3 Νοε 2021

Ναυπάκτου: ὁ Ρομπέν τῶν ἀδυνάτων

Τοῦ π. Παύλου Καλλίκα
(σχόλιο στό ἀπόσπασμα ἀπό τό «κήρυγμα» τοῦ Ναυπάκτου Ἰερόθεου (ἐδῶ) ἀπό τό σημεῖο 4:52 καί μετά).
Ἡ πρώτη ἀντίδραση ὅταν τόν βλέπεις συνοψίζεται στήν φράση «Καλά, τί ἔχει πάθει;»
Κατά δεύτερον, σέ προβληματίζει ἡ μέ παρεστιγμένα ροή τοῦ λόγου του.
Τρίτο ἔρχεται τό ἄλλοτε ἀμήχανο, καί ἄλλοτε ἀπλανές βλέμμα του.
Τέλος πάντων, αὐτός ὅμως εἶναι:
Ὁ ὑπερασπιστής τῶν ἀδυνάτων στοιχείων τῆς κοινωνίας.
Ὁ τιμωρός τῶν ὑγιῶν ἀνθρώπων, τῆς «ἄριας φυλῆς» ἤ ἀλλιῶς τῶν ἀντιεμβολιαστῶν.
Ὁ καλός πρεσβευτής μιᾶς Ἐλεύθερης Πολιτείας καί μιᾶς... Ἐλεύθερης Κυβέρνησης, χωρίς ναζιστικές νοοτροπίες.
Ἄς μποῦμε λίγο στόν κόσμο του.
Τά ἀδύνατα στοιχεῖα, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά του, εἶναι οἱ ἐμβολιασμένοι.
Αὐτοί τυχαίνει νά εἶναι πρωτίστως, πρόσωπα τῆς κυβέρνησης, τῆς ἱεραρχίας, δημοσιογράφοι καί πολλοί ἀπό αὐτούς πού κατέχουν τήν ἐξουσία καί τόν πλοῦτο σήμερα στή χώρα μας.
Δευτερευόντως, ὅσοι ἐπέλεξαν γιά τούς λόγους τους, καί αὐτό εἶναι σεβαστό, νά κάνουν τό ἐμβόλιο.
Στούς δεύτερους ἡ κυβέρνηση κατά καιρούς τούς ἔδωσε καί προνόμια «ἐλευθερίας» καί ... δωρεάν data !!! Ἐπίσης, αὐτά τά ἀδύνατα στοιχεῖα:

• δέν ἔχουν κανένα θέμα μέ τήν δουλειά τους,
• δέν δέχονται κανέναν ἐκβιασμό, καί
• μποροῦν νά ἐπισκέπτονται ὅποιους χώρους ἐπιθυμοῦν ἐλεύθερα, χωρίς περιορισμούς κ.α.

Αὐτά τά ἀδύνατα στοιχεῖα στά ὁποῖα ἀνήκει καί ὁ Ναυπάκτου, τά ὑπερασπίζεται μέ πάθος στόν λόγο του ὁ Ρομπέν αὐτός τῆς Ναυπακτίας.

Ἀπό ποιούς τά ὑπερασπίζεται; Ἀπό τούς ὑγιεῖς ἀνθρώπους.

Οἱ ὑγιεῖς ἄνθρωποι, ὅπως τούς ἀποκαλεῖ τώρα, καί ὄχι στοιχεῖα, εἶναι οἱ ἀντιεμβολιστές ἤ ἅ-ντί-εμ-βο-λι-α-στές.

Πρόκειται γιά μιά ἄρια φυλή πού κινεῖται καί δρᾶ ἀνάμεσά μας μέ τά ἑξῆς χαρακτηριστικά:

• Πρῶτον εἶναι ὑγιής (καί κακῶς ἴσως συμβαίνει αὐτό).

• Δεύτερον εἶναι φίλαυτοι. Παρ' ὅτι συνήθως δέν βρίσκονται στήν ἐξουσία πολιτική ἤ ἐκκλησιαστική, οὔτε κατέχουν ἐξέχουσες θέσεις.

• Κάποιοι ἀπό αὐτούς καθημερινά ἐκβιάζονται ἀπό τούς ἐργοδότες τους ἤ τούς ἐπισκόπους τους. Ἄλλοτε νά μήν μιλοῦν ἤ σέ ἄλλη περίπτωση, νά ἐμβολιαστοῦν ἀλλιῶς ... θά δούν τό σπιτάκι τους.

