10 Αυγ 2021

Γέρων Γρηγόριος: Ἰδιαίτερα κατὰ τὴν περίοδο τῶν δοκιμασιῶν, δὲν φεύγουμε ἀπὸ τὸν Ναό, ἀλλὰ καταφεύγουμε σ' αὐτόν…

Ἱερομονάχου Γρηγορίου (2021), Μὲ πίστη καὶ μετάνοια. Ἅγιον Ὅρος: Ἱερὸν Κουτλουμουσιανὸν Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ὁ Χριστός, κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς παρουσία Του, τέλεσε ἄπειρα θαύματα καὶ θεραπεῖες. Τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ "Τὸν παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς ἀφήση νὰ ἀγγίξουν μόνο τὴν ἄκρη τοῦ ἐνδύματός Του, καὶ ὅσοι τὸ ἄγγιξαν θεραπεύτηκαν". Καὶ σήμερα, ὅπου τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία βρίσκεται ὁ Χριστός. Καὶ πρὶν ἀκόμη προφθάσουν οἱ ἄρρωστοι νὰ Τὸν παρακαλέσουν γιὰ νὰ... Τὸν ἀγγίξουν, τοὺς πλησιάζει Ἐκεῖνος καὶ τοὺς προσκαλεῖ, ὄχι μόνο νὰ Τὸν ἀγγίξουν, ἀλλὰ καὶ νὰ τραφοῦν ἀπὸ Αὐτόν.

Μᾶς προτρέπει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: "Ἂς ἀγγίσουμε κι ἐμεῖς τὸ ἄκρο τοῦ ἐνδύματός Του. Ἢ μᾶλλον, ἂν θέλουμε, Τὸν ἔχουμε ὁλόκληρο δικό μας. Διότι καὶ τὸ ἴδιο τὸ Σῶμα Του εἶναι ἐνώπιόν μας. Ὄχι μόνο τὸ ἔνδυμά Του, ἀλλὰ καὶ τὸ Σῶμα Του, ὥστε ὄχι μόνο νὰ Τὸ ἀγγίσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ Τὸ φάγουμε καὶ νὰ χορτάσουμε. Ἂς πλησιάσουμε, λοιπόν, μὲ πίστη, ἀφοῦ ὅλοι μας ἔχουμε κάποια ἀσθένεια. Διότι ἂν αὐτοὶ πού ἄγγιξαν μόνο τὸ ἄκρο τοῦ ἐνδύματός Του ἔλαβαν τόση δύναμη, πόσο περισσότερη δύναμη θὰ λάβουν ἐκεῖνοι πού Τὸν ἔχουν ὁλόκληρο μέσα τους; Τὸ νὰ πλησιάσουμε ὅμως τὸν Χριστὸ μὲ πίστη, δὲν σημαίνει νὰ λάβουμε ἁπλῶς τὴν θεία Κοινωνία, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ τὴν ἀγγίσουμε μὲ καθαρὴ καρδιά, σὰν νὰ προσερχόμαστε στὸν ἴδιο τὸν Χριστό".

Τὰ ἀνωτέρω χρυσοστομικὰ λόγια εἶναι ἰδιαίτερα ἐπίκαιρα στὶς ἡμέρες μας, ὅπου μὲ πρόφαση τὴν ὑπεράσπιση τῆς ὑγείας, βάλλεται παντοιοτρόπως τὸ σωτήριο Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἐφ' ὅσον πιστεύουμε στὰ θεμελιώδη δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας, δὲν εἶναι ποτὲ δυνατὸν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου νὰ ἀποτελέση ἀφορμὴ μόλυνσης ἢ μετάδοσης κάποιας ἀσθένειας.

Εἶναι πολὺ βαρὺ νὰ μᾶς λέγη ὁ Χριστὸς Λάβετε φάγετε, τοῦτο ἐστὶ τὸ Σῶμα μου, ποὺ θυσίασα γιὰ χάρη Σας στὸν Σταυρό, καὶ νὰ τοῦ ἀπαντοῦμε ἀρνητικά, ὄχι ἀπὸ αἴσθημα δικῆς μας ἀναξιότητος ἀλλὰ ἀπὸ φόβο μήπως μᾶς κολλήση κάποια ἀρρώστια. Εἶναι πολὺ βαρὺ νὰ θεωροῦμε τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ζωὴ καὶ ἡ πηγὴ κάθε ζωῆς, ὡς πιθανὴ αἰτία θανάτου! Στὸ συγκεκριμένο θέμα ἡ ὀλιγοπιστία φθάνει σὲ ὅρια βλασφημίας.

Στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ποτὲ δὲν μαρτυρεῖται νὰ κόλλησε κάποιος ἀσθένεια ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία, οὔτε ἔγινε ποτὲ λόγος γιὰ "κουταλάκια” ποὺ χρειάζεται νὰ ἀντικαταστήσουν τὴν ἁγία Λαβίδα. Στὰ Νοσοκομεῖα λοιμωδῶν ἀσθενειῶν ποτὲ δὲν ἀσθένησε κανένας Ἱερεύς, ποὺ κατέλυσε τὸ ἅγιο Ποτήριο μετὰ τὴν μετάληψη τῶν ἀσθενῶν.

Ἡ θεία Λειτουργία καὶ τὰ ὑπόλοιπα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλαδὴ ὅλες οἱ θεοσύστατες τελετὲς ποὺ μεταδίδουν στοὺς πιστοὺς μὲ αἰσθητὰ σημεῖα τὴν ἀόρατη θεία Χάρι, τελοῦνται στοὺς ἱεροὺς Ναούς. Γι' αὐτὸ οἱ πιστοὶ αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη νὰ προστρέχουν στοὺς Ναούς, ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν τελοῦνται τὰ Μυστήρια. Διότι ὁ ἱερὸς Ναὸς εἶναι ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου, τὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ τὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων ἔχει καθαγιασθῆ. Ὅταν ἐρχώμαστε στὸν Ναό, "εἰσερχόμαστε σὲ οὐράνια ἀνάκτορα, περπατοῦμε σὲ τόπους ποὺ ἀστράφτουν φῶς".

Ἰδιαίτερα κατὰ τὴν περίοδο τῶν δοκιμασιῶν, δὲν φεύγουμε ἀπὸ τὸν Ναό, ἀλλὰ καταφεύγουμε σ' αὐτόν. Ἔτσι ὅπως συνέβαινε σὲ παλαιότερες ἐπιδημίες, τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι εἶχαν μεγαλύτερη πίστη.
Διαβάστε ἐδῶ καὶ ἐδῶ τὶς δύο προηγούμενες ἀναρτήσεις…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.