνατο. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ὄχι τά ἄψυχα εἴδωλα, οἱ ἀνύπαρκτοι εἰδωλολατρικοί «θεοί», στά πρόσωπα τῶν ὁποίων λατρεύεται ὁ διάβολος.
Ὁ ἀνελέητος Κλαύδιος ἀκούγοντας αὐτά ἀλλοιώθηκε ἡ ὄψη του ἀπό το θυμό καί τήν ἀγανάκτηση. Ἔδωσε διαταγή νά ἀρχίσουν τά μαρτύρια, νομίζοντας πώς ἔτσι θά τούς ἀνάγκαζε νά ἀρνηθοῦν τή χριστιανική του πίστη καί θά θυσίαζαν στά ἀπαίσια εἴδωλα. Ἐκεῖνοι ὑπέμειναν μέ ἡρωισμό του πόνους καί τούς ἐξευτελισμούς. Τά βασανιστήρια συνεχιζόταν γιά πολλές ἡμέρες καί ἐκεῖνοι ἀντί νά δειλιάζουν καί νά κάμπτεται τό φρόνημά τους γινόταν πιό ἀνδρεῖοι καί ἀντί νά βογκούν ἀπό τούς πόνους δοξολογοῦσαν το Θεό καί Τόν εὐχαριστοῦσαν γιά τήν τιμή πού τούς ἔκανε νά ὑποφέρουν γιά Ἐκεῖνον! Τότε ὁ Κλαύδιος κατάλαβε ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι ὄντως ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί πώς ἡ πίστη τους εἶναι ἀληθινή. Τούς σύγκρινε μέ τήν μεροληψία καί τήν ἀθλιότητα τῶν ὁμοπίστων του εἰδωλολατρῶν καί διαπίστωσε τήν ἀνωτερότητά τους. Τοῦ ἀνοίχτηκαν τά μάτια καί κατάλαβε τήν πλάνη του. Ἄνοιξε τήν καρδιά του στή θεία χάρη, ἡ ὁποία τόν ἐπισκέφτηκε καί τόν μεταμόρφωσε. Πίστεψε στό Χριστό καί μαζί του ἡ σύζυγός του Ἰλαρία, οἱ δύο γιοι τοῦ Ἰάσονας καί Μαῦρος καί οἱ βασανιστές στρατιῶτες του.
Οἱ εἰδωλολάτρες γεμᾶτοι μανία, ἅρπαξαν τόν Χρύσανθο καί τή Δαρεία καί τούς ἔριξαν σέ βαθύ λάκκο, θάβοντάς τους ζωντανούς. Ἔτσι τελείωσε ἡ ἐπι γῆς ζωή τους καί οἱ ψυχές τους φτερούγισε στόν οὐρανό νά συναντήσουν τό Χριστό, γιά νά συμβασιλέψουν μαζί Του στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἦταν τό ἔτος 283.
Ἡ μνήμη τους τιμᾶται στίς 19 Μαρτίου.
Τό εὐλογημένο αὐτό χριστιανικό ζευγάρι, μαζί μέ πλῆθος ἄλλα, θά πρέπει νά ἀποτελοῦν ὡς πρότυπα γιά τά σημερινά ζευγάρια, τά ὁποῖα ἀλλοτριωμένα ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα, ἀντί νά καλλιεργοῦν τήν χριστιανική πίστη καί νά ἐνστερνίζονται τίς χριστιανικές ἀξίες καί ἀρετές, τίς ἀπεμπολοῦν. Οἱ ἅγιοί μας πρέπει νά γίνουν οἱ σηματοδότες της ἐπί γῆς πορείας μας, ἄν θέλουμε νά ὁδηγεῖ ὁ δρόμος μας στό Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.