• Ἐνίοτε βλέπουν καί τήν δικαστική ἕδρα, ἀφοῦ ἐκκρεμούν δικόγραφα εἰς βάρος τους.

• Εἶναι οἱ ὑγιεῖς ἄνθρωποι πού ἔχουν πληρώσει πρόστιμα, ἔχουν βγεῖ σέ ἀναστολή, ἔχουν χάσει τήν δουλεία τους καί σέ πολλές περιπτώσεις ἔχουν πεινάσει οἱ οἰκογένειες τούς, ἐνίοτε πολύτεκνες ἤ ὑπερπολύτεκνες.

Ὄχι ὅμως μόνο αὐτά. Τήν φάρα αὐτή τήν χαρακτηρίζει, κατά τήν Ναυπάκτιο θεωρία καί μιά ναζιστική νοοτροπία.

Εἶναι ναζιστές. Σκοπός τους καί συνάμα ἀπόλυτος στόχος τους εἶναι νά ἐξαφανίσουν τά ἀδύνατα μικρά καί ἀνυπεράσπιστα στοιχεῖα τῆς κοινωνίας, ὅπως αὐτά προαναφέρθηκαν.

Πώς; Λέγοντας ἤ γράφοντας ὅτι αὐτό τό ὑπερόπλο (ὄρος τῆς κυβέρνησης) ἤ ἀλλιῶς τό «δῶρο τοῦ θεοῦ» (ἐκκλησιαστικός ὅρος) τό "ἐμβόλιο" δηλ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

Αὐτές καί μόνο οἱ δύο λέξεις εἶναι ἱκανές νά ἐξαφανίσουν ἀπό προσώπου τῆς γῆς, ὄχι μόνο τά ἀδύνατα στοιχεῖα αὐτῆς τῆς κοινωνίας, ἀλλά ἀκόμη ... καί αὐτά τά χημικά στοιχεῖα τοῦ περιοδικοῦ πίνακα (ὑπερβολή)!!!

Ἡ «Ἐλεύθερη Πολιτεία» καί ἡ «Ἐλεύθερη Κυβέρνηση».

Πρόκειται γιά μιά πολιτεία πού χαρακτηρίζεται ἀπό ἐλεύθερα lockdown.

• Μποροῦν ἐλεύθερα μέ μόνο μιά ΚΥΑ ἐκ μέρους τῶν κυβερνώντων νά ἐπιβάλλονται ἀνά πᾶσα στιγμή (χειμῶνα, καλοκαίρι, ἐθνικές ἑορτές, ἐκκλησιαστικές ἑορτές κτλ.)

• Στήν διάρκεια αὐτή τοῦ lockdown σέ ἀφήνει ὁ «νομοθέτης» νά κινεῖσαι ἐλεύθερα μέσα στό σπίτι σου. Ποτέ δέν θά σοῦ πεί γιατί πῆγες στό σαλόνι; Ἤ γιατί πῆγες στήν κουζίνα;

• Στίς μετακινήσεις σου μπορεῖς, κάνοντας χρήση τῆς ἐλευθερίας σου, νά ἐπιδεικνύεις εἴτε σέλφ τέστ, εἴτε ράπιντ, εἴτε πιστοποιητικό νόσησης.

• Στήν πολιτεία αὐτή ἐλεύθερα καταδικάζεται σέ ἀπόρριψη ἄνευ αἰτιολογίας ἀπό τήν Κυβέρνηση ὅποιος γιατρός, ἀλλά καί ὅποιος ἄλλος πεῖ κάτι ἀντίθετο μέ τήν γραμμή της, ἤ μέ τήν γραμμή τῆς ΔΙΣ.

• Ἐλεύθερα ἐπίσης συμβουλευόμαστε μεσώ τῶν ΜΜΕ πάντα τούς ἴδιους «εἰδικούς».

• Ἐλεύθερα καί ἀνερυθρίαστα ὁ ὑγιής ἄνθρωπος, καί μόνο αὐτός, μπορεῖ νά χαρακτηρίζεται καί ναζιστής ἤ φίλαυτος, κατά τόν Ναυπάκτου.

Σέ αὐτή τήν «ἐλεύθερη πολιτεία» καί τήν «ἐλεύθερη κυβέρνηση» γιατί ὄχι καί στήν «ἐλεύθερη ἐκκλησία» θά προσθέσω, ζεί καί ἀναπνέει ὁ ἐν λόγῳ ἱεράρχης.

