31 Ιαν 2022

Ἰατρικὴ Τυραννία

Ἀπὸ τὴν κήρυξη τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19 ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (ΠΟΥ) τὸν Μάρτιο τοῦ 2020, ἔχουν σημειωθεῖ θεμελιώδεις ἀλλαγὲς στὴν κοινωνία καὶ οἱ νόμοι ἔκτακτης ἀνάγκης ποὺ ἐπιβλήθηκαν ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις παγκοσμίως μὲ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας. Ἡ μετάβαση σὲ μία ἐποχὴ μετὰ τὸν Covid-19 εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα περιορισμοὺς στὴν ἐλευθερία καὶ τὰ ταξίδια καὶ τὴ συγκέντρωση, καθὼς καὶ περιορισμοὺς στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τὸ κλείσιμο ἐπιχειρήσεων καὶ σχολείων καὶ τὸν περιορισμὸ ὑγιῶν ἀτόμων. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ὑπάρχει ἔλλειψη... ἐπιστημονικῆς συναίνεσης σχετικὰ μὲ τὶς δικαιολογίες ποὺ δίνονται ἀπὸ παγκόσμιους ὀργανισμούς, ὅπως ὁ ΠΟΥ, τὸ CDC καὶ ἐθνικὲς κυβερνήσεις, γιὰ τέτοιους δραστικοὺς κοινωνικοὺς μετασχηματισμοὺς ἀπὸ τὸ status quo ἀπὸ τὴν ἐποχὴ πρὶν ἀπὸ τὸν Covid-19.

Ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ καθηγητὴς Luc Montagnier, ὁ παγκοσμίου φήμης ἰολόγος καὶ βραβευμένος μὲ Νόμπελ γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ HIV), ὁ Dr Sucharit Bhakdi (πρώην ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἰνστιτούτου Μικροβιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Mainz) καὶ ὁ Dr. Micheal Yeadon (πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer) ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ μέτρα ἔκτακτης ἀνάγκης γιὰ τὴν ὑγεία, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐπιβολῆς ἐντολῶν γιὰ «ἐμβόλιο» Covid-19 ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ τὸν ΠΟΥ καὶ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις, ἀποτελοῦν ἀπειλὴ γιὰ τὴ Δημοκρατία καὶ τὶς Πολιτικὲς Ἐλευθερίες καὶ δὲν βασίζονται σὲ ἐπιστημονικὰ δεδομένα, ἀλλὰ σὲ μία παγκόσμια πολιτικὴ ἡμερήσια διάταξη.

Ἀντίθετα, ὁ Dr. Anthony Fauci (διευθυντὴς τοῦ Ἐθνικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀλλεργίας καὶ Λοιμωδῶν Νόσων καὶ ὁ Ἐπικεφαλῆς Ἰατρικὸς Σύμβουλος τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ), ὁ Christian Drosten (ὁ ἐφευρέτης τοῦ διαγνωστικοῦ τέστ RT PCR Covid-19, ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὸν ΠΟΥ) καὶ ὁ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (ὁ Γενικὸς Διευθυντής τοῦ ΠΟΥ) ὑποστηρίζουν ὅτι χρειάζονται παγκόσμιοι νόμοι ἔκτακτης ἀνάγκης, γιὰ νὰ περιοριστεῖ ἡ πανδημία «Covid-19» καὶ οἱ ἀναδυόμενες παραλλαγὲς τοῦ Covid-19…

Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητὴ Γιάννη Ἰωαννίδη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στάνφορντ, ἕνα ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἐπιδημιολόγους στὸν κόσμο, ὁ φόβος τοῦ κοινοῦ γύρω ἀπὸ τὴν ἀντιληπτὴ πανδημία τοῦ Covid-19 ἔχει ἀνυψωθεῖ σὲ ἐπίπεδα ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἐντελῶς ἀσυγχρονισμένα μὲ τὴν πραγματικὴ ἀπειλή. Ὁ Καθηγητὴς Ἰωαννίδης ἀναφέρει ἕνα ποσοστὸ θνησιμότητας ἀπὸ μόλυνση (IFR) γιὰ τὸν Covid μεταξὺ 0,00% καὶ 0,31% παρόμοιων ποσοστῶν μὲ τὴν ἐποχικὴ γρίπη, μὲ μέσο ποσοστὸ 0,05%. Αὐτὴ ἡ μελέτη δημοσιεύεται στὸν ἱστότοπο τοῦ ΠΟΥ. Ἐπιπλέον, εἶναι εὐρέως γνωστὸ ὅτι ὁ ἀνθρώπινος πληθυσμὸς συνυπάρχει μὲ ψυχροὺς κορωνοϊοὺς καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐξέλιξης καὶ ὑπάρχουν πολλὲς μελέτες ποὺ δείχνουν ὅτι μεγάλα ποσοστὰ τοῦ πληθυσμοῦ διαθέτουν ἤδη ἀντισώματα διασταυρούμενης ἀντίδρασης ἱκανὰ νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν SARS-CoV-2 (Covid-19), λόγω προηγούμενων συναντήσεων μὲ κρυολογικοὺς κορωνοϊοὺς καὶ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποκτήσουν φυσικὴ ἀνοσία στὸν covid-19…

