31 Ιαν 2022

Ἡ Κυβέρνηση ἐγκλωβισμένη στὶς ἐπιλογὲς τῆς Ὑποχρεωτικότητας ἐμβολιασμοῦ

Τό ἤδη καταπονημένο σύστημα ὑγείας ἀπειλεῖται μέ κατάρρευση λόγῳ τῆς άνάλγητης κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία εὐνοεῖ τά συμφέροντα τῶν ἰδιωτῶν ἔναντι τῆς δημόσιας ὑγείας. (Ο.Τ.)
Ἀπὸ Τρίτη 1/2/2022 ἄλλοι 10.000 Ὑγειονομικοὶ σὲ Ἀναστολὴ Ἐργασίας.
ΑΘΗΝΑ 28/01/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5581
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἀπὸ Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 ἄλλοι 10.000 Ὑγειονομικοὶ σὲ Ἀναστολὴ Ἐργασίας.
Ἡ Κυβέρνηση δείχνει ἐγκλωβισμένη στὴν ἐπιλογὴ τῆς ὑποχρεωτικότητας ἐμβολιασμοῦ τοῦ Ὑγειονομικοῦ Προσωπικοῦ καὶ βρίσκεται πιὰ σὲ πλήρη ἀδιέξοδο.
Ἀπὸ Τρίτη 1/2/2022 ἐφαρμόζεται ἡ διάταξη γιὰ τὴ χρονικὴ διάρκεια ἰσχῦος τῶν πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ ποὺ εἶναι 7 μῆνες. Οἱ Ὑγειονομικοὶ ἐμβολιάστηκαν πρῶτοι καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα ξεπέρασε τὸ... ἑπτάμηνο.

Πάνω ἀπὸ 10.000 συνάδελφοι δὲν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ μὲ τὴν ἀναμνηστικὴ δόση. Ὡς ἐκ τούτω θὰ πρέπει νὰ βγοῦν σὲ ἀναστολὴ μὲ βάση τὸ Νόμο.

Διοικήσεις Νοσοκομείων ἤδη συγκεντρώνουν πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ τῶν ὑπαλλήλων γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὸ νόμο καὶ νὰ θέσουν σὲ ἀναστολὴ ὅσους ὑπερέβησαν τὸ ἑπτάμηνο καὶ δὲν ἐμβολιάσθηκαν μὲ τὴν ἀναμνηστικὴ δόση.

Πῶς θὰ δουλεύουν τὰ Νοσοκομεῖα ἀπὸ Τρίτη 1/2/2022 μὲ 10.000 ἀκόμη ἀποχωρήσεις συναδέλφων; Θὰ βουλιάξουμε!!!

Οἱ ἐν λόγῳ συνάδελφοι θὰ προστεθοῦν στοὺς 4.700 συναδέλφους ποὺ βρίσκονται σὲ ἀναστολὴ ἐργασίας. Ἐπίσης συνάδελφοι ποὺ τώρα ἐργάζονται μὲ πιστοποιητικὰ νόσησης μετὰ τὸ τρίμηνο τίθονται σὲ ἀναστολή.

Τί θὰ κάνει τώρα ἡ Κυβέρνηση; θὰ ἐφαρμόσει τὸ Νόμο καὶ θὰ θέσει ἀκόμη 10.000 συναδέλφους σὲ ἀναστολὴ μὲ τὴν λήξη τῶν πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ ἢ θὰ σιωπήσει;

Καὶ ἐὰν σιωπήσει γιατί οἱ 4.700 συνάδελφοι βρίσκονται ἀκόμη σὲ ἀναστολή; Γιατί συνάδελφοι πού ἐργάζονται μὲ πιστοποιητικὰ νόσησης μετὰ τὸ τρίμηνο τίθονται σὲ ἀναστολή; Ἡ Κυβέρνηση ἔπεσε στὴν παγίδα τῆς ἀδιέξοδης πολιτικῆς ποὺ ἐφάρμοσε μὲ τὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ μόνο στὸ Ὑγειονομικὸ προσωπικό τῆς χώρας ποὺ εἶναι ἐμβολιασμένο σὲ ποσοστὸ 97% τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐπαγγελματικὴ ὁμάδα.

Τὴ σκληρότητα τὴν ἐφήρμοσε καὶ ἐξάντλησε στὸ Ὑγειονομικὸ προσωπικό. Δὲν τόλμησε νὰ τὴν ἐπεκτείνει σὲ ἄλλα ἐπαγγέλματα, λόγω πολιτικοῦ κόστους.

Ἔγκριτοι Ἐπιστήμονες διατυπώνουν πιὰ ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις, μελέτες ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι ἀποφεύγουν τὴ βαριὰ νόσηση, ὄχι ὅμως τὴν ἐλαφριὰ νόσηση καὶ τὴν μετάδοση. Μὲ τὶς ἐπικίνδυνες ὁδηγίες τοῦ ΕΟΔΥ (ἐπιστροφὴ συναδέλφων στὴν ἐργασία τὴν 5η μέρα μὲ θετικὸ τέστ καὶ ἤπια συμπτώματα, κατάργηση τῆς προληπτικῆς καραντίνας συναδέλφων ποὺ εἶναι ἐπαφὲς κρουσμάτων, τὴν μὴ διενέργεια προληπτικῶν τέστ), ὑπάρχει μεγάλη Νοσοκομειακὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ καὶ 3.000 συνάδελφοι νοσοῦν κάθε φορᾶ καὶ βρίσκονται σὲ καραντίνα.

Γιατί λοιπὸν ἐπιμένει ἡ Κυβέρνηση στὴν ἀδιέξοδο πολιτικὴ ποὺ δὲν ἔχει κανένα ὑγειονομικὸ ὄφελος καὶ διαλύει τὰ Νοσοκομεῖα;

Νὰ ἄρθουν οἱ ἀναστολὲς μὲ προληπτικὰ τέστ. Καλοῦμε τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας νὰ μὴν ἐπιμείνει στὴν ὑποχρεωτικότητα καὶ θέσει ἀκόμη 10.000 συναδέλφους σὲ ἀναστολή.

Μὴν διαλύετε τὸ Ε.Σ.Υ.. Μὴν διαλύετε τὰ Νοσοκομεῖα ἔχοντας κατὰ νοῦ τὶς ἰδιωτικοποιήσεις, τὴν κατάργηση, συγχώνευση Ὑγειονομικῶν Μονάδων.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.