Ὅπως καί νά ἔχει ἀδελφέ μου ἐσύ πού διαβάζεις τίς ἀράδες αὐτές,
Ἄν τυχόν εἶσαι περήφανος πού ἀνήκεις στά ἀποκαλούμενα ἀδύνατα στοιχεῖα τοῦ Ναυπάκτου, ἄς μή φοβᾶσαι.
Ἔχεις «τό ὑπερόπλο» ἤ «τό δῶρο τοῦ θεοῦ», τήν δουλειά σου, καί τόν Ρομπέν σου.

Ἄν τυχόν ἀνήκεις στούς ὑγιεῖς ἀνθρώπους, νά χαίρεσαι γιατί εἶσαι ἄνθρωπος, ἔχεις τήν ὑγεία σου, εἶσαι δυνατός καί ἐλεύθερος καί δέν ἔχεις ἀνάγκη ἀπό αὐτόκλητους προστάτες.
Μήν φοβᾶσαι. Σέ αὐτή τήν κατηγορία, ναζιστής δέν μπορεῖς οὔτε νά εἶσαι, οὔτε καί νά γίνεις.
Αὐτά συνδέονται καί συμβαίνουν μόνο στό μυαλό τοῦ Ναυπάκτου.

5 σχόλια:

 1. Ο Ιερόθεος ειναι μαρξιστής, γι αυτό χωρίζει του ανθρώπους σε τάξεις. Εμβολιασμένοι = προλετάριοι
  Ανεμβολϊαστοι = καπιταλιστες και ναζιστες
  Γενικά η σκεψη συτού του ανθρώπου είναι πάντοτε ταξική. Αυτό φαίνεται και σε κάποια από τα βιβλια του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. π. Παύλε, μας ανέπαυσες! Δεν φανταζόμουν ποτέ, μα ποτέ, πως αυτός ο άνθρωπος, του οποίου τα βιβλία διάβαζα πολύ ζήλο και αδηφαγία, θα μπορούσε να καταντήσει σ` αυτήν την κατάντια (δεν είναι πλεονασμός η σύνταξη). Ναι, κατάντια ενός ποιμένος της του Χριστού Εκκλησίας, μαθητού κατά βάσιν και κατ` ουσίαν του π. Ιωάννη Ρωμανίδη. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, κάποια στιγμή και σε ανύποπτο χρόνο πήρα ένα μήνυμα με ένα νεύμα μόνο, από τον μακαριστό γέροντά μου, όταν σε μια συζήτησή μας έκανα αναφορά στην πνευματικότητα του ως άνω δεσπότη. Δεν υπάρχει, λοιπόν, θέμα εκπλήξεως. Στους έχοντες γνώση του βίου και της πολιτείας του ως άνω δεσπότη, ήταν αναμενόμενη μια τέτοια συμπεριφορά και ... μη χειρότερα!
  AMASEYS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτός ο Ιερόθεος είναι πολύ επικίνδυνος και χρησιμοποιεί την Ορθοδοξία για πολιτικούς σκοπούς. Μπερδεύει τη θεολογία με την πολιτική

   Διαγραφή
 3. Όταν αυτά που λέμε και γράφουμε δεν έχουν πνευματικό αντίκρισμα, είναι λογικό να καταλήγουμε σε τέτοιες καταστάσεις...
  Η θεωρία της επίβασης είναι η πράξη, καλέ μου δέσποτα!
  Δυστυχώς, μας έχεις απογοητεύσει όλους. Και το χειρότερο είναι, ότι περιμένεις τον Ιερώνυμο να σε κάνει αρχιεπίσκοπο όπως ψευδώς σου έταξε ότι θα παραιτηθεί υπέρ σου...
  Μην συμπεριφέρεσαι εγωιστικά, και μην ακούς όλους όσοι θέλουν τον πνευματικό όλεθρό σου.
  Ούτε αρχιεπίσκοπο θα σε κάνουν, ούτε άλλο τίποτα. Το μόνο που καταφέρνουν, είναι να σε κοροϊδεύουν, να σε διασύρουν στα μάτια όλων των ορθοδόξων χριστιανών αναγνωστών των βιβλίων σου και το κυριότερο, να σε καθιστούν υπόλογο έναντι του Θεού, για τον καινοφανή δρόμο που τελευταίως ακολουθείς...
  Στώμεν καλώς Δέσποτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.