Ἡ χρήση ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν γραμμῶν γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ ἐμβολίου τῆς Johnson & Johnson (Janssen) Covid-19 ἔχει ὄντως ἐπαληθευτεῖ ἀπὸ δύο εἰδικοὺς ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο John Hopkins Dr. Amesh Adalija (Σχολὴ δημόσιας ὑγείας) καὶ τὸν Dr. Bill Moss (Ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τοῦ International Vaccine Access Centre). Οἱ ἐμβρυϊκὲς κυτταρικὲς σειρὲς ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὸν πολλαπλασιασμὸ τοῦ ἀδενοϊικοῦ φορέα τοῦ Janssen «ἐμβόλιο» Covid-19 προῆλθαν ἀπὸ ἔμβρυα ποὺ εἶχαν ἀποβληθεῖ τὸ 1973 καὶ τὸ 1985 καὶ ἀναπτύχθηκαν στὸ ἐργαστήριο τοῦ Μοριακοῦ Βιολόγου Alex van der Eb στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Leiden, Ὁλλανδία καὶ ἀργότερα δημοσιεύθηκαν ἀπὸ τὸν Dr. Graham. Πράγματι, ὁ Dr. Bill Moss ἐπιβεβαιώνει… «Ἂν καὶ ἡ προέλευσή τους ἦταν σὲ ἕνα ἀποβληθὲν ἔμβρυο… εἶναι στὴν πραγματικότητα ἁπλῶς μία ἀνεξάρτητη κυτταρικὴ σειρὰ ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ στὸ ἐργαστήριο ἐδῶ καὶ δεκαετίες». Στὴν πραγματικότητα, στὸν ἱστότοπο τοῦ FDA (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, 26 Φεβρουαρίου 2021, Σελίδα 12, Ἑνότητα 4.1) ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀδενοϊικὸς «φορέας AD26» τοῦ Janssen ποὺ ἐκφράζει τὴν πρωτεΐνη SARS-CoV-2 ἀναπτύσσεται σὲ PER.CR TetR Κυτταρικὲς γραμμὲς» [212]. Ἡ κυτταρικὴ σειρὰ PER.C6 TetR προέρχεται ἀπὸ ἱστὸ ἀμφιβληστροειδοῦς ἑνὸς ἐμβρύου ποὺ ἀποβλήθηκε τὸ 1985. Τὸ ἐμβόλιο AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 ἀνασυνδυασμένου ἀδενοϊοῦ πολλαπλασιάστηκε σὲ κυτταρικὲς σειρὲς HEK293T (ἀνθρώπινα ἐμβρυϊκὰ νεφρικὰ κύτταρα), ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Ὀργανισμὸ Φαρμάκων (ἔκθεση ἀξιολόγησης 29 Ἰανουαρίου 2021, Σελίδα 14 [214]). Ἡ κυτταρικὴ σειρὰ HEK293 εἶναι ἀθάνατη ἀπὸ ἀνθρώπινα κύτταρα νεφρικὰ κύτταρα, ποὺ προέρχονται ἀρχικὰ ἀπὸ ἕνα θηλυκὸ ἔμβρυο ποὺ ἀποβλήθηκε τὸ 1973.

