17 Νοε 2021

Ξεκάθαρη ἀπάντηση τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου στίς δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Πειραιῶς.

(Γιά τίς πρόσφατες δηλώσεις του ὅτι ὅσοι δέν ἐμβολιάζονται δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν Ἐκκλησία! κτλ.)
π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Εἶναι ἐντελῶς ἀντίστροφα τά πράγματα. Σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες -γιά τήν τήρηση τῶν ὁποίων ὀμνύουν οἱ Ἐπίσκοποι πρίν ἀπό τήν χειροτονία τους ὡς Ἐπίσκοποι- Όσοι ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΤΕΟΙ, ΚΑΤ' ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ.
Τότε, τί θά συνέβαινε; Θά ἔπρεπε νά κενωθοῦν οἱ Μητροπόλεις, τοὐλάχιστον κατά τό ἕνα τρίτο, καί νά φύγει ὁ μισός ἀριθμός τῶν πρεσβυτέρων. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία οἰκονομεῖ καί τό προβλέπει αὐτό μές στούς Ἱερούς Κανόνες, νά ἀντικαταστήσει τήν... ἀκρίβεια μέ το κατ' οἰκονομία.

Γιατί λοιπόν λέω ὅτι κατ' ἀκρίβεια εἶναι καθαιρετέοι;

Διότι προσβάλλουν τήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν ἀποδοχή προϊόντων ἐκτρώσεως.

καί

Διότι ἡ δολοφονία τῶν ἐμβρύων ἐπί τῶν ὁποίων γίνεται ἡ παραγωγή -ἡ πρό-κλινική παραγωγή- τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων εἶναι ἐπιπλέον -προσέξτε-
*εἰκονομαχία, διότι προσβάλλει τόν ἄνθρωπο την κατ' ἐξοχήν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
*εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό τυμβωρυχία,
*εἶναι πράξη ἰσοδύναμη μέ τίς εἰδωλολατρικές ἀνθρωποθυσίες, οἱ ὁποῖες γινόνταν γιά τήν εὐημερία τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Δηλαδή, δολοφονοῦν μέ τό αἰτιολογικό «τό καλό τῶν ἄλλων».

Καί τέλος πρέπει νά προσθέσουμε καί τίς θανάσιμες παρενέργειες τοῦ βατσινώματος γιά τίς ὁποῖες πρέπει νά γνωρίζουμε καί γιά ὅλα τ' ἄλλα τά παραπάνω ὅτι οἱ Ἱεροί Κανόνες ἐπιβάλλουν καθαίρεση στούς κληρικούς.

Ἐπίσης θά ἤθελα νά τονίσω καί τό ἑξῆς. Δίνει μία ὡραία ἀπάντηση ἐπίσης ἡ Ἕνωση Δικαστικῶν καί Εἰσαγγελέων, ἡ ὁποία ὅπως τονίζει ἡ ἔγκριτη ἐκκλησιαστική ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική.

Γράφουν λοιπόν οἱ δικαστές καί οἱ εἰσαγγελεῖς, πρέπει νά ἀποφευχθεῖ πάσῃ θυσίᾳ ἡ θέσπιση μιᾶς καί μοναδικῆς κρατικῆς ἀλήθειας, τήν ὁποία ὄχι μόνον ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς ἀλλά καί ἄλλοι Μητροπολῖτες προωθοῦν. Ἡ δίωξη κάθε ἀντίθετης ἄποψης, -πρέπει νά ἀποφευχθοῦν αὐτά ἔτσι;- μιά πρακτική πού μπορεῖ νά ἐκπέσει σέ λογοκρισία. Γιατί; Διότι περιορίζει σημαντικά τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης καί τῆς πληροφόρησης ὅπως αὐτό ἀποτυπώνεται στά ἄρθρα 5 καί 14 του Συντάγματος και ούτω καθεξής.

Ἔτσι λοιπόν σχολιάζεται τό ἑξῆς. Ὁ Πειραιῶς λέγει ὅτι εἶναι σχισματικοί αὐτοί οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ. Ἄς τό στηρίξει λοιπόν ἰεροκανονικά. Ἔχει πεῖ βέβαια καί ἄλλες παραδοξότητες. Φόρεσε τήν κάπα τοῦ ἱεροεξεταστῆ, ὅπως καί κάποιοι ἄλλοι Ἀρχιερεῖς, καί ἄναψε τήν πυρά γιά τους διαφωνοῦντες καί καλεῖ μέ αὐτόν τόν τρόπο τό Κράτος σέ λογοκρισία καί σέ διώξεις ἐναντίον ἐκείνων πού ἀρνοῦνται αὐτόν τόν βέβηλο, τόν ἀπάνθρωπο καί θανατηφόρο ἐμβολιασμό.

Ἄν διάβαζε ἐπίσης τό εἰσηγητικό κείμενο τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ βάση τό ὁποῖο ἀναπτύχθηκαν ὅλα τά σκεπτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπό τίς 13 ἄν δέν ἀπατῶμαι Ἰανουαρίου τοῦ 2021 μέχρι καί τήν τελευταία μεγάλη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, θά διεπίστωνε ὁ ἅγιος Πειραιῶς καί οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς ὅτι ὅλα τά στοιχεῖα πού ἀναφέρει ὁ ἅγιος Μεσογαίας σ' αὐτήν τήν εἰσηγητική ἔκθεση -προσέξτε το- ἀλλά καί τό σκεπτικό, εἶναι εἰλημμένα ἀπό παπικές πηγές καί ἰδιαίτερα ἀπό τίς σκληρές ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ θέσεις τοῦ Βατικανοῦ. Γιατί πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι μέσα στούς παπικούς ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τήν ἀλήθεια ὅτι τό ἔμβρυο εἶναι ἄνθρωπος ἐξ ἄκρας συλλήψεως.

Ἀγωνιζόμαστε λοιπόν σήμερα κατά τοῦ πάπα πού θά 'ρθεί στήν Ἐκκλησία καί ἐκτελοῦμε κατά τό γράμμα καί κατά τό πνεῦμα τίς παπικές ἐντολές!

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ: Ἄρα λέτε πάτερ [ὅτι] μέ αὐτά πού λέει ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ἐκτελοῦνται ἐντολές καί ἡ γραμμή τοῦ πάπα, τοῦ Βατικανοῦ.

π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Ἀκριβῶς! Αὐτά πού λέει ὁ Πειραιῶς εἶναι ἡ γραμμή τοῦ πάπα. Καί αὔριο -ὅπως καί ἔχει σηκωθεῖ- θά φωνάζει γιά νά 'ρθεί ἤ νά μήν 'ρθεί ὁ πάπας! Δέν παίρνω αὐτήν τήν στιγμή θέση, ἀλλά ἐν πάσῃ περιπτώσει το νά φωνάζουμε νά 'ρθεί ἤ νά μήν ἔρθει, ἀπό τήν ἄλλη ὅμως πλευρά νά τηροῦμε καί μέ τά λόγια μας καί μέ τίς πράξεις μας, καί μέ τά γραπτά μας βεβαίως τά ὁποῖα διαδίδονται, αὐτά τά ὁποῖα φρονεῖ τό Βατικανό, ἔ, ἀπό κεῖ κεῖ πέρα δέν θέλω νά χαρακτηρίσω...2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.