Τὰ προϊόντα «ἐμβόλιο» Pfizer/BioNTech Covid-19 χρησιμοποιοῦν ὄντως κύτταρα ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπινο ἐμβρυϊκὸ ἱστό, ὅπως ἐπιβεβαίωσε ἡ Vanessa Gelman (Ἀνώτερη Διευθύντρια Παγκόσμιας Ἔρευνας, Ἀνάπτυξης & Ἰατρικῶν Ἐπικοινωνιῶν στὴν Pfizer) στὶς 9 Φεβρουαρίου 2021 «Μία ἢ περισσότερες κυτταρικὲς σειρὲς μὲ προέλευση ποὺ μπορεῖ νὰ ἀνιχνευθεῖ στὸν ἀνθρώπινο ἐμβρυϊκὸ ἱστὸ ἔχει χρησιμοποιηθεῖ σὲ ἐργαστηριακὲς δοκιμὲς ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ πρόγραμμα ἐμβολίων… Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν ὑποθέσεων συνεργασίας, θέλουμε νὰ ἀποφύγουμε τὶς πληροφορίες γιὰ τὰ ἐμβρυϊκὰ κύτταρα νὰ ἐπιπλέουν ἐκεῖ ἔξω». Ἐπιπλέον, ἡ Melissa Strickler, πρώην ἐλεγκτὴς ποιότητας στὸ ἐργοστάσιο τῆς Pfizer McPherson στὸ Κάνσας, ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι στὶς 4 Φεβρουαρίου 2021 ὁ Philip Dormitzer (Ἀντιπρόεδρος καὶ Ἐπικεφαλῆς Ἐπιστημονικὸς Ὑπεύθυνος) δήλωσε ὅτι «κύτταρα HEK293T ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὸν προσδιορισμὸ IVE (κατὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Covid mRNA ἐμβόλιο BNT162b2), προέρχονται τελικὰ ἀπὸ ἕνα ἔμβρυο ποὺ ἔχει ἀποβληθεῖ». Ἐπίσης, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαδικασίας παραγωγῆς καὶ δοκιμῆς τοῦ ἐμβολίου Moderna mRNA-1273 Covid-19, χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα HEK293T, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται στὸ Moderna mRNA-1273 Covid19 Vaccine Patent US10,703,789,B2 καὶ σὲ μία μελέτη ποὺ συντά­χθηκε ἀπὸ τὴ Moderna…

Σύμφωνα μὲ τὸν Dr. Michael Yeadon, ἡ κήρυξη τῆς πανδημίας Covid-19 ἀπὸ τὸν ΠΟΥ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μαζικὸ οἰκονομικό, πολιτικό, ἰατρικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔλεγχο τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ἀπὸ παγκόσμια ἰνστιτοῦτα ὅπως ὁ ΠΟΥ καὶ τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ, μὲ τὴ συνοδευτικὴ συγκέντρωση ἐξουσία καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν ὑποτελῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων.

Ὁ Dr. Michael Yeadon δηλώνει ὅτι ἐπὶ τοῦ παρόντος βρισκόμαστε στὴ Φάση 4 μίας καθόδου πρὸς τὴν παγκόσμια τυραννία καὶ δυστοπία (Ἰούνιος 2021- Ὀκτώβριος 2021) ποὺ περιλαμβάνει τὰ ἀκόλουθα μέτρα:

• Ἐπιβολὴ δελτίου ἐμβολιασμοῦ γιὰ ἐπιβράβευση τῶν ἐμβολιασμένων καὶ τιμωρία τῶν ἀνθεκτικῶν.

• Δημιουργία συστήματος ἀπαρτχάιντ τῶν προνομιούχων ἐμβολιασμένων κατὰ τῶν μὴ ἐμβολιασμένων, (ποὺ ἔχουν περιορίσει τὶς ἐλευθερίες τους).

• Ἀφαίρεση τοῦ δικαιώματος ἐργασίας ἢ σπουδῶν ἀπὸ τοὺς μὴ ἐμβολιασμένους

• Ἀπόσυρση βασικῶν ὑπηρεσιῶν σὲ μὴ ἐμβολιασμένους

• Ἐπιβολὴ πληρωμῶν PCR/ἀντιγονικοῦ τέστ σὲ μὴ ἐμβολιασμένους.

Τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα τῶν παραπάνω περιορισμῶν εἶναι ἡ ἀποθάρρυνση καὶ ἡ ἐξαθλίωση ἑνὸς ἀνθεκτικοῦ πληθυσμοῦ ποὺ δὲν ὑπακούει στὶς κυβερνητικὲς καὶ παγκόσμιες ἐντολὲς παράνομων ἐμβολίων καὶ ἐφαρμόζει περαιτέρω τοὺς δρακόντειους/στρατιωτικοὺς νόμους (φάση 5) καὶ τὴ «μεγάλη ἐπαναφορὰ» (φάση 6) ὅπως ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν Claus Schwab, τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ καὶ τὸν Ὅμιλο τοῦ Νταβὸς μὲ τὸν ἐπακόλουθο πλήρη ἔλεγχο τοῦ φάσματος ἑνὸς ὑποτελοῦς καὶ ἐξαρτημένου πληθυσμοῦ, ὅπως προβλέφθηκε ἀπὸ τὸν Dr. Michael Yeadon (Νοέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022). Ἕνα πιθανὸ σενάριο ποὺ ὑποστήριξε τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ τὸ 2010 μὲ τὸ ὄνομα Operation Lock Step, ὁραματίζεται μία παγκόσμια πανδημία ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς πρόσχημα γιὰ «Ἕναν κόσμο αὐστηρότερης κυβέρνησης ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω καὶ πιὸ αὐταρχικῆς ἡγεσίας»…

Ἔχουν δρομολογηθεῖ πολυάριθμα μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν περιορισμῶν τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ τῆς εἰσαγωγῆς ἐντολῶν ἐμβολίων στὴν ἐποχὴ τοῦ Covid- 19. Οἱ σύμβουλοι JCVI (κοινὴ ἐπιτροπὴ ἐμβολιασμοῦ καὶ ἀνοσοποίησης) τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου δὲν συνέστησαν τὸν ἐμβολιασμὸ ὑγιῶν παιδιῶν ἡλικίας μεταξὺ 12 καὶ 15 ἐτῶν καὶ προηγουμένως ἡ MHRA (ἡ ρυθμιστικὴ ὑπηρεσία γιὰ φάρμακα καὶ προϊόντα ὑγειονομικῆς περίθαλψης) στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο εἶχε λάβει μία προκαταρκτικὴ ἀναφορὰ κίτρινης κάρτας ποὺ ἀπαιτοῦσε τὴν ἄμεση διακοπὴ τοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ κατὰ τοῦ Covid-19 τὸν Ἰούνιο τοῦ 2021, ἀπὸ τὴν Dr Tess Lawrie, MBBCh, PhD. Ἐπιπλέον, στὴ Γερμανία ἡ Ἐρευνητικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸν Κορωνοϊὸ συγκεντρώνει ἐπὶ τοῦ παρόντος στοιχεῖα καὶ μαρτυρίες ἀπὸ ἑκατοντάδες ἀνεξάρτητους Ἐπιστήμονες, Γιατροὺς καὶ Δικηγόρους κατὰ τοῦ ΠΟΥ, τοῦ CDC καὶ τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων γιὰ ἀπάτη μεγάλης κλίμακας καὶ παράνομη ἐπιβολὴ πειραματικῶν ἐντολῶν ἐμβολίων. Ἡ ρουμανικὴ κυβέρνηση εἶχε ἀναγκαστεῖ νὰ κλείσει μεγάλο ἀριθμὸ κέντρων ἐμβολίων στὴ χώρα, λόγω τῆς μὴ συμμόρφωσης τοῦ 70% τῶν πολιτῶν της ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ δεχτοῦν τρύπημα καὶ στὴ Σερβία ἡ ἀστυνομικὴ ἕνωση ἐξέδωσε ὁδηγία οἱ πολίτες της νὰ κινητοποιηθοῦν κατὰ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ κατὰ τοῦ Covid-19 ζητώντας τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου.

Ἐπιπλέον, ὁ Ὀργανισμὸς Προστασίας Ὑγείας τῶν Παιδιῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Robert F. Kennedy Junior λειτουργεῖ γιὰ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν ἀπὸ πειραματικὲς ἰατρικὲς διαδικασίες. Πρόσφατα, στὶς 14 Δεκεμβρίου 2021, ὁ Dr. Sucharit Bhkadi καὶ ὁ καθηγητὴς Arne Burkhardt σὲ κοινὴ ἐπιστολὴ ζήτησαν τὴ διακοπὴ τοῦ διεθνοῦς προγράμματος ἐμβολίων Covid-19, ἀφοῦ παρουσίασαν αἰτιώδεις ἐνδείξεις «ἐπαγόμενης ἀπὸ ἐμβόλια» παθολογίας μετὰ ἀπὸ μεταθανάτια ἀνάλυση 15 ἀτόμων. Ἐπιπλέον, ὅπως ἀναφέρθηκε, ἔχει ὑποβληθεῖ καταγγελία στὸ ΔΠΔ γιὰ παραβιάσεις τοῦ κώδικα τῆς Νυρεμβέργης καὶ τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ρώμης, μὲ τὸν Dr. Michael Yeadon καὶ τοὺς συνεργάτες του νὰ παρουσιάζουν ὁλοκληρωμένα στοιχεῖα καὶ τεκμηρίωση μαζικῶν παραβιάσεων τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν, τῆς αὐτονομίας τῆς ὑγείας καὶ τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν.

Σημ. «Ο.Τ.»: Δημοσίευσις ἐλαχίστων ἀποσπασμάτων -ἄνευ τῶν παραπομπῶν- ἀπὸ τὴν μελέτην μὲ τίτλον «Αὐτόνομη καὶ Διαφανὴς Ἐπιστημονικὴ Ἔρευνα στὴν Ἐποχὴ Covid-19» μεταφρασθεῖσα ὑπὸ τοῦ κ. Εὐσταθίου Ἰ. Ἰωάννου, Καθηγητοῦ Θεολογίας, Κοινωνιολογίας καὶ Συγκριτικῆς Γλωσσολογίας

* Πτ. Βιοϊατρικῆς King’s College, MSc Ἰολογίας Imperial College, PhD Νευροβιολογίας King’s College, Μεταδιδ. Διπλ. Παθολογίας Stanford, Ἀν. ἐρευνητῆ Universite Cote d’Azur

Τοῦ Δρ. κ. Ἀνδρέου Ράλλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.